Cập nhật:  GMT+7
4buaIFRSJjjhu6plZU9RY8OJMMOpODtR4buc4bq44buYVVRSZShSw6nhu4dhIlIq4buFYSJSw6nEkSlhUjpAw6lS4buhI2FSw4kg4bql4buaLyBU4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4butO+G7qj9R4buc4buWw4lBw4HGoFItUknhuqFhIlImIOG6uWEiUjc8w6lSIjBWMFIqw6BhIlI64buwUsOpxJEhUuG6uOG7mFVUUuG7n+G7sMOhUsOJIOG7qmEgUkEwKWFSOCNhUsOpIOG7g1JUxq9SYVg5UlVTVMOZUmThurnhu4tSw6nDqlLGr1I64bqzMFLDqcSR4buqYSBSw6nhu6wwUmUoUjcg4buqMFI/MFthUsOpxJEpYVJF4bu4YVJpPWFSOuG6s2EiUuG7oSNhUsOJIOG6pVLDqeG7hVJhIuG7rOG7i1JVUi1SVFXhu5hUU+G7klIg4buD4buqUiAuYVI54buqYSJSOOG7rjBSYSAwPuG6uVJhMD45Umnhurkw4buSUiZWOVLDrOG6uyZSP+G7uGEiUsOpxJHhu6zDoVImIMOhUmEi4buH4bqtMFIg4bu4OVI54bqz4buY4buaL2Phu5zhu5rDqeG7qio4O1Jlw6nhu4s4O09ROeG7qsSRIjBhw5RVY8OsUuG7quG6ucOpw6FR4buc4buaw6nEkeG7nOG7msOpP+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5zhu5owOSJS4buqOMOpT1Hhurjhu5hVVFJlKFLDqeG7h2EiUirhu4VhIlLDqcSRKWFSOkDDqVLhu6EjYVLDiSDhuqVRUmXEkSZPUSDDqcOpY8OULy/DqSA7w6kg4buqw6Hhu5jDqSDhu6phIGEwO2Hhu5gmw6E54buYaWEvQzAmw6nhurnEkTtlVVNUw5lT4buoL+G7ueG7r0Hhu61B4bux4bq44buKcsOJL+G6uFVU4bufw4lB4buYNmMiUS/hu5xE4bq5VmEiUibhu7DDoVLDqcSRKWFSOeG7rGFSIDJhIFI6MHthUsOpZ1LDqcSR4buH4bqnJlIm4bqvYSJSaTApYVLhu7fhu4fhurlS4butaOG6uVJDIOG7h+G6pyZSLVLDsmEgw5RSROG7mOG7ueG7mEHhu5ovY+G7nOG7mi/DqT/hu5zhu5ovw6nEkeG7nOG7mi/DqeG7qio4O+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5zDiSA7w6FSNzxSIMOh4buuJiDhu5JSIjBWMFI6QOG6uVJh4bus4buLUmUoUjrhu4fhuqkmUknDiUnhu6bhu5JS4butw4lJUsOJIH1Sw6kg4buqw6Hhu5JSceG7rDBSQ8OJLcOJ4butUsOJQ+G7mOG7oSNhUsOJIOG6pVJp4busUjnhurPDqVJl4bqxUjrhu6wwUjoz4buqUmMg4buH4bqlYSJSNyDhu7AmUmMg4buww6lSZcOgYSJSw6nEkWYmUsOpMDxjUmMgw6omUmnDqlI3IOG7sGFSIjBWUjcgWWNSOeG6ozBSOTA+YVIm4bq/4buqUjpAw6lSYeG7h+G6pybhu5hS4buhw6pSw6kgfeG7klJlKFIi4bq3OVI4W1I3IOG7qjBSOeG7ribhu5JSw6nEkT1hUjcg4buqMFI54buuJlJp4busw6FSVOG7pFIiMOG6rVLDmlNSYSLhu6zhu4tSVeG7mFRT4buSUsOpxJE9YVIq4buwYVI3PMOpUjjhursmUlThu6RSIjDhuq1Sw5pTUmEi4bus4buLUuG7qOG7mFRTUmnhu6xSVFPhu5hUU+G7klI4W1IqPFI54buuJuG7klLDqcSRPWFSJiDhurlhIlI3PMOpUmnhu6xSOFtSw6nEkeG7qsOhUsOpIOG7h+G6q2EiUmnhu6zDoVJU4bukUiIw4bqtUsOaU1JhIuG7rOG7i1JUVeG7mFRTUjo+4bq5UsOpxJEpYVJl4bu4YVLhu6EjYVLDiSDhuqXhu5hSQSLDoeG7rDBSxJHhu6rhu5JS4bufw4nhu6FSJuG7gWEiUjpXUmEgPWFSOuG7h+G6qSZSOlhhIlI34buJUibhur/hu6pSxahTUmMgw6BhIlJpMClhUiLhurc5UiDhuqVhUsOZU1JhIuG7h+G6rTBSJuG6v+G7qlIm4buwJlI64busMFLDqcSR4bq54buLPmFSIDJhIOG7klI3IMOhVmEiUlVTUmMgw6BhIlJpMClhUsOp4buuMFLhu6EjYVLDiSDhuqVSaeG7rFIm4buwJlLDqTRhIFI44bu4YVImPWFSJuG6vWEiUiDhuqVhUsOaU1JjIMOgYSJSaTApYVLDqSB9UsOpIOG7qsOhUibhur/hu6pSVcOZUibhuqVSZOG6ueG7qmFSKuG7sMOhUiYgMVI64buH4bqpJlLhu5/DieG7oVI54bqtMFI6PGFS4buhI2FSw4kg4bqlUsOp4buwJlJhIiAwe2Phu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5xF4buwYSJSZOG6ueG7qlJV4buk4buY4buo4buSUuG6r2EiUsOJxJEjYVJJMHvDqVJDIOG7h+G6rWEi4buSUuG7sTDhu7A5UjrhurEmUkXhuqtSSeG7rS3DicOJLXDhu7dSw4lD4buY4buhI2FSw4kg4bqlUiYgw6FSKjA8w6lSOeG6ozBSaTB7JlI4MClhUmThurnhu6phUibhuq9hIlLDqeG7sCZSw6nhurVSJiDhu4MmUiIwVjBSOjxhUiIw4bqtUjpXUiIjYVIgw6Hhu6xhUsOpQMOp4buYUuKAnEEsw6lSOeG6pzBSOOG7rFJhWDlSYeG7quG7i1Lhu6EjYVLDiSDhuqVSYSA9YVLDqeG6tVImIOG7gyZSxJFAw6lSYSAwPuG6uVIiMFYwUsOpIH1Sw6kg4buqw6FSw6nDoeG7rGFSZOG6ueG6sSbhu5JSIjBWMFJh4busw6FSJuG7gWEiUmThurnhu4tSOeG6r1ImVuG7mFJBIOG7h2EiUmnhuqcwUknhu6Hhu7VSIjBWMFLhurjhu5hVVFLhu5/hu7DDoVLDiSDhu6phIFJBMClhUsOpIDJSOuG7uOG7i1LDqSBmJlJlZlI44busUjnhurPDqVJl4bu4YVImIOG6pTBSw6kjOVImYuG7klI6V1Imw6BSw6kwPGEiUmnhu6phIlI44bqnYVLDqcSRw6FhIlLDqSDhuq0wUiIw4buqYVJk4bq54buqUmEpYVLhu5/DieG7oVI44bq54bqvYVJhw6JSOGYmUiA8w6lSZeG7gyZSOTJhIFI6fVIiMFYwUuG6uOG7mFVUUjgjYVI6I+G6uVLDqTApYVLDqeG6tVImIOG7gyZSw6nEkSlhUjpAw6lSw4nhu7jhu4tSOuG6r1I64buuw6lSJiBAw6lSOOG7h+G6qWEiUsOp4bqxw6lSYSBAw6lSaT5SOeG6ozBSOeG7ssOp4oCd4buYUkMgw6BSIjDhu7A5UjrhurEmUsOpIOG7h+G6rWEiUsOpxJFmJlJF4bqrUknhu60tw4nDiS1w4bu3UsOJQ+G7mOG7oSNhUsOJIOG6pVJDIOG7rjlSSVhhUuG7t+G6uT1hUsOpIOG6r2EiUirhu7DDoeG7klLDqeG7hVIg4bqvOVJk4bq54buqUjcgw6FWYSJSw5lTU1Im4bqtUmMg4buH4bqnYeG7klIqWGEiUsSR4bqvYVLDqeG6ueG7iylhUsOpxJHhurnhu4s+YVImIMOhUiIwVjBS4bq44buYVVRSOldSw6zhurlAw6lSIDB7YVLDqcSRKWFSJuG7sCZSw6nhurnhu4s8YVI64buH4bqtYSJSJiAxYSBSJuG6v+G7qlLDqcSR4bq5YSJSw6nhu7g5UsOJQ+G7mOG7oSNhUsOJIOG6pVJhIOG7h1I64buuMFI44bqzUuG7reG6oeG7qlLhu58yYSDhu5JSQSLhurnhu4tbYVLDicSRVzDhu5JSw4nEkSNhUklYYVLhu7UgLMOh4buSUuG7tylS4bu34bqpMOG7klLDicSRI2FSQyDhurvhu5JS4but4bq9YSJSSeG7h+G6pWEi4buSUkEi4bqvUkThurnhu4s+YeG7klLDicSRI2FS4but4buHYSJSceG7rsOh4buSUsOaU1LDiSDhu7BhIlLDmeG7mOG7mOG7mFLigJzDicSRKWFSVVI54busYVIgMmEgUmThurlWYSJSJuG7sMOhUjowe2FSw6lnUjjhuqdhUjrhu7LDqVLhuqtSJuG6r2EiUmkwKWFS4bu34buH4bq5UuG7rWjhurlSQyDhu4fhuqcmUuG7lkThu5hBMGEgUuG7tTA+4bq5xqDhu5JSYSJXUirhu6pSNyDhurlSJuG6r2EiUmEiIDB7Y1LDicSR4busUkHDoCZS4buWROG7mOG7nzJhIFLDiSDhur/hu4vGoFIgMmEgUlZhIFIiMOG6pzBSw6kgMHvhurlSIjBWMFIqw6BhIlI64buwUuG6uOG7mFVUUuG7n+G7sMOhUsOJIOG7qmEgUkEwKWFSIDB7YVI64buH4bqpJlImPWNSYSA9w6lSODApYVLDqcOqJuKAneG7klLhuq9hIlLhu7fhurk9YVJhw6Aw4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucw4kgO8OhUj9mUjcwPGHhu5JS4bufw4nhu6FSOjPhu6pSYyDhu4fhuqVhIlJlKFIq4buwYVJpLFJp4bqnMFIiMOG7sFLEkUDDqVI5Pjnhu5JSJiA0UsOp4buFUlVT4buYU1NTUi1Sw5pT4buYU1NTUjrhurdhIi8q4bq54bq1MFLDqSAwUjpA4bq54buYUsOJw6Hhu6xhUiIwVjBSZShSJsOgUlThu6RSw6nEkT1hUjpA4bq5Uj8wW2FSxJHhu6pSw6nEkcOhYSJS4buoUirhurnhurUw4buSUipZw6lSOiPhurlSw6nhu4VSVOG7pFIiMOG6rVLDmlNS4buWw6nEkT1hUlTGoFJp4busUlTGr1IiMOG6rVLhu5bDqcSRPWFSVcag4buYUuG7n+G6ueG6tTBSIOG6o2NSKuG7sMOhUiYgMWEgUsOpIOG7gyZSaT5SIjBWMFJlKFI/MFthUsSR4buqUsOp4buuMFLhu63hurMwUsOpxJHhu4fhuq1hIlLhurjhu59BcFLDiUPhu5jhu6EjYVLDiSDhuqVSOOG6uyZSVFNSIjDhuq1SYSLhu6zhu4tSVOG7mFRT4buYUkThurnhu6phIlLhu7kwYSBSQSA9w6nhu5ovY+G7nA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liverpool bị UEFA điều tra vì thua lỗ

Liverpool bị UEFA điều tra vì thua lỗ
2014-09-26 08:06:52

(TNO) - CLB vùng Merseyside Liverpool là ‘ông lớn’ mới nhất bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ‘sờ gáy’ vì phạm Luật công bằng tài chính.

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử
2014-09-26 07:06:57

(TNO) - Sau khi album Partners của Barbara Streisand (ảnh) vừa phát hành đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ (thống kê 200 album có doanh số cao nhất).

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa
2014-09-26 07:06:32

(TNO) - “Từ hội thảo thông báo khảo cổ học năm nay, nhiều tư liệu về chủ quyền sẽ được công bố”, PGS-TS Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, nói.

Dấu ấn Phan Đinh Tùng

Dấu ấn Phan Đinh Tùng
2014-09-26 07:05:37

(TNO) - Live show Dấu ấn tháng 10 với nhân vật chính là giọng hát trưởng thành từ nhóm MTV, hiện sở hữu rất nhiều bài hit cùng lượng khán giả hâm mộ đông đảo từ trong nước đến...

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014
2014-09-25 07:10:40

(TT) - Nỗi lo về một kỳ đại hội thể thao bị lãng phí có lẽ không xảy ra với người dân xứ sở kim chi khi Chính phủ Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ lưỡng...

Huy chương đồng quý như vàng của Ánh Viên

Huy chương đồng quý như vàng của Ánh Viên
2014-09-25 07:08:42

(TTO) - Chiều 23-9, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc và giành được tấm HCĐ ở nội dung bơi hỗn hợp 400m nữ tại Asiad Incheon 2014.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết