Cập nhật:  GMT+7
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6rUl44buK4bua4buIeMOt4bum4bqw4buMw4x4RcODeMOdxIJ4VOG7isOD4bukeOG7iuG7puG7tnjDjOG7iMODeOG7pMOaS3hEw5J44buk4buKV8OJeGnhu4rhu6xQ4buMw4x44buzw7l44buJaeG7pXgy4buU4buMw4x4xIPEgnjDmeG7hnjhurjhu4hJ4buMeMOa4bqieOG7jMOMxILhu7Z44buzQS/hu7cv4buzeeG7s+G7teG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q8O0xILhu454w5PFqMOJeMO94bqgeMOM4buIUHjhu4zDjMSC4bu2eOG7s0Ev4bu3w7l44buk4bqu4buIeMOZ4bqo4buMeMOdQ+G7jHjhurrhu5rhu4zDjHhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s8O5eOG6oOG7t3gy4bqk4buMw4x4MeG7puG7jMOMw7l44buJaeG7pXgy4buU4buMw4x4xIPEgnjDmeG7hnjhurjhu4hJ4buMeMOa4bqieOG6rUl44buK4bua4buIeMOt4bum4bqw4buMw4x4RcODeMOdxIJ4VOG7isOD4bukeOG7iuG7puG7tnjDjOG7iMODeOG7pMOaS3hEw5J44buk4buKV8OJeGnhu4rhu6xQ4buMw4x44buz4buleOG7ieG7iuG6osOSeMOM4buI4bqieMOTSXjhu4rhu5rhu4h4w4nDlXjDjELhu4x44bu1eXjDjOG7iOG6ouG7jHjhu4rEguG7jMOMeETDknjhu6Thu4pXw4l44bq64bqkw4l4w5nhurTDiXjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjDneG7oOG7iHjDkuG7muG7pHjDmeG7lnjDksOV4buMeOG6suG7jHhV4bum4bq84buMeOG7pOG7iuG7puG7msOJeOG7jOG7iuG7rHV4w4nhu4rDg+G7jnhFw5TDuXjDk8SQ4bumeMOMxIJ44bq6w4PDuXhFw4Phu4zhu4p4RcOo4buOw7l4w5lZ4bqieOG7iuG6ruG7pOG7peG7peG7pXjhu4rhu67huqJ44buK4bq+4buMeMOS4bqi4buMw4x4w5Phuq7hu4h44buM4buK4buIRuG7pnjhurrhu4hG4bumeOG7pOG7isWoeMOdS3jDncSCeEXhuqrhu6R44buMw4xQeMOJ4buK4buOeE/hu4rDg8OJ4buKeOG7pOG7iuG6osOSeFXhu6bhuqLhu4zDuXjhu6Thu4rhu6xS4buMw4x44buk4buK4buuw4nhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgOG6oHlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eMOB4buzQVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhu6VF4bqi4buOVeG7puG6ouG7jMOM4bukw5rhu4jhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7tcO9w4Evw715w4Hhurjhu7PDvcO94buzw73hu7nhu7Phu6TDgOG7ueG7tXnDk0Etw73hu6VOVMOMd3jhuqLDk+G7pOG7oXfhuq1JeOG7iuG7muG7iHjDreG7puG6sOG7jMOMeEXDg3jDncSCeFThu4rDg+G7pHjhu4rhu6bhu7Z4w4zhu4jDg3jhu6TDmkt4RMOSeOG7pOG7ilfDiXhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s8O5eOG7iWnhu6V4MuG7lOG7jMOMeMSDxIJ4w5nhu4Z44bq44buISeG7jHjDmuG6onjhu4zDjMSC4bu2eOG7s0Ev4bu3L+G7s3nhu7Phu7V3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgOG6oHl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd8OB4buzQXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34bur4buL4bqo4buMeMOdQ+G7jHjhurrhu5rhu4zDjHhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s8O5eOG6oOG7t3gy4bqk4buMw4x4MeG7puG7jMOMw7l44buJaeG7pXgy4buU4buMw4x4xIPEgnjhurrhu6xRw4l4RcSC4buIeOG7pMOaxKh44bq64bq+VHjDkuG6tOG7pHjDieG7iuG7pkThu4x4RUt4w5NJeOG7iuG7muG7iHgteDrhu4zhu4p1eOG6qeG7ieG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4pQ4buIeMOM4buI4bqi4buMeFXhu6bhuqLDuXjhu4zhu4rDgsOSeE/hu4rhuqLhu4h44buk4buKw4PDiXjDk1Hhu4h44buk4buK4buEeMOJ4buq4bqieOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG6ukh4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjhurhLw4nhu4p4w53hu6h4RMOSeOG7pOG7ilfDiXjhu6Thu4rhurzhu4544buK4bus4bug4buMw4x4RUbhu4x4w51Z4buMw4zDuXjhu6Thuq7hu4544bq64buISMOSeOG7jOG7iuG6quG7jHjhu6RWeMOZ4bqw4buMeFThu4pEw5J44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeETDknjhu6Thu4pXw4l4T+G7hOG7pHjhu4pRVHjhurjhu6Z4w5NLw4nhu4p44bukw5rhurDhu4h44buMw4zhu4rhu4hHw5J4w4nDlXjhu6TEqOG7jOG7injhurrhuqTDiXjhu6TDmuG7rOG7jMOMeMOa4buI4buC4buMw4zDuXhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s3jhurpE4bu2eMOS4bqu4buM4buKeFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x4w5NN4buM4buKeMOdV8OJeOG7jMSC4bu2eOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeFXhu6bhuqJ44buM4buK4buIRuG7pnjDicODw4nhu4p4w5PEgsOSeMOZw4Phu4zDjHjhu6Thuq7hu47DuXjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurDhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJVnjDk+G6qOG7psO5eOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4w5LDleG7jHjhurLhu4x44buMw4zhu47hu4x4VOG7iuG7qMOJeMOd4buoeMOJ4buK4buOeOG6ulDhu4h4w5nhu5bhu4zDjMO5eMOZ4buI4buM4buKeOG7iuG7juG6ruG7pHjhu4rDguG7jMOMeOG7jMOMxILhu7Z4w4nhu6rhuqJ44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s3jhu6TDmlJ44buM4buC4buMeMOa4bqq4bukeFXhu6bhurzhu4x44buk4buK4bum4buaw4l4w53hu6Dhu4h4T+G7isODw4nhu4p4w4xC4buMeOG7tOG6ouG7pXjhuqvhu4Lhu4x4T+G7iuG7iHjhu4zhu4rhurTDiXjhurrhu4Thu4x4RMOSeOG7pOG7ilfDicO5eE/hu4rDg8OJ4buKeOG7jMOM4buKTXjhu4zDjOG6ouG7tnjhurrhu4Thu4x4aeG7iuG7rFDhu4zDjHjhu7N4w53hu6Dhu4h44buM4buKWeG7jMOMeMOSw5Xhu4x44bqy4buMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOdS3jhurpDw5J44bq6xILDuXjhurjhuqjhu4x44bq44bq24bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4DhuqB5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7l5w71U4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bulReG6ouG7jlXhu6bhuqLhu4zDjOG7pMOa4buI4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7XDvcOBL8O9ecOB4bq44buzw73DveG7s+G7s8O94bu54buk4bu14bu54bu34bu3w5PhuqAt4bqiw5It4buk4buK4bumw4ktVOG7s+G7s+G7pU5Uw4x3eOG6osOT4buk4buhd+G6rUl44buK4bua4buIeMOt4bum4bqw4buMw4x4RcODeMOdxIJ4VOG7isOD4bukeOG7iuG7puG7tnjDjOG7iMODeOG7pMOaS3hEw5J44buk4buKV8OJeGnhu4rhu6xQ4buMw4x44buzw7l44buJaeG7pXgy4buU4buMw4x4xIPEgnjDmeG7hnjhurjhu4hJ4buMeMOa4bqieOG7jMOMxILhu7Z44buzQS/hu7cv4buzeeG7s+G7tXd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OA4bqgeXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F34bu5ecO9d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhuqvDjOG7rFDhu4h44bq44bqo4buMeMOJ4buK4bumROG7jHhFS3jDicODw4l4w5LDleG7jHhEw5J44buk4buKV8OJeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjDk0l44buK4bua4buIeC14OuG7jOG7inV44bqp4buJ4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzJIeOG6uuG7rOG6onjhurhLw4nhu4p4w53hu6h4RMOSeOG7pOG7ilfDiXjhu6TDmlJ44buk4buKxILhu4zhu4p4w5PEgnjhu4zDjMSC4buM4buKeMOS4buw4buIeOG7jOG7iuG7kOG7jHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOTTeG7jOG7injDnVfDiXjhu4nhuqktMcO0w7l44buK4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7bDuXhp4buK4busUOG7jMOMeOG7s3jhurrhurZ4w51D4buMeOG7isSC4buM4buKeOG7iuG7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjigJ1dw5J44buk4buKV8OJeFThu4rhu6xQ4buMw4x44buz4oCdeOG7jOG7isOCw5J4VeG7puG6sOG7jMOMeEXDg3jDncSCeOG7pOG7isWow4l44bq6ROG7tnhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeMOS4bqu4buM4buKeMOTUeG7iHjhu6Thu4rhu4R4w4nhu6rhuqJ44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOM4buI4bqi4buMeMOS4bqu4buMw4x4w4nhu7Dhu4zDjHjhu4zhu4rhu6x4w4nDlXhP4buEeOG7iuG7juG6rsOJ4buKeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjDnUPhu4x44bq64bua4buMw4x4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDicODw4l4T+G7iuG7pnhEw5J44buk4buKV8OJeOG7pENUeOG7pMOa4bum4buMw4x44buk4bqu4buIeMOJw4PDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x44bq64busUOG7jMOMeMOJ4buoeOG7pOG7ikh44buM4buKw4LDknjhu6Thuq7hu4544buk4buK4bus4bue4buMw4x44buK4buIR+G7psO5eOG7jMOK4bukeOG6uuG7msOJeOG6usOD4buOeMOJ4buq4bqieETDknjhu6Thu4pXw4l44buk4bqu4buIeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Ql4bum4buk4buK4buOw5p34burJeG7jOG7inhp4buK4bus4bue4buMw4x44oCTeOG6qeG7iOG7jOG7injhu4nDmuG7rFDhu4zDjOG7qS9U4bur

Anh Phương – Minh Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm

Kịp thời cứu 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm
2023-04-24 17:44:00

QTO - Hôm nay 24/4, Trạm xá quân dân y, Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời cấp cứu cho 2 cháu nhỏ bị ngộ độc nấm trong tình trạng nặng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết