Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7pmUuG7kEbhu6lR4bugReG7qT7hu7VK4bup4bqxw5Thu6nhu65SS+G7guG7qeG7iEfhuqjhu4Thu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq6cOG7qeG7rk3hu7Xhu6lCTUbhu6nhu4JGw4FK4bupS+G7guG7hMOoTHUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6c+G7h2Z04bupLeG7qTnhu6Thu5pL4buC4bup4bumS+G7guG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6nigJxm4buE4bu1S+G7hOG7qUtG4bq4S+G7qeG7rlJL4buC4bup4buIR+G6qOG7hOG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6lQ4bu3S+G7guG7qVFBTHDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq6LeG7qeG7rsOA4bup4buEw5RG4oCdcOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu1cOG7qVFS4buQRuG7qVHhu6BF4bup4buEUlbDikvhu6k+4bu1SuG7qeG6scOU4bupc+G7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSXThu6lCw4Dhu6lL4buS4bupxKjGr+G6qOG7qeG7hOG6ulHhu6lKSEvhu4Thu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6lR4bugR+G7qVFSw4pw4bupUUZL4buE4bupUeG7hOG6tEvhu6lL4bqgS+G7guG7qULDlEvhu4Jw4bupUOG7t0vhu4Lhu6lRQUxw4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qOG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurpw4bup4buI4buE4bu1RuG7qVHhu4Thu7fhuqjhu6lR4buOUeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVFG4bq8SuG7qUvhuqBL4buC4bupUeG7hOG6uuG7qUpBS+G7hOG7qeG6qMOa4bu14bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buCcOG7qeG7gk3hu6Lhu6nhu6Lhu4ThurRL4bup4bqo4buEUlbhur5L4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qeG6qOG7mOG7qeG6qOG6slLhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurpw4bupUeG7hFPhuqjhu6lC4bqkVuG7qUvhurxL4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bup4bqow5rhu7Xhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5LceG7qTlGw4pL4bupS+G7tVbhu6lRTOG7uUvhu6nhu4RSVsOKS+G7qeG6qE3hu6l5eeG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7oEFGcOG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4bugQUbhu6nhuqpM4bupQkzhu7lL4bup4buwRuG6uEtw4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lLRuG6uEvhu6lzfW5m4bqzdOG7qcSo4bu5SuG7qeG6qOG7hMOa4bup4bqo4buETOG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bupUcWo4bupd+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gi9L4bqgSuG7qVHhu6Dhu5rhu6nEqOG6uEtw4bup4buCRsOBRuG7qeG7nlJW4bq6UeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qcSo4bu5SuG7qeG7kEvhu6lCSUvhu4Thu6nhuqjhu4RM4bup4buE4bu5S+G7guG7qVHhu6DhuqBK4bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVFBRuG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnHhu6nDs+G7t+G6qOG7qUJJS+G7hOG7qVHhurRK4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7hOG7tUbhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lM4buf4bup4oCcPOG7jkvhu6lCw5VL4buC4bup4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sOG7lEbhu6lR4buE4bu1S+G7hOG7qUtG4bq4S+G7qcSow4Lhu6Lhu6lR4buE4bq2S3Dhu6nEqMOC4bui4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouKAneG7qeG7sOG7ueG7qeKAnOG6s+G6oErhu6nhu65SS+G7guG7qeG7iEfhuqjhu4Thu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4bqvZi3hu6nDsznhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqzDgUzhu6nhu7DDiuG7qWbhu5Dhu6nhu55S4buO4bqo4oCdcOG7qTlSVsOKS+G7qUJM4bu5S+G7qT7hu7VK4bup4bqxw5Thu6nhuqjhu4TDmuG7qULDlEvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUrhu6RS4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7hEdL4buE4bup4bueUlbhurxLcOG7qeG6rOG7tUtw4bupS+G7guG7uUvhu4Rw4bup4bqo4buY4bup4bueUuG7tUtw4bupQuG7mEvhu6nhu7BJcOG7qUJM4bu5S+G7qVHhu4Thur7hu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lC4bumS+G7guG7qeG7oOG7teG7qVFHS+G7qeG6qOG7hOG6suG7ouG7qeG7sOG7tVbhu6nhu7Dhu45LcOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nEqOG7lOG7ouG7qeG7hE/huqjhu6lC4bu5TOG7qVFBTOG7qUvhu4Lhu4Thurxw4bupUcOC4bui4bup4buEUuG6sktw4bup4bqo4buEUlbhur5L4bup4buCRuG7tUzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRRuG6ukvhu6nhuqzDlOG7qeG7iOG7hEzhu7Xhu6nhu4RP4bqo4bup4buI4buy4bupUeG7hFLDglHhu6lC4bq+4bupUeG7oOG7tUvhu4Lhu6nhuqxJ4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhu4hG4bq6S+G7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhuqzhu5Dhu6lH4bqo4buE4bup4buCRlPhu6Lhu6lR4buE4bu1S+G7hOG7qUtG4bq4S+G7qeG7sMOCS+G7qeG6qlVL4buC4bupUOG7t0vhu4Lhu6lRQUzhu6lR4bug4bq4S+G7qeG6qOG7hEdL4buE4bupSsOBS+G7hOG7qULhurJR4bup4bueUuG6uOG7qeG7hOG7pOG7mEvhu4Jw4bupQkFR4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG6qOG7tUxx4bupbsOCS+G7qULDlEvhu4Lhu6l9bmbhurPhu6lC4bqkVuG7qUpBS+G7hOG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qeG6qknhuqjhu4Thu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhurJS4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUeG7hENM4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUeG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6nhu4RN4bu1cOG7qeG6qMOBRuG7qVFBTOG7qeG7sOG7pOG7lkvhu6lRQeG7onDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4bqo4buE4bqgS+G7qUtS4buMRuKApnVR4bu14bqsxKhD4bupUFFWxKhD4buVxrBK4bu14bug4buCRkvhu5/hu63hu6Lhu67hu6nhu7VSUUzGsMO6dVHhu6DDunVR4bqqw7p1Rkrhu4Lhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qHHhuqzhu7VM4bueUuG7tUvhu4JR4bugRnHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7seG7reG7q+G7rS92w73huqp24burd3Z24but4burUXfhu7F4eXbEqOG7sXHhu4rhu6Lhu4LGsOG7qS/DunUvUeG6qsO6dS9R4bugw7p1UeG7oMO6dVHhuqrDunXhu6LDuntBVuG7qUvhu4Lhu4Thurzhu6nhuqjhu4RM4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lLRuG6uEvhu6nhu5rhu6nhu67DgOG7qT7hu7VK4bupPuG7hEdL4buEcXUv4buiw7p1L1HhuqrDunUvUeG7oMO6dS9R4bu14bqsxKhDw7rhurPhu4JM4bu5RuG7qeG7oOG7tXDhu6k5UlbDikvhu6lCTOG7uUvhu6k+4bu1SuG7qeG6scOU4bup4bqoTkvhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qX1uZuG6s+G7qUJG4bupUUhK4bup4buERuG6vlJw4bupS+G7guG7hEbhurhL4bup4bqo4bumUuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qUJBUeG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu7VM4bup4bua4bup4bqo4bu34bqo4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4buw4bu54bupS+G7gkzhu7lG4bupUcONS+G7hOG7qULhur7hu6nhu4RP4bqo4bupUcOC4bui4bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSnDhu6lL4buC4buERuG6uEvhu6nhuqjhu6ZS4bup4bumS+G7guG7qeG6qlVL4buC4bup4buw4bu5TOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUXHhu6nhurPhu4Thu6pL4buC4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lK4bupUeG7hEbhurpR4bupUeG7hMav4bqo4bupQk3hu6lCw4Dhu6nhu4JGU+G7ouG7qVHhu4Thu7VL4buE4bupS0bhurhL4bup4buw4buqS+G7guG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qVHhu6DhurhL4bup4bqoTEvhu6lC4buk4buWS+G7guG7qcSow4Lhu6Lhu6lR4buE4bq2S3Dhu6nEqMOC4bui4bupS+G7guG7hEbDiuG7onDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupxKjhu7lK4bup4buCRuG7uVLhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qULhu7dL4buCceG7qX3hurpL4bupUeG7hOG7jEvhu6nhu4dSw4JR4bupw7Phu7dw4bup4buuw4Dhu6k+4bu1SuG7qeG6s+G7guG7hMOM4bu1cOG7qeG6qOG7hFNL4buC4bupUeG7jEbhu6lC4bukxqDhuqjhu6lL4buC4buEQ+G7qeG7iOG6vuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7sOG6vOG7qeG6seG6uOG7qW7huqBL4bupZuG7hOG7tUzhu6lzUEZL4buE4bupS+G6oErhu6nhu7Hhu7PDvXh0cOG7qVHhurJK4bup4buC4buk4buYS+G7guG7qeG7sOG7pMagUeG7qeG7iOG7hE3hu6nEqOG7uUrhu6nhu4JG4bu5UuG7qVHhu6DhurhL4bupSsOBS+G7hOG7qULhurJR4bup4bueUuG6uOG7qeG7hOG7pOG7mEvhu4Jx4bupZuG7hOG7tUzhu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu5/hu6nigJzhu4Xhu7VS4bup4buI4buERuG7qeG7hEzhu7lL4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6lL4buC4buEw4zhu7Xhu6nhu7BVcOG7qVHhu4xG4bupUeG7oOG7muG7qeG7sOG6vOG7qeG7nlLhurjhu6nhu4Thu6Thu5hL4buCcOG7qeG6rOG6olHhu6lC4bq0UuG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6nhu6Thu5Thuqjhu6lK4buY4bup4bqy4bui4bupw5rhu6nhuqzhurJW4bupxKjhurZS4bupS+G7tVbhu6nEqOG7ueG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lR4buQS+G7guG7qeG7hMag4bui4bupQuG6vuG7qULhu6Thu7Xhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bupUeG7hEzhu7dR4bup4buI4buEw5NG4bup4bqow4FL4buE4bupS+G7guG7hMOoTOG7qeG7iOG7hE1w4bup4buw4buk4buYS+G7qcSo4bq4S+G7qcSo4bu5SuG7qeG7gkbhu7lSceG7qX3hu6TGoOG6qOG7qVDGr+G7qeG7gkZT4bui4bupQuG7nOG7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4buER0vhu4Thu6nhu55SVuG6vEvhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Jw4bupOVJWw4pL4bupQkzhu7lL4bupPuG7tUrhu6nhurHDlHDhu6lR4buMRuG7qUpBS+G7hOG7qeG6qkFL4bup4buw4bu1VuG7qeG7sOG7jktw4bupQuG6tFLhu6lR4buk4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qW7hu7Q+4bup4buw4buURuG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqjhu4ThurZK4bupxKjhurJW4bupS+G7guG6okvhu6lLUuG7jEbhu6nhuqrhu7lGcOG7qcSo4bqyVuG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nEqOG7uUrhu6nEqMOARnDhu6nEqOG6slbhu6nEqMagRuG7qUvhu4RSw4JL4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qUrhuqJR4bupQuG6tFLhu6lR4buk4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qcSo4buUS+G7qeG7hOG7mEvhu6nhu7Dhurzhu6nhu55SVuG7qUrhu4xw4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4buw4bu54bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG6qOG7tUzigJ1x4bup4buF4bu1UuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhuqBK4bupS+G7kuG7qcSoxq/huqjhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqsRuG6ulHhu6lKw4pR4bupSsOTRnDhu6lm4buE4bu1TOG7qULDgOG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lC4bukxqDhuqjhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lR4bug4bu1S+G7guG7qVHhu6BBRuG7qVHhu5BL4buC4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7kEvhu4Lhu6nhuqpGw4pL4bupUUfhuqjhu4Thu6lR4bug4bq4S+G7qeG7seG7r+G7qeG7hOG7tXHhu6lm4bugTEvhu4Lhu6lCTXDhu6nhuqhN4bup4buE4buYS+G7qeG7s+G7qeG7hOG7teG7qeG6qOG7tUzhu6lQUnDhu6lC4buk4bu14bup4buw4bu5TOG7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lR4buE4bu34bqo4bupQuG7pMag4bqo4bup4buv4bup4buE4bu1cOG7qXZwd+G7qeG7hOG7teG7qeG7oMWoS+G7guG7qeG7iENM4bupxKjhu7fhu6lR4bug4bu5SnDhu6lLUuG7jEbhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qeG7hOG7mEvhu6l34bur4bup4bqoTEvhu6nEqMagS3Dhu6nhu4Thu5hL4bup4bux4bur4bup4bqoTEvhu6lR4bug4bq2UnDhu6nhuqxOcOG7qULhu7lL4bup4buCRuG7teG7qeG6qOG6tErhu6nhu63hu6vhu6vhu6nhuqhMS3Dhu6nhu7Fx4bur4bur4bur4bupSuG7reG7qeG6qkbDikvhu6lRR+G6qOG7hOG7qUtS4buMRuG7qeG6qOG7t3Dhu6nhu4Thu7lL4buC4bupUeG7oOG6oErhu6nhuqjhurZW4bup4bqgS+G7qeG7nlLDgXDhu6lR4bugw5VL4buC4bupUOG6okvhu6nhuq/hurfhu6nhu7N2cOG7qeG7iOG7hEzhu7VG4bupxKjhu7VL4buC4oCm4bup4bqo4buETOG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bupUeG7oOG6uEvhu6l24buv4bur4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buCL0vhuqBKceG7qT5Sw5Thuqjhu6lQ4buOS+G7guG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6lm4buE4bu1TOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4bqo4bu5S+G7guG7qeG7kEvhu6lCSUvhu4Rw4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qUvhu4Thu7nhu6nhuqjhu6jhu7Xhu6nhu4jhu4Thu7VL4buC4bupUeG7oOG7tUvhu4Jw4bupUOG6okrhu6lQ4buo4bu14bupQuG6tFbhu6lCw5rhu6lKT0bhu6lRRsOKS+G7qUvhu4Lhu4RG4bupUEZL4buE4bup4buETEFR4bupUeG7oExL4buC4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hHHhu6nhurfhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7oEFG4bupUeG7kEvhu4Lhu6nhu4TGoOG7ouG7qUvhu7lW4bupQsOA4bupUUFM4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG6oEvhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nEqOG7uUrhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qeG6qOG7hEzhu6l54bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4buuUlbhurhL4bup4buw4bu54bupUcWo4bup4buxdy3hu6nhu63hu6vhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6nhu7BV4bup4bua4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buCceG7qeG6s+G7gkzhu7lG4bup4bug4bu1cOG7qeG7tUvhu4Thu6lCw4Dhu6nhuqjhu4RM4bupS+G7hEbhurxS4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qE3hu6nhu4RM4bu5S+G7qeG6qMOBS+G7hOG7qeG7iOG7hE3hu6nhu4jhu4ThuqBL4bup4buw4bu1VuG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6nhuqjhu4RV4bqo4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buCcOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Lhu6nhuqrhuqZL4bup4buI4buy4bupUeG7hFLDglHhu6lR4bugw5VL4buC4bupUeG7oE9R4bup4buw4bu54bup4bqo4buE4bqgS+G7qUtS4buMRnHhu6nhurPhu4RG4bq8UuG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupS+G7hOG7luG7qUJN4bupQsOA4bup4bqoTeG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVDhu45L4buC4bupUeG7jlHhu6nhu4Thu5hLceG7qeG6t+G7jOG7qeG7hEhL4buE4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupQkFR4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG6qOG7tUzhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1TOG7qULDgOG7qVHhu6Dhu5rhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qUrDlFHhu6lCRuG6vkrhu6lQ4bu3S+G7guG7qULhur7hu6lKT0bhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qE3hu6lR4buE4bq+4bup4buww4JL4bup4bqqVUvhu4Lhu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0xw4bup4bqow5lL4buC4bupUcWo4bupQk1w4bupS+G7hEbhurxS4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lCw4Dhu6lR4buETOG7t1Hhu6lL4buC4buEw6hM4bup4bqs4bq8S+G7qeG7sOG7qkvhu4Jw4bupUcWoS+G7guG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qeG7sOG7pOG7mEvhu6nEqOG6uEvhu6nEqOG7uUrhu6nhu4JG4bu5UnHhu6k+w5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1THDhu6nhu7VL4buE4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupOeG7qlLhu6k+4buEUkvhu4Jw4bupUEZL4buE4bupS+G6oErhu6nhu7Hhu7PDveG7q3Dhu6nhu5rhu6lR4buE4buMS+G7qeG6t+G7tUbhu6nhurHDlOG6qOG7qeG7sXDhu6nhu67DgOG7qT7hu7VK4bupPuG7hEdL4buE4bupQsOA4bupS+G7kuG7qcSoxq/huqjhu6nhu4ThurpR4bupSkhL4buE4bup4buw4buURuG7qeG7nlJW4bq6UeG7qVHhurZK4bupxKjhu7lK4bup4buCRuG7uVJx4bup4bu0S+G7hOG7qULDgOG7qeG7iOG7hOG7tUbhu6nhu4RM4bu1S+G7guG7qULDlUbhu6lLU0Zw4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG6qOG6tlZw4bupS1Lhu4xG4bup4buC4bu5cOG7qUtS4buMRuG7qcSoxqBLcOG7qVFISuG7qeG7hEbhur5S4bup4bqo4bu34bqo4bupUUbhurpL4bup4bqsw5Thu6nhu7Dhurzhu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qeG7iOG7suG7qVHhu4RSw4JR4bupQuG6vuG7qeG7t+G7ouG7qeG6qlVL4buC4bup4buw4bu5TOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUXHhu6lmxajhu6nhu7Hhu6nhu4Thu7Xhu6lC4bqyUeG7qeG7iOG7hOG7tUbhu6nhu4RM4bu1S+G7guG7qeG6rOG7tUvhu6lC4bq0UnDhu6lC4bq6S+G7qUvhu7VW4bup4bu1S+G7hOG7qT7hu4RSS+G7guG7qULDgOG7qeG6qE3hu6lR4bug4bq4S+G7qXnhu6nhu4Thu7Xhu6lC4bqyUeG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7oEFGcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJN4bup4bqoTeG7qXbhu6nhu4Thu7Xhu6nhuqjhu7VM4bupUFLhu6lC4bu1S+G7guG7qeG7sOG7uUzhu6lCw5Thu6lR4buEUuG7qeG7hExB4bqo4buE4bupSsOacOG7qeG7r+G7qeG7hOG7teG7qeG6qOG6tlbhu6nhuqBL4bup4bueUsOBcOG7qUtS4buMRuG7qVHhu6DhurhL4bupeeG7q+G7q+G7qeG6qExL4bup4buC4bu5cOG7qeG7sXfhu6vhu6nhuqhMS+G7qUvhu4Lhu7VL4oCm4bupbuG7lEbhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lR4buQS+G7guG7qeG7hMag4bui4bupQk1w4bupUOG7tVLhu6nhu4jhu4RG4bupUeG7oMWo4bupSk9G4bup4bqo4buERuG7qeG7ouG7hEfhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bup4bu1S+G7hOG7qcSow4BG4bup4buC4bq0S+G7qeG7seG7q+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qUrhu5JG4bupS+G6oEpx4bup4buHUuG7teG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupSuG7jOG7qeG7hEhL4buE4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUeG7oOG7tUvhu4Lhu6lR4bugQUbhu6lCQVHhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bup4bqo4bu1TOG7qULDgOG7qeG7iOG7hOG6rkvhu4Lhu6lCSUvhu4Thu6lC4bukxqDhuqjhu6lX4bup4bqo4buER+G7qeG6quG7t0rhu6lL4buC4buEw4xw4bup4bqq4bu3SuG7qcSo4bu5SnDhu6lQxq/hu6lL4bqgS+G7guG7qULDlEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bupUeG7oExL4buC4bup4buwRsOK4bqo4bup4buI4buE4bu1RuG7qVHhu4Thu7fhuqjhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4bueUuG7suG7qULhurJRcOG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Jw4bupS+G7glLDlUvhu6nhu7Dhu45L4bup4buCTeG7ouG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lR4bqgS+G7guG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bup4bqo4buETOG7qUJBRuG7qeG6rMOU4bup4bui4buEw4JL4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lLRuG6uEtx4bupPOG6uEvhu6nhuqhBS+G7hOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7gkZT4bui4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lLRuG6uEvhu6nhu7Dhu6pL4buC4bup4bqs4buk4buU4bqo4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqhMS+G7qULhu6Thu5ZL4buC4bupxKjDguG7ouG7qVHhu4ThurZLcOG7qcSow4Lhu6Lhu6lL4buC4buERsOK4buicOG7qTlSVsOKS+G7qUJM4bu5S+G7qT7hu7VK4bup4bqxw5Thu6nhuqhOS+G7qeG7sMOCS+G7qULDlEvhu4Lhu6l9bmbhurPhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qcSow4Lhu6Lhu6k+4bqxPOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUS3hu6nhu4hGS+G7hOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupUeG7oEXhu6lC4bq+4bupUcOC4bui4bup4buExqDhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S3Dhu6l9bmbhurPhu6lR4bugxq/huqjhu6lRRuG6uuG7ouG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG6qE3hu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bupUeG7oOG6uEvhu6lCSeG7teG7qeG6rOG7uUvhu6nhu4RSVsOKS3Hhu6l9w5VL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6lCw5RL4buC4bup4buwRuG6uEtw4bup4buI4buEUlbhurpL4bup4buI4buER+G6qOG7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6nhu6Lhu4ThurJL4bupQuG6slLhu6nhuqjhu4RM4bupUMav4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qUvhu4Lhu4Thurzhu6lL4buC4buERsOK4buicOG7qVHhu6Dhu7VM4bupQuG7kEbhu6lR4buE4buMS+G7guG7qVFGS3Dhu6lL4buC4buE4bq84bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qeG7gkbhu6rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupUeG7oExL4buC4bupPuG6sTxw4bup4buCRlPhu6Lhu6lL4buE4bu1UuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurpx4bupfeG6ukvhu6lL4bu1VnDhu6k+4bqxPOG7qULDgOG7qeG6qE3hu6nhu4Thu5hL4bupduG7q+G7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6nEqOG7ueG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupUeG6skrhu6nhu4Lhu6Thu5hL4buC4bupUOG7t0vhu4Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buCcOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7hFLhu6lL4buEw4Lhu6Lhu6lR4bug4bq4S+G7qXfhu6vhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4IvS+G6oEpw4bup4buCRsOBRuG7qeG7nlJW4bq6UeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhuqBL4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lK4bup4buQS+G7qUJJS+G7hOG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4Thu7lL4buC4bupUeG7oOG6oErhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bupUUFG4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buCceG7qX3hur7hu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG6rOG6vEvhu6nhu7Dhu6pL4buCcOG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhu7Dhu7nhu6lL4buE4bq2S+G7qeG7oMOUS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7oEFG4bupUeG7oEVw4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bup4buEw5Thu6lR4buE4bu1S+G7hOG7qUtG4bq4S+G7qVHhu6BMS+G7guG7qVFM4bu5S+G7qeG7hFJWw4pL4bupPuG7tUrhu6nhurHDlHDhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nDmlbhu6lCw4FL4buCcOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bup4bueUlbhurxL4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupxKjGr+G6qOG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhuqjhurRL4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qUvhuqJK4bup4bqs4bqiUXDhu6lCSUvhu4Thu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bupUeG6tkrhu6lR4bukcOG7qUvhu4JSVsOKS+G7qeG7sE9L4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6lR4buE4bu1S+G7hOG7qUtG4bq4S3Dhu6lRQUzhu6lCRuG6vFLhu6nhu4hGw4pL4bupUeG7hFLDgkvhu6nEqMagRuG7qeG6qOG7hEzhu6l9bmbhurPhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lCw4FK4bupS+G7hMOCS+G7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oEhL4buEcOG7qeG6qsav4bup4bu3S+G7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhuq9mLeG7qcOzOeG7qeG7muG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnDhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lC4bq+4bup4bqo4buQ4bup4buww5lw4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hFJW4bup4buw4bu1RuG7qVHhu6BO4bup4buuUkvhu4Lhu6nhu4hH4bqo4buEcOG7qVFIS+G7hOG7qUvhu4JSVsOKS3Dhu6lR4bug4bu34bqo4buE4bupS+G7hEbDikrhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu4Thu7VL4buE4bupS0bhurhL4bup4buwSOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qVDhu45L4buC4bup4bqow5RL4buC4bupQsOVS+G7gnHhu6k84bu5RnDhu6nDgUvhu4Thu5/hu6nhurdh4bqzOeG7qX3EqT51L+G7osO6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”

Hải Quế chủ động “sống chung với lũ”
2012-01-11 12:12:52

(QT) - Hải Quế là một xã thuần nông, thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Hàng năm về mùa mưa lũ, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn vì bị ngập sâu...

Ông Thuận của người nghèo

Ông Thuận của người nghèo
2012-01-11 12:10:25

(QT) - Từ năm 2007 đến nay, ông đã trích hơn 100 triệu đồng tiền lương hưu của mình để hỗ trợ cho bà con nghèo, học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại địa phương. Ông là Nguyễn...

Quy định quyền tự chủ chưa rõ ràng

Quy định quyền tự chủ chưa rõ ràng
2012-01-11 06:20:18

(TNO) - Tại hội nghị đại biểu Quốc hội (QH) chuyên trách diễn ra vào đầu tuần, nhiều chuyên gia cho rằng các quy định của luật Giáo dục ĐH về giao quyền tự chủ cho các trường...

Món ăn thuốc phòng chống rét

Món ăn thuốc phòng chống rét
2012-01-11 06:19:35

(SK&ĐS) - Theo dinh dưỡng học cổ truyền, khi tiết trời giá lạnh, việc lựa chọn và chế biến các món ăn - bài thuốc (dược thiện) có công dụng nâng cao sức đề kháng của cơ...

Khi vợ không còn ham muốn

Khi vợ không còn ham muốn
2012-01-11 06:18:53

Tim lợn ninh với ngọc trúc: Tim lợn 1 quả, ngọc trúc, hạt bách tử 30g, rượu, bột canh đủ dùng. Đem các vị thuốc trên sắc lấy 1.500ml nước. Tim lợn rửa sạch, thái miếng cho vào...

Nặng lòng với nghề giáo

Nặng lòng với nghề giáo
2012-01-11 06:16:23

(QT) - 34 năm công tác và cũng chừng ấy năm làm công tác quản lý, thầy Trương Đình Điện, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Long, Triệu Phong (Quảng Trị) đã để lại trong lòng học...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết