Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhuqnhurDhuqTDgG8s4bqgw4Job+G7seG6oG/hurR54bqkb0lNb+G6pMOJ4bqgb+G6tE7hu6nhu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqcOsKOG7quG7i28tb2Lhu59v4bqp4bqw4bqkw4BvLOG6oMOCaG/DgMONw5Xhu7XhuqRv4bqp4bqw4bqkw4BvLuG6oOG6pMOAb+G6tOG7m2/hu7HhuqDhu7fDgm9IxqHhuqTDgW/hu6nEqOG7l29J4bqu4bqkw4BvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb0lH4bqm4bqkw4Fv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9b+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEaG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G6pEThuqTDgW9Jw4BE4bqkb8OCw4rhuqBvxrBx4bqkw4Fv4bqkw4nhuqBv4bq0TuG7qW/DkuG7m2/hu6nGoeG7qcOAb+G6tOG7m8OCb0jGoeG6pMOBb0nhu53huqZp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7iUnhu5fGsOG6tOG7rW9IScOV4bq04butw6puw4Lhu5dHw4HhuqDhuqRm4buN4buE4buOb+G7l8ONSeG6pm7EqeG7iUlHxKnhu4lJ4burxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7l+G6tEnDqm5ub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbsO1w7TDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbuG7j+G7j+G7mW5vSEfhu6nDqm7DgElJ4buEZi8vxrDhu5fhuqZGw43hu5fhuqTDgUlH4bqgacOS4bqkL+G7hOG6pkdJ4buX4bq0SC/Dsy/huqFHw43huqbhuqTDgUbDjeG7l+G6pMOBw4DhuqDhu63hu4Qv4bupw7JBw7XDtOG7meG7l+G7k+G7leG7q+G7mcOy4buVxrDhu5fGsOG7keG7leG7meG7jeG7leG7reG7q+G7qeG7reG7jeG7jeG7jeG7reG7reG7reG7j18uaeG6tuG7hMOBbi/EqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iUlHxKnhu4lJ4burxKkoROG6pMOBb+G7q3XhuqRv4bqp4bqw4bqkw4BvLOG6oMOCb+G7qcOA4buhw4JvSOG6rOG7qW/hu6l1w5Vvw4BFb0nhuqB5w43hu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4kvSeG7l8aw4bq04butxKnhu6jDgMOM4bqkw4FvSUThuqBvScOA4but4bqmb+G7qeG6puG6pG/hu7FL4bq+4bqkw4FvxrB5LUlE4bqkw4Fob0fDieG6pMOBb0nDgOG6psah4bqkw4Fv4buOw43DlXnhuqRv4bqkw4DDk+G6pMOBb8OSS+G6vuG6pG/hu6l1w5Vvw4BFb0nhuqB5w41ob+G7qeG7l+G6pi1Iw41v4bqkw4HDjElvw4JwSW9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRv4bupxqHhu6lvScOAROG6pG89S+G6vOG6pMOBb8avcOG7qWhvPUvhurzhuqTDgW8o4buXw4JpaWlv4bupxKjhu5dv4buO4bufb+G6qeG6sOG6pMOAbyzhuqDDgmhvw4DDjcOV4bu14bqkb+G6qeG6sOG6pMOAby7huqDhuqTDgGlv4buoSuG6pMOBb+G6pMOAS2/huqTDgOG6oOG7s8ONb8OAw4lv4burdeG6pG/hu6nDgMON4bqkw4FvRsON4buX4bqkw4Bob+G6pMOB4bqm4bub4bqgb+G7q+G6oOG7teG6pG9J4bqi4bupw4BvSUdF4bqkw4Fv4bupdcOVb+G7qeG7l+G6pi1Iw41vw5Lhu5tvw4BFb0nhuqB5w41ob8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bv4buX4bqkw4BvKMOBw43DleG7ueG6pG/huqnhuqDDvUlvPeG6puG7m+G6pMOBb+G7hm9Jw4BE4bqkbz1L4bq84bqkw4FvKOG7l8OCb+G7qeG6qOG6pG/hu47hu63huqRv4bup4buX4bqkw4Bob8OBxJDhuqBvw5Lhu4hv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hurThuqbhu53huqBvw4Dhuqbhu5dvw4Lhu5vDjWhv4bqkw4BLb+G6ssOA4bqm4buX4bqgb8OCROG6pGhv4bq04bud4bupaG/huqTDgURv4bq04buX4bqgZ2/DguG7hm9Hw4nhuqTDgW/hu6nDgOG7oeG6pG/huqTDjUThuqBvScOA4but4bqmb8OAS8OK4bqkw4Fvw4HhuqDhu5dvSUfhu53huqBob8OC4bq64bqgb+G6pOG7ocOCb0nDgMONb+G7sUvhu4Dhu6lv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqTDgW/hu43Ds8Ozb0lH4bqg4bu1w41v4buxReG6pMOBaW8j4bqgQuG6oG/hurThu5vDgm/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71ob+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6lOw41v4bupw4DhuqDDveG6pG/GsOG6oOG6pMOAb+G6pOG7m8OVb+G7qeG6qOG6pG/hu7FL4buA4bupb8aw4bubb+G7qeG6puG6pG9Gw43DlG9JR+G6quG6pMOBaG9uxrDhu4bhuqBv4buX4bqkw4Bv4bq04bubb+G7qcah4bqkb8aww4lvw4LhuqDhu7XhuqTDgW/huqThuqzhuqBvSeG7l8OVb+G6tOG7m8OCbmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxq/hu5tvKMOBw43DleG7ueG6pG/huqHDgMSCbyjhu6XDlW/DkuG7m2/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6t14bqkb+G7hm/hu7F1w5Vv4bupw4DhuqZvxrDhuqDDvUlvScOAecOCZm8u4bubb+G6oUdL4buG4bqkw4FvScOAROG6pGhv4buX4bqkw4BvPeG6puG7m+G6pMOBb8OA4bqg4bu3w41vR0Nvw4Dhuqbhu5vhuqRv4bup4buj4bqkw4BvSU3huqTDgW/DgeG6oOG7l2/hu7HDg+G6pMOAaG/hu6nhuqxv4bqkw4DhuqDhu7PDjW9IxqHhuqTDgW/hurLhuqDDveG6pGhv4bq0w41E4bqkb+G7qcOAxKhv4buxw4nhuqTDgW/hu6nhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvScOAROG6pG/DkuG7oeG6pG/DgOG6rOG7l2lv4buo4bqsb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bv4bqk4but4bqmb+G6pMOBS+G6vuG6oGhvScOA4bqgw73DjW/DksSQ4bqkb+G6tOG7m8OCb+G7oeG6pGhv4buX4bqkw4Bv4bux4bufb+G7qeG7iuG6pMOBb+G7seG7neG6oG/hu6vhuqDhu7XhuqRv4bupw4DhuqBvw4DDieG6oGhv4bux4bqm4bub4bqkb0nDgOG7t2/hu7HDveG6pG/DgeG6rOG7hG9ITOG7qW/hu6nhu6PhuqBvSeG7neG6pm/hu7FF4bqkw4Fv4buxw7pJaG/DgXXDlW9JR+G7iGhvSUdF4bqkw4FvSeG6oHnDjWhvw4BLw4rhuqTDgW/hu6vFqeG6pG/DgOG6qm/DkuG7l8OVb8OSxJDhuqRob+G6suG7lG9Jw4DDjeG7pUlv4bupw4Dhu6HhuqRv4bqkw41E4bqgaG/hu7Hhu7dv4burw7nhuqRv4burw7nhuqRv4bup4bqsb0nDgMONb+G6pMOA4bul4buEb+G6uOG6pG/hu7HEguG6pMOAaG/DkkvhurzhuqRv4bq0eeG6pG9Jw4DhuqbGoUlv4bqkw4HDgMOo4bqmaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnDiuG6oG/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hu6nDgHXDgm/DgOG7m+G6pMOAb+G7scOJ4bqkw4FvbsOC4bq64bqgb+G7qcah4bqkb8aww4lob+G7seG7o+G6pMOBb8OS4bqgeeG6pG/hurThu5tvw4LDiUlvw4JEb8OAw4PhuqTDgG/hu6nDgOG6pm/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pG/DgOG6quG7qW9J4bul4buEbmhvw5Dhu6PhuqTDgW/GsMOJb+G7juG7n2/huqnhurDhuqTDgG8s4bqgw4Jv4bux4bufb+G7seG7rcOCb+G6tOG7neG6oG/hu7HDieG6pMOBb+G6tE7hu6lvw4LDiuG6oG9JR+G6puG6pMOBb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvw5Lhu6XhuqRv4buxw4nhuqTDgW9Gw43DueG6pG/hu6nDgMOM4bqkw4Fpb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hu6nDgOG6oMO94bqkb0lH4buX4bqkw4BvxqHhu6lv4bq04bqg4bu1SWhvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW/huqRE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/huqThurzhuqBv4buxdcOVb8OSxanhuqRv4bux4budSW/huqThu6HhuqTDgW9Iw43Duklvw7RvScO64bqkL8OA4buXZ2/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pG/hu6tK4bqkw4Fv4bup4bujw4Job+G6suG6oHnhuqRv4bupS+G6vuG6pMOBaG9JR+G6quG6pG/huqTDgcOA4bqw4buXaG/DknbhuqRvScOD4bqkw4Bvw5LDiuG6oG/DgOG7pcONb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG9J4bqg4buz4bqkb0nDjcOVw73huqRpbyjhu6HDgm/DsuG7lcO04buVaG/hu47hu59v4buxS+G7gOG7qW/Gr8ah4bupbz1Fb0ly4bqkw4Fv4bupw4DhuqDDveG7qW/Dgsahw5Vv4bup4bubw5VvWuG7rUnhuqZHb+G7jcO0byxvw6zhu6nEqOG7l2/huqHhuqDhu7Xhu4RvLMOAcOG7qW9JR0vDiuG7qW/hu7F1w5VvSXLhuqTDgW/Gr8ah4bup4buLaG/DksODb+G7qeG6rG/huqTDgOG6oOG7s8ONb0nDgOG7m+G6pMOAb0nhuqLhu6nDgG9JR+G6puG6pMOBb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bqkROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvScOA4bub4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb8OCRG/DgMOD4bqkw4Bvw4Dhu4Dhu4RvScah4bupb+G7juG7n29J4bqgeeG6pG9J4bqgw73huqRvSUfhuqbhuqTDgW/hurLDgMONb8OSTuG7qW/DkuG7m2/DguG6oOG7s+G6pG/GsHDhu6lvYj3hu6goaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKko4buhw4Jvw7Lhu5Xhu5Hhu5Nob+G6qeG6sOG6pMOAbyzhuqDDgm/DkuG6oOG6pMOAb+G7q05v4buxS+G7gOG7qW8ow4Dhu5tv4bqkS8OK4bupb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvSXLhuqTDgW/hu6vhu5fhuqTDgG/DgOG6oOG7tcONb+G7luG6pMOAb8OA4buK4bqkw4FvLuG7l+G6pm/hu7HDieG6pMOBaW/huqFHeeG6pG/DguG7o+G6pMOAb+G7scO6SW/DgeG6oOG7m8ONb0lHw43DleG7s+G6pG9Jw4DEkOG6pMOBb+G7qcah4bupw4Bvw4Lhu53huqTDgW/huqThu5vDlWhvSU1v4bqkw4DDk+G6pMOBb8OAxJBvxrDhuqbDgm/hurThuqbhu5fhuqTDgW/hurThurhv4bqk4buhw4Jv4buOS+G7l2hvw4HhuqDhur5v4bux4bufb+G6tOG7m2/DgsOJSW/DkuG7iuG6pMOBb0bDjXlvSUfhu4pv4buEw4DDjGlv4bqhTm/DgOG7m+G6pm/hurThu5tv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/Gr8ah4bupbz1Fb0ly4bqkw4Fv4bupw4DhuqDDveG7qW/Dgsahw5Vv4bup4bubw5Vob0bDjcOVw71Jb0l1w4JvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hurThur7huqBv4bup4buh4bqkb+G7q3LhuqRv4bupxKjhu5dvxq/GoeG7qW9JR0vDiuG7qW/hurTDjOG7qW/hu7HhuqBv4buO4buXaG/huqnhurDhuqTDgG8s4bqgw4Jv4bux4bufb+G7qeG6rG/huqTDgMOT4bqkw4FvRsONw5XDvUlvSMah4bupw4Bv4bqyxILhu4RvScOA4bq+4bqgaG/hu4TDgMahSW/DgMONw5VvSeG6oOG7s8OCb+G6pOG7oeG6pMOBaG9Jw4DDvW/DguG7neG6pMOAb+G7seG7t2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLhuqDhuqTDgG9Jw70tb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgaG/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgU3huqTDgW/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgW/hu6nEqOG7l2/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqh4bqm4bub4bqkb+G7juG7n2/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhuqxv4buRw7Phu4Fv4bur4bqg4bu14bqkb0nhuqLhu6nDgG/hu6nGoeG6pMOAb+G7sUXhuqTDgW/hu6nDgOG6pm9Jw4DDjW/huqTDgOG7peG7hG9JTW/DtMOzb+G7scO94bqkb8Oyw7PDs29JR+G6oOG7tcONb+G7sUXhuqTDgS/DgOG7l2hvw4Dhu5vhuqTDgW9JR+G7ocOCb8OA4buv4bupLUnhu5dvw4BFb0nhuqB5w41ob8OBw7nhuqRvw7Xhu43Ds2/DgOG7l2/hu6l1w5Vv4bup4buX4bqmLUjDjW/hu6nhu4rhuqTDgW/huqTDgOG6oOG7s8ONb8OCRG/DgMOD4bqkw4Bv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9b+G7qcOA4buh4bqkb+G6pMONROG6oGhvSUdF4bqkw4FvSUfhuqpJaG/hu7Hhu51Jb8OB4bqgxqFvSUfEgm/DgOG7m+G6pMOBb+G7qcOA4buI4bupb0nhu5hv4buxReG6pMOBb8OC4bq64bqgb+G6pOG7ocOCaW/huqFH4bqm4bqkw4FvSeG6uOG6pMOBb0jEkG/DgOG6vOG6pG/hu5PDs8Ozb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bv4bupxKjhu5dv4buO4bufaG/hu6nhuqxvw4LDiUlv4buEw4DDueG6pG/GsOG7l2/hurThu5tvw4DDiW/hurLDgMahaG/DgeG6oOG7m8ONaW/DoMSQb8OAw4lv4bqkw4HDgMOo4bqmb+G6tOG7m2/DtWjhu5Hhu4Fv4bux4buX4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu6nGoeG7qW/hu6nDgOG6oG/GsMOJaG/hu7Hhu6PhuqTDgW/DkuG6oHnhuqRvSeG6ouG7qcOAb+G7qU7hu6lvw4HhuqDDjOG7hG/hu7Hhu4Job8awceG6pMOBb+G6pMOAw5PhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW/hurThu5vDgm9Jw4DhuqDDvUlvScOATuG7qWhvw4DhuqDhu7XDjW9Gw43hu6Npb8OQS+G7gOG7qW/GsOG6oMO9SWhvxrDhu5dv4bqk4buhw4JvRsON4buXaG/hu6nhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb0nDgOG6oG/hu7HDjeG7l29I4buj4bqkb+G7jsONw7pJaG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/huqTDgeG7m+G6pMOAb+G6pMOBw4Dhu7Nob+G7q8SC4bupw4Bvw5Lhu4hob+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6t14bqkb+G7qcah4bupb0nDgEThuqRvSUfhuqbhuqTDgW/hu47hu59v4bup4bqo4bqkb8OA4bqgw73huqRvw4HDueG6pG/DssOzw7Nv4bqkw4HDgMOD4bqkb8OC4buNb+G7scO6SW/DkuG7m29Jw4Dhu5fDgm/DgeG6oOG7l2/DgOG7m+G6pMOBb+G7qcOA4buI4bupb+G6pMOBw4DDg+G6pG/huqTDgeG7m8OVb+G7qUThuqTDgW/hu7Hhu7dv4bupTOG6pMOBb8OA4bqs4buXb0nDgHnDgm/DteG7meG6ssOCb+G7sUvhur7huqTDgW/hurThuqB54bqkb0nDgEThuqRob8OA4bqm4bub4bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bupROG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb8OS4bubb+G7seG6vuG6oG9IxJDhuqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4Dhu63huqZv4buxReG6pMOBb+G7qcOA4bqibyjDgcONw5Xhu7nhuqRvYsONdeG6pG/huqHDjGhvOcOA4bqsb8av4bqib0nDgEtv4bqhw4BL4bq+4bqkw4FvSUdO4bupb8OQ4buj4bqkw4FvxKjDlW/hu47hu59v4bqp4bqw4bqkw4BvLOG6oMOCaG9JR0vDiuG7qW/hu7F1w5Vv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9b+G7qcSo4buXb+G7juG7n2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgMahb+G6pMOAS+G6pMOBb+G7qcOAS+G7l2/DguG7neG6pMOAb8OS4bubb8aw4buz4bqkb8OSw5PhuqTDgWlvKMOA4bqg4buzw41v4bup4bq8b0jhu4Zvw4Dhu51vScO54bqkw4Fv4bqkw4BLb8OB4bqg4buX4bqmb0nDgEThuqTDgWhvScOAxKjDlW/hurThu4DhuqBob0lHS+G6vuG6pMOBaG9JR+G7ncOCaGlpaW/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4bupw7rhu4Rob+G7qcOAcOG7hG/DksahaG9Jw4DhuqDDvcONb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bob+G7o+G6pMOAb8OAS+G7huG6pMOBb+G6ssOAROG6pMOBb+G6pMOAQm/hu7HDveG6pG/hu7Hhur7huqBvSMSQ4bqkw4Fvw4LhuqrhuqBvw4JySW/hu6nEqOG7l2/huqTDgUvhur7huqBv4burdeG6pGlv4bqhw4BO4bupb0lH4bud4bqkw4Fv4bqk4bubw5Vv4bux4bufb+G7sUvhu4Dhu6lvSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4BvbsOC4bq4b+G7jndub0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu6nDjcOJ4bupb8OA4bqq4buEb+G7qcSo4buXb+G7qcO64buEb8Sow5Vob+G7qcOA4bqgb8aww4lpbyjDgcONw5V54bqkb+G6pMOAdeG6pG/DkuG7m29JR8ah4bupw4Bv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/hu6nGoW/huqTDgHXhuqRv4buxS+G7gOG7qW/hu47GoeG7qW/hu7HEguG6pMOAb0dDaG/DgXDhuqRvw5LDiuG6oG/GsOG6oOG7teG6pG/hu4TDgMah4buEb+G6ssOAcOG7qW/hu4TDgOG7iOG7qWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkbyjDgcOAxIJvRsONw5XDvUlv4bupxKjhu5dvw5Dhu6PhuqTDgW/EqMOVb+G7juG7n2/DkuG7s2/hurThu5/huqTDgG/hu7Hhu53huqZv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/huqRE4bqkw4FvScOAROG6pG/DgsOK4bqgb8OB4bqg4buX4bqgb+G7seG6puG7neG6pG/hu43Ds8Oyw7Itb+G7jcOzw7LDtGhv4bqp4bqw4bqkw4BvLOG6oMOCb0nhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb+G7qcSo4bqkw4Fv4bupxJBob+G6pHXhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZvSUfDg+G6pMOAb+G7scOJb8OC4bqq4bqgb8OCcklv4bupxKjhu5dv4buxw4nhuqBv4bqkw4FKb+G7qcah4bqkb8aww4lob+G7seG7o+G6pMOBb8OS4bqgeeG6pGdvw4Fw4bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvKMOBw4DEgm9Gw43DlcO9SW/huqFp4bqzb8O1aG/hurLDgOG6rOG7l29iJG/DkuG7s2/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb8OQ4buj4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/hu7Hhu6fDlW/DguG7neG6pMOAb8OA4bqq4bupb0nhu6Xhu4Rvw5Lhu5tv4bq04bubw4JvScOA4but4bqmb0nDusOCb8OBS+G6vOG6pMOBb+G7seG7neG6pm/hu7FM4bupbz1Fb+G7qMOA4bqibyHhuqDhuqTDgGlvw5Dhu6PhuqTDgW/EqMOVb+G7juG7n29JTW/huqTDgMOT4bqkw4Fvw4HhuqDhu6PhuqBv4buEw4DGoeG7hG/hu4TDgOG7im/DgOG7gOG7hGhvSMah4bqkw4FvSeG7neG6pm/hu7Hhu59v4bq04buf4bqkw4Bv4bux4bud4bqmb+G7qcah4bupb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvSUfhu5vhuqZob0nhu53huqZv4bupw4DDjcOV4bu34bqkb8aw4bqgw73huqRvw4Lhu53huqTDgG/DkuG7s2/huqTDgOG7peG6pG9Jw4BM4bupb0lH4bqm4bqkw4FvSeG6puG7m+G6pG/DkOG7o+G6pMOBb8aww4lob+G7sUvhu5dv4bqp4bqw4bqkw4BvLOG6oMOCb8OSw5PhuqTDgW/GsEvDiuG7qW/DkkvhurzhuqRv4bq0eeG6pGhvSUfhu4ZvScOA4bub4bqkw4Bv4bux4bqg4bu3w4JvSMah4bqkw4Fv4buO4bufb+G6pEThuqTDgW9Jw4BE4bqkb8OCw4rhuqBv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxq/hu5vhuqBvw5Lhu5tv4buj4bqkw4Bmbz0p4buaKCNvLlUhby1vKCPhuqNj4bu4KG/huqnhu6Aobz3hu5Yk4buJL+G7hMSp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Niềm vui khi nhận lương hưu mới

Niềm vui khi nhận lương hưu mới
2024-07-12 05:45:00

QTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng từ ngày...

Mong đời con tươi sáng hơn

Mong đời con tươi sáng hơn
2014-11-02 08:22:11

(QT) - Cuộc sống bế tắc của 3 số phận tàn tật, không có sức lao động trong gia đình bà Võ Thị Chiu, thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, Gio Linh (Quảng Trị) khiến nhiều người rơi nước mắt...

Không nhận xét học sinh theo mẫu

Không nhận xét học sinh theo mẫu
2014-11-01 14:12:47

(TN) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT thực hiện việc đánh giá học sinh (HS) tiểu học theo Thông tư 30.

Trường chuẩn phá chuẩn

Trường chuẩn phá chuẩn
2014-11-01 14:12:21

(TNO) - Ở các thành phố lớn, có nghịch lý là những trường mầm non nào khi đạt chuẩn quốc gia rồi thì thường sẽ phá chuẩn, sĩ số học sinh luôn vượt chuẩn.

Trên 32% lao động có sức khỏe kém

Trên 32% lao động có sức khỏe kém
2014-11-01 14:11:52

(SGGP) - Ngày 31-10, Hội Y học dự phòng TPHCM tổ chức hội thảo “Môi trường lao động - Bệnh nghề nghiệp” và cho biết hiện còn nhiều bất cập trong chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Huy động tư nhân tham gia dịch vụ dự phòng HIV

Huy động tư nhân tham gia dịch vụ dự phòng HIV
2014-11-01 14:11:42

(SGGP) - Ngày 31-10, dự án “Thúc đẩy tăng trưởng thị trường của Chương trình Y tế toàn cầu USAID” do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam đã chính thức ra mắt tại TPHCM.

Thực phẩm tốt cho trí não trẻ

Thực phẩm tốt cho trí não trẻ
2014-11-01 14:11:32

(TN) - Các nhà khoa học chứng minh tiêu thụ những thực phẩm tốt cho não có thể thúc đẩy sự tăng trưởng não cũng như cải thiện chức năng não, trí nhớ và sự tập trung.

Cặp anh em ruột cao tuổi nhất VN

Cặp anh em ruột cao tuổi nhất VN
2014-11-01 14:11:13

(TNO) - Từ thông tin của anh Trần Đình Hoài, hiện công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), Tổ chức Kỷ lục VN (Vietkings) đã tiếp cận, xác minh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết