Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRPuG6puG7p3PhuqrDqjbhu4144bqlw6o+4bqieMO5w6rGoeG7iXjDqnbhurZ4w6rhu6Xhu4l4w7nDqnhsd8OqxqHEqeG6qMOq4bqo4bqmcHjDqmfhuqnhur/hur/hur/DquG7lXl4ZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRYig+Y8OqLcOqWOG7peG6vnjDucOqeGx3w6rDucO1eMOqxqHhu43hu4Thuq3DquG6qMSp4bunw6rhu4Jrw6o+4bqm4bunc+G6qsOqNuG7jXjDqmLhu6Xhuqrhu4RzeMOqPuG6puG7p3PhuqrDqiHhu6V5eMO54bqtw6oo4bqqanjDucOqPuG6puG7qWPDqsaha8Oq4bulxrB44bulw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu6Xhu4l4w7nDquG7leG7pUThu5XDquG6qOG6psOseMO5w6rhuqjhuqbEqeG7p8Oq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6p24bq2eMOq4bqo4bul4bubecOq4bulxrB44bulw6rhuqjhu6Xhurjhu5XDquG7lUF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDguG6rcOq4buZ4buLeMOq4buVQXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6rhu4Dhuq7hu6fDquG6pOG6quG7hMOq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu5Xhu6VseMOqeOG6qkHhu6fDquG7r+G7peG7ncOCw6rhu6/FqXjDqmJqeOG7pWPhuqnDqjbhu4nDquG7mcOJ4bqu4buVw6rGocO14bqqw6p44bul4bq+eMO5w6rhuqjhuqbDrHjDucOq4bqo4bqmxKnhu6fDqnjhu4nhu4TDqnfDrHjDucOqdsSp4bunw6rhu6Xhu6dz4bqqw6rhuqThuqpqw6rhu6/hu6Xhu4vDquG7lcOseeG6rcOqw7nDvcOCw6rDguG7pcO1eMOqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rGoeG6sOG7p8Oq4bqsw4F4w7nDquG7lcSQw6zDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu4144bqpZOG6qMOs4buZduG7m8Oq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6vXfDrOG6psO54buneOG6peG7h8OC4buCw6rDrOG6quG6qHnhur3EkWThuqjhuqbEkWThuqjhu5fEkWThu6d3w7nDquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4bqp4buZw6x54bqk4bqqw6x4w7nhuqjhuqbhu6fhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7geG7h+G7h+G7hS/hu4Vp4buX4buD4bq/aeG7g2jhur9m4bqoZmfDrcOt4buDduG7geG6qeG7rcOCw7nhur3Dqi/EkWQv4bqo4buXxJFkL+G6qOG6psSRZC/huqjDrOG7mXbhu5vEkeG7pOG7p3N4w6rhuqh54buJeMOq4buCa8OqPuG6puG7p3PhuqrDqjbhu414w6rhu5XDvcOq4bqo4bqmcHjDquG7geG6v+G6v8Oq4bul4bqgw6rDueG7p8Osw6rGocaweOG7pcOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6p24bq2eMOq4buA4bqu4bunw6rhu5nGsHjhu6XDquG6pOG6quG7jXjDqnfDg+G7p8Oq4bul4bqgw6p44bqqQeG7p8OqxqHEqeG6qMOq4bqsw4HDqnbDieG6tnjDucOq4bqo4bq6w6rhu4Phur/DqsahcXjDquG6qOG6pnB4w6rhu4Phur/hur/DquG7lXl44bqpw6o+4bq6w6p4bHfDquG7h+G6v+G7geG6v8OqxqFxeMOqeMOs4buE4bqtw6rhu5nGsHjhu6XDquG6pOG6quG7jXjDquG6qOG6onjDucOqxqHhu4l4w6p24bq2eMOq4bul4buJeMO5w6p4bHfDquG7lcSQw6zDquG7gmvDqsahxKnhuqjDquG6qOG6usOqZuG6qeG6v+G6v+G6vy3Dqmfhuqnhur/hur/hur/DquG7lXl44bqpw6rhu5RDeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDqsOC4buleXjDucOq4bqo4bqm4buJecOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6p24bq2eMOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6p3xKl44bul4bqtw6rhuqjEqeG7p8Oq4buCa8OqPuG6puG7p3PhuqrDqjbhu414w6rhu5VFeMO5w6rGoWvDquG6qOG7peG7iXjhu6XDqnbDtMOCw6rGocOJ4bq24buVw6pow6rhuqjhuqLDquG7leG7pWx4w6p44bqqQeG7p8Oq4buV4bqgeMO5w6rGocOAeMO54bqpw6rhu5Thu4vhu5XDquG6qOG6osOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6rhu5XhuqB4w7nDqsahw4B4w7nDqnjhu4nhu4TDquG7lcO9w6p44bul4bunc3fDquG7gETDqsahw7XhuqrDquG6qMOJw6rhuqjhu6Xhurjhu5XDqmx44bqtw6rhu6XDg8Oq4bqo4bqm4bq2w6rhu6/DjcOq4bqo4bul4bqqw7Thuqjhuq3DquG6qOG7p3B3w6rDguG7peG7s3jDucOq4buZc3jhu6XDquG7gOG7icOqdnnDqsahw7XhuqrDquG6psOsw6rhu5Xhu6V5w6p4w7nDieG6sOG7p8OqeOG6qkHhu6fhuqnDquG7lOG7pcWpeOG7pcOqeOG7peG6sMOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4bqow4HhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4buv4bul4buN4bqqw6rhu5Xhu6VseMOqeOG6qkHhu6fhuq3DquG6qOG7p3B3w6rDguG7peG7s3jDucOq4buZc3jhu6XDquG7gOG7icOqxqHDteG6qsOq4bqmw6zDquG6onjDqsah4bupeOG7pcOqeHB4w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6p24bq2eMOq4buZw4nhuq7hu5XDqsahw7XhuqrDqsaha8Oq4buVw73DquG6qOG7peG6qsOqeOG7pcO0w4LDquG7lcOseeG6qcOq4buu4bulQXjDucOq4buV4bul4burw6rhu5Xhu6XEkMOqxqHhuqB4w7nDqsahw4nhurbhu5XDqnjDueG6qsOAeMOqw7nhu6fDgXjDucOqd+G7icOq4bul4bunc3jDquG6qMSp4bunw6p44bul4bq+eMO5w6rhu6XhuqDDquG7leG7pWx4w6p44bqqQeG7p8OqduG6rnjDquG6ssOq4buCa8OqPuG6puG7p3PhuqrDqjbhu414w6rhu5Xhu7N4w6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6p4w7nhuqrDgHjDqsO54bunw4F4w7nDquG7l8OA4bunw6rhu5fhu4l5w6rhu5Xhu6V5w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7peG6oMOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bunw6rhu5XDvcOqeOG7peG6qsOq4buVw7XhuqrDqmLhu6Xhu4l4w7nDqnhsd8Oq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOq4buv4buleWp4w7nDqsOt4bqp4bq/4bq/4bq/w6p24bq2eMOqw7nhu6fDgXjDuWPhuqnDquG7pOG7p3N4w6rhu4Jrw6o+4bqm4bunc+G6qsOqNuG7jXjDqsahw6x4w7nDquG6qOG7p3HDgsOq4bqoROG7lcOqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDucOqeMO54bqqw4B4w6rDueG7p8OBeMO5w6rhu5lueMO5w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG6qGx4w7nDquG6qEnDqnZzw6p24bq2eMOqw5rhu4HDquG6qOG6pnl4w7nDqsah4buJeMOqeOG6qkHhu6fhuq3Dqnjhu6Vud8OqeOG7jXjDucOq4buVw6x5w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDueG6rcOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4bqo4bqmeXjDucOq4buV4bulbHjDqnjhuqpB4bun4bqpw6o+4buneOG6rcOqanjhu6XhuqXDqsag4bqpNmQvw4LEkQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ Gio Việt giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ Gio Việt giúp nhau phát triển kinh tế
2012-06-12 11:19:51

(QT) - Trong những năm qua, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hội viên Hội phụ nữ xã Gio Việt (Gio Linh, Quảng Trị) đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành...

Mô hình cá- lúa cho hiệu quả kinh tế cao

Mô hình cá- lúa cho hiệu quả kinh tế cao
2012-06-12 06:07:33

(QT) - Vụ Đông xuân 2011 - 2012, HTX Thọ Nam, xã Hải Thọ (Hải Lăng, Quảng Trị) được Sở Khoa học- Công nghệ hỗ trợ 1 vạn cá giống nuôi thử nghiệm trên ruộng lúa ở địa bàn vùng...

Xã Vĩnh Sơn: Diện tích tôm nhiễm bệnh tăng nhanh

Xã Vĩnh Sơn: Diện tích tôm nhiễm bệnh tăng nhanh
2012-06-12 06:07:07

(QT) - Hiện nay, tại vùng nuôi tôm tập trung của xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) ở các thôn Phan Hiền, Huỳnh Thượng, Huỳnh Xá Hạ dịch bệnh đã bắt đầu phát sinh và lây...

Hướng Hóa: Cấp 17.500 con cá giống cho nông dân

Hướng Hóa: Cấp 17.500 con cá giống cho nông dân
2012-06-11 07:27:25

(QT) - Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Hướng Hóa hỗ trợ 17.500 con cá giống cho nông dân, với tổng chi phí 86 triệu đồng. ...

Nuôi lợn, cả xã làm giàu

Nuôi lợn, cả xã làm giàu
2012-06-10 11:21:17

(Dân Việt) - Triệu Vân từng là xã nghèo của huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Nhưng vài năm lại đây, nông dân Triệu Vân vượt qua đói nghèo, nhiều người giàu lên, với lợi nhuận mỗi...

Người “truyền lửa” cho nông dân làm giàu

Người “truyền lửa” cho nông dân làm giàu
2012-06-07 11:32:23

(QT) - Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuần nông nên ông luôn trăn trở làm sao để người nông dân không những thoát nghèo mà còn giàu lên trên chính mảnh đất của mình....

Khai thác rong mơ, lợi bất cập hại

Khai thác rong mơ, lợi bất cập hại
2012-06-07 11:30:55

(QT) - Mấy năm trở lại đây, cứ đến mùa hè nhiều ngư dân vùng biển Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) lại đổ xô đi “vét” rong mơ (theo cách gọi của người dân địa phương là rau...

Hướng Hóa: Được mùa vụ lúa đông xuân

Hướng Hóa: Được mùa vụ lúa đông xuân
2012-06-07 06:56:28

(QT) - Trong những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân. Niềm vui, niềm phấn khởi hiện rõ trên từng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết