Cập nhật:  GMT+7
ỦạWỮ]â#iiỜỬfÍảíâ0ỬŨỌặầạỮÂảầạỮínầàỮ[lế]Ữầ(ầàỮ]#ậỮ]ạ)íỮâlệầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữ-Ữ $ậỮí%ậỦ/ạWŨỦfỮ]â#iiỜỬfẠ0#"ỬŨÙGÍỤỮ-ỮẦạòầàỮầ?ấỮgì#TỮầà$ầạỮÀả=ậỮ"ĩ]-ử$ậỮí%ậỮÙÀự-ửÍỤỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮ &Ữ]ạịỮíhbầàỮ <ìỮílỮ]êỮiểỮọ>íỮ]ạ)íTỮẵạđầàỮầànầàỮ ẻảỮấếảTỮi=ầàỮí%ậỮíhậầàỮgì*ầỮâãTỮ"%ôỮọ$Ữạb]UỮÍnỮ ẩỮínầàỮ[lế]Ữầ(ầàỮ]#ậỮ]ạ)íỮâlệầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíậ$ầỮ"ả8ầỮểỮ]=]Ữ])fỮạb]TỮ =fỮmầàỮô5ìỮ]<ìỮ ẻảỮấếảỮ]?ầỮ[*ầỮọ7Ữàả=ậỮ"ĩ]Ữí%ảỮ ắ#ỮfạlêầàTỮfạ)ầỮ )ìỮ]êỮ[*ầỮạậ$ầỮíạ$ầạỮ]=]Ữấĩ]Ữíả5ìỮấ$ỮẦàạắỮgìô6íỮieỮWỶ/ẦG-ẠửẦựỮầà$ôỮXỸ/WX/XVWỴỮ]j#ỮẠửẦựỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮọ7Ữfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ửÍỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮàả#ảỮ ậ%ầỮXVWỴỮ-ỮXVXVTỮí<ấỮầạăầỮ 6ầỮầ?ấỮXVXỲỮ 7Ữh#UỦ/fŨỦí#[â0Ữiíôâ0ỜỬấ#hàảầRXfõỮ#ìíậỬŨỦíhŨỦí"ŨỦảấàỮih]ỜỬ//]U[#ậgì#ầàíhảUọầ/"0iẵíậf/ầ0ỏi/W@ÝV/ÝỸ"ÝVỴÝỲXWíWÝX@XỲâWUẳfàỬỮ/ŨỦ/í"ŨỦ/íhŨỦíhŨỦí"ŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨừ=]Ữ0ấỮạb]ỮiảầạỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮíạ#ấỮàả#ỮẦà$ôỮạẹảỮÍả6ầàỮơầạỮ])fỮÍả9ìỮạb]TỮầ?ấỮạb]ỮXVWỸ-XVW@Ữ"ậỮIểỮÀự-ửÍỮGì*ầàỮÍhắỮíẻỮ]ạm​]Ủ/fŨỦ/í"ŨỦ/íhŨỦ/í#[â0ŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÕ=]Ữ ắầạỮí<ấỮgì#ầỮíhbầàỮ]j#ỮioỮfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ửÍỮâ$Ữ ẹầàỮâo]TỮâ$Ữ ả7ìỮẵả8ầỮọ$Ữ]kầàỮâ$Ữấĩ]Ữíả5ìỮfạ=íỮíhả9ầỮẵảầạỮí6Ữ-Ữõ&ỮạẹảTỮẦàạắỮgìô6íỮieỮWỶ/ẦG-ẠửẦựỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮ &Ữ 7Ữh#Ữấĩ]Ữíả5ìỮíẻầàỮgì=íỮ 6ầỮầ?ấỮXVXVTỮÀựửÍỮạìô8ầỮi4Ữ]ẩỮ]êỮiểỮọ>íỮ]ạ)íỮíhlềầàỮạb]Ữ *ấỮ[*ậỮ]ạậỮ"%ôỮạb]TỮíh#ầàỮíạả6íỮ[ắỮ"%ôỮạb]Ữạả8ầỮ %ảSỮ ẹảỮầàkỮầạ$Ữàả=ậỮọ$Ữ]=ầỮ[ẹỮgì*ầỮâãỮ]ẩỮfạ{ấỮ]ạ)íỮọ$Ữầ?ầàỮâo]TỮíhăầạỮ ẹỮ]ạìô5ầỮấđầỮ]#ậSỮ]ạ)íỮâlệầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíậ$ầỮ"ả8ầTỮấkảỮầạbầỮầ;ấỮíhậầàỮíefỮ <ìỮ]j#ỮíằầạSỮ]ạịỮíhbầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữ %ậỮ m]TỮíạ9Ữ]ạ)íTỮẵặỮầ?ầàỮieầàTỮầ?ầàỮâo]Ữi=ầàỮí%ậTỮầ?ầàỮâo]Ữíạo]Ữạ$ầạTỮầ?ầàỮâo]Ữầàậ%ảỮầàòỮọ$ỮíảầỮạb]SỮàảòỮọòầàỮ]=]ỮfạậầàỮíh$ậỮọ$ỮọắỮíhãỮíạảỮ ì#Ữẵạ0ầỮíạlểầàỮọếảỮầạả7ìỮ]ạằỮíả5ìỮ"}ầỮ <ìỮíằầạSỮõ(ôỮ"oầàỮõ&ỮạẹảỮạb]Ữí>fTỮ =fỮmầàỮầạìỮ]<ìỮạb]Ữí>fỮ]j#ỮầàlềảỮ"(ầSỮí%ậỮ lệ]ỮầàìéầỮầạ(ầỮâo]Ữâ#ậỮ ẹầàỮ]#ậỮ]ẩỮíhăầạỮ ẹỮíả6fỮ]>ầỮẵạậ#Ữạb]ỮẵặỮíạì>íỮíhậầàỮâ#ậỮ ẹầàTỮi*ầỮõì)íTỮàẩfỮfạ<ầỮíạo]Ữạả8ầỮíạ:ầàỮâệảỮ]=]Ữ]ạằỮíả5ìỮọ7ỮÀự-ỮửÍỮấ$ỮẦàạắỮgìô6íỮử%ảỮạẹảỮử*ầàỮ[ẹỮạìô8ầỮâ<ầỮíạmỮÕỌẢẢẢỮ &Ữ 7Ữh#UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍạ0ậỮ ẩTỮạìô8ầỮ &Ữíhả9ầỮẵạ#ảỮ éầàỮ[ẹỮ]=]Ữàả*ảỮfạ=fỮíìô5ầỮíhìô7ầTỮọ>ầỮ ẹầàTỮầ(ầàỮ]#ậỮầạ>ầỮíạm]TỮíh=]ạỮầạả8ấỮ]ạậỮ]=]Ữ])fTỮ]=]Ữầà$ầạTỮàả#Ữ ăầạỮọ$Ữ]ẹầàỮ éầàỮọ7Ữ]ạjỮíhlêầàỮfạ=íỮíhả9ầỮioỮầàạả8fỮÀự-ửÍUỮẴạ#ảỮíạ=]Ữ]ẩỮạả8ìỮgì*ỮầàìéầỮọeầỮ]j#Ữ]ạlêầàỮíhăầạỮấĩ]Ữíả5ìỮgìe]Ữàả#Ữọ7ỮâặầạỮọo]ỮÀự-ửÍSỮí?ầàỮ]lềầàỮíăấỮẵả6ấỮioỮọả8ầỮíhệỮ]j#Ữ]=]ỮíẻỮ]ạm]ỮfạảỮ]ạãầạỮfạjTỮ]=]ỮíẻỮ]ạm]ỮínỮíạả8ầTỮ]=]Ữ"ậ#ầạỮầàạả8fTỮ]=]Ữầạ$Ữạ*ậỮí(ấỮầạ;ấỮ]*ảỮíạả8ầỮ]êỮiểỮọ>íỮ]ạ)íTỮíh#ầàỮíạả6íỮ[ắỮíhlềầàỮạb]UỮÕ(ôỮ"oầàỮ ịầàỮ ắầạỮấm]Ữọ$Ữíạo]Ữạả8ầỮíạ0ậỮfạ(ầỮẵăỮ <ìỮílỮạệfỮâãTỮíhậầàỮ ẩỮ]ẩỮõ=]Ữ ắầạỮlìỮíả5ầỮ <ìỮílỮõ(ôỮ"oầàỮ]=]Ữ]đầàỮíhăầạỮíhbầàỮ ả9ấTỮõ(ôỮ"oầàỮ]êỮiểỮọ>íỮ]ạ)íỮíhlềầàỮạb]Ữí%ảỮ]=]Ữõ&Ữ ,]Ữ[ả8íỮẵạẩỮẵạ?ầTỮấả7ầỮầịảUỮẤ,íỮẵạ=]TỮạìô8ầỮ]kầàỮíạo]Ữạả8ầỮọả8]Ữíìô9ầỮ"ĩầàTỮióỮ"ĩầàỮọ$Ữgì*ầỮâãỮ ẹảỮầàkỮàả=ậỮọả5ầỮọ$Ữầạ(ầỮọả5ầỮíạ0ậỮ ịầàỮgìôỮ ắầạTỮ *ấỮ[*ậỮ jỮọ7ỮieỮâlệầàTỮ éầàỮ[ẹỮọ7Ữ]êỮ])ìTỮầ(ầàỮ]#ậỮ[*ầỮâặầạỮ]ạãầạỮíhắTỮ %ậỮ m]TỮí#ôỮầàạ7Ữ 9Ữọn#Ữíạo]Ữạả8ầỮíeíỮ]ạ)íỮâlệầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíậ$ầỮ"ả8ầTỮọn#Ữạậ$ầỮíạ$ầạỮầạả8ấỮọĩỮ]j#Ữ]=]Ữ]êỮiểỮàả=ậỮ"ĩ]UỮÍ?ầàỮ]lềầàỮióỮ"ĩầàỮíạả6íỮ[ắỮ"%ôỮạb]TỮfạlêầàỮfạ=fỮ"%ôỮạb]ỮấếảỮầạ;ấỮ"%ôỮạb]Ữíạ0ậỮ eảỮílệầàTỮfạ=íỮạìôỮ lệ]Ữầ?ầàỮâo]Ữ]=Ữầạ(ầỮ]j#Ữạb]ỮiảầạSỮạìôỮ ẹầàỮioỮ ẩầàỮàẩfỮíhãỮíì8Ữ]j#Ữ ẹảỮầàkỮ]=ầỮ[ẹTỮàả=ậỮọả5ầỮíhậầàỮfạậầàỮíh$ậỮầàạả5ầỮ]mìỮẵạậ#Ữạb]UỮÍạo]Ữạả8ầỮfạ(ầỮ])fỮgì*ầỮâãTỮ]*ảỮ]=]ạỮạ$ầạỮ]ạãầạỮọ$Ữ]êỮ]ạ6ỮfạeảỮạệfTỮfạ=íỮạìôỮíãầạỮầ?ầàỮ ẹầàTỮíoỮ]ạắìỮíh=]ạỮầạả8ấỮọ7Ữẵ6íỮgì*Ữàả=ậỮ"ĩ]Ữ]j#Ữ ắ#ỮfạlêầàỮọ$Ữ]=]Ữ]êỮiểỮàả=ậỮ"ĩ]Ữầạ;ấỮầ(ầàỮ]#ậỮạả8ìỮâo]TỮạả8ìỮgì*Ữ]đầàỮí=]Ữgì*ầỮâãỮầạ$Ữầlế]Ữọ7ỮÀựỮ-ỮửÍUỮÍạo]Ữạả8ầỮíeíỮ]=]Ữ]ạãầạỮi=]ạỮầạ;ấỮ *ấỮ[*ậỮ[ăầạỮ .ầàỮọ7Ữ]êỮạẹảỮạb]Ữí>fTỮạẽỮíhệỮọ$ỮlìỮíả5ầỮfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ỮửÍỮầạ(ầỮâo]Ữ]ạậỮọỉầàỮ éầàỮ[$ậỮ"(ầỮíẹ]Ữíạả9ìỮieTỮọỉầàỮẵạẩỮẵạ?ầUỮứ5ầỮ]%ầạỮ ẩTỮạìô8ầỮ]ẫầỮíả6ầỮạ$ầạỮ[ẻỮiìầàTỮió#Ữ ẻảỮ]êỮ]ạ6TỮ]ạãầạỮi=]ạỮgì*ầỮâãTỮ]*ảỮ]=]ạỮíạjỮíĩ]Ữạ$ầạỮ]ạãầạỮ]ạậỮfạỉỮạệfỮọếảỮíạo]ỮíảaầỮạậ%íỮ ẹầàỮõ&ỮạẹảỮạẩ#Ữàả=ậỮ"ĩ]Ữ ịầàỮfạ=fỮâì>íỮọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮọòầàỮ]ạ:]UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨử6ầỮíạềảỮ ả9ấỮạả8ầỮí%ảTỮấẹíỮieỮ]ạằỮíả5ìỮ &Ữ %íỮọ$ỮọlệíỮấm]Ữ]ạằỮíả5ìỮấ$ỮẦàạắỮgìô6íỮieỮWỶ/ỮẦG-ẠửẦựỮọ7Ữfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ỮửÍỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮàả#ảỮ ậ%ầỮXVWỴỮ-ỮXVXVTỮí<ấỮầạăầỮ 6ầỮầ?ấỮXVXỲỮ &Ữ 7Ữh#ỮầạlRỮÍằỮâ8ỮạìôỮ ẹầàỮạb]ỮiảầạỮíhậầàỮ ẹỮíìẻảỮíả9ìỮạb]Ữọ$ỮíhìầàỮạb]Ữ]êỮiểỮ 6ầỮíhlềầàỮ %íỮWVVỞSỮWVVỞỮieỮõ&TỮíạắỮíh)ầỮ"ìôỮíhăỮọòầàỮ]ạ:]Ữẵ6íỮgì*ỮfạẻỮ]>fỮàả=ậỮ"ĩ]Ữấ<ấỮầậầỮ]ạậỮíh3ỮỲỮíìẻảTỮfạẻỮ]>fỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíả9ìỮạb]Ữ ịầàỮ ẹỮíìẻảỮọ$ỮfạẻỮ]>fỮàả=ậỮ"ĩ]ỮíhìầàỮạb]Ữ]êỮiểSỮWVVỞỮieỮõ&TỮfạlềầàTỮíạắỮíh)ầỮ %íỮ]ạì{ầỮfạẻỮ]>fỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíả9ìỮạb]Ữ ịầàỮ ẹỮíìẻảỮấm]Ữ ẹỮẢẢỮọ$Ữấm]Ữ ẹỮẢẢẢSỮíằỮâ8Ữ %íỮ]ạì{ầỮ]j#Ữ ẹảỮầàkỮàả=ậỮọả5ầỮọ$Ữ]=ầỮ[ẹỮgì*ầỮâãỮàả=ậỮ"ĩ]Ữ]=]Ữ[>]Ữạb]Ữấ<ấỮầậầỮọ$ỮfạẻỮíạđầàỮ %íỮWVVỞUUUỮIeỮâlệầàỮạb]ỮiảầạỮểỮ]=]Ữ])fỮạb]Ữ]ẩỮ]ạả7ìỮạlếầàỮí?ầàỮ"<ầỮạ;ầàỮầ?ấTỮấ%ầàỮâlếảỮíhlềầàỮâếfỮfạ=íỮíhả9ầỮẻầỮ ắầạTỮíhậầàỮ ẩỮ &Ữíạ$ầạỮâ>fỮấếảỮÍhlềầàỮÍẠFÍỮứ6ầỮẠ*ảỮọ$ỮÍhlềầàỮFạẻỮíạđầàỮ"(ầỮíẹ]Ữ[=ầỮíhịỮÍả9ìỮạb]ỮỌặầạỮĐUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨứ5ầỮ]%ầạỮọả8]Ữầ(ầàỮ]#ậỮ]ạ)íỮâlệầàỮàả=ậỮ"ĩ]Ữíậ$ầỮ"ả8ầTỮíhậầàỮầạòầàỮầ?ấỮgì#Ữầà$ầạỮÀự-ửÍỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮ]ẫầỮ ,]Ữ[ả8íỮgì#ầỮí(ấỮ 6ầỮ]đầàỮí=]Ữàả=ậỮ"ĩ]ỮấkảỮầạbầUỮử9ỮíhểỮíạ$ầạỮ êầỮọắỮâìđầỮầ;ấỮíhậầàỮíậfỮ <ìỮọ7Ữ]đầàỮí=]Ữ[éảỮ"lễầàỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮọ?ầỮạẩ#Ữ]j#ỮíằầạTỮỌặầạỮÂảầạỮ &Ữíhả9ầỮẵạ#ảỮầạả7ìỮàả*ảỮfạ=fỮàả=ậỮ"ĩ]Ữ éầàỮ[ẹTỮi=ầàỮí%ậỮọ$Ữ]ĩỮíạ9UỮừạằỮíãầạỮhả5ầàỮíhậầàỮầ?ấỮạb]ỮXVWỸỮ-ỮXVW@TỮíậ$ầỮạìô8ầỮ]ẩỮW@Ỵ/XỴỲỮ0ấỮíạìẹ]Ữ]=]Ữ])fỮạb]ỮÍả9ìỮạb]TỮÍẠừITỮÍẠFÍỮíạ#ấỮàả#Ữ"oỮíạảỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮỌ?ầỮạẩ#Ữ-ỮẴạậ#Ữạb]ỮẵặỮíạì>íỮ])fỮíằầạỮọ$Ữ])fỮgìe]Ữàả#Ữ ậ%íỮàả*ảTỮ]ạả6ấỮíằỮâ8ỮỶYT@ỞỮieỮạb]ỮiảầạỮ"oỮíạảUỮừĩỮíạ9TỮểỮ])fỮÍả9ìỮạb]Ữọ$ỮÍẠừITỮ]=]ỮíhlềầàỮ &Ữ[éảỮ"lễầàTỮíìô9ầỮ]ạbầỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮ 9Ữíạ#ấỮàả#ỮíạảỮ <ôỮ jỮWXỮ[ẹỮấđầỮọếảỮYỮâậ%ảỮạăầạỮíạảỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮ"ậỮIểỮÀựửÍỮíẻỮ]ạm]SỮ]ạjỮ ẹầàỮíạ#ấỮàả#Ữ]=]Ữ]ìẹ]ỮíạảỮÍậ=ầỮạb]TỮÍả6ầàỮơầạỮgì#Ữấ%ầàỮ])fỮgìe]Ữàả#UỮẴ6íỮgì*TỮíằỮâ8Ữạb]ỮiảầạỮ ậ%íỮàả*ảỮí?ầàỮXỴTỸỞỮiậỮọếảỮầ?ấỮạb]Ữíhlế]UỮẦạả7ìỮ[ẹỮấđầỮ]ẩỮ[lế]Ữ ẹíỮfạ=Ữọ7Ữ]ạ)íỮâlệầàỮàả*ảỮầạlỮIảầạỮạb]TỮÍậ=ầỮạb]TỮỌ>íỮâã…UỮẦạả7ìỮ êầỮọắỮ]ẩỮầạả7ìỮạb]ỮiảầạỮ ậ%íỮàả*ảỮầạlỮÍẠừIỮừó#ỮÍỉầàTỮÍẠừIỮỌặầạỮừạ)fTỮÍẠừIỮẦàìôaầỮÍh&ảTỮÍẠừIỮÂ5ỮGìốỮửđầTỮÍẠừIỮỌặầạỮIêầ…ỮỂỮẵạeảỮÍẠFÍTỮíẻầàỮạệfỮẵ6íỮgì*Ữ"oỮíạảỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮ]ạậỮíạ)ôỮ]ẩỮWWÝ/WỴỸỮạb]ỮiảầạỮ ậ%íỮàả*ảTỮíhậầàỮ ẩỮ]ẩỮWỮàả*ảỮẦạ)íTỮWÝỮàả*ảỮẦạăTỮÝWỮàả*ảỮứ#Ữọ$ỮỲỸỮàả*ảỮẴạìô6ầỮẵạã]ạUỮứ5ầỮ]%ầạỮ ẩTỮíậ$ầỮầà$ầạỮ &Ữ]ẩWỴỮí>fỮíạ9Ữàả=ậỮọả5ầỮ[éảỮ"lễầàỮạb]ỮiảầạỮàảcảỮọ?ầỮạẩ#Ữíạìẹ]ỮFạẫầàỮÀự-ửÍỮọ$ỮẵạeảỮÍẠFÍỮ %íỮ]=]Ữ"#ầạỮạả8ìỮ])fỮíằầạỮọếảỮXỮàả*ảỮẦạ)íTỮYỮàả*ảỮẦạăTỮỶỮàả*ảỮứ#Ữọ$ỮÝỮàả*ảỮẴạìô6ầỮẵạã]ạUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẦạ;ấỮíạo]Ữạả8ầỮíạ$ầạỮ]đầàỮầạòầàỮấĩ]Ữíả5ìỮấ$ỮẦàạắỮgìô6íỮieỮWỶ/ẦG-ẠửẦựỮ &Ữ 7Ữh#TỮíạềảỮàả#ầỮíếảTỮạìô8ầỮỌặầạỮÂảầạỮí>fỮíhìầàỮfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ửÍỮíh5ầỮ]êỮiểỮ ẻảỮấếảỮ]?ầỮ[*ầỮọ$Ữíậ$ầỮ"ả8ầỮíạ0ậỮạlếầàỮ]ạì{ầỮạẩ#TỮạả8ầỮ %ảỮạẩ#TỮõ&ỮạẹảỮạẩ#Ữọ$ỮạẹảỮầạ>fỮgìe]Ữí6UỮÀ:ầỮfạ=íỮíhả9ầỮÀự-ỮửÍỮọếảỮfạ=íỮíhả9ầỮẵảầạỮí6Ữ-Ữõ&ỮạẹảỮ]j#Ữạìô8ầTỮ]j#ỮíằầạỮọ$Ữ]*Ữầlế]UỮÕ(ôỮ"oầàỮ ẹảỮầàkỮ]=ầỮ[ẹỮgì*ầỮâãỮàả=ậỮ"ĩ]TỮàả=ậỮọả5ầỮ]ẩỮầ?ầàỮâo]Ữầàạả8fỮọĩỮ]ạìô5ầỮấđầỮọ$Ữ %ậỮ m]ỮíeíTỮô5ìỮầàạ7UỮFạ=íỮíhả9ầỮàả=ậỮ"ĩ]Ữấả7ầỮầịảTỮâ$ấỮàả*ấỮioỮ[)íỮ[ăầạỮ .ầàỮíhậầàỮíả6fỮ]>ầỮàả=ậỮ"ĩ]Ữàảò#Ữ]=]ỮầạẩấỮ"(ầỮ]lỮọ$Ữí%ậỮ]êỮạẹảỮạb]Ữí>fỮiìeíỮ ềảỮ]ạậỮấẽảỮầàlềảỮ"(ầUỮÕ(ôỮ"oầàỮấ%ầàỮâlếảỮíhlềầàTỮâếfỮạệfỮâãỮíạ0ậỮạlếầàỮẵả5ầỮ]eỮạẩ#TỮạả8ầỮ %ảỮạẩ#TỮ]ạì{ầỮạẩ#TỮ =fỮmầàỮầạìỮ]<ìỮạb]Ữí>fỮ]j#ỮầàlềảỮ"(ầTỮàẩfỮfạ<ầỮ $ậỮí%ậỮầàìéầỮầạ(ầỮâo]Ữ]ạ)íỮâlệầàỮ]#ậỮ]j#Ữạìô8ầUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍạìỮẠ%Ủ/fŨ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đakrông đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đakrông đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
2019-10-07 06:29:18

(QT) - Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đang được huyện Đakrông tập trung...

Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em gái ở miền núi

Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em gái ở miền núi
2019-10-07 06:26:40

(QT) - Nhằm hạn chế tình trạng kết hôn sớm ở trẻ em gái, được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đakrông đã thành lập và duy trì hoạt...

Ngày mới của người phụ nữ không có tết

Ngày mới của người phụ nữ không có tết
2019-10-05 06:32:09

(QT) - Kể từ khi chồng mất, một tay lo cho ba đứa con nheo nhóc, cuộc đời của chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986), trú tại thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh như rơi...

Giấc mơ được đến trường

Giấc mơ được đến trường
2019-10-05 06:13:57

(QT) - Có lẽ ngay cả trong mơ, hai em Lê Quang Diễn (15 tuổi) và em Trương Hoàng Trâm Anh (14 tuổi) ở Cam Lộ cũng không thể ngờ rằng mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết