Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6x74bqy4bu3bGHhu7lHdeG6smzhu6fDjOG7k2zhurLhu7fhu4jhurpBbOG6suG7t+G7ucOo4bq0w60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8OsaDdhaWwtbGFKbOG6suG7neG6tmxvbW3DtWzGsHfhurJs4bqy4buTw5Lhu4Vs4bqq4bqy4bu3bMaw4bubbEbhu4LDgeG7p+G7uWzhu7nDieG6smxubW1sRuG7gkF5R2zGsEPhurLhu7dsRkF44bqybOG6sOG7iMOJ4bqy4bu3bOG7ueG7iEds4bunw4zhu5Ns4bq2w4DhurLhu7lsxrDDvWzhu7lFbEbhu4Lhurxs4bun4bu54bq0bOG7peG7lWzhu6fhurThurJs4bqy4bu34bu5w6jhurThu4Vs4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7nhu4Vs4buEQeG6suG7uWxOQXbhurJs4bqy4bu34bu5w6jhurRs4bu5QXdHbOG7ueG6puG7p2xG4buXQWzGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2Zse+G6suG7t2zhurDhu5VsLOG7t0fDkuG7s+G6smw3R0Lhu6dsYeG7uUd14bqy4buFbMO0b2xGR8SQQWzDimxG4bu54bqq4bqybD9B4bq2bOG7tkHhu5PhurThu4Vsw5Phu5ts4bu4xqFBbMWo4buIw4nhurLhu7fhu4Vs4bu5R8OSeeG6smzhu7jGoUFsOuG7neG6suG7t2xoN0fGoeG6suG7t2xh4buC4bqgaWZse+G6suG7t2xh4bu5R3XhurJsRuG7ueG7k+G6tmzhu7dB4buTbOG6ruG7ueG7meG6suG7t2zhu6fhu7lBd+G6smzhu6fhu7lC4bqy4bu3bDbhu7nhu5nhu4BsRkps4bqwSOG7p2zhu6fhuqThurJs4bqw4buVbOG6tkRGbOG7p3VHbOG7peG7q2zDimzhurDhu5XhurLhu7ds4buGR3Zs4bqy4bu34bu5w6jhurRsP0HhurZs4bu2QeG7k+G6tGZsxq/hu4jhurzhu6dsRsSQbOG7p+G7ucSo4bunbMawxqHhurLhu7ds4bunw4ls4buEw4psxanDueG6smzhurBCQeG7hWzhuqrhurLhu7dsYeG7uUd14bqybMaw4bubbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhurLhu7lBeEdsRuG7gnXhurJsxrDhu5nhurLhu7lsTuG6uEFs4bqu4butbEbhu7lJbMaww4xs4bunxqFs4bul4buTbEbhu4J14bqybEZHw5J34bqybOG7pOG7o+G7py1sYeG7gkfhurLhu7ctbCzhu5PhurZmbOG6peG6uEFs4bqy4bu5TeG6suG7t2xG4bu54buV4bqy4bu5bEbDgeG7p+G7uWxG4buC4bq04bqy4bu3bOG7p+G7uUF34bqybMawc0fhu4Vs4bqq4bqy4bu3bGHhu7lHdeG6smzGsOG7m2zGsOG7iOG6vOG7p2zGr8ah4bqy4bu34buFbCzhu7nhu5Vs4bqy4buI4bq44bunbEbhu6HhurLhu7ds4bqy4bu5QXhHbOG7t0Fzw5Js4bqu4bu54bup4bqy4buFbOG7uUdy4bqybOG7p+G7ueG7iMOJ4bqy4bu34buFbOG7uUfDkmzhu6fhu7nhu4jDieG6suG7t2zhu6fhu5PhurRs4buGR+G7jGbDrUbhu5Phu6XhurDhu6ls4buERsOS4bqw4bup4bq5a+G6tuG7k+G7guG7t0HhurLhu4dv4buAw5Ns4buTR0bhurRrw6zDrUbhu4LDrMOtRsWpw6zDrUHhurbhu7ds4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunZuG7peG7k+G6tOG7hkfhu5PhurLhu7dG4buCQWZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL25vbW8vw7LDtMWpw7Nub25tb+G7jUbhu41u4buPw7Ju4bqwbmbEguG7gOG7t2tsL8Osw60vRsWpw6zDrS9G4buCw6zDrUbhu4LDrMOtRsWpw6zDreG7gMOse+G6suG7t2ws4bu3R8OS4buz4bqybDdHQuG7p2xh4bu5R3XhurJs4buC4buVbOG7hOG6tOG7mUZsxanhu5PhurLhu7ls4buE4buZ4bun4bu5bOG7uURs4bqy4bu34bu5w6jhurRsxrDDvWzhu6fDgmzhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2zhu5nhurJs4bu5RWxG4buC4bq8ZsOtL+G7gMOsw60vRsWpw6zDrS9G4buCw6zDrS9G4buT4bul4bqw4bupw6xh4buCw4psTnhsxrDhurpBbEbhu7nhu4jhurrhurLhu7fhu4Vs4bqq4bqy4bu3bCzhu7dHw5Lhu7PhurJsN0dC4bunbGHhu7lHdeG6smzhurDhu5dBbEbhu7nDvWzhu7lBeeG6smzGsOG7iOG6vOG7p2zhu4Dhu7nDuuG6tmzhu6fhu7lzRmzhu6fhu5PhurRsxrDhu7Hhu4Bs4bunw4zhu5Ns4bqy4bu34buI4bq6QWzhurDDgeG6suG7uWzhu6bDjWzhu7hDbOG7peG7n+G6suG7t2zhurLhu7lN4bqy4bu3bE5BeeG7p2zhurDhu5XhurZsRuG7uUF3RmxG4bu5S+G7p2Zs4buk4bujRmzGsHRHbEZKbOG6suG7neG6tmxvbW3DteG7hWzhuqrhurLhu7dsxrDhu5tsRuG7gsOB4bun4bu5bOG6tkRGbOG7gOG7uXThurJs4bqw4buIw4nhurLhu7ds4bu54buIR2zhu6fDjOG7k2zhurbDgOG6suG7uWzGsMO9bOG7t0FI4buAbMaw4bq+bOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqy4bu34bu5w6jhurThu4Vs4bqy4bu34buI4bq6QWzhu7fhu6Hhu4Bs4bu54bq04buV4bqybOG7p8ah4bqy4bu5bOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6suG7hWzhu7nhurThu5fhurJs4bqy4buX4bqy4buFbOG7gOG7ueG7mUZsRuG7ueG7iMOK4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6tGzhu7nhuqbhu6ds4buEQeG6suG7uWzhu7dB4bqsQWzDimzGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2Zs4bumxKhsTuG7leG6tGzhurLhu53hurZs4bu54bqm4bunbOG6tuG6uEHhu4VsRsSQ4bqy4bu3bOG6rndGbOG6suG7neG6tmzhu7nhuqbhu6ds4bu54buTw5JsxanhuqDhu4BsRuG7guG7iOG6uOG7p2xGd0ZscuG6tmzhurDhuqDhu6fhu7nhu4Vs4bqq4bqy4bu3bGHhu7lHdeG6smzhurDhu5dBbOG6sOG7oeG6smzhurBEQWzGsHfhurJsRkrhurLhu7dsw5PDguG6tmxG4buC4bq04bqy4bu3bEbhu7nhuqrhurJs4buC4buVbOG7hOG6tOG7mUZs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhu7lEbOG6suG7t+G7ucOo4bq0bOG7p3ThurJs4bu3QUjhu4BsxrDhur5sxrDDvWzhu7lFbEbhu4LhurxmbCzhu7nhurpsRnPhurZs4bqw4bqk4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG6quG6suG7t2zhurbhu5Vs4buCc0Zs4bqy4bu5QXhHbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhuq7hu7nDgmzhuq7hu7nhu53hurJsxrDhu5tsTuG7iOG6vEZs4buGR+G7k2zGsOG7iOG6vOG7p2zhurBI4bunbOG6suG7t+G7oUZs4bqy4bu34bu5w6jhurRmbOKAnDvDgOG6suG7uWzhu6fDgmzGsEF4R2zhuq5BeeG6smzhuq7hu7nhu5ls4bu5w4nhurJs4bqy4bu34buI4bq6QWzhuq7hu7nhu5nhu6ds4bq24buVbOG7t0FI4buAbMaw4bq+bMaw4buI4bq84bunbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqu4bu54buZ4bunbEbhu7nDgGzhu4JzRmzhu4ZH4buM4buFbOG6tkRGbOG6tkF34bqy4bu3bOG6ruG7uUFsxrDDgkFs4bu5w4nhurJs4bq2REZs4bu3w4JBbOG6ruG7uUFs4bqy4bq0bOG6tuG7lWZsOcSo4bunbEbhuqpBbOG7p+G7iuG6suG7t2zDkndHbOG7gkNBbOG6suG7ueG7iOG6suG7t2xG4bqqQWzhurBH4bqq4bqybEZy4bq2bOG6skF54bq2bOG6sOG7lWzhu7fhu6PhurLhu7ds4bu5d0Zs4buExKjhu6dsxrDDvWzhu7dBSOG7gGzGsOG6vmzhu6fhu7nhurRs4bqy4bu34buI4bq6QWzhurLhu7fhu7nDqOG6tGzGsOG7iOG6vOG7p2zhu6fhu7lK4bqy4bu3bOG6suG7leG6tGzhu7nhu5PDkmzhu6fhu7lK4bqy4bu3bMaww4JmbDdHdmzhurbDgOG6suG7uWzhu6fhuqThurJs4bqy4bu5QXhHbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhurLhu7fhu7nDqOG6tOG7hWzhu7lEbOG6suG7qeG6tGzGsMOJ4bqybOG7p3ThurJsxrB34bqybOG6tsOA4bqy4bu54oCd4buFbOG6quG6suG7t2xh4bu5R3XhurJsRnLhurZs4buES2zhu6fhu7ly4bqybEbDgOG6suG7uWZsP+G7ueG6quG6suG7t2zhu6fhu7nhuqJs4bqu4bqg4buAbEbhu7nhurpBbOG7t0FI4buAbMaw4bq+bOG7uURs4bqy4bu34bu5w6jhurRsRkF44bqybE7hu5Vs4bu34buX4bq0bEbhu4LhurThurLhu7ds4bqwSOG7p2xG4bu5QXdHbMaww4JBbOG6tuG7lWxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7uU3hurLhu7dsRuG7gnXhurJs4bqw4buKbOG6sMONRuG7hWzhuqrhurLhu7dsYeG7uUd14bqybOG7p+G6pOG6smzhuq7huqDhu4BsRuG7ueG6ukFs4bunSeG6suG7t2zhurDhu5vhurLhu7lsxrDhu5fhurRsRuG7ueG6quG6smw/QeG6tmzhu7ZB4buT4bq0bMawQWzhu6fEqEds4bu5RGzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhu6XhuqBs4bqy4bu3deG7gGzhurDDjUZs4bqy4buh4bqy4bu3bE7hu5Vs4bu5RWxG4buC4bq8bOG6sOG7iMOJ4bqy4bu3bEbhu7lL4bun4buFbOG6tsOAbOG7neG6smzhurBBeOG6suG7hWzhurLhu4jhurjhu6dsR0LhurLhu7ds4bun4bu54bq0bEZK4bqy4bu3bOG6suG7ueG7lWZsLOG7t+G6tOG7lUFs4buC4buT4buFbOG6quG6suG7t2xh4bu5R3XhurJs4bun4bqk4bqybE514bqybMawROG6suG7t2zhu6fhu5nhu6ds4bun4bq04bqybOG7p8OM4buTbOG6tsOA4bqy4bu5bMOM4bqy4bu3bOG7uURsRkF44bqybOG6tuG7oUZsxrDDvWzDk3LDkmzFqUvhurLhu7ds4buGR+G7kGzhuq7hu7lHw5J34bqybOG7ueG6puG7p2zhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7lsTuG7lWzhu4Dhu7nhu5lGbEbhu7nhu4jDiuG6suG7t2zhu6fhu7nhurRs4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7nhu4Vs4buEQeG6suG7uWxOQXbhurJs4bqy4bu34bu5w6jhurRs4bu54bqm4bunbOG7t0HhuqxBbEbhu4LhurThurLhu7dsxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7dmbOG7pOG7lWws4bu3R8OS4buz4bqybGHhu7nhuqBsP0HhurZsOuG6tOG6suG7t+G7hWzhurZERmzhu7lEbOG6suG7t+G7ucOo4bq0bMOKbEbhu7nhuqrhurJsP0HhurZs4bu2QeG7k+G6tGzGsOG7iOG6vOG7p2zhuqrhurLhu7dsYeG7uUd14bqybOG7t0FI4buAbMaw4bq+bEZy4bq2bOG7hEvhu4ds4oCc4bum4buK4bqy4bu3bOG6suG7ueG6umzhu6fDgmzhu4RLbOG7t0FI4buAbMaw4bq+bOG7p8OM4buTbE7hurxs4bun4bu5Q+G6suG7t2zhu6Xhu5nhu6dsYeG7uUd14bqy4buFbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWxG4bqqQWzhurbhu5Vs4buCc0Zs4bqy4bu5QXhHbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhu6fDgmzhu7nhurThu5XhurJs4bunxqHhurLhu7ls4bqy4bu34bu5w6jhurRs4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54buZ4bunbE7hu4jhurxGbOG7hkfhu5Ns4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54bud4bqybOG6sEjhu6ds4bu3QeG7meG7gGzhu7nhu5dG4buFbELhurZsxrDhu5NHZmws4bud4bq2bE5K4buTbOG7gkNBbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWxG4bqqQWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu6Xhu5nhu6dsYeG7uUd14bqybOG7t0FI4buAbMaw4bq+bOG6tnPDkmxG4buC4bud4bq2bOG6suG7t+G7ucOA4bqybOG7p0nhurLhu7dsTuG6uEFsb21s4bqu4bu3bOG7t+G7l+G6tGzhu7dBSOG7gGzhu6fhu7lI4bqy4bu3bEbhuqpBbE7hu4jhurxGbOG7hkfhu5NsxrDhu4jhurzhu6ds4bu3QeG7k0FsxrDhurThu5fhurJs4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54bud4bqybOG6suG7uXNG4oCdZmzhu6Thu5VB4buFbMah4bqy4bu54buHbMav4bqx4bumbOG6pUBZYcOtL+G7gMOs


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy định quyền tự chủ chưa rõ ràng

Quy định quyền tự chủ chưa rõ ràng
2012-01-11 06:20:18

(TNO) - Tại hội nghị đại biểu Quốc hội (QH) chuyên trách diễn ra vào đầu tuần, nhiều chuyên gia cho rằng các quy định của luật Giáo dục ĐH về giao quyền tự chủ cho các trường...

Món ăn thuốc phòng chống rét

Món ăn thuốc phòng chống rét
2012-01-11 06:19:35

(SK&ĐS) - Theo dinh dưỡng học cổ truyền, khi tiết trời giá lạnh, việc lựa chọn và chế biến các món ăn - bài thuốc (dược thiện) có công dụng nâng cao sức đề kháng của cơ...

Khi vợ không còn ham muốn

Khi vợ không còn ham muốn
2012-01-11 06:18:53

Tim lợn ninh với ngọc trúc: Tim lợn 1 quả, ngọc trúc, hạt bách tử 30g, rượu, bột canh đủ dùng. Đem các vị thuốc trên sắc lấy 1.500ml nước. Tim lợn rửa sạch, thái miếng cho vào...

Nặng lòng với nghề giáo

Nặng lòng với nghề giáo
2012-01-11 06:16:23

(QT) - 34 năm công tác và cũng chừng ấy năm làm công tác quản lý, thầy Trương Đình Điện, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Long, Triệu Phong (Quảng Trị) đã để lại trong lòng học...

Còn hàng chục ngàn phòng học tạm bợ

Còn hàng chục ngàn phòng học tạm bợ
2012-01-10 11:35:42

TT - Phát biểu tại hội thảo “Giáo dục mầm non đồng bằng sông Cửu Long - thực trạng và giải pháp” do Bộ GD-ĐT, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và UBND tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp tổ...

Phụ huynh phải góp tiền trả lương giáo viên

Phụ huynh phải góp tiền trả lương giáo viên
2012-01-10 11:35:13

TT - Theo phản ảnh của phụ huynh Trường mầm non Hoa Phượng thuộc xã Cam Tuyền (Cam Lộ, Quảng Trị), nhà trường đã yêu cầu mỗi phụ huynh phải nộp 100.000 đồng để trả lương cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết