Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8OhSOG7jHfhurRtxrDEqOG6uOG6tOG7uW1B4bqsxaltRsOB4bq0QWZtRsOB4bq0QW1Pw4F34bq0bcawc+G6tG1HxJDFqW1HQcOB4buzSG1GQ21B4bqsxalt4bu5w4HhuqjDgcOsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLacOhLsOtbS1txahBw4F5SG1vZ29vZm1HxqHDgW1A4buXbS7EkMOBZm3FqEHhu4ptR+G6osWpQW3hurTEqOG6usWpbcOh4buExKjhurjhurThu7ltw6F04bq0bWHhu5nhurThu7lt4bu5cOG7hm3hu7nhu4BtT+G7l23hu7nDgeG7mcOCbeG6tsSoSG1P4bq6w4Ft4buRw7NtQeG6rMWpbUbDgeG6tEFt4bq24buXbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bUfEkMWpbUdBw4Hhu7NIbUZDbeG7qcahR21HQeG7l+G6tEFtR8OAxalBbcOSSHRHbUbhu5/FqW1H4buEw4LhurThu7ltQeG6rMWpbUfDuuG7hm1P4buXbeG7hMOo4bq0beG6tkjhu4zDveG6tGdtxajDjeG6tOG7uW3GsExtxanhuqRtw6FBSm1H4buExKjhur7hurThu7lmbTdB4bqkbcWpQeG7im3hurRBw4HDveG6sm3Eg+G7jG3hu6fhu5nhurRtxq9z4bq0bUfEkMWpbS5C4bq04bu5bThIQ8WpbcOhSHThurThu4Vtw6FBSm1H4buExKjhur7hurThu7lt4bumxJBt4bu4xq8t4buow6FtLuG7uUjhu4zhu7XhurRtw6FB4bqibS7hu7lBxILhu5nhu4Vt4bumw4BtR0HEqG1HQUpt4bq0QXRHbcOhZ+G6sW3hu6jDguG7l+G6tGZtxahB4buKbUfhuqLFqUFtQMSQw4FtO0DDoS5t4bqnLm0u4bu5SOG7jOG7teG6tG3hu6jhu5/FqW3huqfDgeG6tEFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8WoQeG7im1H4bqixalBbeG6tMSo4bq6xaltw6Hhu4TEqOG6uOG6tOG7uW3DoXThurRtYeG7meG6tOG7uW3hurBBceG6tOG7uW3hu6nhuqLhurRBbeG7qcSQw4Ft4bq04bu54buIbUHhuqzFqW1Gw4HhurRBZm1Gw4HhurRBbU/DgXfhurRt4bu5w4HhuqjDgW3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1HxJDFqW1HQcOB4buzSG1GQ23hurbhu5dtQcahR23hu7nDgUPhurThu7lt4bup4bqobcOSc+G7jG3GsEzhurThu7lt4bq04bu5SEThurRt4bq0QXPhurRt4bq2TMWpbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7ltxanhu5nDgm3hur5t4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG1Pw43hurThu7ltxanhu5nDgmZt4bqyw4F54bq0beG6tEnDgWdtxahB4buKbUfhuqLFqUFt4bq0xKjhurrFqW3hurLDguG6tOG7uW3hurJIQ+G6tG3hurLDicOBbUHhuqzFqW1Gw4HhurRBZm1Gw4HhurRBbU/DgXfhurRt4buGQXThurRt4bupdEhtQeG6rMWpbUfDuuG7hm1HQcO6R23hu7nDgeG6qMOBbU95bUfhu4ThuqDhurRBbeG7qcSQbeG6sOG7km1HQUjDukdmbcWpQUjhu4x34bq0beG6skLhurRt4bq04bu5QcOBw73hu4ZtT8OMZm1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5beG7gkh3bUHEqOG6uOG6tOG7uW3hu6fhu6HhurThu7lt4bqww4F44bq0bUdBSsWpbUfhu4TDgG1HSMO9Zm1K4bq04bu5bcaww4zhurThu7lt4bqwQcOC4buZbUHhuqzFqW3FqULhurThu7lt4bq04bu5QcO9Zm3hu7nDgeG7mW1H4buj4bq04bu5beG6tOG7o+G6tOG7uW1GSHRHZm1Bw4HDvUht4buCSOG7m21H4buEw4LhurThu7lt4bq24buZw4Jt4bupxJDhurThu7nigKbDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6xH4buZ4bun4bq24burbUZH4buM4bq24bur4bq7bOG6suG7meG7hOG7ucOB4bq04buDw7Phu4bDkm3hu5lIR8OCbOG7i8OsR+G7hOG7i8OsR8aw4buLw6zDgeG6suG7uW3hu5nhurZH4bq7bGxtw5PDgcawR0Hhurts4buN4buPbmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7Juw7JsbUbhu4TFqeG6u2xBR0fhu4bhu4MvL+G7p+G7mcOC4buCSOG7meG6tOG7uUfhu4TDgWdP4bq0L+G7hsOC4buER+G7meG6tkYvbi/DoeG7hEjDguG6tOG7ueG7gkjhu5nhurThu7lBw4Hhu6vhu4YvxalBSC1Hw4HFqUEt4bq0SMOCxaln4bqu4buG4bu5bC/hu4vDrC/hu4bhu4vDrC9HxrDhu4vDrC9H4buE4buLw6xH4buE4buLw6xHxrDhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxahB4buKbUfhuqLFqUFt4bq0xKjhurrFqW3DoeG7hMSo4bq44bq04bu5bcOhdOG6tG1h4buZ4bq04bu5bUdw4bq04bu5beG7gkjhu5dtxalBw4JtQeG6rMWpbUbDgeG6tEFmbUbDgeG6tEFtT8OBd+G6tG3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1HxJDFqW1HQcOB4buzSG1GQ8OsL+G7huG7i8OsL0fGsOG7i8OsL0fhu4Thu4vDrC9H4buZ4bun4bq24bur4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8WoQcOB4buZbUbhu69tR8ahw4FtxalIxJDFqW3hu7lw4buGbeG7ueG7gGZt4buZ4bq0QW0u4bu5SOG7jOG7teG6tG3hu6jhu5/FqW3huqfDgeG6tEFtxalBw4Jt4bunw4F4R21H4buEw4LhurThu7lt4bq0QcOBeUht4bq04buj4bqybeG7gkjhu5lt4buow4Lhu5fhurRmbUDEkMOBbeG7qXDFqW3hu6fDgcO9R23hu4JI4buZ4bq0bUdz4bqybcWpQeG7o+G6sm3hurbDgmZtQcOJbUfhu4TDim1HQeG7meG6tEFtR0HDgXhIbeG6tEHDgW3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1HxJDFqW1HQcOB4buzSG1GQ21H4buEw4LhurThu7ltQeG6rMWpbUfDuuG7hmdt4buocMWpbeG7p8OBw71HbeG6tuG7l23FqUHEqOG6uOG6tOG7uW1H4buE4bqg4bq0QW3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5bS5B4buXbeG7p+G7leG6tG1H4buESW3FqUHDgm3hu6vhurJtxrDDgm3DoWfhurFtQMSQw4FtO0DDoS5t4bqnLm1P4buXbeG7puG7lcOCbcOhQeG7meG6tEFtLsOBd+G6tG3hu4ZB4buVR23hu6nEkOG6tOG7uW1H4buEw4LhurThu7lt4bq04buj4bqybcOzbm/hu41t4bunxKjhurrFqW3hu6l1SG3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5bcO0beG6tEHhu5dtR8ahw4Ftxanhu5XFqW1Hw4PhurRBbeG7hkHDgOG7mW3hu6fhu5/FqWdtQMOBw73hurRtxanhu5tt4bq0xKjhurrFqW3FqeG6pG3DtMO1beG6tOG7uULDgW3hurRB4buXbeG7qcSow4rFqW3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5beG7qeG7s23hu7nDgUnhu4ZtQeG6rMWpbUbDgeG6tEFtT8ON4bq04bu5bcWp4buZw4JmbeG6ssOBeeG6tG3hurRJw4FtxanhuqRt4bq04bq4w4Ft4bq+beG6tMSQw4FtR+G7hElt4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLYeG7leG6tOG7uW3FqcON4bq04bu5beG6tOG7ueG7l+G7jGZtxIPhu4xt4bun4buZ4bq0bcavc+G6tG1HxJDFqWZt4bumxJBt4bu4xq8t4buow6FmbcOhZ+G6sW3hu6jDguG7l+G6tG1HRW3FqUFKxalt4bq24bu1bUdI4buMd+G6tG3GsMSo4bq44bq04bu5bW9vb21B4bqsxaltRsOB4bq0QWZtRsOB4bq0QW1Pw4F34bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bUfEkMWpbUdBw4Hhu7NIbUZDbeG7qcahR23hu7nDgeG7m8OBbcWp4buZw4JtR+G7hMOC4bq04bu5bcWp4buVxalt4bqww5VtR0HDgW3hu4JIQ8WpbeG7ucOB4buZZm3hu6nDiW1HQeG7im3hurBBw4Lhu5ltR+G7hMOC4bq04bu5beG6sMOVbUdBw4FtR0jhu4zhu7PhurRtRsOB4bq0QW3hu6hAZm3FqOG7qG3hurThu6PhurJtw7Nub+G7jWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6HDgeG6tGZt4bub4bq0QW3hu4NtN0Hhu5nhurRtQMO6SMOsL+G7huG7iw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5,4% người VN mắc bệnh đái tháo đường

5,4% người VN mắc bệnh đái tháo đường
2014-11-02 08:28:06

(TN) - Ngày 1.11, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm đái tháo đường Sento (Đan Mạch), Hội Nội tiết và đái tháo đường VN tổ chức lớp tập huấn về quản lý bệnh đái tháo...

Món ăn bài thuốc từ gà

Món ăn bài thuốc từ gà
2014-11-02 08:27:48

(TN) - Có một số cách chế biến món ăn từ nguyên liệu chính là gà, theo hướng dẫn của lương y Như Tá, dùng rất bổ dưỡng và góp phần chữa bệnh ở đường niệu.

Sa lưới lúc 0 giờ

Sa lưới lúc 0 giờ
2014-11-02 08:27:34

(Cadn.com.vn) - Những tháng đầu năm 2013, trên địa bàn H. Hải Lăng (Quảng Trị) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp đồ thờ tự bằng đồng tại nhà thờ họ, niệm...

Vĩnh Kim, đi lên từ nội lực

Vĩnh Kim, đi lên từ nội lực
2014-11-02 08:26:51

(ND) - Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh là điểm sáng của tỉnh Quảng Trị trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bằng nội lực và cách làm sáng tạo.

Mong đời con tươi sáng hơn

Mong đời con tươi sáng hơn
2014-11-02 08:22:11

(QT) - Cuộc sống bế tắc của 3 số phận tàn tật, không có sức lao động trong gia đình bà Võ Thị Chiu, thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, Gio Linh (Quảng Trị) khiến nhiều người rơi nước mắt...

Không nhận xét học sinh theo mẫu

Không nhận xét học sinh theo mẫu
2014-11-01 14:12:47

(TN) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT thực hiện việc đánh giá học sinh (HS) tiểu học theo Thông tư 30.

Trường chuẩn phá chuẩn

Trường chuẩn phá chuẩn
2014-11-01 14:12:21

(TNO) - Ở các thành phố lớn, có nghịch lý là những trường mầm non nào khi đạt chuẩn quốc gia rồi thì thường sẽ phá chuẩn, sĩ số học sinh luôn vượt chuẩn.

Trên 32% lao động có sức khỏe kém

Trên 32% lao động có sức khỏe kém
2014-11-01 14:11:52

(SGGP) - Ngày 31-10, Hội Y học dự phòng TPHCM tổ chức hội thảo “Môi trường lao động - Bệnh nghề nghiệp” và cho biết hiện còn nhiều bất cập trong chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết