Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eW/hu7ZB4buE4bq64buuQeG7mFfhurRB4buQTuG7oEHhuqDDgeG6oOG6oEHigJNB4bqgw4HhuqDhuqJB4buE4buK4buUQeG7lOG6tCrhu7FB4buo4buuKkHhu6zhurzGr0HhurZBTuG6pE9B4buGUOG7rEHhu5JPxKjhu6xB4buww5VB4bumQeG7rOG7juG7lE5BbuG6tD3hurThu5Thu5ThurThu5BORuG7rHgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXlv4bu2QeG7lE3huqQqQeG6oi/Dg0Hhu4Thu4rhu5RB4buUTeG6pCpB4bqgxIIvw4Phu7FB4bus4bu2QeG7lE3hu65R4buUQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7rE/hu5RB4buUTeG7ssOZT0Hhu4LDieG7lEHhu4bhu67hu5RNQeG7huG6uMav4buxQeG7sOG6tOG7rkHhu5ROT+G7iOG7rkHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkHhu6zDkuG7mEHhu5BP4buK4buY4buxQTlST0HEguG6tsOD4buxQWtO4bua4buUTUE3TsOT4buUTkHhu6zhu6rhu4zhu7FBNlJBN+G6pWxuQeG7rOG7juG7lE5BbOG7ruG6rOG7lE1Bb+G7quG7jEHhu4ThuqhB4buo4buuKkHhu6zhurzGr0Hhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4bqgQU7huqRPQeG7hlDhu6xB4buST8So4busQeG7sMOVQeG7rOG6pk9B4buA4bqs4buUQThG4buUPU/hu5LhurQq4buxQU7hu64qxKjhu5RB4bq54bua4buUTeG7sUHhu6zhu47hu5ROQW7hurQ94bq04buU4buU4bq04buQTkbhu6xBdmXhuqThu5Z34buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbhurLDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHhuq7huq7hurbGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7reG7gOG6tOG7luG7qOG7ruG6tOG7lE3hu6zhu6pP4butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqiw4DhurAvw4DDgeG6sOG7guG6oMOA4bqww4HDg8OA4bqg4busw4PhurDDgOG6ouG7kuG6si3hurThu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uW/hu7ZB4buE4bq64buuQeG7mFfhurRB4buQTuG7oEHhuqDDgeG6oOG6oEHigJNB4bqgw4HhuqDhuqJB4buE4buK4buUQeG7lOG6tCrhu7FB4buo4buuKkHhu6zhurzGr0HhurZBTuG6pE9B4buGUOG7rEHhu5JPxKjhu6xB4buww5VB4bumQeG7rOG7juG7lE5BbuG6tD3hurThu5Thu5ThurThu5BORuG7rOG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tuG6ssOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nhuq7huq7hurbhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk3w4Lhu5RB4buAUuG7sUHhu4ZOT+G7iuG7lEHhu7DDlUE5Uk9BxILhurbDg0Hhu6jhu64qQeG7rOG6vMavQU7huqRPQeG7hlDhu6xB4buST8So4busQeG7sMOVQeG7rOG6pk9B4buA4bqs4buUQThG4buUPU/hu5LhurQq4buxQU7hu64qxKjhu5RB4bq54bua4buUTeG7sUHhu6zhu47hu5ROQW7hurQ94bq04buU4buU4bq04buQTkbhu6wtPOG7lE7hu6lBxJFP4buYQWzhu64qeC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eTfDguG7hkFO4bqkT0Hhu4ZQ4busQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6zDkuG7mEHhu6xO4bq4KkHhu6ZB4buYT8So4buUTUHhu5hS4busQU7hurThu5RNQeG7hMOCQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buq4bu24buUTeG7sUHhu4bGoEHhu5ROT+G7iOG7rkEl4buyVeG7lE1B4buE4bqoQeG7mFjhu4ZB4buUw4Lhu6zhu7FB4buGV+G7lE1B4buUTk/hu4jhu65B4buCT0E94bq84busQeG7lE7hu7Lhu6lB4bus4bqq4buUTeG7sUFNT+G6pCrhu7FB4buQTuG7ripB4buERuG7lkHhu4LDiSpB4buwVuG7lE3hu7FB4buU4bua4buUTUHhu7BW4buUTeG7sUHhu4ZW4buGQcOC4buW4buxQeG7kuG7uOG7rkHhu4Thuqbhu5Thu7FBPU/DjOG7lEHhu4Thuqbhu5TigKZ4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b05G4buWQeG7lE3hu7LDmU9B4buCw4nhu5RB4buwUOG7lE1B4bumQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7sUHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7lE4j4buUTUHhu5Thuqrhu5hB4buGTk/hu4rhu5RB4bus4buq4bq04buUTuG7sUHhu5BO4buuQT3hu7jhu4ZB4buA4bqs4buUQThG4buUPU/hu5LhurQqQeG7kuG6pEHhu4Thu4zhurRB4buA4bqk4buUQT3hu6BB4buGV+G7lE1Bw4Lhu4ZB4buST8So4bus4buxQeG7hOG6qEHhu4bGoEHhu6rhurjhu6xB4buUTk/hu4jhu65B4buAUkHhu4RST0Hhu6zhurRBTipB4buwT+G7lE7hu61Bw6lE4buGQeG7gldB4buE4bqoQeG7hOG7suG7pOG7hkE5Uk9BxILhurbDg0Hhu5ROT+G7iOG7rkHhu5Lhurrhu5RB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQeG7kE7huqzhu5ZB4buww4Lhu6zhu7FB4busw5Lhu5hB4buQT+G7iuG7mEHhu5RO4buy4buUTUHhu4Thu4rhu5RB4buU4bq0KkE94bq+4buUQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xY4buGQcavTsOC4busQU5PxKjhu5RBPeG6pEHhu6jhu64qQeG7rOG6vMavQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6xOw4zhu5hBTuG6pE9B4buGUOG7rEHhu5JPxKjhu6xB4buww5Xhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b8OT4buUTkHhu6zhu7ZB4buE4bq64buuQeG7mFfhurRB4buQTuG7oEHhuqDDgeG6oOG6oEHigJNB4bqgw4HhuqDhuqJB4buE4buK4buUQeG7lOG6tCrhu7FBPeG7suG7pOG7rEHhu6jhu67hurRB4buq4bq44busQeG7lE5P4buI4buuQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQeG7guG7lkHhu4Thu4zhurRB4buA4bqk4buUQeG7rMOS4buYQeG7kE/hu4rhu5hB4buqUuG7lE3hu7FB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RP4buI4buuQeG7kE/EqOG7lEHhu6xOw5lPQeG7rE/hu4rhu6xB4buQTkLhu4ZB4buUTU5PxKjhu6zhu7FB4buE4buy4buk4buGQeG7sOG7uEFOVEHhu6zhu6rhu6RB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHhu4ZZ4bq0QeG7huG6uMavQVkq4buxQeG7hk7Dk+G7lE5B4buo4buuKuG7iOG7lOG7sUHhurlOw4nhu5RB4buCw4nhu5RBPeG6pEHhu5Lhu7jhu4ZB4buS4buy4buk4buUTUE9w51B4bus4buq4bq04buUTUHhu6zhu47hu5ROQeG7gOG6puG7lOG7sUE5Uk9BxILhurbDg0Hhu4ThuqhB4busw5Lhu5hB4buQT+G7iuG7mOG7sUHhu4bhurjhu6xB4buAUOG7hkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4bq2QU7huqRPQeG7hlDhu6xB4buST8So4busQeG7sMOVQeG7rOG7qsOM4buUQeG7hOG7jOG6tEHhu4DhuqThu5RB4bus4buO4buUTkFu4bq0PeG6tOG7lOG7lOG6tOG7kE5G4bus4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9Ow5lPQU1P4bq04buUQeG7rMOaT+G7sUE5Uk9BxILhurbDg0Hhu6xP4buKxq9B4busWOG7hkHhu5jhu6ZB4buqUuG7lE1Bxq9O4bqm4buYQT1PQeG7rMOS4buYQeG7kE/hu4rhu5jhu7FB4buo4buuKkHhu6zhurzGr0E9w5pPQeG7qOG7rirhu4rhu6xB4busw4nhu5hB4buE4buy4bq0QeG7hsOC4buGQeG7kk/EqOG7rEHhu7DDlUHhu5LhuqRB4buo4buuw4nhu5RB4busw5Lhu5ROQeG7lE3hu64qxKjhu5RBPeG6pEHhu4ZO4buuKsOM4buUQU1P4bq0QeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hBTipB4buwT+G7lE5B4bus4buqw4zhu5RB4buGTk/hu4rhu5RB4bus4buq4buyw5nhu5RNQWXhuqThu5ZBPeG7iEEqw4zhu5RB4buUTU7hu45B4bus4buqw4zhu5RB4buE4bq44busQeG7mEhB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu5BOT0Hhu5Dhu4rhu6xB4busTlbhu4ZB4buYV+G6tEHhu5BO4bugQeG6oMOB4bqg4bqgLeG6oMOB4bqg4bqi4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGry7hu67hu6xO4buW4buq4bu5ecSRT+G7mEFs4buuKngvxq95

Kim Quy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm
2023-04-24 17:44:00

QTO - Hôm nay 24/4, Trạm xá quân dân y, Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời cấp cứu cho 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm trong tình trạng nặng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết