Cập nhật: 22/01/2023 07:52 GMT+7

Năm mới, quyết tâm mới, thành công mới

Mùa xuân mới mang theo bao niềm vui, hứa hẹn, mặc dù đường đến thành công còn muôn nẻo lo toan. Nhưng chúng ta tin vào sức mạnh nội sinh của dân tộc, truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông luôn được đắp bồi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, sức sống Việt Nam nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng luôn trỗi dậy với một sức mạnh phi thường.

Xuân Quý Mão đã đến!

Mùa xuân về bỏ lại phía sau mùa đông lạnh giá, một năm với bao nhọc nhằn, nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, kinh tế đất nước tăng trưởng một cách ngoạn mục. Trong bối cảnh khó khăn chung, Việt Nam trở thành điểm sáng với cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường đầu tư thân thiện. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch.

Năm mới, quyết tâm mới, thành công mới

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao trong một thập kỷ qua (8,02%), vượt mục tiêu đề ra (6% - 6,5%); kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục mới (730 tỉ USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội đều có những bước tiến quan trọng. Vì vậy, có thể kỳ vọng vào dự báo nền kinh tế tươi sáng của đất nước trong năm tới.

Mùa xuân mới mang theo bao niềm vui, hứa hẹn, mặc dù đường đến thành công còn muôn nẻo lo toan. Nhưng chúng ta tin vào sức mạnh nội sinh của dân tộc, truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông luôn được đắp bồi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, sức sống Việt Nam nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng luôn trỗi dậy với một sức mạnh phi thường.

Đó là lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết cộng đồng, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí quật cường, tinh thần kiên quyết đấu tranh giành độc lập dân tộc, tinh thần yêu chuộng hòa bình, lòng nhân nghĩa, hòa hiếu, khoan dung...

Những giá trị đó không chỉ tạo nên nét đặc sắc của văn hóa dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử mà còn góp phần làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh của con người Việt Nam hôm nay.

Trong quá trình phát triển, những giá trị văn hóa dân tộc luôn được xây đắp, làm phong phú thêm, kết hợp bản sắc văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trong khi tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn chăm lo phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, để xã hội ngày càng văn minh, hạnh phúc, hướng đến phát triển trong chan hòa, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện nay, thế giới đang chuyển động với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong không gian phẳng, đã và đang mở ra những cơ hội phát triển mới mẻ chưa từng có, với quy mô, tốc độ đột phá nhưng cũng đặt ra những thách thức trên quy mô toàn cầu trong một thế giới đầy biến động, đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập, đua tranh mới trong cộng đồng quốc tế.

Tình hình mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta càng phải ra sức phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sức mạnh thời đại xây dựng nền tảng cho một xã hội phồn vinh và bền vững, với khát vọng Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường và nhân văn, giữ vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Năm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thực hiện khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời những vi phạm cản trở sự phát triển đất nước, đặc biệt là tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Năm mới, với quyết tâm mới, tin tưởng sẽ mang đến thành công mới!

QUẢNG TRỊ


QUẢNG TRỊ

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết