Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47DtXLhuqXhur8l4bugYsOi4buPJeG6vjzDqiXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6vXvDqiXhuqt7YiXhur3hu4Phur/huqkl4bq74bqrPuG6vyXhuqliW+G7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tuG7tOG7jzxh4bq94bqjJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCTDqjzDsuG6qWLhur/hu64/b3ElPMO14buP4buBJOG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagk4bq9QsOqPOG6qeG6oyQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCYsKiQlPOG6veG7j8WoJCQl4bqr4buNbzzDoeG6o8WoJCokJXBiw6Dhu4/huqvFqCQ/KiokJWHhu4HDssOg4bqjw7LFqCQmJCXhuqtyb+G6o8Oy4bq9YuG6v+G6u8WoJCQl4buB4bq/w6Hhur1iw6HhurvFqCTDsuG6o+G7j8O1w7Lhur8l4buN4bqr4buBcELDqjzhuqnhuqPDneG7j+G6q2Lhu41Y4buNw7LDoeG7siQl4buNw7LDocWoJOG6q+G7j+G7j2/hu64vL3BwcDpY4buPw7Xhu4Fi4buPw7LhuqNYw6Hhu4HDqljhu6Hhur8v4buO4bqr4bqj4buO4bqrPOG7gS9Cw6o84bqp4bqj4bugYuG6o3BYPOG7jW9x4bus4buO4bqrw7XDqmHhur88YuG6vULDgMWoPygpOy4uJC/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bqqw63hur/huqkl4buMxKnhur8lYTXhu48l4bq94budw6El4bq/4bqrZOG6vyXhu49i4bq14bq/JeG6oX3hu4ElUjzhur8lTzxi4bq/4bqpJeG6vzThur/huqkl4buPZSXhu41pJeG6veG6t+G6vyU/LSYlbSVv4bqrw7Thu48lLiklLSXhu6nhur/huqvhu64l4buMw6kl4bqqw7Vy4bq34bq/4bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24buO4buOJS0l4bqgw6xiJeG7j8O1cuG6peG6vyXhu6Dhur4l4bqhXSXDoeG7hyXDocO1w6zDoSXDsjwlw6og4buPJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq9e8OqJeG6q3tiJeG6veG7g+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiVx4bqjw6ol4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buPw7I34bq/JcOqbSXDqnvhur8l4bqpMW8lw4pyPOG6v8OqPMOyJW0lw4HDtG8lYeG7h+G6v+G6qSXhuqE+JcOzw7Vpw6El4buP4bqzJeG7jk9Y4bqqw4HDiiXhuqHhurfDqiUmLSYqWOG7tG/hu7bDgOG7kSXDoeG6q2Ul4bq9eyXDqsOs4buPJeG6qWJbYiXhuqE1w7Ul4bqpYjzhu4El4bqr4bufw7VXJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bqhMeG7jyXhur8x4bq/4bqpJcOh4bqrw7Vyw6Lhur8l4buP4bqrIOG6v+G6qSXhu4/huqvDtTwl4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJeG6u+G6qz7hur8l4bqpYlslw7I14buPJeG6u+G6q2jhur/huqkl4buhw7ViJeG7oWpiJcOqe+G6vyXhu4/DsmThur/huqslw6Bi4bqn4bq/JcOh4buZPCXhu4/DtXLhuqXhur8l4bug4bq+WCVBbWIlw4pyPOG6v8OqPMOyJeG6vXsl4bqhaWIl4buP4bqr4buZJeG7oeG7mzwl4buPNsOqWCXhurxpYiXDoeG6q8SpYiXDoeG7mTwl4bqr4buFJcOh4bqrZSXhuqHEqeG6vyXhuqliW+G6vyXhur17JW/huqvhu4Phur/huqkl4buP4bqr4buZJW/huqtb4bq/JcOhaOG6v+G6qVclw7Jk4bq/4bqrJcOyN28lw6HhuqtrJeG6q3vhur/huqkl4buP4bqr4buZJeG7oOG6viXhu408YiXhu43hu4fhu48l4bqh4bqlJeG7j2TDqiVhe+G6vyXhu4/huqsg4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu6B7JeG6oeG6t8OqJcOzw7U8JcOKcjzhur/DqjzDsiXhuqFdJeG6v+G6q2slYXtiJeG6oT7hur/huqsl4bqhxKnhur8l4bqpYlvhur8l4bqh4buHJeG6oeG6pSVxw6Ml4buPPOG6vyXhuqt74bq/4bqpJeG7j+G6q+G7mSXhu6Dhur5YJeG7oGLDosOhJeG7j8Oyw7Xhur/huqkl4buhw6Il4bq+4bqr4buXJeG7juG6q3vhur/huqslYcSRJcOh4bqrNeG6vyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6pSXhu4/huqtiJeG6oTXDtSXhuqFdJeG6oeG6pSXhur19YiXhur3hu4kl4bqr4buL4bq/4bqpJcOzw7U+JeG6vWrhur8lbSXhuqt74bq/4bqpJW/huqvhu4Phur/huqkl4bq/4bqp4budJWFtYiXDoVslw4HhuqtjJcOBaOG6v+G6qSXhur054bq/JU/huqvhu5dqw6El4buOxqEl4bqh4bq1w7Ul4buPZiXDsjwl4bq74bqrPiXhur/hu4Hhur8l4bq/auG7jyXhurti4bq/4bqrJeG6v+G6qeG6q2LDosOqWCXhu47hu5sl4buN4budJeG6vcO04bq/4bqpJeG7j8O04bq/4bqpJcOh4buZPCXDoTFvJeG7j8Oyw7Xhur/huqkl4buhw6Il4bq/e3Il4bqhXSXhu4994buBJeG6oWLhurXDtSXhurtiw6Lhur8lw6Hhuqvhu4El4buOw7Xhur8l4buOw7Xhur8lUGLhur8lw6Hhu4clw6HEqSXhuqvDrGIl4buPw7Xhur/huqklw6HDtCXhu43DtOG7jyXDoeG6q8Oj4buBJeG6qeG7h8OhJeG6q30l4bqp4buTw6El4buP4bqr4buZJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bqqw63hur/huqkl4buMxKnhur8lw6ptJeG7j2Ul4buNaSVtJW/huqvDtOG7jyUmLFglw4Hhu5Xhur/huqklw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jeG7nSXhu6Hhu5Phur/huqkl4buh4bq1JcOh4buZPCVP4bqr4buXasOhJeG7jsahJcOhw6zhur/huqkl4buhamIl4buNPGIl4bq9NsOqJeG6ocah4bq/4bqpJXE8JeG6u+G6q8O14bq/4bqpJeG7j+G6q3vhur/huqslw6Hhu5k8JeG6qsOt4bq/4bqpJeG7jMSp4bq/JeG6oV0l4bqpYsO0byVSPOG6vyVPPGLhur/huqklw6Dhuqclw6B74bq/4bqpJeG6vzThur/huqkl4buPZSXhu41pJeG6veG6t+G6vyU/LSYlbSVv4bqrw7Thu48lLilY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6qnvhur/huqkl4buP4bqr4buZJcOh4bqrxKliJcOhN28lw7I3b1clw6Hhu4Phur8l4bqre+G6v+G6qSXDoWjhur/huqklw6DGoeG7jyXhuqFi4bqlw6olw7PDtT4l4bq7w6PDqlglw4HhuqtlJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6q2LDom8lJlcl4buPYuG6teG6vyXhuqF94buBJeG7oGLDouG7jyXhu47huqsg4bq/4bqpJeG6oV0lw6Hhu4cl4bq74bqraOG6v+G6qSXDoOG7l2piJWE8JcOhxKkl4bqrw6xiJeG6oWliJcOgYsOi4bq/JeG7oWpiJeG7j+G6q+G7mSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7pcO14bq/4bqpJeG7pcO14bq/4bqpJeG7gOG7gSXhur/huqvhu5fhur/huqkl4bqh4bq1w7Ulw6DGoeG7jyXhuqFi4bqlw6ol4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqt74bq/4bqrJcOhaOG6v+G6qVglSOG6v+G6qSXDgTzhur1i4buN4buP4buBJcOzw7U+JWHhu53DoSVhw6xiJeG6oV0l4bq9YuG6t+G6vyXhu4/hu5PDoSXDsjwl4buPN+G6vyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJWFi4bq34bq/JeG6vTwl4bqrw6Phu48l4bqh4bqz4bq/JeG6u+G6q1vhur8lw6Hhu4tYJeG7jDzhur/huqkl4bqrYsOibyU/VyVo4bq/4bqpJeG7j8O14bq/4bqpJeG6vuG6qeG7hcOhJeG7juG6qzzhur/huqsl4buhe+G7gSXhu4/huqs8ciXhu6Biw6Lhu48l4buO4bqrIOG6v+G6qVglTSXhu4/DsuG7k8OhJeG6qWLhu588VyVo4bq/4bqpJcOh4buV4bq/4bqpJeG6oWLhurXDtSXDoeG6q2Xhur/huqslYTDhur/huqkl4buhYsOiw6El4buN4bujJcOg4buT4bq/4bqpJcOKYuG6v+G6qyXhuqDGocOhJeG7j+G6qzxyJcOKYuG6v+G6qyXDgeG6qzTDtVgl4bq8NuG6vyXhur3hu5ds4buPJeG7jTzDtSXhuqHhu4cl4bq9eyVBW+G7gSXhurrhuqs84bq/4bqrJeG7j+G6qzxyJeG7juG6q3vhur/huqsl4bq84buXxKnhur/huqkl4buheyXDocO1aWIlw6Hhu5Hhur/huqklw4pi4bq/4bqrJU/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/huqs8ciXDgeG6q2Mlw4Fo4bq/4bqpWCXhu47DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6v1cl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6vTbhur8l4buP4bqrPHIl4bq/4bqp4buXa2Ilw6Hhu5k8JeG7ocSRJeG6quG6vOG7oCXhur/huqnhu5drYiVBw60l4bqge+G7gSXhur7huqs8JeG6oeG6tcO1JeG6u+G6q2jhur/huqklw6o84bq/4bqpJeG6vX1iJeG6q2LDosO1JcOzw7VbJeG6v+G6q+G7lyXDquG7geG6v+G6qSXDqsO1aeG6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqg4bqz4bq/JW/huqvDtOG7jyUpKlcl4buNaSVv4bqrN+G6vyXhuqFdJTzhur8lYXtiJeG7oWpiJeG6ocOsYiXDoeG6q+G7mSXhu4004bq/JeG7juG6q2nhur/huqkl4bq+4bqrNeG7jyXhurvhuqtiJeG6unI8cCXhu47huqti4bqrPCXhu6Hhu5s8JeG7oXvhu4El4buNNOG6vyXhuqFdJeG7jzfhur8lw6Dhu5Phur/huqkl4buPZOG6v+G6qyXhuqvDtWnhur/huqkl4bq9w6zhur8lccOs4bq/JeG7j8Oy4buXasOhJeG6u+G6q8O14bq/4bqpJeG7j+G6q3vhur/huqsl4buP4bqr4buZJcOqaOG6vyXhuqrDreG6v+G6qSXhu4zEqeG6vyXhu4/DteG6v+G6qSXDocO0JeG7jcO04buPJcOhIuG6v+G6qSXhu6F74buBJeG6qeG7h8OhJXE8JeG6vzThur/huqkl4buPZSXhu41pJeG6veG6t+G6vyU6LSZXJcOg4buRJeG7jTzDtSXhuqHhu4clw4Fo4bq/4bqpJeG7oGLhur/huqsl4bq7xJFvJeG7j+G6q8O1JeG6v+G6qSDhur8lw6E+w6HhuqslYWLDouG7jyU/LTolw6Hhuqvhu4El4buPw7Vy4bql4bq/JeG7oOG6viVhMOG6v+G6qSXDs8O1WyXhuqE+JW/huqt94buPJeG6v+G6qeG7gXtiJeG7oeG7g+G6v+G6qSUmLlcsKsOqJcOdw4Fo4bq/4bqpJeG7oGLhur/huqslw6Hhu5Xhur/huqkl4bq9eyXhu48+w6El4bqpYlslYXvhur8l4bqpbiUmLSYlw6Hhuqvhu4El4buPw7Vy4bql4bq/JeG7oOG6viVtJW/huqvDtOG7jyUuJuG7sljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq+4buHYiXDoeG6q8O14bq/4bqpVyXhu4/DtXLhuqXhur8l4bug4bq+JeG6oV0l4bq74bqraOG6v+G6qSXhuqHhuqUl4bq9fWIl4bqh4buXbMOhJcOgNcO1JTXhur8l4bqhN8OqJeG6v8Oj4buPJeG6qWQl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buPw7I34bq/JcOqbSXDqnvhur8lw4HDtG8lYeG7h+G6v+G6qSXhuqE+JcOzw7Vpw6El4buP4bqzJeG7jk9Y4bqqw4HDilgl4bq+4bqr4buf4bq/4bqpJeG6qeG7l8Sp4bq/4bqpJcOqMeG7jyXDoeG7lSXhur/huqvhu5cl4buOe2Il4bqiw6pXJeG7jjXhur8l4buOe2JXJcOKYuG6v+G6qyVP4bqr4buXxKnhur/huqlXJUFb4buBJeG6uuG6qzzhur/huqtYWFgl4bqh4bq1w7Ulw6HhuqvEqWIlw6Dhu5dqYiXhu43GocOhJcOqZOG6v+G6q1glw4Hhu4Phur8l4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6qeG7l8Sp4bq/4bqpJcOqMeG7jyXDqmpiJeG7j+G6q2Ql4bq/4bqp4buXa2Il4bqh4buXbMOhJXHhuqPDqiXDoeG6q8SpYiXhu49p4buPJeG6v+G6qzXhu48l4bq9eyXhu49i4bq14bq/JeG7ocOiJcOhPuG6v+G6qyXhu47huqt74bq/4bqrJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJcOh4bqrZSXDoeG7hyXhu4/huqvhuqUl4bq9e8OqJeG7j8Oy4buD4bq/JeG7oTxiWCXhuqDhu4cl4bq9eyXhuqFi4bq1w7Ul4bq74bqrYuG6s+G6vyXhur/huqnhu5drYiXhuqs0w6olw6rDrCXhur3hu4ElNMO1JeG6v+G6qzXhu48l4bq74bqrYiXDgcO0byXhu4zDtXrDteG6u2Ilw53DgcO0byVh4buH4bq/4bqpJeG6oT4l4bqgaOG6v+G6qSXhur48w6ol4bun4buyJeG6oV0lw6E34bq/JeG6u+G6tVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2SOG6v+G6qSXDgTzhur1i4buN4buP4buBJeG6oV0l4bq/4bqrZOG6vyXhur/huqs34bq/JeG6ocOsYiXhu4/DtXLhuqXhur8l4bug4bq+JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq9e8OqJeG6q3tiJeG6veG7g+G6v+G6qSXhurvhuqs+4bq/JeG6qWJbWCXhur7huqvhu5fhur/huqklaOG6v+G6qSXDoeG6q+G7gSXDsjDhur/huqklw6Hhu4Hhur8l4bqh4buXa+G6v+G6qSXhu49i4bqz4bq/JeG7j2piJcOBw7RvJeG7jMO1esO14bq7YiXhu6E54bq/JcOh4buD4bq/JcOge2Il4buheyXhu4/DtXLhuqXhur8l4bug4bq+JcOh4bqrIMOhJcOh4bqrIOG6vyXhu43hurElw6FbYiXhu4/huqtiw6Lhur9YWFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7jsO1w7LhurvDquG6o+G6v2Lhu43hu4884bq/JeG7j+G6qyDhur/huqkl4buPw7Vy4bql4bq/JeG7jGLhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhuqp74bq/JcOTw7Vpw6ElOi0m4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jG0lw6DDqSXhu4/Dsjfhur8l4bug4bq+JeG6qTFvJcOKcjzhur/DqjzDsiXhu4/DsuG6pyU7LCVv4bqrw7Thu48l4buN4buBJeG7oWpiJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JcOg4budJeG6u2LhurPhur8l4bq9eyXDoOG7gSXDocSp4bq/JcOq4buXPCXhur1q4bq/JcOh4bqrYuG6tcO1JSYtJiol4bq9e8OqJeG7l2rhu48l4buN4buV4bq/4bqpJeG7jTThur8l4buO4bqraeG6v+G6qSXhur7huqs14buPVyXDocOs4bq/4bqpJeG7oWpiJcOh4bqrw7Vyw6Lhur8lw6B74bq/JeG6ocOo4bq/JeG6qTFvJeG7jeG7nSXDoWkl4bq74bqrYuG6s+G6vyXhu4/Dsjfhur8l4bqhNcO1JeG7jWrDqiXhuqli4bufPCXhu47DtcOy4bq7w6rhuqPhur9i4buN4buPPOG6vyXhu6F7JeG7j8O1cuG6peG6vyXhu4xi4bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4bqqe+G6vyXDk8O1acOhJW/huqtbYiXhu499w6ol4bq/4bqp4buX4bq/4bqpJW0lb+G6q8O04buPJToqJeG6q2LDom8lJlgl4bqqxKnhur8lOiolb+G6q8O04buPJeG7jTzDtVcl4buPw7I34bq/JeG6oTXDtSXhur97ciXDqmpiJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhWCXhurrhurPhu48lw7PDtVtXJeG6qzzhu4/hu4/DsmLDoeG6uyXDoeG7mTwlw6E2w7Ul4buP4bqr4buZJUHhuqPDssOgciXhuqliw7RvJeG7jsO1w7LhurvDquG6o+G6v2Lhu43hu4884bq/JeG7j+G6qyDhur/huqkl4buPw7Vy4bql4bq/JeG7jGLhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhuqp74bq/JcOTw7Vpw6ElOi0mWOG7tC9v4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgMOVUiVBROG6vuG6quG7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Chấn chỉnh thị trường truyện tranh thiếu nhi

Chấn chỉnh thị trường truyện tranh thiếu nhi
2008-09-28 17:12:36

Văn bản cũng yêu cầu Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra...

Vân ơi!

Vân ơi!
2008-09-26 15:42:51

Tôi và Vân đều là học sinh nhảy núi, vì thế khi gặp được nhau là mừng lắm. Hai anh em tôi nhân một đợt huấn luyện cán bộ Xã Đội nên sống với nhau hơn một tháng trời. Vân to...

Có em sống giữa cuộc đời

Có em sống giữa cuộc đời
2008-09-26 09:27:33

Hoàng Tấn Trung Tặng nàng thơ của tôiCó em sống giữa cuộc đời Để anh mơ ước khoảng trời thương yêu Anh đâu dám nói chi nhiều Chỉ mong những sớm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết