Cập nhật:  GMT+7
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuTnDgkzhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bqqRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7qy3hu6tR4bu54bqqRuG7q+G7hEfhu7lN4burxKhGTeG7t+G7q0vhu5ZHw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDuXRmOTnhu4d14burLeG7q2/Gr+G7t+G7q+G7oFPhu7dx4burPuG7kOG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7qz7hu5Dhu6s5fS1bZ+G7q+G7h0bDgUvhu6tv4buk4bur4bq3U+G6pEzhu6tD4bqg4burUlBJTEbhu6vhu4NTw5Xhuqrhu6tG4buQR+G7q+G7rMOK4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6qOG7t0zhu6tGQUxG4bur4bq14buERsON4bur4bugU1fhurxS4bur4bqqw5nhu7fhu6vhu4NTw5Xhuqrhu6tG4buQR+G7q+G7rMOK4burQ+G7kkfhu6tL4buWR+G7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEZx4burUeG7ueG6qkbhu6vhu4RH4bu5TeG7q8SoRk3hu7fhu6t0e2ctZjnhurF14bur4buER+G7uU3hu6tCw5rhuqrhu6vhu55G4buS4burUkbhu45M4buEcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnRkRN4burQ05x4burPuG7kOG7qzl9LVtn4burUeG6uOG7q1Lhu5Lhu6vhuqpGxajhuqrhu6vhuqhH4bq6TOG7q1FNw4FM4bur4bqqRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7q0vhu5ZHceG7q1JG4buo4bqq4burTOG7hEZH4bq+S3Hhu6tSRuG6pkvhu6tDw41MRuG7q+G7rEHhu6vhuqjhu7dM4burRkFMRuG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6vhu4RH4bu5TeG7q0LDmuG6quG7q+G7nkbhu5Lhu6tSRuG7jkzhu4Thu6vhu4TDlEvhu6vhuqpG4bum4buUTOG7hOG7q1JQSUxG4burUuG7kkzhu4Thu6tSRuG7gOG7q+G7rEHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqpG4bum4buUTOG7hOG7q1JQSUxG4burS+G7jkzhu6tGw5Phuqpy4burZ0bhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6vhuqpGw5nhu6tSUOG7puG7lEzhu4Thu6tL4buQUuG7q3tnceG7q0xGR8OKU+G7q2Y54bqxceG7qz7hu5Dhu6s5fS1bZ+G7q1Hhurjhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4bur4bqoR+G6ukzhu6tRTcOBTHHhu6tSRuG6pkvhu6tDw41MRuG7q+G7rEHhu6vhuqjhu7dM4burRkFMRuG7q3tn4bur4buER+G7uU3hu6tCw5rhuqrhu6vhu55G4buS4burUkbhu45M4buE4burQ+G7gOG7q1Hhu6rhu6tCw5pM4buE4burUkbDlUzhu4Thu6tMRuG6tFLhu6tSUE1M4buE4burUk1BTOG7q+G7oFPDleG6qnLhu6t94buo4bu34burUlDhurpM4bure2fhu6tSRsOVTOG7hOG7q0xG4bq0UuG7q1JNQUzhu6vhu6BTw5Xhuqpx4burxKhGU1fhurxM4burxKhGSOG6qkbhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqqceG7q+G6quG7ueG7q0xG4bqyTOG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tMRkfDilPhu6vhuqjhu5Av4bqqU8OVTOG7q2Y54bqx4burxKhG4bu54bqq4burTEbhu7dTcuG7qz7hu5Dhu6s5fS1bZ+G7q+G6qOG7t0zhu6tGQUxG4bur4bqq4bu54bqq4bur4bugU1fhu6tDw41MRuG7q+G7rMOK4bur4bqq4bq0U+G7q1JQVOG6quG7q+G7rEHhu6tSR+G6ulPhu6vhuqpGSOG7q0Phu7lMRuG7q+G7hEfhu7nhu6tmOeG6sXHhu6vhuqhH4bq6TOG7q1FNw4FMceG7q1JG4bqmS+G7q0PDjUxG4burZjnhurFw4burUkZBTEbhu6tK4bqk4bue4burYeG7kEfhu6tDw5RM4buE4burUkbhuqZL4burQ8ONTEbhu6vhu6xB4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q1JG4bqmS+G7q0PDjUxG4burZjnhurFw4bur4bqo4bu3TOG7q0ZBTEbhu6vhu6BTV+G6vFLhu6tDw41MRuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tMRuG6pEzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqjhu5Av4bqqU8OVTOG7q2Y54bqx4burQ+G7puG7muG6quG7q+G7nkbEkOG7nuG7q0rhu6ZT4burRkFMRuG7q0Lhu6jhu7fhu6tSUOG6ukzhu6vEqOG6vFLhu6vhu6BTw4Dhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7rEfhur7huqrhu6tSRuG6pkvhu6tDw41MRnLhu6tn4buS4bur4bqqRsWo4bqq4burTOG7hEZH4bq6TOG7q+G6qsWoU+G7q0vhu47hu6tGSUxG4burZjnhurHhu6tDR+G6vkzhu6tS4buq4burQ+G7gOG7q1LGr0zhu4Thu6vhuqjhu6bhu5bhuqrhu6vhuqhH4bq6TOG7q1FNw4FMceG7q1JG4buq4burTOG7hEZH4bq+S+G7q+G7rEHhu6tR4buq4burQsOaTOG7hOG7q+G7nOG7q0xG4buwTOG7hOG7q0zhu5RH4bur4bqqTuG7q0PDmeG7q0NHw4pT4burxKhH4bq+THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5b8OK4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tmOeG6sXHhu6tSRkRN4burPuG7kOG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q+G7h0bDgUvhu6tv4buk4bur4bq3U+G6pExx4bur4bus4bqsTOG7q+G6qk7hu6tMRkfDilPhu6tY4burxKhH4bq8TOG7q+G6qkZN4burUMSCTOG7hOG7qz7hu5Dhu6s5fS1bZ+G7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tM4bq6TOG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tLQeG7q+G6qkbDjOG7q1JG4bqmS+G7q0PDjUxG4burZjnhurFy4burZ1NX4burTEZH4bq6THHhu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmeG7q0PDiuG7q1ZT4bq0UuG7q+G7rOG7lkfhu6vhu4NTw5Xhuqrhu6tG4buQR+G7q+G6qkZN4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6tSRkRN4bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6vhu7lM4buh4burPuG7kOG7qzl9LVtn4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tL4buQUuG7q+G6qOG7kOG7q2Y54bqxcOG7q0PDlEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G6quG7ueG6quG7q1Lhu5Lhu6vhuqpGxajhuqpx4bur4bqq4bu54burTEbhurJM4bur4bqoR+G6ukzhu6tRTcOBTOG7q+G6quG7ueG6quG7q2Y54bqx4burxKhG4bu54bqqcuG7q1tHw4pT4burTEFX4burTEbEgkvhu6vhuqpGw5nhu6tD4buQTOG7hOG7q+G7rMOK4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q+G7rEHhu6vhuqrhu45M4buE4bur4busR+G6vuG6quG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6BT4bu54burUlBJTEbhu6tSUEfhu4BM4burxKhG4bu3R+G7q0Phu5JH4burS+G7lkfhu6t7Z+G7q0vhu5BS4bur4bqq4bu54bqqRuG7q0PDlEzhu4Thu6vhuqjhu5Bx4burxKjDjeG7nuG7q1JGxqBH4burS0Hhu6vhu6zhuqxM4bur4bueRuG7uVLhu6tGU1fhu6tD4bum4bua4bqq4burSuG7mkfhu6tI4bqqRuG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqqRsOZ4burUlDhu6bhu5RM4buE4burTEZHw4pT4burZjnhurFy4bure0ZITEbhu6vhu55Gw5nhu6tM4bq6U+G7q1Dhu4xx4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6qk7hu6tL4buQUuG7q+G6qOG7kOG7q2Y54bqx4burQk3hu6s+4buQ4burOX0tW2fhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4bur4bqoR+G6ukzhu6tRTcOBTOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vDgExG4burRuG7puG7nEzhu4Thu6tD4bq8TOG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhuqpO4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqo4buQ4burZjnhurHhu6vEqEbhu7nhuqrhu6vhuqpVTOG7hOG7q0rhu6ZT4burRkFMRnDhu6tS4bq0UuG7q+G6qsOA4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqo4buQ4burZjnhurHhu6tDw4pT4burQ+G7puG7muG6quG7q2Hhu5BH4burQ8OUTOG7hOG7q+G7oFPDleG6quG7q+G7hEfhu7fhu6tSRuG6pkvhu6tDw41MRuG7q0Phu5Dhuqrhu6tK4bqk4buecsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k+4bu5TeG7q+G6quG7uU3hu6tSRuG6pkvhu6tSUOG7t+G7q0Lhu6jhu6tSRsOATeG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q+G6qsOZ4bu34bur4buDU8OV4bqq4burRuG7kEfhu6vhu6zDiuG7q0Phu5JH4burS+G7lkfhu6t7Zy1mOeG6seG7q+G7hEfhu7lN4burQsOa4bqq4bur4bueRuG7kuG7q1JG4buOTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4buLV+G7q+G6qOG7t0zhu6tv4bqiTOG7q0ZO4bu3ceG7qzlH4bu5TeG7q0LDmuG6qnHhu6tnRuG7t0xG4burUkZH4bq8U+G7q0xH4bq6TOG7q+G7rEHhu6vhurVGR+G7q0PDlEzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7g1PDleG6quG7q0bhu5BH4burUuG7uUzhu6tSRkFMRuG7q+G6qkbDmeG7q1JQ4bum4buUTOG7hOG7q1Hhu6rhu6tCw5pM4buE4burTEZHw4pT4burZjnhurHhu6vhuqpGTeG7q0vhu5hH4burS+G7jkzhu6tGw5Phuqrhu6vhu6xB4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tW4bqg4burRuG7kEfhu6tGTuG7t+G7q+G7rEfhur7huqrhu6vhuqhH4bq6TOG7q1FNw4FMceG7q1ZT4bq0UuG7q+G6qMOATOG7q2Y54bqx4bur4bueRuG7kuG7q1JG4buOTOG7hOG7q0vhu5BS4bur4bqq4bu54bqqRuG7q0bhu5rhu57hu6tKWOG7q+G7rEHhu6vhuqpO4burQ0fDilPhu6vEqEfhur5McuG7q+G7i1fhu6vhuqjhu7dM4burTEFX4burQ8OUTOG7hOG7q1JJTEbhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G7uUzhu6s+4buQ4burOX0tW2fhu6tSw4FN4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tL4buQUuG7q+G6qOG7kOG7q2Y54bqxcOG7q0PDlEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G6quG7ueG6quG7q1Lhu5Lhu6vhuqpGxajhuqpx4bur4bqq4bu54burTEbhurJM4bur4bqoR+G6ukzhu6tRTcOBTOG7q+G6quG7ueG6quG7q2Y54bqx4burxKhG4bu54bqqcuG7q2/hu5ZH4bur4bqo4bqiTOG7q8SoRk3huqJM4burPuG7kOG7qzl9LVtn4bur4bqoR+G6ukzhu6tRTcOBTOG7q2Y54bqx4burUeG6uOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhuqrhu45M4buE4bur4bqoxIJM4buE4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7ueG6quG7q1Lhu5Lhu6vhuqpGxajhuqpx4bur4bqq4bu54burTEbhurJM4burxKhG4bu54bqqceG7q+G7i1fhu6vhuqjhu7dM4burTEFX4bur4bqqRsOM4burUOG7jOG7q+KAnEvDmuG6quG7q1JH4bq6U+G7q+G7rEnhu6tK4buaR+G7q0jhuqpG4bur4bqqw5nhu7fhu6tD4buOTOG7hOG7q0PDgE3hu6tGw5Phuqrhu6tRR0xG4bur4busQeG7q+G7rEnhu6vhuqpG4bq0UuG7q0rhu6bhu5pM4buE4bur4buER+G7uU3hu6tCw5rhuqrhu6vhu55Gw4BH4burQ+G6rlLhu6tK4bq6TOG7q1JQ4bq6TOG7q1fhurpT4bur4bqqw4JT4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G6qMSCTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEbhu6tM4bq8U+G7q+G6qk7hu6tWU0zhu4Thu6tD4buQUnLhu6th4buUTOG7q0zhu7Dhu7dx4bur4bqo4bqiTOG7q8SoRk3huqJM4bur4busw4rhu6vhu6zhurRM4burQ8OK4burTEFX4bur4bqqTuG7q1JG4buA4burVuG7quG7q0pY4bur4bqoxIJM4buE4bur4busR+G6vuG6quG7q+G6qOG7uUzhu6tD4bq0U+G7q+G7hEfhu7nhu6vhuqjDgEzhu6vhu6BTV8OKTOG7q+G6qOG7kOG7q2Y54bqx4burQk3hu6s+4buQ4burOX0tW2fhu6vhuqhH4bq6TOG7q1FNw4FM4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tMRkHhu6tWU+G6tFLhu6vhuqjDgEzhu6tD4buA4bur4bueRuG7uVLhu6tGQUxGceG7q8SoR0xG4bur4bueRkjhu6tSRlPhu6tD4bum4bua4bqq4burTOG7kOG7nuG7q0zhu4ThurJM4burUeG7ueG6qkbhu6tMRkHhu6tM4bum4buW4bqq4bur4bqq4bukTOG7hOG7q0xG4bum4bur4busR+G6vuG6quG7q+G7hEfhu7dN4burUkbhuqZL4bur4bugU1fDikzhu6tK4buo4bu34bur4bqqRsOTTOG7q2Y54bqx4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4bur4buER+G7uU3hu6tCw5rhuqrigJ1yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuW/DiuG7q+G7rOG6tEzhu6tDw4rhu6vEqEdMRuG7q+G7nkZIceG7q3tGSExG4bur4bueRsOZ4burUlBJTEbhu6tS4buSTOG7hOG7q8SoR0xG4bur4bueRkjhu6tC4buo4burxKhH4bq8TOG7q0Phu4Dhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q0PDiuG7q+G7uUzhu6tKQeG7q3d54buv4burUuG7suG7q0PDlEzhu4Thu6vhuqpGTeG7q+G6quG7ueG6quG7q0xGR+G6vkvhu6vhu6zDmuG7oeG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUxx4burUkbhuqZL4burQ8ONTEbhu6vhu6xB4burUkFH4burSkfhur5T4burUuG6pOG7nuG7q0ZT4bq0TOG7q2Y54bqx4burS+G7lkdy4bur4bq14buETUFH4burUOG7t3Hhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G7hE7hu57hu6tY4bur4bqqw5nhu7fhu6vhu4tX4bur4bqo4bu3TOG7q2/huqJM4burRk7hu7dx4burOUfhu7lN4burQsOa4bqqceG7q2dG4bu3TEbhu6tSRkfhurxT4burTEfhurpM4bur4busQeG7q+G6tUZH4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4buDU8OV4bqq4burRuG7kEdx4bure0ZITEbhu6vhu55Gw5nhu6tD4bqg4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q0Lhu6jhu6tSTeG7uUzhu6vhuqjhu5Lhu6tRU0zhu4Thu6vhu55Gw4JM4burxKhHTEbhu6vhu55GSOG7q+G6qkZN4bur4busR+G6vuG6quG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6t7Zy1mOeG6seG7q0vhu5ZH4burSkHhu6t24buteXHhu7Phu6tS4buy4burQ8OUTOG7hHLhu6vhu4dGw4JM4burxKhHTEbhu6vhu55GSOG7q0xBV+G7q1Hhurjhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q0xGR+G6vkvhu6vhu6zDmuG7q+G6qEfhurpM4burUU3DgUzhu6tSQUfhu6tKR+G6vlPhu6vhu4RH4bu5TeG7q0LDmuG6quG7q+G6qsOZ4bu34burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Rx4bur4bqqU0zhu4Thu6vhuqrhurThu57hu6tSQUfhu6tKR+G6vlPhu6tS4bqk4bue4burRlPhurRM4bur4busQeG7q1JBR+G7q0pH4bq+U+G7q+G7hEfhu7lN4burQsOa4bqq4bur4bqqw5nhu7fhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G6qkZN4bur4buER+G7uU3hu6vhu6xH4bq6THDhu6vhu4RGR+G7q0ZJTEbhu6vhuqhBR+G7q1LhuqThu57hu6tGU+G6tEzhu6vhu6xB4bur4bqoQUfhu6vhu4RHw4BM4buE4burS0dMRuG7q0bDk+G7t+G7q1JGRE3hu6t7Z+G7q0vhu5ZHcnJy4bur4bq1RuG7puG7q+G7rOG6pFdx4burUuG7kkzhu4Thu6vEqEdMRuG7q+G7nkZI4burQ+G7gOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4burQ8OK4bur4bu5TOG7q0pB4burw73DveG7s3Hhu7Phu6tS4buy4burQ8OUTOG7hHHhu6tSUE1M4buE4burQ07hu6tC4buo4burxKhH4bq8TOG7q1JQ4bq6TOG7q3jhu7F44burUuG7suG7q0PDlEzhu4Thu6tKQeG7q1LGr+G7q0zhu4ThurJM4burUeG7ueG6qkbhu6tSUFNM4buE4bur4bum4buUTOG7hOG7q+G7rEHhu6tSUOG6ukzhu6vhu6/DvXfhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hOG7q1LGr+G7q0zhu4ThurJM4burUeG7ueG6qkbhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54buHYeG7tuG6teG7q2dhPcOiw7ov4buew7k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những người thầy đam mê sáng tạo

Những người thầy đam mê sáng tạo
2014-10-22 06:17:57

(QT) - Trước thực trạng nhiều đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm bị xuống cấp, hư hỏng do thời tiết cũng như với mong muốn giúp học sinh được học tập, thí nghiệm một cách...

Việt Nam xét nghiệm được virus Ebola

Việt Nam xét nghiệm được virus Ebola
2014-10-22 06:04:16

(SGGP) - Ngày 20-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Ebola do Bộ Y tế chủ trì đã họp bàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Xứng đáng là điểm tựa cho chị em phụ nữ

Xứng đáng là điểm tựa cho chị em phụ nữ
2014-10-21 08:10:52

(QT) - 20 năm làm công tác phụ nữ, chị Trần Thị Thanh Nữ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã đưa Hội Phụ nữ xã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đem đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết