Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu5FO4buO4buIeeG6qcSo4buO4buIw7p54bu34buz4bqieeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnhu6bhu4jDg+G7jHnhu4rEqMODecSDxKjhurbEqHnhu6bhu4jhu65T4buO4buKeeG6qyV54bum4buIxahE4bumeeG7puG7iMSoRsWoeeG7juG7iMSoeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x54buIxajhu7hI4buOeeG7kU7hu47hu4h54bqpxKjhu47hu4h5w5JD4buOeeG7puG7iFZ54buZ4buReeG7juG6tOG7jHnhu7XDveG7teG7t+G7qy/hu4jhu7Phu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXhuq/DisOD4bq6eOG7sTHhu4jEqEfFqHnhu47Dg+G7uHnhu7VBL+G7ueG7pXnhu4jFqOG7uEjhu4554buRTuG7juG7iHnhuqnEqOG7juG7iHnhu6bhu6J54bq44buIVuG6uHnDk+G7iMODxKh54buM4bqw4bq4ecSDxKjhurbEqHnhu6bhu4jhu65T4buO4buKeeG6qyV54bum4buIxahE4bumeeG7puG7iMSoRsWoeeG7juG7iMSoeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x54buIxajhu7hI4buOeeG7kcSo4buO4buIeeG6qcSo4buO4buIecOSQ+G7jnnhu6bhu4hWeeG7meG7kXnhu47hurThu4x54bu1w73hu7Xhu7d54buyUMSoeeG7pFh54bum4buIw4Phu4x54buKxKjDg3nhurjhu7DDg3nhu7fhu7PhuqJ54buI4buS4bq4eeG7pMSo4buO4buIeeG6vOG6sMSoeeG6usSoSOG7jnnhurjhu4jDlXnhu7d54bq4QlV54buI4buS4bq4eeG7jEPhu4x54buOw5Xhu47hu6V54bumxKhJxah54buI4buS4bq4eeG7suG6rnnhu6bDmcWo4buO4buKeeG7iOG7kuG6uHnhurjhu6B54bukU3nhu6bDmeG7hOG7jnnhurxMw4N5w4nhuq7hu47hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqg4bqiw71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHDveG7s1Xhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bunw4nDg8OVw5rFqMOD4buO4buK4bumw5nEqOG7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7t+G7s8OAL+G7s8O9w4Dhurrhu7Xhu7NB4bu14bu54bu1w4Hhu6bhuqLDgeG7ucOAw5Lhu7Mt4buO4buKxajhu7jDiuG7juG6usOV4buO4buK4bu1QeG7psO94bu54bunT1Xhu4p4ecODw5Lhu6ZweOG7kU7hu47hu4h54bqpxKjhu47hu4jDunnhu7fhu7PhuqJ54buI4buS4bq4eeG7pMSo4buO4buIeeG7puG7iMOD4buMeeG7isSow4N5xIPEqOG6tsSoeeG7puG7iOG7rlPhu47hu4p54bqrJXnhu6bhu4jFqEThu6Z54bum4buIxKhGxah54buO4buIxKh54buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnhu4jFqOG7uEjhu4554buRTuG7juG7iHnhuqnEqOG7juG7iHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu3eHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqg4bqiw714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHDveG7s3h5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxxIPEqOG6tsSoeeG7puG7iOG7rlPhu47hu4p54bqrJXnhu6bhu4jFqEThu6Z54bum4buIxKhGxah54buO4buIxKh54buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu3eeG6vOG7rlLhurh54buIxajhu7hI4buOeeG7kU7hu47hu4h54bqpxKjhu47hu4h54bum4buieeG6uOG7iFbhurh54bum4bqwxKh54bqt4buIxah5MsWoecOSTOG6uOG7iHnhurjhu5zhu47hu4p54bq84bua4buO4buKeeG7pMSo4buO4buIeeG7puG7iMSCxKh54buLxq954bqpTOG7juG7iHktO+G7juG7iMO6eWIz4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxM0d54bum4bquxKh54bumw5nDleG7juG7innhurjEguG6uHnhu6bEguG6uHlV4buIxJDhu4x54bq6WHnhu6bhu4jEqHnhu47hurThu4x54buOw4Phu7h5w5Lhuq554bq4w4N54buO4buKUsSoeTPhurbhu47hu4rhu6V5MMSC4bq4eeG6r+G7mnnDk0rhu47hu4h54bu44buExajDuXnhu6ZL4buO4buIeeG7uOG7hMWoecOaxajhu4R54buI4buu4bug4buO4buK4buleeG6vELhu6Z54buO4buuUOG6uMO5eeG7pkvhu47hu4h54bq44bq24buMeeG7slDEqHnhu4zEgsSoeeG7psOZ4buuUeG7juG7iuG7pXnhu6bhu4hD4bu4eeG6uOG7luG7pXnDieG6sOG7jnnDicOo4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxYuG7iMSoR8WoeeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnhu6bhu4hJeeG7iMSoSOG7jnnDkuG7kOG7juG7innhu6ZYeeG7iOG6rsOVeeG7skd54bumw5nFqOG7uEfhu4554bum4buIxqDhu47hu4rhu6V5w5JM4bq44buIeeG7pFl54buKw4Lhu455w5LEqEfhu4554buyUMSoeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7pFh5w5PEqEjhu455w5rFqMOD4buOeeG7psOZ4buS4buO4buKeeG7juG7iOG7rsO6ecOAw7154buO4bq04buMeeG7psOZxajhu7hH4buOeeG7puG7iMag4buO4buKeeG7kU7hu47hu4h54bqpxKjhu47hu4jDuXnDgMO9eeG7juG6tOG7jHkz4bqm4bq4ecOT4buIxah54buRTuG7juG7iHnhuqnEqOG7juG7iMO5eUHhu7N54buO4bq04buMeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDkkRVeeG7pk3hu47hu4h5w6zFqOG6tuG7juG7innEqcOZTMO5ecOSw4154buI4bucxKh54bum4buIxqDhu47hu4p54buO4buIQuG7pnnhu47DleG7jnnhu6Thu5bhu47hu4rigKbhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhuqvhu5zhu6Z54bukxqB54bq44buI4buweeG6vEd5w5Phu4jEguG6uHnhurzhu65S4bq4eeG6uMSC4bq4ecOK4buMeeG7uOG7hMWoeeG7puG7iErhurjhu4h5w5JYw4N54bq44buI4buS4buO4bulecOJw4PDlXnhu4rhu5rhu4zDunnDieG6tsOVeeG7skh54bq44buI4buwecOaxajhu7hH4buOecOJxKhJ4buOeeG6vOG6tsOVw7l54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buM4buWxKh54bumw5nhu65R4buO4buKw7l5w4nhurbDlXnhu7JIecOaxajhu7hH4buOeeG7psOZ4buGecOK4buM4oCm4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxw6zFqMODeeG7isSo4bq2xKh54bum4buI4buuU+G7juG7innhu47huq7hu7h54bq8SXnDk+G7iMWo4bu4RuG7jnnDk+G7iErhurjhu4h54buy4bquecOTTFV54bum4buIUcSoeVXhu4jEguG7pnnhu4jEqEjhu47hu6V5w4nhu5rEqHnhurrhu65U4buO4buKeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnhurjDlHnhu47hurThu47hu4p5w5Phu4jEqEbFqHnhu4jhu5zEqHnhu4jhu5LDg+G7pXnhu6bhu4jGr+G6uHnhurzEkOG7uHlV4buIw5Xhu47hu4p54bumw5nhuq7DlXnhu4jhu5Lhurh54bumRFXhu6V54bukxILhu47hu4p54bumxILhurh54buMJXnhu6bhu4jFqEThu6Z54bumw5nDleG7juG7innhurjEguG6uHnhurzhu6Dhu4554buyTHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buI4buS4bq44bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxYuG7iMOd4buO4buKeeG7psSC4bq4eVXhu4jEkOG7jHnhurzDleG6sOG7pnnhu4rEqOG6tsSoeeG6uMODw5V54buk4buCeeG6vOG7rlLhurh5w5JYw4N54bq44buI4buS4buOeeG7puG7iMOD4buMeeG6ulh5xIPEqOG6tsSoeeG7puG7iOG7rlPhu47hu4p54bqrJXnhu6bhu4jFqEThu6Z54bum4buIxKhGxah54buO4buIxKh54buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnhu6ZN4buO4buIecOsxajhurbhu47hu4p5xKnDmUx54bumw5nDleG7juG7innhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnnhu6ZQxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44buxYuG7isWo4bu44buE4buOeTPhu5rhu47hu4rhu6svVeG7sQ==

Nguyên Đồng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm
2023-04-24 17:44:00

QTO - Hôm nay 24/4, Trạm xá quân dân y, Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời cấp cứu cho 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm trong tình trạng nặng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết