Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrMuG7n8Opw7ThuqThu7nDtMOpw4J0dcOpVFQy4busw6nhur3hurnhurnhu4XhurfDqSHhurLhuqThur7DqcO0ROG6pMOpw4LhurJow7R0w6nhu610deG7oeG7scOpdMO54butdMOp4bq0RcOp4but4buj4bqkw6nhurRndcOp4bqwdMOt4buxw6nhu61zdHXhu53hu7HDqcOC4bqyeOG7rXPhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q8SDw6khdGfhu610w6nDguG6smfDqcOV4bu5w6kyVC0hIS3hu5Dhu6rDqeG6umnhu6/DqcO04bqk4bu5w7Thuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4busc2nhur7DqeG7hS1m4bq1w6nDleG7ucOpw4LhurJDxILhu61zw6nDleG7ucOpMlQtISEt4buQ4buqw6lU4buvaeG7rXPDqSHhuqRv4butw6lH4butdMOpw7Thuqzhu61zw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw7Row7TDqeG6uuG6qOG6tcOpw7ThuqjDtMOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buLw6l0eOG6sMOpw7Vp4butw6nhurrhu5/DqeG7rXThurjhu61zw6nhurRndcOp4bqwdMOt4buxw6nDtOG6qmfDqcOVIcOUw6nDtOG6pOG7ucO0w6nDgnR1w6lU4buvZ8OpdMOy4bqkw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhur3hurnhurnhu4XDqS3DqeG7k0PDg8O0w6nhu5Phu4nhu61zw6nDgsOsdcOpw4LhurLhu53hu63DqcO0aMO0w6nhurB0Q8OA4butc8Opw4J14buh4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4J04buz4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu7Fv4bq+w6nhu61zaeG6vsOp4bq6xJBnw6nhurbhuqRnw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpw4Jnw7Xhu6vhu5nDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG7sWfhurJzdeG7reG6t+G6veG6sMOKw6ln4bqkw4Lhu69l4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qXXhu7Fzw6ln4burw4LhuqFlZcOpdOG6tOG6sGfDtOG7meG6oWXhurllw6nDteG7r+G6suG7keG7meG6suG6oWXhurtlw6l04bq+4bqw4buZ4bqy4burdeG7reG7qeG6oWVlw6nhurThurLDtOG6oWV0w4LDguG6sOG6ty8v4bq84bq84bq8w6LDguG6pOG7r3XDguG6suG7mcOiw7Thu6/hu7HDouG6uuG7rS8hdWfhu63hur7hu6/hu60vVeG7sWdz4buZMnXhu5nhurzDomfhurThurDDiuG6sSF04bqk4buxw7Xhu61ndeG7q1Xhu5DhuqHhur3hu4Xhu4HDquG6vWZlL+G6q+G6qS/DguG7keG6q+G6qS/DguG6suG6q+G6qcOC4bqy4bqr4bqpw4Lhu5HhuqtU4buvZ8OpdMOy4bqkw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhur3hurnhurnhu4XDqSHhurLDs+G7rcOpIXThu6XDqSF04bqs4bq+w6nhu5DhuqThu61zw6ktw6nDjOG7rXThurfDqSF14buf4butw6k6dOG7r+G7rXPhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqsuZ+G6pMOp4bupdHXDqeG6sHRu4butw6nDgsO6w7R0w6nDgsO54butdMOpdMO54butdOG6tcOpw5Xhu7nDqcOC4bqyQ8SC4butc8Op4buT4buLw6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDqcOVIcOUw6nDtOG6pOG7ucO0w6nDgnR1w6lU4buvZ8OpdMOy4bqkw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhur3hurnhurnhu4XDqeG6sHTDrHXDqeG7q2nhu7HDqXN1w6x1w6nDguG6ssO54butdOG6tcOp4buT4bu34butc8Opw4J04bqidcOpc3Vn4buvw6nDtHThu6/DqSF0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8Opw7Xhu7nDqcOK4buZ4buxw6nDiuG7lcOC4bq1w6nDtWjhu6/DqcO0aOG7r8Op4buTcMOpw7Xhu7nDqcO0dsOpdEPhuqDhu61zw6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcO04bqow6nDgnRww6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5Vo4buvw6lzdeG6oHXDqeG7k+G7i8Opw7R2w6nDguG6smfhu6/DqeG7k0F1w6nhurrhuqB1w6khdETDqcOC4bqyQ8SC4butc8Opw5Xhu7nDqTJULSEhLeG7kOG7qsOp4buq4budw6khdeG7o+G7rcOpIXR4w6nhurrhu5/DqeG6um/hu63DqeG7k+G7n8Op4butaeG6vsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8SDw6khdENnw6nhu7Phu61z4bq1w6nDgnXhu53huqTDqcO0dMO6w6nhurrhu5/DqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nDqXR4w7TDqeG6um/hu63DqcOC4bu1w4LDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpIVQ6IcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtcOs4butw6k74bqk4bq+w6nDtHThu6PDqeG6tMOJZ8Op4buTQXXDqeG7q3Xhu6HhuqTDqcO0dsOp4oCcdMOtw6nDtHThuqThu43hu63igJ3hurHhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLcOpw5R0xKnDtMOpw7R0xKnhu63DqeG7q2nDqeG7qXThu7Phu61zw6LDqVR14buh4butw6nhu5FFw6nDgnTDrOG7r8Op4buTZ+G7rXPDqeG7k3DDqcOC4bqy4bud4butw6nDtWnhu63DqcO04bqqZ8Opw4Lhu7N1w6nhurrhu4/hu63DqXN14bq4w6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6nDgnTDusOp4bq0deG7rXTDqeG7kUXDqcOCdHXDqXThu69nw6l0w7LhuqTDqeG6sHTDrHXDqcO0dsOpw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7ucOpw4Lhu7XDgsOp4butc3R14buh4bqww6khVDohw6LDqTJ14buhw7TDqcOCdGfhur7DqeG7k0F1w6nDguG6skPhuqDDtMOp4buTbuG6vsOpw7RC4butc8Op4buT4buLw6nDgsSQ4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7reG7neG6pMOp4bqyZ8Op4bq04buv4butc8Opw7ThuqThu7V1w6nDtOG6rOG7rXPDqcOCb8OCw6nDtMOsw6nhu5Phu5/huqTDqcOCdOG7teG7rXPDqeG7rXRvw4LDqeG7q2nDqeG6sHTDrHXDqXN14bq4w6nDgnXhu53huqTDqcO0dMO6w6nDguG7tcOCw6nhu61zdHXhu6HhurDDqSFUOiHDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvEg8OpMnXhu6HDtMOpw5Uhw5TDqcO04bqk4bu5w7TDqcOCdHXDqVRUMuG7rMOp4buT4buLw6nhurRndcOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PhurXDqeG6usOy4bq+w6nDteG7ucOp4bq04bubw6nDisOJw6nhu6vhu4DDqeG6um/hu63DqeG7k+G7n8Op4butaeG6vsOp4butdEPDqcOCdOG7o8Op4butaeG7r+G6seG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqstw6lUdeG7oeG7rcOpw7R04bqm4butc8Opw4Lhu7N1w6nhu5Phu4vDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOpw5Uhw5TDqcO0dsOp4bq64buJ4butw6nDtcOs4butw6nDtWjhu6/DqcO0aOG7r8OpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqqZ8Op4buxw7nhu610w6nDtHbDqeG7k+G6puG7rXPDqeG7k+G7n8OpaOG7rcOpdGfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6LDqSF0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8Opw7Thuqpnw6nDteG7ucOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buvw6nhurrhuqjDqeG6unXhu6HDtMOp4butaeG6vsOp4bq6acOp4bqwdMOsdcOpc3XDrHXDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhurThuqDhu7HDqeG7k3DDqcOC4bqyw6zDqeG7q+G6onXDqcO04buz4butc8Op4bur4bqkw7Lhu63DqeG6ssO9w6nhurJp4butc8Oiw6kuZ3XDqeG7k27huqTDqeG6sHTDrHXDqeG6tMOJZ8Op4buTb+G6vsOiw6nDlGjDqeG7rXRu4butw6nDguG7s3XDqcO0QuG7rXPDqeG7seG6pOG7teG7rcOp4buraeG7scOp4bqyw73DqeG6um/hu63DqeG7k+G7n8Op4butaeG6vsOp4buTcMOp4buRQ8Op4bur4bqkw7Lhu63DqeG7k+G6rsOp4bqwdMOsdcOpw7Thu4nhu61zw6nDgnRs4butc8Op4bq6acOpw4Ju4butw6l04buvZ8OpdMOy4bqkw6nDtELhu61zw6nhu6l04buz4butc8Op4bqwdMOsdcOp4bupdEHDqeG6usO5w6nhurRFw6nhu610w7LhurDDqeG7rXTDqOG7scOpw7Thuqpnw6nDlSHDlMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy7hu6/hu61zw6nhu7HhuqThu7Xhu63DqcO0dsOp4buTaOG7rXTDqXN1aMOpw7ThuqjDqcOCdHDDqeG6sHTDrHXDqcO0dsOp4bup4bujw4LDqeG7q+G6pMOy4butw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6nhu610acOp4butQ+G6oMO0w6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nDtHREw7TDqeG7reG7ieG7rXPDqcO0dsOp4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOp4bqyZ8Op4bq0RcOpw7Thu7XDqcOCw7nhu610w6nhurp1w6nhurB0w63hu7HDqeG6tuG6pOG6vsOpw7R04bujw6nDgnTDucOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcO14bu5w6nhurThu5vDqcOKw4nDqeG7q+G7gMOp4butc3R14bud4buxw6nDgnThu5nhu6/DqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrxIPDqcOU4bqk4bu5w7TDqcOCdHXDqeG6unXDqeG6sHTDreG7scOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PDqcOCdMO5w6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqcO04bqqZ8Opw7ThuqThu7nDtMOpw4J0dcOpw7R2w6nhu5NDw4PDtMOpw7R0b+G6sMOp4butdMOy4but4bqx4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy3DqeG7rOG7o+G6pMOpw5Uhw5TDqeG6tGd1w6nDgnTDucOpw5Uhw5TDqeG6sHTDrHXDqcO0dOG7peG6pMOpw4LhurJow7R0w6nhu610deG7oeG7scOiw6khdGfhu610w6nDguG6smfDqeG7k3XDqeG7qXVw4buxw6nDguG6smfDqeG6umnDqeG6unXhu6HDtMOpw4rDicOp4bqwdMOtw4LDqeG6tOG7m8OpaOG6sMOp4bq6aeG7r8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOpw7Thuqpnw6nhu6x0acOp4butQ+G6oMO0w6LDqeG7rOG7o+G6pMOpw4J0Z+G7rXTDqcOC4bqyZ8Op4bqwdGjDgsOpdHXhu6Hhu63DqcO0dsOp4bq0Z3XDqeG6sHTDreG7scOp4bur4bqg4butw6nDgnTDucOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7q+G7r8OtdcOpw4LhurLEkMOp4bq6deG7ocO0w6nDgkPhuqDDtMOp4bq6Q8OA4butc8Op4buxdeG7oeG7rcOiw6nhu6zhu6PhuqTDqeG6tGd1w6nhurB0w63hu7HDqeG7rXN0deG7neG7scOpw4LhurJ44butc8Opw7R2w6nDgnRww6nDguG6suG6pOG6vsOpw7RE4bqkw6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6l0w7nhu610w6nhurRFw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpw4Jnw7Xhu6vhu5nDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG7sWfhurJzdeG7reG6t+G6veG6sMOKw6ln4bqkw4Lhu69l4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qXXhu7Fzw6ln4burw4LhuqFlZcOpdOG6tOG6sGfDtOG7meG6oWXhurllw6nDteG7r+G6suG7keG7meG6suG6oWXhurtlw6l04bq+4bqw4buZ4bqy4burdeG7reG7qeG6oWVlw6nhurThurLDtOG6oWV0w4LDguG6sOG6ty8v4bq84bq84bq8w6LDguG6pOG7r3XDguG6suG7mcOiw7Thu6/hu7HDouG6uuG7rS8hdWfhu63hur7hu6/hu60vVeG7sWdz4buZMnXhu5nhurzDomfhurThurDDiuG6sSF04bqk4buxw7Xhu61ndeG7q1Xhu5DhuqHhur3hu4Xhu4HDqsOq4bq5ZS/huqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqrIXREw6nDguG6skPEguG7rXPDqcOV4bu5w6kyVC0hIS3hu5Dhu6rDqeG7quG7ncOpIXXhu6Phu63DqSF0eOG6qS/DguG7keG6q+G6qS/DguG6suG6q+G6qS/DgmfDteG7q+G7meG6q8SDw6nDlOG6pOG7ucO0w6nDgnR1w6nhu7Fn4butc8Opw4LDs+G7scOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z+G6tcOp4buTQ8ODw7TDqcO14bu5w6nDtG/hurDDqeG6sHThu5XhurDhurXDqeG6tOG7r+G7rXPDqeG7q8OtdcOp4buTcMOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8Op4butdHXhu5/huqTDqeG7kUPDqeG7q+G6pMOy4butw6nhu6l04buz4butc8Opw4Lhu7XDgsOiw6nDleG7ucOpw7R2w6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6lzw7nDqeG6uuG7n8Op4bq6deG7ocO0w6nDlSHDlMOpw7ThuqThu7nDtMOpw4J0dcOpw4JBw6nDtHREw7TDqeG6tGd1w6lzbuG6vsOp4bqyZ8Opw4JB4butw6nDgnRvw4LDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nDtHThu6/DqcO04buz4butc8Opw7R04bqm4butc+G6seG6qeG6sOG6qy3DqSHhurJow7R0w6nhu610deG7oeG7scOpw7Thuqpnw6nDtHThuqbhu61zw6nDguG7s3XDqeG7q2nDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqeG7rXRpw6nhu61D4bqgw7TDqeG6umnDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOpw7Row7TDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu5Phuqbhu61zw6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDqcO04bqqZ8Op4butdGnDqeG7rUPhuqDDtMOiw6nDlHfhu63DqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOpw7R2w6nhu5FDw6nhu6vhuqTDsuG7rcOp4bq64bufw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqeG6tGd1w6nDtOG6qmfDqcOVIcOUw6nDgnTDucOpw4LhurJow7R0w6nhu610deG7oeG7scOpw7Thuqpnw6nDtHThuqbhu61zw6nDguG7s3XDqeG7q2nDqeG7q2nhu7HDqeG6ssO9w6nhu5Phuqbhu61zw6nhurRndcOp4buTcMOpw4J04buz4butc8Opw4J14butw6nDtHThu6/DqcO04buz4butc8Opw7R04bqm4butc8Oiw6nDlHfhu63DqeG6uuG7n8Op4bq6deG7ocO0w6nDtHbDqeG6tGd1w6nhurR2w4LDqcO04bqqZ8Op4bq6deG7ocO0w6nDtG/hurDDqeG6sHThu5XhurDDqXRn4bq+w6nDlSHDlMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6tGd1w6nhurB0w6x1w6nhu5FFZ8Opw4LhurLhu53hu63DqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhu5No4butdMOpc3Vow6nDtOG6qmfDqeG7rXThurjhu61zw6nhurrhu4nhu63DqcO1w6zhu63DqeG6sHRo4bqww6nhu6vhuqTDssOCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrxIPDqTJpdcOp4but4buJ4buxw6lzw7Phu63DqeG7k27hur7DqcO0dsOp4butdHXhu5/huqTDqcO04bqk4bu5w7TDqcOCdHXDqXThu69nw6l0w7LhuqTDqeG7k0PDg8O0w6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu61D4bqgw7ThurXDqeG7rXRD4butc8Op4bq0w7Rn4but4buRZ+G7q8Opw7RC4butc8Opw4J04buZ4buvw6nhu5N2w6nhu7Fpw6nhu610deG7n+G6pMOpdMOA4butw6LDqSHEkMOpc3bDtMOp4buT4bu5w6nhu610acOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4bq64buJ4butw6l0dmfhurXDqeG7s+G7rXPDqcO0dsOpw4J0cMOp4butdMOy4butw6nDiuG7lcOCw6lzw7nDqeG6uuG7n8Op4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nhu61p4bq+4bqx4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy3DqS5n4bqkw6nhur3DqeG7reG7ieG7scOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PDqeG6smfDqeG7k+G6onXDqeG7k+G7i8Opw7R2w6nDtOG6pOG7ucO0w6l0eOG6sMOp4buTcMOpw7R04bun4butdMOp4bq0w4ln4bq1w6nDtUHDqeG6tOG6pOG7rXPDqeG7q8OtdcOiw6kh4bqy4buv4butc8Op4buRRcOpw4J0w6zhu6/DqeG6tuG6pOG6vsOpw7R04bujw6nhu7HhuqB1w6nhurThu5vDqcO0dsOp4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOp4buTdeG7n+G6pMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7k3DDqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqcO04bqk4bu5w7TDqcOCdHXDqeG7kXVx4butw6nhurJnw6nDguG6smnhu63DqeG7q2fhu63DosOpIXREw6nhu610b8OC4bq1w6nhu5Fn4butdMOpw4LEkMOp4oCcVOG7r2fDqXTDsuG6pOKAncOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG6sHTDrHXDqcO0b+G6sMOp4butaeG7r8Opw7RC4butc8Op4bq0w4nDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6LDqeG7rHThurjhu61zw6nDtOG6pOG7ucO0w6nDgnR1w6nhurrhuqzhu61zw6nhu7F14buf4butw6nDgnTDucOpc3h1w6nhu6tpw6l04buvZ8Op4bupdOG7s3XhurXDqcO0b+G6sMOpw4Lhu6fhu610w6lzeHXDqeG7q2nDqeG7rXND4bqidcOp4buT4buX4bqww6nhurppw6nhu6l04buz4butc8Op4bqwdMOsdcOp4bq64bqs4butc8Op4buxdeG7n+G7rcOp4butaeG7r8Opw7RC4butc8Opw7R2w6nDgnRww6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buTQ8ODw7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlELhu61zw6nhurThu5vDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtHbDqcO0dOG6pOG6vuG7oeG7rcOpw7ThuqThu7nDtMOpw4J0dcOpw4JBw6nDtHREw7TDqcSCw6lUacOp4bus4bu5dcOp4butdEPhu61zw6nhurTDgMOp4bup4bujw4LDqcSCw6khOlTDlOG7sOG6tcOpdGfhur7DqeG6tMOAw6nhu6nhu6PDgsOpxILDqcOUw7Phu63DqSF0w4DDqeG7sWnDqcOCb8OCw6nDtMOsw6nDtHThu6fDqeG7k0PDg8O0w6nDgkHDqcO0dETDtMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7seG7ucOCw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DosOpOnTDrHXDqcO0dsOp4bq64buJ4butw6nDtcOs4butw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu4DDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqcO0dOG6qsOp4bq24bqkw6zhu63DqcOCdMO5w6nhu7HhuqB1w6nhu5NDw4PDtMOp4bqwdOG7leG6sMOpw4JBw6nDtHREw7TDosOpw5Row7TDqcOVU+G7qMOpw7R2w6nhu5Phu5/DqcOK4bqkb8OCw6nhur3DqcOVU+G7qMOpw7Thuqpnw6nhurp34butc8Op4bq0w4DDqeG7qXTDrOG7r8Op4bq6acOp4bq6d+G7rXPDqcO0dOG6pOG7rXPDqeG7qeG7o8OCw6nhu5Nww6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Opw4LDuuG7rXTDqeG7qXRow7R0w6nhurbhuqRn4butw6LDqcOUw4DDqeG6tuG6pGfhu63DqcO0b+G6sMOp4bqwdOG7leG6sOG6tcOpw5ThuqjDtMOp4busc3Thu6HDqcOCdOG6pMOyw4LDqcO1dXDhuqTDqeG7kXVx4butw6nhurppw6nDleG7ucOpMlQtISEt4buQ4buqw6nhurThu5vDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOVU+G7qMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF04buZ4buvw6kyxajhu6xUw6k0KE7hu6zDqeG6p3N0deG6rcOpLcOpLml1w6lTd+G7rcOpU3XDrHXDqTp0duG7rXPhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqr4bqrw6khOsOp4buSacOp4busbeG7rXPDqcOCa+G7rXPDqcOCdEPEguG7rXPDqcO0dOG7r8OpdOG7r2fDqXTDsuG6pMOpIXThuqzhur7DqeG7kOG6pOG7rXPDqeG6q+G6q8OpIXR1w6l04buvZ8OpdMOy4bqkw6ktw6nDtW/DgsOpw4LhurLEqcO0w6nhu610Q+G7rXPDqeG7k8Oz4bq+w6nDtGjhu7HDqeG7kcOB4bqlw6nhuqvhuqvDqSF14buf4butw6k6dOG7r+G7rXPDqeG7r+G7reG7q3Xhu63hu5nDqeG7k+G7i8Op4bupdOG7s3XDqeG6sHThuqjDtMOpw7XDrOG7rcOpw4J0cMOp4bur4buhw6nDteG7pcOp4bqy4bqmw4LDqcOK4bqk4bu14butc8Op4bqr4bqrw6kuRcOpw4J0w7LDgsOp4bq64bufw6nDtcOs4butw6nDgnRww6nhu6vhu6HDqcO04bqk4bu5w7TDqcOCdHXDqVRUMuG7rMOpZeG6ukPDg8OCw6nhurJp4buvZcOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PDqeG6q+G6q8OpLkXDqcOCdMOyw4LDqeG7seG6oHXDqeG7q2nDqeG6usahw6nhu5Phu5fhurDDqcO0dG7hu63DqcO0dMO64butdOG6pcOp4bqr4bqrw6nigJzDlWfhu63DqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhu5Phu4vDqeG6unXDqeG6sHTDreG7scOp4bq24bqk4bq+w6nDtHThu6PDqcOCdHXigJ3DqeG6q+G6q8OpIeG6ssOz4butw6khdOG7pcOpIXThuqzhur7DqeG7kOG6pOG7rXPDqeG7k+G7r8Otw4LDqeG6ukPDgOG7rXPDqeG7sXXhu6Hhu63DqVThu69nw6l0w7LhuqTDqTLhu6zDqeG6veG6ueG6ueG7hcOp4bqr4bqrw6lU4buvZ8OpdMOy4bqkw6khdOG6rOG6vsOp4buQ4bqk4butc8Op4bq6dcOp4bqwdMOt4buxw6nhurbhuqThur7DqcO0dOG7o8Opw4J0deG6scOp4bqr4bqrw6lUVDLhu6zDqeG6veG6ueG6ueG7hcOpIeG6ssOz4butw6khdOG7pcOpIXThuqzhur7DqeG7kOG6pOG7rXPDqeG7qXThu7Phu61zw6nhurp1w6nhurB0w63hu7HDqeG6tuG6pOG6vsOpw7R04bujw6nhu5FFw6nDgnR1w6nhuqvhuqvDqcOUdsOp4but4bud4butw6l0w63DqcOCdG/hurDDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nDqcOCdMO6w6nhurR14butdMOpw4J0dcOpVOG7r2fDqXTDsuG6pOG6seG6qS/hurDhuqs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạp bút: Ngày tựu trường nhớ mẹ

Tạp bút: Ngày tựu trường nhớ mẹ
2008-09-07 16:14:31

Dẫu đã qua tuổi học trò xinh xắn, bỏ lại sân trường, chùm phượng vĩ và cảm giác nôn nao ngày đầu năm học mới tựa những câu văn của Thanh Tịnh...Vậy mà cứ mỗi ngày tựu trường...

Quê ta

Quê ta
2008-09-07 16:08:26

Trưởng Thành (Tặng A.V đang học ở Đức) Bây chờ con ở quê người "Ả Hằng có xuống dạo chơi đêm rằm Có nghe sóng vỗ Cửa Tùng Có nghe gió hát trên dòng Hiền Lương" Quê ta...

Truyện ngắn: Miền đất hứa

Truyện ngắn: Miền đất hứa
2008-09-06 11:11:51

Hắn tự cho mình vô tư, mạnh mẽ, đã ra đi là dứt áo quyết không bao giờ ngoảnh lại. Quê hương của con tép là cái ao. Quê hương của con cá rô là thửa ruộng. Quê hương con đại...

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!
2008-09-06 10:26:11

TT - Cuộc thi hoa hậu năm nay đến hồi kết mới xảy ra xìcăngđan nho nhỏ. Nói tóm tắt là hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc công nhận cô coi như...

Chăn cánh đồng làng

Chăn cánh đồng làng
2008-09-05 11:14:04

Hoàng Công Danh Nhà hai đứa ở một làng ngày xưa thường ra đồng cỏ nhà em có con bò nhỏ hai đứa cùng nhau chăn chung. tuổi thơ căng nhịp vòng cung nâng diều qua từng ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết