Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhuqLhuqfDk+G7rD8pJMOTJOG6tTUpPcOT4buqJDzDk+G6o+G6tTQpPcOTIcagJcOT4buq4bq3xqDDkygmKSTEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4buKw4HhuqLhu4jDky3Dk3XDncOTw4HDo8agKT3Dk8OqJcOT4bqhJSkkw5PDoMagw5Phuqvhu5zDkyE1KcOTIcOdKcOT4bqj4buiJcOTY+G7oMOT4bqiw6Al4bu2w6PDk+G7nXvGoEnDkyTDo2Thu7Ypw5PhuqLDoCXhu7bDo8OTQSQ8KT1Jw5PhuqM6KSTDk8OBw6Phu54pPcOT4bqiw6A/w5PhuqPDoDwpPcOTKDHhuqPDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOT4buqPsOT4buQw5PGoCkkw5Phu64ow43Dk2wgw5MoV8OT4bus4bu0w6PDkyHhu5wow5MpIik9ScOT4buq4bua4buqw5PGoCkkw5Phu6okP8OT4buuKMOT4bus4bu0w6PDk+G7qj7Dk+G7qsOjMeG7qsOT4bqhICk9w5PDoCXDnSk9ScOT4buo4bueKcOT4bqjJMOaKcOTIeG7nMOT4buqPCnDk8SD4bqjw5Mpw50pw5PDqiXDk+G7rOG6tTfhu6rDkz0lxqDDk+G7rCYpJMOTw6DDmeG6o8OTw6HDo8agKcOT4bqjw5oow5Phu6zhu7Ipw5Phuqsl4bu24buqw5MkfeG7qsONw5PhuqDGoMOjw5MuJCXDk+G6oyDhuqPDkyk9JCXhu7Zhw5PhuqLDoMOjKT3DkyR94buqw5Phu6o0w5PhuqE4ScOTLiQiKT3Dkykk4bq1w5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qOG7oinDky4k4bua4buqw5Phu6wlw5MkfeG7qsOT4bqi4budQeG6oknDk8OqJcOTYyUpw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDk8OgxIPhuqPDkyk9USnDk+G6oyQ2JcOTPSXGoCnDkyR94buqw5Phu6zhu7jDk+G7qj7Dk+G6oyQ2JcOTPSXGoCnDkyHhu5wow5Phuqsl4bu24buqw5Phuqvhu5zDk+G6q8agw5Phu6ok4buiKMOT4bqrNSXDk+G6oyThuqfhu6rDk+G6o+G7ssOTKcOdKcOT4busUCk9w5MuxJHDkyR94buqw5Phu6ok4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOT4buMw5MpUCjDkyThu7bDk+G6q1Apw5MkPsagw5Phuqvhu5zDk+G7jsOTKVAow5MkfeG7qsOT4bqjw6DDoyk9w5Phu6rDmWHDk+G7qiTDo2TDnSnDkyk9JCXhu7Zhw5PhuqPhu6Ilw5PhuqLDoOG6tTYpPcOT4bqiw6DDoyk9w5Phu6rDmWHDk8O6xqAlw5N1Oykkw5PDgcOj4bueKT3Dk+G6osOgP8OTKSXDnSnDky4kPsagw5Phu47DkuG7jMOSLeG7jsOS4buMw5XDjcOT4bqgxqDDo8OTw5XDkylQKMOTKTPDkyHhuqfhu6pJw5NhJMOZKcOT4busw5nDo8OT4bqjw6A8KT3DkyR94buqw5PhuqPhu6ZhScOTdcOdw5PDgcOjxqApPcOTw6olw5PhuqMg4bqjw5MpPSQl4bu2YcOTITzhu6Ilw5Phu5slWyXDk+G7qiTDo2TDnSnDkyk94bucKSTDk28l4bu2KcOTbSIpPcOTKT0kJeG7tmHDk+G7hMOTbsOaKcOT4buw4bqxKT3DjcOTdCQiKT3Dk+G7qiQ6w5Phu6o+w5PhuqMk4bucKSTDk+G6oyrhu6okw5M9JVslw5PhuqPDoDwpPcOTJH3hu6rDk+G6o+G7pmHDk+G6q+G7nMOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oVHhu6rDk+G6o8OgPCk9w5PDoMOoKcOTIcOjZOG7tilJw5Mo4bucw5PhuqPDoDwpPcOTJDzhu6LhuqPDk+G7rDEpPcOT4buq4bq3xqDDk+G7rDzhu5wpScOTw6olw5Mhw6MiKcOTIeG7nMOT4buqPCnDk+G7qiQlKMOT4bus4bukw6PDk+G7rOG7nCnDjcOT4bqqNSXDk+G7quG6tTQpPcOT4bqrP8OTIeG7nMOTbCrDk+G6oyThurXDk+G7qiQlw5Phu6w84bucKcOTITVhScOTw6olw5Phu6zhu6DDkz0+YcOTYSThu6Qpw5Phu6zhurXGoMOT4bqj4bumYcOT4bqjJOG7uMOTITVhw5Mhw6MiKcOT4busJcOT4bus4bukw6PDk+G6o8OgPCk9w5MofSXDkyQ84bui4bqjw5Phu6wxKT3Dk+G7quG6t8agw5NvPOG7nCnDk+G6o8Og4bq1Nik9w43Dk+G6ouG6pcOTKSThuqkpPcOT4bqjJOG7nCkkw5PhuqMq4buqJMOT4busPknDk3XDncOTw4HDo8agKT3Dk8OqJcOT4bqrJSkkw5Phu7DhuqfDk+G7rOG6tTfhu6rDkykk4bumKcOTPSXhu54lw5PhuqMk4bq1OCk9w5PhuqLDoOG7pCnDk+G6qlApw5N5KcOT4oCTw5M9JeG7niXDk+G6oyThurU4KT3Dk+G7sOG7nCkkw5Phu6okPMOT4buq4buaKcOT4buoMcOT4busPOG7nClJw5MkMSXDk+G7qOG7puG7qsOTJH3hu6rDk+G6osOgw6MpPcOT4buqw5lhw5Phu6okw6Nkw50pw5MpPSQl4bu2YcOT4bqr4bucw5Phu7Dhu6Jkw5MpPSThu7TDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqFR4buqw5PhuqM84bucKcOTw6HDoyDhu6rDkylQKMOTJH3hu6rDk+G7jsOS4buM4buOLeG7jsOS4buMw5XDjcOTw4DGoMOT4bqjw6DhurU2KT1Jw5Phuqs1JcOT4bqjJOG7nCkkw5PhuqMq4buqJMOTY8Ojw5nhuqPDk+G6oVHhu6rDk8OqJcOT4bus4bugw5NjJSnDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G6qyXhu7bhu6rDk+G6o+G7oiXDk20iKT3Dk+G6o2TDkz0zw5Nv4buiJcOT4bqiJOG7nCkkw5M4w5MuJMOjw5Phu6oiKT3Dkyk9JCXhu7Zhw5PDucagKMOTbyIpPcOT4bud4bucScOTIeG7nCjDkzjDk+G7qDHDk2Ek4bumKcOTIVFhw5PDoOG7mmHDk+G7rCXhu7YpScOT4busxIMpPcOT4bqrNSXDk+G7qiTDo2TDnSnDkyk94bucKSTDkygmKSTDk+G7rOG7oMOTJH3hu6rDk+G6qzUlw5Mow6Lhu6rDkyHhurU0KT3Dky4kOCXDk+G7rCXhu7gow5PDlcON4buOw5LDksONw5LDksOSw5Phu6wwKT0v4bqjJOG7mik9w43Dk+G6oMagw6PDk+G7jMOTKVAow5MpM8OTIeG6p+G7qsOTYSTDmSnDk+G7rMOZw6PDk+G6o8OgPCk9w5Phu6oiKT3Dk+G6qyXhu7bhu6pJw5Phu6jhu54pw5PhuqMkw5opw5Mhw6MiKcOTJH3hu6rDkyRbJcOT4busMCk9w5MpPSQl4bu2YUnDk+G6qzUlw5PhuqMlKSTDk+G6oyThu6Qpw5Phuqvhu5zDkykkJeG7tuG6o8OTJMOjZOG7suG6o8OT4bqjw6MyJcOT4bqjw6BYScOT4bqjJCrhu6okw5PhuqPDoOG7niXDkyk9JCXhu7Yow5MpJCXhu7TDo8OT4buqIik9w5Phuqsl4bu24buqw5MuJOG7muG7qsOTKSTGoMOjw5Mpw50pw5PDqiXDk2MlKcOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G6ocagKT3Dk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5M4w5NtIik9w5PhuqNkw5Phu6oyw5NhJOG7pCnDk2wlxqDDk+G7neG7nMOTw7kxJcOTLcOT4buqJCXDkykk4buaKSTDk+G6o+G7oiXDky4kw6PDk+G7qiIpPcOTKT0kJeG7tmHDk8OBw6Phu5opw5PDuT3GoCk9ScOTJMOjZOG7tinDk+G7myU8w5N1JSkkw5Phuqs1JcOTKMOi4buqw5Mh4bq1NCk9w5MuJDglw5Phu6wl4bu4KMOTw5XDjeG7kMOSw5LDjcOSw5LDksOT4busMCk9L+G6oyThu5opPcONw5PDuT084bucJcOT4buqIik9w5Phuqsl4bu24buqw5Phu6okKikkw5Phu6rhurfGoMOTKCYpJEnDk2Ek4bua4bqjw5Mkw6Nkw5PhuqMlKSTDk+G6oyThu6Qpw5Phu6rhurfGoMOTKDHhuqPDk+G7quG7minDk+G7qDHDk+G7rDzhu5wpw5MuJCXDk+G7qnspw5MpPTAlw5PhuqPDoMOdKcOTPSThu7LDkykk4bucw5PhuqPDoOG6tTYpPUnDk8OqJcOT4bus4bugw5PhuqMq4buqJMOT4buq4bqn4buqw5PhuqMkxqAow5M9Jcagw5Phu6rhu5rhu6rDkyQ84bui4bqjw5Phu6wxKT1Jw5NhJDwpPcOT4bqjw6Dhu5w8w5Phu7A8w5Phu6oiKT3Dk+G6o2TDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsONw5PDuSQ2w5MpJOG6qSk9w5MpM8OTIeG6p+G7qsOTYSTDmSnDk+G7rMOZw6PDky4kIik9w5MpPeG6pSk9w5PhuqPDoDwpPcOT4buqIik9w5Phuqsl4bu24buqScOTJCXhu7Ypw5MpxqBkw5Phu64ow5Phu6zhu6DDk+G7qj7Dkygx4bqjw5Phu6oiKT3Dk+G6qyXhu7bhu6rDk+G6oyDhuqNJw5PhuqMkw6PDkykk4bumYcOTMinDk+G7rD8pJEnDkyHhu5zDk+G6o8OZKMOTPeG6tTQpPcOT4bus4bu4w5PhuqMk4buyw5Mk4bu2w5MpJOG6qSk9w5MuJD7GoMOT4bqjJeG7smHDk+G6oyThu648w5Phu6rhurfGoMOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6osOgw6MpPcOT4buqw5lhw5PDusagJcOTdTspJMOTw4HDo+G7nik9w5PhuqLDoD/DkyR94buqw5MkWyXDk+G6q+G7nMOTKTwlw5PhuqMk4buuPMONw5Phu53hu6Xhur/DueG7m8OT4bqi4budcMOT4bud4buvw7nhu5vDk8O54budw4PDueG7m8SoL2FK


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Tỷ phú miền sơn cước”

“Tỷ phú miền sơn cước”
2014-10-23 06:39:14

(QT) - Năm nay vừa bước sang tuổi 45, là người Vân Kiều đầu tiên ở xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị mua xe tải để kinh doanh, có trong tay đàn trâu lên đến 30 con, 4...

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu
2014-10-23 06:38:30

(QT) - Vượt qua những cơn mưa rào cuối tháng 9/2014, đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến thăm tặng quà...

Những người thầy đam mê sáng tạo

Những người thầy đam mê sáng tạo
2014-10-22 06:17:57

(QT) - Trước thực trạng nhiều đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm bị xuống cấp, hư hỏng do thời tiết cũng như với mong muốn giúp học sinh được học tập, thí nghiệm một cách...

Việt Nam xét nghiệm được virus Ebola

Việt Nam xét nghiệm được virus Ebola
2014-10-22 06:04:16

(SGGP) - Ngày 20-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Ebola do Bộ Y tế chủ trì đã họp bàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết