Cập nhật:  GMT+7
Ờ0US?9ỰééÓRdẸ1ẹ9,RỢẸeểẩá SẸeểá SÍểầá ỐSẸe1[áS9XaỘS;#ẻS 1ỬSỪỦS&ễ?SẹeỰá0S?ềỰS0ã?Sé1á0S;[Sềá S0ẵSẹfSẹ01}áỜ/0UỢỜdS?9ỰééÓRdữ,Ự:RỢp01{ẻSáỰỉSUU/ỦỘSẸeểẩá SẸeểá SÍểầá SẹâS?0ễ?S“Á ỮỉS0ẵ1Sẹe1[áS9XaSẹeỰá0ỘSẹeểá S&ỮỉSéWáSd0%aSamSẹ0ẻ$ẹSíỮS;#ẻS 1ỬS @ỉSđẻmS0ấSẹeẫS0ã?Sé1á0S?ạS0àỮáS?Wá0S80ạS80YáSíểẫẹS80ạS;>áSẹeểẩá ”ỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdpỰdẹ1àáRỢỜ1a S?9ỰééÓR1p,áẹ,eRSéẹỉ9,ÓRì1:ẹ0ỐSỨỪTdịỒS0,1 0ẹỐSỦTỤdịỒRSée?ÓR//?Ổ&ỰàđẻỰá ẹe1Ổíá/:,é8ẹàd/á,ìé/ÚỤUỪ/UÙÙ:ŨUŨUỪUÚẹÙƯỪỨ9U-:é?TỪÚUTỔ7d RSỰ9ẹÓRẸeểẩá SẸeểá SÍểầá ỐSẸe1[áS9XaỘS;#ẻS 1ỬSỪỦS&ễ?SẹeỰá0S?ềỰS0ã?Sé1á0S;[Sềá S0ẵSẹfSẹ01}áRSì1:ẹ0ÓRỨỪTRS0,1 0ẹÓRỦTỤRS/ỢrV1S:1}áSỡỰáSử1ỬaS01}ẻSẸeểẩá SẸeểá SÍểầá SẹeỰàSẹỴá SđẻỮS?0àS?Ử?S,aS0ã?Sé1á0S?ạS0àỮáS?Wá0S80ạS80YáS-Sọá0ỐSỹẹSđẻáS80ặ1SUUS?ềỰSẸeểẩá SẸeểá SÍểầá SéỬá SẹỬ?SẹgS:àSẹ0,àS03á0Sẹ0ễ?SẹeỰá0SẹefẻSẹểẫá ỘSẹ6á0Sí$ẹỘSẹ01<áSá01<áỔỔỔSíậ1S?Ử?S?0#ẹS91}ẻSá0ểSẹeỰá0SéầáS:=ẻỘSẹeỰá0SÙqỘSẹeỰá0Sị.S:ỬáỘSẹ0ểSd0ỬdỘSẹeỰá0S8>ẹS0ẫdS;ỰS?0#ẹS91}ẻỘS0ỰỉS9ỮaSaằS03á0SéỬá SẹVàỔỔỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdpỰdẹ1àáRỢỜ1a S?9ỰééÓR1p,áẹ,eRSéẹỉ9,ÓRì1:ẹ0ỐSỨỪTdịỒS0,1 0ẹỐSỦTỤdịỒRSée?ÓR//?Ổ&ỰàđẻỰá ẹe1Ổíá/:,é8ẹàd/á,ìé/ÚỤUỪ/UÙÙ:ŨUŨÚTÚTẹŨỦỦ9U-:é?TỪUỨỤỔ7d RSỰ9ẹÓRẸeểẩá SẸeểá SÍểầá ỐSẸe1[áS9XaỘS;#ẻS 1ỬSỪỦS&ễ?SẹeỰá0S?ềỰS0ã?Sé1á0S;[Sềá S0ẵSẹfSẹ01}áRSì1:ẹ0ÓRỨỪTRS0,1 0ẹÓRỦTỤRS/ỢỪỦSẹỬ?Sd0%aSẹeỰá0ỘSéWáSd0%aSamSẹ0ẻ$ẹS:àS0ã?Sé1á0SéỬá SẹỬ?S;ểẫ?SẸeểẩá SẸeểá SÍểầá S?0ãáS9gỰS;[Sẹe1[áS9XaSíỮS;#ẻS 1ỬS @ỉSđẻmSẹfSẹ01}áS-Sọá0ỐSỹẹS?Ử?0S 1iS 3áS&WáSéÝ?SíYáS0ạỰS:@áSẹẵ?ỘSíẻ1S?0ầ1S 1W1Sẹe2S9Ữá0SaVá0ỘS80ầ1S:$ỉSá1{aS;ỰaSaẻSífỰS?ạS?ầS0ẵ1S 1ỰàS9ểẻỘS0ã?S0ă1ỘS?01ỰSé(Sá0iá SéWáSd0%aSamSẹ0ẻ$ẹS:àS?02á0S?Ử?S,aSéỬá SẹỬ?ỔSrẳá Sẹ0ẩ1ỘS9ỮS:4dS;[S0ã?Sé1á0Sd0ỬẹS0ẻỉSẹ1á0Sẹ0=áS;àỮáS8>ẹỘSẹểầá Sẹ0@áSẹểầá SỬ1ỘS9ỬS9Ữá0S;êaS9ỬSeỬ?0S 1ẽdS;cS?Ử?S&VáS0ã?Sé1á0S?ạS0àỮáS?Wá0S 1ỰS;3á0S80ạS80YáỘSẹVàSá<áSégS ÝáS8>ẹSẹeàá S 1ỬàS:ế?S 1iỰSá0ỮSẹeểẩá ỘS 1ỰS;3á0SíỮSịXS0ẵ1ỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdpỰdẹ1àáRỢỜ1a S?9ỰééÓR1p,áẹ,eRSéẹỉ9,ÓRì1:ẹ0ỐSỨỪTdịỒS0,1 0ẹỐSỦTỤdịỒRSée?ÓR//?Ổ&ỰàđẻỰá ẹe1Ổíá/:,é8ẹàd/á,ìé/ÚỤUỪ/UÙÙ:ŨUŨÚỤÚỤẹƯỤTÚ9Ừ-:é?TỪÚƯŨỔ7d RSỰ9ẹÓRẸeểẩá SẸeểá SÍểầá ỐSẸe1[áS9XaỘS;#ẻS 1ỬSỪỦS&ễ?SẹeỰá0S?ềỰS0ã?Sé1á0S;[Sềá S0ẵSẹfSẹ01}áRSì1:ẹ0ÓRỨỪTRS0,1 0ẹÓRỦTỤRS/Ợp0ềSẹ4?0SữrĐẸSẸeểẩá SẸeểá SÍểầá Sỡê1SAVá0Sqệá Sd0ỬẹS&1[ẻSẹV1Sá ỮỉS0ẵ1S-Sọá0ỐSỹẹSéễ?Sá0@áSíYáỔSẸfSéặSẹ1{áS;#ẻS 1ỬSé)S0ấSẹeẫSd0=áSáỮàS;[S 1ẽdS?Ử?S,aS0ã?Sé1á0S?ạS0àỮáS?Wá0S;Ỵ?S&1}ẹS80ạS80YáS?ạSẹ0ẹSa1á0Sí{SĩSẹểbá SéỬá SẹỬ?S&ễ?SẹeỰá0S?ềỰSa3á0S;ểẫ?S?0ãáS;ểỰSeỰS;#ẻS 1ỬS;[S @ỉSđẻmSẹfSẹ01}áS-Sọá0ỐSỹẹS&Ữ1Sd0WáSỬá0SíỮS8<ẻS ã1S?Ử?Sá0ỮS0WàSẹ@aS0ấSẹeẫỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdnẻẹ0àeRỢỹ
Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát động ra quân vệ sinh đồng ruộng

Phát động ra quân vệ sinh đồng ruộng
2024-05-11 14:05:00

QTO - Sáng nay 11/5, tại xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với UBND xã Vĩnh Thủy tổ chức lễ...

PCI tỉnh Quảng Trị năm 2023 tăng 1,97 điểm

PCI tỉnh Quảng Trị năm 2023 tăng 1,97 điểm
2024-05-09 17:43:00

QTO - Hôm nay 9/5, tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố...

Thời tiết