Cập nhật:  GMT+7
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7tuG7peG7hcOg4bqi4bufxqFvw6Dhu4V3csOyw6Bn4bunw7LDoOG7heG7s+G6pcOg4buD4bqtw6DDk+G6q+G7mzUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNjPhu7BWNMOg4oCTw6DGoG9xw7LDoMahw7Phuq3DoOG7heG7s+G6pcOg4buD4bqtw6DGoG934bqubcahw6BWw7PDtcOgw5Phuqvhu5vDoMahxJHhu5fDoOG7leG7n3bDoHbDs+G7oeG7lzDDoOG7hXHDoOG7sXfhuqnGocOzw6Bvw7LhuqDhuqXDoOG7heG6p8ahw7PDoGdzxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoHbDs3HGocOg4bqkxqHDoOG7lsOCw6AzxIJiw6Dhu4ThuqXhu5fDoFZ34bquasahMMOgw7N34bqua8ahw6Dhu4ThuqXhu5fDoOG7lHQww6B2w7TGocOzw6Dhu7B34bqrxqFvw6BW4butw7U0McOg4buW4bq94bquw6Dhu4XDs8O94buFw6DGoWPhu5fDoMah4bql4bquMMOgduG7reG7m8ahb8Og4buFY8ahw6DGocOz4bqtw6DGocOz4buhw6Dhu4Npw6Dhur3huq4ww6Dhu4Phuq3DoMagb3fhuq5txqHDoFbDs8O1w6DDk+G6q+G7m8Og4buV4bql4bquw6Dhu5VkdsOg4buvcsahb8Og4buxd+G6pcOgxqFv4bqt4bquMcOg4buCa8ahw7PDoHbhur92MMOgZ+G7ncOyw6Dhu5nDs+G6p3bDoOG7lXdxxqHDoGdo4bubw6Dhu4Phuqfhu5fDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOg4buZw7N34bquxKl2w6B24bq/djE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NXbhuqXhu4Phu5Vow6Dhu6924bqu4buVaDzDoeG7l+G6peG7rW/DssahIsOj4burxILDoOG6pXd24bubw6E2NXbhu602NXZmNjXDsuG7l2/DoOG6peG7lXY8w6HDocOgw4PDsmZ2w7M8w6Hhuq/hurHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOhw6PDosOiw6HDoOG7r+G7reG7hTzDocOzdnbhu6siLy/hu4PhuqXhu5vhu7F34bqlxqFvduG7rcOyMeG6osahL+G7q+G7m+G7rXbhuqXhu5Xhu68v4bqhL1bhu6134bubxqFv4buxd+G6pcahb8Ozw7Jo4burL8Ozw7LDg+G7q+G6oeG6o8SDbsOg4bqiZuG6ojPhurU0MeG7k+G7q2/DoS82NS/hu6s2NS92ZjY1L3bhu602NXbhu602NXZmNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu7bhu6Xhu4XDoOG6ouG7n8ahb8Og4buFd3LDssOgZ+G7p8Oyw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoOG7leG6rcOgw6Hhu4Xhu53DoOG7heG6p8Oyw6Dhu4Phu6HDoOG7g8O9xqFvw6BnbMOg4buvcsahb8OgxqFydsOgxqHDs+G6oMahb8OgxqFv4bqt4bquw6Dhu4Xhu6PGocOg4buV4bqpw7LDoTUv4burNjUvdmY2NS924butNjUvduG6peG7g+G7lWg2xq/DoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbzDDoOG6pcOyw6Dhu4Xhu7XGoW/DoOG7g8OyxKl2w6BnxKnGocOg4buD4bqtw6DGoG934bqubcahw6BWw7PDtcOgw5Phuqvhu5vDoOG7g8aww7LDoMOz4bub4bqtxqHDoOG7heG6q8ahw7PDoMOzxKl2w6Dhu6/hu7nhu4XDoGnhu5vDoOG7lWgxw6DGoGPhu5fDoOG6o8SDw6B2d3XDsjDDoHbhu63hu5vGoW/DoOG7l3R2w6B24but4bq/xqHDoOG7heG6rcahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoG/DsmXhu4Uww6Dhu4Phuq3DoMOT4bqr4bubw6Dhu4PDtcOgdsOz4bu3w7nGoW/DoMahZcahbzHDoFbhu63huqvDssOg4buxd+G6pcOgxqHDs8OyanfDoOG7heG6pcOg4burw7Phu4d3NXbhuqXhu4Phu5Vow6Dhu6924bqu4buVaDzDoeG7l+G6peG7rW/DssahIsOj4burxILDoOG6pXd24bubw6E2NXbhu602NXZmNn3hu5bhu5/DssOg4buvw4HDoOG7s8ahb8Ogw7N0w6Dhu4Phuq3DoMagb3fhuq5txqHDoFbDs8O1w6DDk+G6q+G7m8OgxILDssahw6Bvw4DDssOgZ8SpxqHDoOG7guG6p+G7m8Og4buwd+G6q8ahb8OgVuG7rcO1LcOgxIPhuqPhuqPDoC3DoMOTecahb8OgJeG7t8O5xqFvw6Atw6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu6vDs3JHccahb8Ogw5Phuq0zR1Yiw6DhuqHhurHEgzHEg+G6teG6seG6szHhuqPhurPhurc0w6DDs+G7m2Xhu4XDoOG7hcOzd+G6rmzGocOg4bqi4bqt4bubw6B24bqtw7LDoOG7mcOz4bub4bqrxqEiw6Dhu4Lhuqfhu5vDoOG7sHfhuqvGoW/DoFbhu63DtTDDoOG7r3JW4buYIsOg4bqj4bqhw6PhuqHhuqPhuqHhuqHhuqHhuqPDo8SD4bq3w6LDouG6t8OgduG6qcOyw6DGoG/hurvGocOgw7Phuq3GoW/DoFbhu5bhu4Thu6rDoOG7hHHGoW/DoHbDs+G7t8O5xqFvw6Alw7JrdsOgxqDhuqXhu5fDoC3DoOG7hMOzw7LDoMahw7PhuqfGocOzw6Dhu7B34bqrxqFvw6BW4butw7Ugw6DhurHhuq/huqHhuqPhuqHhuqHhuqHhuqHhuq/hurXhuqHEg8Oj4bqxw6B24bqpw7LDoMagb+G6u8ahw6DDs+G6rcahb8OgVuG7luG7hOG7qsOgR8Oqd8OgduG7t8Og4bqi4bqtw6Dhu6rDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOgJcOya3bDoMag4bql4buXw6Atw6Dhu4TDs8Oyw6DGocOz4bqnxqHDs8Og4buwd+G6q8ahb8OgVuG7rcO1MTUvdmY2NS924butNjUvduG6peG7g+G7lWg2dsOzd+G6v3Yww6Dhu4Phuq3DoOG7l+G7pcOyw6Bvw7LhuqDDoGfhu7fFqeG7hcOg4buX4bqpxqFvw6Dhu69yxqFvw6DGocOz4bu3xqFvw6DDs+G6pcOyw6Dhu4XDs+G6u8ahw6DhuqLhuq3DoHbhuqXhuq7DoOG7g8O1w6Dhu5nDs3fhuq7EqXbDoHbhur92w6DGoWXGoW8xw6BWQcOgZ+G7nTDDoOG7hXd04buFw6Dhu69yxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoOG7g+G7ncOgw7PDreG7q8OgduG7reG7m8ahb8Og4buFY8ahw6DGocOz4bqtMcOg4buWw7rDssOg4buZw7PDssOg4buXd3LGocOgZsOyw6Dhu4XDs3fhuq5sxqEww6Dhu4Phuq3DoOG7hcOzw7TDoOG7heG7ncOgdsOzbMOg4buVxKl2w6B2Qcahb8OgZ+G7m+G6qcahw6DDs8SpdsOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7ncOgxqHDs+G7n+G7hTHDoMagw7rDssOg4bqi4bq9dsOg4bqi4bqrw6B24but4buJxqHDoOG6ouG6pcOyw6Dhu4Phuq3DoMOT4bqr4bubw6DGoW/huq3huq7DoOG7heG6rcahb8OgZ8Oow6DGoWXGoW/DoHbDs2jhu5vDoHZ3dcOyw6Bn4bunw7Ixw6Dhu5jDs8Oyw6DGocOz4bqgxqFvw6DGoW/hu7fhu6fDssOgdsOz4bq7xqHDoHbhu63hu5vGoW/DoG/DsuG6pcOgZ+G7j8ahw7PDoOG7lcOqxqHDoOG7leG7t8WpdsOg4buxd+G6pcOgZ+G7p8OyMMOg4buD4bqtw6Dhu69yxqFvw6Bnw7nGocOg4buFccOyw6DGocOz4bu3w6Dhu4XDs8OyxKnhu4XDoOG7g+G7ncahbzHDoMagw7PDsmp3w6Dhu5V44buFw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7heG7ncOgb+G7j8Og4buD4buhw6Dhu4PDvcahbzDDoOG7g+G6rcOg4buVxKl2w6Dhu63huqXDoOG6ouG7t+G7p8ahMMOg4buD4bu5dsOg4but4bqld8Og4buF4buhw6BnbMOgY8ahMcOg4buE4budw6Dhu5XDqsahw6B2d+G6rmt2w6DhuqLhu5/GoW8ww6Dhu4Phuq3DoGfDtcahw7PDoOG7sXfhuq7hu4nGocOg4buvw7LGocOzw6DGocOz4bu3xqFvw6Dhu61zw7LDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu6vDs8O9w6DGoeG6oMOg4buZw7N34bquxKl2w6B24bq/dsOg4bq94bquw6Dhu5XhuqnDssOgxqFvw7Phu5Eiw6DigJzhu4ThuqvDoOG7g3LDoOG6ouG6rcOg4buD4bqlw6DhuqXGocOzw6Bo4buXw6Dhu5fhu4/GocOzw6BnanfDoOG7hcOzxKl2w6DhuqLhu4/DoOG7g+G7m+G7l8OgZ+G6qcahw6Dhu4XDs8OyxKnGocOgduG7reG6pcahw7Mxw6Dhu5bhu4/GocOzw6Dhu4Xhu6PGocOg4buvcsahb8OgZ2LDoOG7leG6rcOg4buXdHbDoOG7r8OBw6Dhu5fhuqXhuq7DoOG7l2TGoTHDoOG7gsOyxKl2w6Dhu4PhuqXhu5vDoMahb+G7t+G7p8Oyw6B2Qcahb8Og4buV4bubw6Dhu5VkxqFvMMOg4buFw7Phuqnhuq7DoOG7hcOz4bqg4bqlw6BnbMOg4buX4buPxqHDs8Og4buF4budw6B2w7Nsw6Dhu69yxqFvw6DGoeG7icahw6Dhu5nDs3HGoW/DoHbDs2zDoHbDgcOg4bqi4buHxqHDoGfhu7fFqeG7heKAnTHDoFbDs8Spw6Dhu5Xhuq0ww6Dhu4Phuq3DoMOT4bqr4bubw6B2w7LEqeG7q8OgdsO94buFw6Dhu4Vyw6BvZMahb8Og4buvcsahb8Og4buxd+G6pcOgxqFv4bqt4bquMcOgRuG7h3fDoOG7hcOB4buFw6Dhu5nDs3XDoGfEqcahw6B24bq/xqHDoOG7hXnGoW8ww6Dhu4Phuq3DoOG6ouG7h8ahw6BmZcahw6Dhu5Xhu6PGoW/DoG/DsuG6oMOgdsOyxqHDs8OgdsOzw6rGocOg4buV4bqp4buFw6Dhu7F34bqlxqExw6BHw7Jqd8Og4buZw7PDssSpxqHDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoOG6p+G7l8Og4bqrxqHDs8OgxqHDs+G6vXbDoOG7leG6rcOg4buXw7rDssOg4buZw7PDssOgduG7rcaww6B24but4bunw7Iww6DGocOz4bqgxqFvw6DhuqLEqXbDoHbDs+G7t8O5xqFvw6Dhu4XDs8OyxKnGocOgduG7reG6pcahw7PDoOG7leG6qcOyw6B24bqnw7LDoOG7q8Oz4bqndjHDoFbhu5vhuq3GocOgdsOz4bq7xqHDoOG7g+G6rcOgZ+G6pXfDoMahw7Phu7nhu4XDoMahw7Phu7fDoOG7g8O1w6B24butY+G7l8OgxqFvw7Phu4/GocOg4buX4bu1w7LDoOG7mcOy4buXw6B2w7Lhu4nhu5cxw6Dhu5jDs3HGoW/DoOG7jXbDoOG7lcOqxqHDoOG7g2vGocOzw6B24bq/dsOg4buZw7PDssSpxqHDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoMahxJHhu5fDoOG7lcOya3bDoG/DsuG7t+G7p8ahb8Og4buF4bqrw6B2d8OqxqHDoOG7lW0xw6DGoMOz4bunw6Dhu4Phuq3DoOG7heG7m8ahw6DEguG7neG7l8Ogb8Oyasahb8Ogb8OyeOG7q8OgZ+G7qTDDoOG7g+G6rcOg4buX4bulw7LDoHbhu63GsMOg4bqiasOgdkHDoOG7hXDDssOg4buFw7PEqXYxw6Dhu4Lhuq3DoMOT4bqr4bubw6Dhu5nDs3HGoW/DoHbDs2zDoMahw7Phu6XDoMOzxKl2w6Dhu69yw6Dhu5XDqsahw6Dhu5fhu4/GocOzw6DhuqLhuq3hu5vDoOG6osOya8ahw6BnbMOgZ8OyanfDoHbhu63DtcOgxqHDs+G7t8ahb8Og4buD4bql4bubw6Bvw7Lhu6fDoOG7heG7tcahb8Og4bqi4bq/4bquMMOg4buF4bqn4buFw6Dhu4Phuqfhu4XDoOG7r+G7kcOgZ2p3w6Dhu5Vk4buFw6Bnw6p3McOgxqDDs+G6oMahb8Og4bqiw7Lhu4nGocOgdsOzd3Lhu4XDoG/DsuG6q+G7l8OgZ+G6pXfDoOG7leG6rcOg4buF4bu5d8Og4buF4bqnxqHDs8OgZnfhuq7DoMahw7Phur12w6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buD4bqtw6DDk+G6q+G7mzHDoE/DsuG7p8OgZ+G6u+G6rjDDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoGdiw6Dhu4Phu7fhu6Xhu4XDoOG7sXfhuqXDoHZ3dcOyw6DhurXhurExw6DGoG/huqXhuq7DoOG7heG6q8Og4bqiw7Jr4buFw6Dhu5XEqXbDoGfDssOgduG7reG7m8ahb8Og4buFY8ahw6DGocOz4bqtw6DGocOz4buhw6Dhu4Xhu7XGoW/DoHbhu63GsMOgxqHhu4nGocOg4buZw7Phu53DoOG7mcOzY8ahw6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buD4bqtMcOg4buW4bql4bquw6Dhu5dkxqHDoOG7leG6rcOg4buD4bqtw6DGoG934bqubcahw6BWw7PDtcOgVuG6u+G7l8OgM8ahb+G7t+G7p8Oyw6Bo4buXw6Dhu4V5xqFvw6Dhu4XDs+G6pTDDoOG7mcOz4bqn4buFw6Dhu5fDrTTDoGdiw6B24buPxqHDs8OgxqFvd+G6rmvGocOg4bqiasOg4buvcsahb8Og4buFw7N3xqFvMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7hcOz4bubw6Dhu4Phuq3DoOG7lXjhu4XDoHbhu63huqfDssOgb8Oy4budMMOgduG7rcaww6B24but4bunw7Ixw6BWd+G6rsOgxqHDs8Oy4buJxqEww6Dhu4PhuqvGocOgdsOz4bq7xqHDoOG7g+G6rcOgVuG6u+G7l8Og4buF4bu1xqFvw6BnYsahb8OgduG7reG7jTDDoGfhuqV3w6By4buXMMOg4buDa8ahw7PDoHbhur92w6Dhu693cnYxw6BWw7PEqcOgxqHhu4nGoTDDoOG7g+G6rcOgw5Phuqvhu5vDoOG6ouG7h8ahw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOg4buF4budw6DGoW/huq3huq7DoOG6ruG7icahw6Dhu5Xhu6PGoW8xw6Dhu5Thur3huq7DoHbhuqXhuq7DoOG7hcOzZcahw6Bm4bujxqFvw6DGoeG7t+G7peG7hcOg4buXZHbDoOG7hcOz4bqr4bquw6DhuqJ0w7Iww6Dhu4Phuq3DoMOT4bqr4bubw6Dhu4XDs8Oy4bqlw6Dhu6/DrCLDoOKAnOG7guG6rcOg4buF4bubxqHDoOG7leG6rcahb8OgxILhu53hu5fDoHbDs+G7t8O5xqFvw6B24buPxqHDszDDoMOzw7rDoHbhu63FqcOgdnHDssOgxqHDs8OyanfDoMahw7Phu7fGoW/DoOG6pcOyw6Dhu4Xhu7XGoW/DoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTDDoOG7mcOzccahb8OgdsOzbMOgb8OyeOG7q8OgZ+G7qcOg4buXYsOyMcOgT8Oy4bunw6Bn4bq74bquMMOg4bu34bul4buFw6DhuqXhu5vDoOG7leG7pcahw6DGocOz4bq9dsOg4buF4buz4bqlw6B2ccOyw6Dhu5Xhuq3DoOG7heG7ncOg4buF4bqnw7LDoOG7g+G7ocOg4buDw73GoW/DoGdsw6Dhu69yxqFvw6DGoXJ2w6DGocOz4bqgxqFvw6DGoW/huq3huq7DoOG7heG7o8ahw6Dhu5XhuqnDsuKAnTHDoOG7guG6rcOyMMOg4bqrxqHDsyLDoFbhuro/w6Dhu5Thu5rGoE8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cậu học trò đam mê tiếng Anh

Cậu học trò đam mê tiếng Anh
2015-06-07 03:42:39

Nhắc đến Trương Nhật Minh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bởi nếu không đam mê Nhật Minh khó có thể “ẵm” về một loạt giải nhất các cuộc thi về tiếng...

Đông Thanh bây giờ

Đông Thanh bây giờ
2015-06-06 13:47:21

(Xây dựng) - Nép mình bên dòng sông Hiếu, và chạy dài hơn bốn cây số ở phía bờ Bắc của con sông, Đông Thanh là một phường ven đô của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lo vì con... học giỏi!

Lo vì con... học giỏi!
2015-06-06 10:36:11

(SGGP) - Thời điểm này, kết quả học tập của con em là câu chuyện rôm rả nhất của các bậc phụ huynh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Các bậc cha mẹ đồng loạt chia sẻ kết quả học...

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn

Cứu bệnh nhân phình động mạch não lớn
2015-06-06 10:34:12

(TT) - Ngày 4-6, bác sĩ Trần Thành Vũ, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa áp dụng kỹ thuật mới “đặt stent thay đổi dòng chảy qua túi...

Gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn

Gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn
2015-06-06 10:32:56

(GD&TĐ) - Tìm đến những bản vùng sâu, vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Trị chúng tôi gặp những giáo viên cắm bản, dạy học giữa heo hút đại ngàn Trường Sơn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết