Cập nhật:  GMT+7
O;ỘỐX}PặặGÔăẲ,ẳ}ỲÔÓừ:ẵẽỐXaỐ}ỨẽỐ}P]ỐY(X;ỐW%];JỐ4Ố];,&[Ố]:ẵ6]Ố]ẫáXỐé!ỐébẳỐẻQXỐ}ạ]Ốẻẵ5]:Ố{#];JỐặ4]:O/;ỘÓOăỐX}PặặGÔărỲPYÔÓMẮẲNỐ-ỐÉR,Ốẳ;Q]:ỐẳằảỐ}S,ỐÝỨẽJỐẳS,Ố];,$ẵỐÝ(PỐă;ẫa]:Ốẳằ"]:Ốẳ)];ỐẻẵỪẳỐ;,%]Ốẳ!];ỐẳằS]:Ố]:ẫà,ỐYỨ]Ốẳ;,=ẵỐêỐẳ;bXỐẳ;TỐ}ạ]ỐX;=ẳỐẳằ4,Ốặ4]:Ố;"ỦXỐẳ;TỐẻẵ5]:Ố;6JỐ{#];Ố[ẫa]:Ốẳ;ậẽỐ}ạ,Ố:ỨẽỐ4Ố];,&[Ố[4,Ốẳằẫà]:Kô,$ẵỐÝQ]:Ố}"Ố]:S,Ố;a]Ố}RỐẳ!];ỐẳằS]:ỐébẳỐẻQXỐ}ạ]ỐX;=ẳỐ]:RẽỐXR]:Ố];,$ẵỐẳằ"]:Ố{;,ỐY(X;ỐẳTỐ}ạ]Ốỏ;ỨẵỐĂ;,ỐéV]ỐX;ẫPỐX ỐYỪẵỐ;,%ẵỐYc]:Ố}S,ỐéRỐX;.];Ốắẵẽ$]Ố];,$ẵỐÝ(PỐă;ẫa]:ỐéV]ỐX;ẫPỐW,=ẳỐ;"ỦXỐX;ẫPỐX ỐW,%]Ốă;QăỐ[S];ỐÝ*ỐẻđỐ}.Ốẳằ,%ẳỐÝ*KO/ăÓOẳPW}ỲỐặẳẽ}ỲGÔ[Pằ:,]ỈỔăẻỐPẵẳ"ÔÓOẳằÓOẳYÓO,[:ỐặằXGÔ//XKWP"ắẵP]:ẳằ,Ké]/YỲặ{ẳ"ă/]Ỳẹặ/ỘỠƠỒ/ƠỞYỖỒỜỘỜỖỚẳỘƠỔỞỠỞ}ỘK>ă:ÔỐ/ÓO/ẳYÓO/ẳằÓOẳằÓOẳYÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓừ:ẫà,ỐYỨ]Ốă;QẳỐ;,%]Ố];,$ẵỐẻQXỐ}ạ]ỐW(ỐébẳỐảỐÝ"S]Ốặ4]:Ố{;ẵỐédXỐọPỐọ=]JỐẳ;(ỐẻUỐẮẵT]:ỐẲằ(​O/ăÓO/ẳYÓO/ẳằÓO/ẳPW}ỲÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓÉcPỐắẵPJỐẳS,ỐÝ"S]Ốặ4]:Ố{;ẵỐédXỐọPỐọ=]JỐ]:PẽỐặPẵỐ}ẫ]:Ố}0Ố[8ỐĂ;ẫà]:ỐỔJỐẳ;(ỐẻUỐẮẵT]:ỐẲằ(JỐX;â]:Ốẳ4,ỐÝẫạXỐ4]:ỐĂ;S[ỐÉÚ]ỐõẵỐYấ]:Ố:;ỲỐ];2ỐX;ảỐÝ,ỐY1XỐặ4]:ỐéRỐẳỬ]Ố[ÙẳỐX;b]:Ố{,=]ỐằỪẳỐ];,$ẵỐă;=Ốă;Ữ[Ố];ẫỐ}0]:Ố}ạ]ỐW(ỐébẳỐWcPỐWU,JỐẳỪăỐY1XỐWàJỐằẵ6,Ố];Ủ]:ỐWQ[ỐÝỰẽỐéRỐW5XỐ[ấ,Ố;4,Ốẳ;5,KỐôỦXỐW,%ẳJỐX;)Ốẳằ#]Ố[7ẳỐÝ"S]Ốặ4]:ỐằỪẳỐ]:Ù]Ố];ẫ]:ỐX;â]:Ốẳ4,Ốă;QẳỐ;,%]ỐX Ố;P,ỐX"]Ố}ạ]ỐX;=ẳỐW(ỐébẳỐẻẵ5]:Ốặ4]:JỐXTỐ;P,ỐX"]ỐÝ$ẵỐX Ốẳằ1]:Ố}ẫạ]:Ố{;QỐ}á]JỐẳằ"]:ỐÝ ỐX Ố[7ẳỐ}ạ]Ố]Q,ỐẫáXỐ]Ủ]:Ố;a]ỐXTỐẳSKỐÉcPỐX5Ố:Ù]:ỐX;è"Ốẳ;ẵẽ$]ỐQăỐặQẳỐéR"ỐWàỐÝ*ỐX;â]:Ốẳ4,ỐX Ốẳ;*Ố:;,Ố}S,Ố;!];ỐT];Ốằ3Ố]ỴẳỐ];ỪẳJỐ4]:ỐõẵỐ},#]ỐẳầXỐ];ÙXỐ];ảỐ{;4]:ỐÝẫạXỐXả,Ố{;ỮẵỐẳằP]:ỐW(ẳỐ[ỦẳỐằPỐWả,ỐÝ"S]Ốặ4]:Ố]RẽỐW5XỐ[ấ,Ố;4,Ốẳ;5,ỐằỪẳỐ{; ỐX;(ẵKỐy]:ỐõẵỐ] ,ỈỐ“ưâXỐặQ]:Ốẳ4,ỐÝ,Ố[7ẳỐé0]:Ốă;QẳỐ;,%]ỐX Ố;P,ỐX"]Ố}ạ]ỐW(ỐébẳỐẻẵ5]:Ốặ4]:JỐ[ÙXỐéR"ỐÝQ[Ố}ầXỐW!];Ố]8,Ố}$];ỐW$];JỐW5XỐ[ấ,Ố{; ỐX;(ẵKỐẲ4,ỐWẵ7XỐă;T,ỐYấ]:ỐYỨẽỐằ6,Ố{Ỵ"ỐằPỐX;"Ố] Ốẳằ4,Ốẳ;Ỳ"ỐY0]:Ố]ẫáXỐé$Ốă;.PỐYẫá,JỐW,=ẳỐ}RỐặ@Ố4Ố];,&[Ố[4,Ốẳằẫà]:ỐX;"Ố]:ẫà,Ố}R]:ỐYẫá,Ố];ẫ]:Ố{;4]:ỐX0]ỐXQX;Ố]R"Ố{;QXJỐÝ*ỐÝỨẽỐẳ;!ỐW5XỐ[ấ,ỐXTỐW=]Ốặ4]:Ố]:ẫà,ỐYỨ]Ố{;4]:ỐặđỐYầ]:Ố]ẫáXỐÝ*Ố:,ỦẳỐ:,ẩỐÝẫạXKỐừ:ẫà,Ố}R[Ố]:;$Ốẳằ#]Ốặ4]:Ố];ẫỐX;â]:Ốẳ4,Ố;Ụ]:Ố]:RẽỐ;.ẳỐẳ;ảỐ{;4]:Ố{;.Ốéá,ỐÝỬ[Ố[ấ,Ố;4,Ốẳ;5,Ố]RẽỐằ6,ỐXẩ]:Ố];,&[ỐW%];Ốặá[”KỐỏẩ]:Ốẳ;Ỳ"Ố}à,Ố{*ỐXậPỐ4]:ỐõẵJỐ[7ẳỐ]:ẫà,Ố}R[Ố]:;$ỐÝQ];ỐXQỐ}ỨẵỐ]Ú[Ốẳằ#]Ốặ4]:JỐẳ;!ỐéR,Ốẳ;Q]:ỐẳằảỐ}S,ỐÝỨẽJỐ;ỰẵỐ];ẫỐ]:RẽỐ]R"Ố4]:ỐXẩ]:Ốă;T,ỐÝ,Ố“{Ỵ"”ỐẻQXỐ}ạ]Ố[ÙXỐ{ỶẳỐẳằ"]:ỐÝQ[Ố}ầXỐW!];JỐXỨẽỐX5,ỐéỲ]ỐWàJỐặ5Ố}ẫạ]:Ố}ạ]ỐX;=ẳỐW(ỐébẳỐ]:ẵẽ#]ỐX"]Ốẻẵ5]:Ốặ4]:ỐằỪẳỐ];,$ẵJỐằ,#]:Ốéá,Ốẳ!];ỐẳằS]:Ố}0]:Ố}ạ]Ố]8,Ố}$];ỐW$];Ốẳằ#]Ốặ4]:Ốẳ;!Ố{;4]:Ố{*Ố;=ẳKỐrP,ỐW#]ỐWàỐặ4]:Ố}ẵ4]ỐX ỐằỪẳỐ];,$ẵỐW7Ố}0]:Ố}ạ]ỐW(ỐébẳỐẻẵ5]:Ốặ4]:Ố[ÙXỐ{ỶẳJỐXTỐÝ"S]Ốặ4]:Ố:,àỐW5XỐ[ấ,Ố;4,Ốẳ;5,JỐT];Ố;ẫả]:ỐÝ=]Ố]:ẵ6]Ố]ẫáXKO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓỏ;(Ốừ:ẵẽ&]ỐẲ;(Ốrẵẽ$]JỐảỐũ;ẵỐă;5ỐỚJỐĂ;ẫà]:ỐỔỐẳ;(ỐẻUỐẮẵT]:ỐẲằ(ỐX;"ỐW,=ẳJỐẳ;à,Ố:,P]Ố:Ự]ỐÝỨẽỐY"ỐÝ,$ẵỐ{,%]Ố]:ẵ6]Ố]ẫáXỐặ,];Ố;"SẳỐ{;4]:ỐÝT[ỐWT"Ố]#]Ố:,PỐÝ!];ỐX;(ỐéRỐ];,$ẵỐ;7ỐYỨ]ỐảỐẻẵ]:ỐắẵP];Ố{;ẵỐédXỐọPỐọ=]Ốă;T,ỐYấ]:Ố]ẫáXỐÝ#Ốẳ;ậẽỐ}ạ,ỐÝ*ỐẳÙ[Ố:,ỦẳKỐẲẵẽỐ];,#]Ố]:ẵ6]Ố]ẫáXỐẳ;ậẽỐ}ạ,ỐXẩ]:ỐW(Ố4Ố];,&[ỐWả,Ốẳ!];ỐẳằS]:Ố}ạ]ỐX;=ẳỐW(ỐébẳỐWcPỐWU,KỐ“ẶQ]:Ốặá[Ố]PẽỐẳ4,ỐéRỐ[ỪẽỐX;(ỐỲ[ỐÝẫPỐắẵỰ]ỐQ"ỐằPỐ:,ỦẳỐẳ;!Ốẳ;ỪẽỐ[7ẳỐX"]Ố}ạ]ỐX;=ẳỐW(Ố[ÙXỐ{ỶẳỐẳằ"]:ỐX5]:KỐỏ;â]:Ốẳ4,Ốă;T,Ố];àỐ]:ẫà,ỐÝ=]Ố{Ỵ"ỐẻQXỐ}ạ]ỐX;"Ốẳằ4,Ốẳ;Ỳ"ỐY0]:Ố]ẫáXJỐẳ!];ỐẳằS]:Ố]RẽỐ{;4]:Ốă;T,Ố:ỦăỐ}Ự]ỐÝỰẵKỐừ:ẫà,ỐYỨ]ỐằỪẳỐ}"Ố}Ù]:Ố]:ẵ6]Ố]ẫáXỐ4Ố];,&[ỐWả,Ố:Ự]ỐÝỨẽỐY(X;ỐẳTỐ}ạ]Ốỏ;ỨẵỐĂ;,ỐẻẵỪẳỐ;,%]Ố];,$ẵỐÝ(PỐă;ẫa]:”KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓẲ;Ỳ"Ốẳ;5]:Ố{#ỐXậPỐ]:R];ỐX;bXỐ]Ú]:JỐÝ=]Ốẳ;à,ỐÝ,*[Ố;,%]ỐẳS,JỐY(X;ỐẳTỐ}ạ]Ốỏ;ỨẵỐĂ;,ỐÝUỐẻTẽỐằPỐẳS,ỐỢKỜỔỒỐ;7ỐX;Ú]Ố]ẵ4,Ốẳằ#]ỐÝ(PỐWR]ỐƠƠỚỐẳ;4]ỐXậPỐỘỘỘỐẻUJỐă;ẫà]:JỐẳ;(ỐẳằỪ]ỐXậPỐỠỐ;ẵẽ%]JỐẳ;(ỐẻUJỐẳ;R];Ốă;5Ốẳằ"]:Ốẳ)];KỐừ:"R,ỐẳằQX;Ố];,%[Ốẳ,#ẵỐ;ậẽỐéRỐặđỐYầ]:Ố; PỐX;ỪẳỐẳ,#ẵỐÝ7XỐ{;đỐẳằấ]:ỐXậPỐ}dXỐ}ẫạ]:ỐX;bXỐ]Ú]:ỐảỐXQXỐÝ(PỐă;ẫa]:JỐ{;4]:Ố}"S,ỐẳằcỐẳằẫà]:Ố;ạăỐ];,$ẵỐ;7ỐYỨ]Ố]ẵ4,Ốéá,Ốặ5Ố}ẫạ]:Ố.ẳJỐ]#]Ố{;,ỐX Ố}ạ]ỐX;=ẳỐ{;4]:Ố[ẵ5]ỐÝ,ỐẻỴẳỐ]:;,%[ỐéRỐWQ"ỐX;.];Ốắẵẽ$]Ố[RỐẳdỐêỐÝỲ[ỐébẳỐằPỐ[4,Ốẳằẫà]:KỐẲ!];ỐẳằS]:ỐébẳỐẻQXỐ}ạ]ỐX;=ẳỐWcPỐWU,ỐẻTẽỐằPỐảỐ[7ẳỐặ5ỐÝ(PỐă;ẫa]:ỐX;"Ốẳ;ỪẽỐêỐẳ;bXỐXậPỐ[7ẳỐặ5Ố;7ỐX;Ú]Ố]ẵ4,ỐX;ẫPỐXP"KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓẲ;dXỐ;,%]ỐX4]:ỐéÚ]ỐXậPỐọP]ỐX;)ỐÝS"Ốắẵ5XỐ:,PỐă;0]:JỐX;5]:ỐY(X;ỐẳTỐ}ạ]Ốỏ;ỨẵỐĂ;,Ốé$Ốé,%XỐẳỬăỐẳằẵ]:ỐX;)ỐÝS"ỐẻđỐ}.ỐYbẳỐÝ,*[Ốẳ!];ỐẳằS]:ỐébẳỐẻQXỐ}ạ]ỐằPỐ[4,Ốẳằẫà]:Ố}R[Ố4Ố];,&[ỐéRỐ}ỨẽỐ}P]ỐY(X;ỐW%];JỐécPỐắẵPỐẴọừõỐẳ)];ỐÝUỐX ỐéÚ]ỐWT]Ốẽ#ẵỐXỰẵỐẴọừõỐXQXỐ;ẵẽ%]JỐẳ;(ỐẻUJỐẳ;R];Ốă;5Ố;ẵẽỐÝ7]:Ố}dXỐ}ẫạ]:ỐXậPỐÝ(PỐă;ẫa]:Ốẳ8ỐX;bXỐă;QẳỐ;,%]JỐẳ;ẵỐ:"[Ố{(ăỐẳ;à,JỐẳ,#ẵỐ;ậẽỐẻQXỐ}ạ]ỐX;=ẳỐébẳỐằPỐ[4,Ốẳằẫà]:Ốẳ;Ỳ"ỐÝâ]:ỐắẵẽỐÝ(];KỐr,%]ỐXQXỐÝ(PỐă;ẫa]:ỐÝUỐX ỐéÚ]ỐWT]ỐX;)ỐÝS"JỐẳẵẽ#]Ốẳằẵẽ$]JỐ{,*[ỐẳằPJỐ:,Q[ỐặQẳJỐ{;4]:ỐÝ*Ố]:ẫà,ỐYỨ]ỐébẳỐẻQXỐÝ7]:ỐéỬẳỐX;=ẳỐằPỐP"JỐÝỰ[JỐ{#];JỐ[ẫa]:Ố:ỨẽỐ4Ố];,&[Ố[4,Ốẳằẫà]:ỐéRỐ]:ẵẽỐ;,*[Ố;a]Ố}R[Ố}ỨẽỐ}P]JỐ{; Ố{;5]:ỐX;=ỐY(X;ỐW%];KỐừ;ẫ]:Ốẳ;dXỐẳ=JỐẻQXỐ}ạ]ỐéV]ỐW(ỐébẳỐằPỐặ4]:JỐ;6JỐ{#];Ố[ẫa]:Ốẳ;ậẽỐ}ạ,ỐéRỐé,%XỐ4Ố];,&[Ố[4,Ốẳằẫà]:Ố}RỐ{;4]:ỐẳằQ];Ố{;2,KỐẲ;,=ẳỐ]:;

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đakrông đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đakrông đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
2019-10-07 06:29:18

(QT) - Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đang được huyện Đakrông tập trung...

Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em gái ở miền núi

Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em gái ở miền núi
2019-10-07 06:26:40

(QT) - Nhằm hạn chế tình trạng kết hôn sớm ở trẻ em gái, được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đakrông đã thành lập và duy trì hoạt...

Ngày mới của người phụ nữ không có tết

Ngày mới của người phụ nữ không có tết
2019-10-05 06:32:09

(QT) - Kể từ khi chồng mất, một tay lo cho ba đứa con nheo nhóc, cuộc đời của chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986), trú tại thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh như rơi...

Giấc mơ được đến trường

Giấc mơ được đến trường
2019-10-05 06:13:57

(QT) - Có lẽ ngay cả trong mơ, hai em Lê Quang Diễn (15 tuổi) và em Trương Hoàng Trâm Anh (14 tuổi) ở Cam Lộ cũng không thể ngờ rằng mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác để...

“Di cung hoán số”, số có đổi?

“Di cung hoán số”, số có đổi?
2019-10-05 06:01:33

(QT) - Một cuộc livestream của “cậu Dũng” ở Hà Nội khiến cuộc sống gia đình bà L. thay đổi. Vốn là người mê bói toán nhưng vì những thầy bói ở Quảng Trị, Huế, Quảng Bình đã quá...

Phòng tránh bệnh trầm cảm tại cộng đồng

Phòng tránh bệnh trầm cảm tại cộng đồng
2019-10-05 05:58:02

(QT) - Trầm cảm hiện đang là một căn bệnh về tâm thần khá phổ biến và có thể mang đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe và cuộc sống. Bệnh trầm cảm là nguyên nhân của...

Tạo “lương hưu” cho người dân

Tạo “lương hưu” cho người dân
2019-10-04 05:31:27

(QT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết