Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhur3hu4DEqOG7iOG6vuG7p+G7iMOV4bunw4zhu6ThuqThu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pMO94bqk4bun4buKUuG6pOG7p+G7nuG7hsSQ4bug4buj4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxrB4ci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulc3DDquG7h3Hhu6ct4bun4bqvQeG7iuG7p+G7qcWpxrB44buj4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6Phu6cheeG7iOG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr1Lhu6dwIeG7h2tx4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6fhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhur3hu4DEqOG7iOG6vuG7p8OCw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7p+G7ouG7pOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqRTeeG7p+G7h0fhu4jhu4Dhu6dT4buw4bunxq/hu7Phu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu55F4bun4bqkU3nhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunw4J54buI4bun4buA4buz4buI4buA4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4jhur7hu4BG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7o+G7p+G6pOG7gEfhu6fhu57hu4BG4buj4bun4bqk4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4buj4bunw41F4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6fhuqRS4bun4bue4buA4bq64buj4bun4buiw73hu57hu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu57hu4bhurzhu4jhu6Phu6fhu57hurbGoOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bueReG7py3hu6fhu6rhu7nhu6fhu4Dhu4zhu4bhu6Phu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7p8ag4buAS+G7iOG6vi3hu6d54buI4bun4buI4buG4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu5/hu6c8w5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4buj4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7o+G7p8ON4buA4bug4buwReG7iOG7p8ON4buA4buC4bqk4buA4bun4bqs4buM4buG4bun4buI4bq+VOG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4buIxJDhu6Dhu6fhuqR5xKjhu6fGr3nhu4bhu6fhu57hu5xL4bun4bue4buGw4nhu4jhu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4buj4bun4bq+VcOU4buI4bq+4bun4buK4bq04bug4buj4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p+G7nuG7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG6sOG7iOG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buG4bq44buK4buj4bun4bqk4buAU+G7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4buj4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8avUuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhur7hu4Z5xKjhu59yL8agc3Lhu555w4LDjOG6qOG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buKeeG7nOG6vuG7huG7iOG7m+G7qcag4buq4buneeG7oOG7nsSo4bulc3Lhu57hu5xzcuG7nuG6pnNy4buG4buK4bq+4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThu5/DgnnEqOG7muG7oHnhu4jhur7hu57hu5zhu4bhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL8aweOG7q3Yv4buxd+G6puG7q8Wp4buv4bupeOG7scaw4buexrDhu7Hhu6nhu6t4xrDDjMaw4bufScag4bq+4bul4bunL3NyL+G7nuG6pnNyL+G7nuG7nHNy4bue4bucc3Lhu57huqZzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqTDveG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4buU4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buH4buc4buG4bq44bug4bun4bq94buAxKjhu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bunw43hu4Dhuqjhu4jhu6fhu57hu4BV4buU4buI4bq+4bun4bqmxKjhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fhu6LDgeG6pOG7pyjhu4BH4bun4bue4buARuG7p8Wp4but4bun4bqkU3nhu6ch4buM4bunKOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbigItyL8agc3Iv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Iv4bueecOCw4zhuqhzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzIeG7h2vhu6Phu6fhu4fhu4BV4buS4buI4bq+4bun4bue4buc4buk4bqk4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunxqDhu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G7gEzGoOG7p+G6rOG6uuG7p8OC4buz4buI4buj4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu57hu4DhurLhu4rhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p8av4buz4bun4bua4bug4buw4bun4bqk4buAReG7p8OM4buz4buK4bunxq/hu4bhurjhuqThu5/hu6co4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqkw73huqThu6fhuqThuq7GoOG7o+G7p+G7iOG6vuG7s+G7iOG7gOG7o+G7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhuqRS4bun4bue4buA4bq64bun4buASnnhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p+G6pHnhu4rhu6fDjUXhu57hu6fhu57hu5zDveG6pOG7gOG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p+G6pFN54bunIeG7h2vhu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7p8av4buz4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6rMOa4buI4bq+4bun4bqs4bqw4bug4bun4bqk4bquxqDhu6dT4buw4bunxq/hu5Dhu4bhu6ch4buHa+G7p+G7h0fhu4jhu4Dhu6dT4buw4buj4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4buexILhu4rhu6fhuqRTeeG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7o+G7p8ONReG7p+G7gMSo4bu14bqk4buA4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhu5rhu6DDveG7iOG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7nuG7o+G7p8ag4buA4buO4bunw4Lhu4ZF4buI4bun4buixILhu6Dhu6fhu5zhu4zhu4jhur7hu6fhuqxF4buI4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6Phu6fhu57hu7XEqOG7p+G7ouG7pOG7p+G7nuG7gMOT4buI4bq+4bun4buI4buA4bqu4bue4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7pOG6pOG7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bun4bue4buc4buk4bqk4bun4bue4buGRcag4bunw4zhu7Phu4rhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fDgnnhu4jhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7o+G7pyHhu4dr4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunU+G7sOG7p+G7quG7ueG7o+G7p+G7nuG7gEbhu6fhu57hu5zhuq7hu4jhu6fGr8OJ4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4buI4buM4buG4bun4bqm4bug4buI4bq+4bun4bqkeeG7iuG7p8ONReG7nuG7o+G7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8avUuG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhu57EguG7iuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqcaweOG7n+G7pyjhu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqThuq7GoOG7p1Phu7Dhu6fhuqTDlOG7p+G7ouG7lOG7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bun4bqs4buO4buG4bun4buK4buQ4buG4bunxq/DieG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7o+G7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu5/hu6fhur3hu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p8aveeG7huG7p+G7nuG7nEvhu6Phu6fhu57hu5zDveG6pOG7gOG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p+G6pFN54bun4buew5nhu4jhur7hu6dT4buw4bunxq/hu4bEkOG7iOG7pyHhu4dr4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6Phu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bue4buO4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqZO4buG4buj4bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqkw73huqThu6fhu6rhu7nhu6Phu6fhu57hu4BG4bun4bue4buc4bqu4buI4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6Phu6fDjEjhu4jhu4Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fGoOG7gMSC4buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8ag4buAUuG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4buj4bun4bua4bugeeG7p+G6rErhu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bunw41GxqDhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ON4buASuG7p8ON4buAQeG7iOG7o+G7p8avVeG7kOG7iOG6vuG7p+G7isOB4bqk4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqTDlOG7p+G7ouG7lOG7o+G7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8OM4buz4bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq+4buG4bu34buG4bunxqDhu4BK4buI4bq+4bun4buK4bqg4bue4bunw4LDgOG7iOG6vuG7o+G7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4bqs4bu34buI4bq+4buf4buf4buf4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqRTeeG7pyHhu4dr4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu5/hu6c2VeG7lOG7iOG6vuG7p8Oa4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6figJzhuq/hur7hu7Phu7Dhu6fhu57hu4DDmuG7p3bhu6fGr+G7hOG7p+G7iE/hu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bun4buK4buQ4buG4oCd4buj4bun4oCc4bqv4bq+4buz4buw4bun4bue4buAw5rhu6d24bunxq/hu4Thu6fhuqTDveG6pOG7p+G6puG7pOG7p8O94buI4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunw4zhu6ThuqTigJ3hu6Phu6fhu4DDgOG7iOG6vuG7p+G7nuG7oOG6sOG7iOG7o+G7p+G6pMO94bqk4bunU+G7sOG7p8av4buGxJDhu4jhu6ch4buHa+G7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bun4bqk4buAU+G7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6pFHhu4jhur7hu6fGr+G7kOG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buz4buI4buA4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4hB4buI4bq+4bunxq/DieG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bun4bqs4bq64bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4buj4bun4bq+4buGUMag4bun4bqkw5Thu6fhu6Lhu5Thu6fhu57hu4DDvcSo4bun4bq+4buW4bunw43hu4BK4bunw43hu4BB4buI4buj4bunxq9V4buQ4buI4bq+4bun4buKw4HhuqThu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gErhu4jhur7hu6fhu4rhuqDhu57hu6fDgsOA4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsRnnhu6fDguG7s+G7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKFHhu4jhur7hu6fGr+G7kOG7huG7p+G6rErhu6Phu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p8OM4buG4bq44bue4buj4bun4buixILhu6Dhu6fhu6LDveG7nuG7p+G7gMOU4buI4buj4bun4buew5nhu4jhur7hu6fDglXhu5DhuqThu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7n+G7p+G7h+G7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRK4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4bqkw73huqThu6fDjUXhu6fhu4DEqOG7teG6pOG7gOG7o+G7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fGr8OJ4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu53hu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhu6LEguG7oOG7p+G7osO94bue4buj4bunw41GxqDhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55FLeG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7o+G7p+G7muG7oMOT4bqk4bunxqDhu4BL4buI4bq+LeG7p3nhu4jhu6fhu4jhu4bhu4jhu4Dhu5/hu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6Phu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gOG6oOG7nuG7p+G6pOG7gEThu6Phu6fhuqxQ4buI4bq+4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7n+G7p+G7h+G7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buK4bun4bueUOG6pOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fhur7hu4bDveG7o+G7p+G7qkXGoOG7p8OMxKjhu7Xhu4bhu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG6tsag4bun4bue4buA4bq64buj4bun4bqkw73hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4buj4bun4bua4bug4bu34buI4bunw4zhu4Lhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG6rsag4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxrB34buf4bunKOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7huG7iOG7gOG7p+G6vuG7huG7t+G7iOG7p8OC4buGxJDhu4jhu6fhuqThu4BF4buj4bun4buc4buz4bun4buixKjDveG7nuG7o+G7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bqk4buAR+G7iOG7gOG7o+G7p8OC4buO4bun4bui4bug4buI4bq+4bun4bua4bug4buw4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bun4bqkw73huqThu6fhuqThuq7GoOG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8ON4buE4bun4bupxanhu6nFqS3hu6fhu6nFqeG7qeG7reG7n+G7p+G7h+G7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gOG6oOG7nuG7p+G6pOG7gEThu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDguG7juG7p+G7ouG7oOG7iOG6vuG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G7gMSo4bu14bqk4buA4bunIXnhu4jhu6co4buA4bquxqDhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6c84bu34buI4bq+4bunw4Lhu4zhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu5/hu6fhu4fhu4LhuqThu4Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G7osOT4bunxrB34buj4bunxrB44bun4bqkU3nhu6cheeG7iOG7pyjhu4Dhuq7GoOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7h+G7nOG7oOG7iOG6vuG7p1XDlOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fDjeG7gEp54bunbTc34bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqxQ4buI4bq+4bun4bue4buGReG7iOG7p+G6rOG7jOG7o+G7p8ONReG7p+G7gMSo4bu14bqk4buA4buf4bun4buH4buA4bqoxKjhu6fhuqxK4buj4bun4bqsReG7iOG7p+G7iHnhu7Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7osO9xqDhu6fhu4jhu4DhurbGoOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqsw5Thu4jhu6fGr0bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4buATOG6pOG7p+G6vuG7hnnhu4bhu6fhuqzEqOG7teG7iOG7p+G7qeG7n+G7p+G7h8So4buz4buI4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqkSuG7p+G7seG7reG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6fhur7hu4bhu7fhu4rhu6fGsHjhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bud4bun4buc4buz4bun4buixKjDveG7nuG7o+G7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fDveG7iOG7p+G7osO9xqDhu6fhu4jhu4DhurbGoOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqsw5Thu4jhu6fGr0bhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7quG7ueG7o+G7p+G7nuG7gE/hu4jhu6Phu6fDjeG7gOG7oOG7p+G6psSC4buI4bun4bqkVeG7n+G7pyhP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6Phu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4buf4bun4buv4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanGsHjhu6Phu6fhuqThuq7GoOG7p1Phu7Dhu6Phu6fhu4Mh4bqj4buH4bun4bqkw73huqThu6fhuqThuq7GoOG7p+G6rOG7ueG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7p+G7q8aw4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p8aw4bup4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7o+G7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6fhu6t34bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7qeG7qeG7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu5/hu6ch4buHa+G7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4buj4bun4buDIeG6o+G7h+G7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bun4bue4buGRcag4bun4buI4buA4bq24buI4bunxq/hu7Phu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bun4but4bun4bqsw5Thu4jhu6fhu57Dk+G7p+G6pMO9xKjhu6Phu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fDjUfhu6fDjOG7oOG6tuG7nuG7p8aw4buv4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7p+G6pOG7t+G7iOG7gOG7p+G6pMO9xKjhu6fhu6vhu6Phu6fDjeG7gOG7huG6uuG7iOG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bunxrDhu6vhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyHEkOG7iOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G6rErhu6Phu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bunw41F4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7p8ONRsag4bun4bue4buA4buS4buG4buj4bun4bqkSuG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+KAnOG6r0Hhu4rhu6fhuqbEguG7iOG7p8av4bq24buI4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bua4bug4buww4nhu4jigJ3hu6fhu6nFqcaweOG7p8av4buz4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gMO9xqDhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p8av4bq24buI4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4buI4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7nsOT4bue4bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7s8So4bun4bue4buA4buG4bun4bqs4bugeeG7p+G7sMSQ4bug4bun4buIVeG7kOG6pOG7p8av4buz4bun4bua4bug4buw4bun4bqk4buAReG7p+G6psSC4buI4bun4bqk4buAU+G7p+G6pMOU4bun4bui4buU4buf4bun4buHQeG7iOG6vuG7p+G6pFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu6pQ4bqk4buj4bun4bqsw5Phu4bhu6fhu57hu4DEqOG7teG7huG7o+G7p+G7iMOB4buK4bunw4LDgeG7nuG7o+G7p+G6vuG7huG7t+G7huG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fDjUbGoOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8OCw5rhuqThu6fhu6pQ4bqk4buj4bun4buI4buA4bug4bun4bqk4bqw4bug4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bqsw73hu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6Phu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fDjOG7s+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq+4buG4bu34buG4bunxqDhu4BK4buI4bq+4bun4buK4bqg4bue4bunw4LDgOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu5/hu6fhu4fhurbGoOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG6rsag4bunU+G7sOG7o+G7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4buj4bun4bqkw73huqThu6fhuqTDlOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fDjeG7gMOT4buG4bun4buI4buM4buG4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buew5Phu57hu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4buI4buM4buG4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhu4jhu4BU4buI4bq+4buf4bunKOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6vuG7huG7t+G7huG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhuqzDlOG7iOG7p+G7nuG7gFXhu6Phu6fGr1Lhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G6rFDhu4jhur7hu6fhu57hu4DhurLhu4rhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7o+G7p+G6rFDhu4jhur7hu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhur7hu4bFqOG7p8avxajhu4jhur7hu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6d54buI4bun4buI4buG4buI4buA4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuG7o+G7p+G7nuG7nOG6tuG7nuG7p+G7nuG7pOG7p3nhu4jhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bug4buw4bun4buI4buA4buGxJDhu4jhu6Phu6fDgsSQ4buI4bun4bqk4bu14buI4buA4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDjUXhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhuqzhu7Xhu57hu6fhuqxV4buY4bqk4buj4bunxq954buG4bun4bue4bucS+G7o+G7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqsw5rhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p+G6pOG6rsag4bunU+G7sOG7o+G7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4bun4bqkw5Thu6fhu6Lhu5Thu6Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p8OCeeG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bun4bqkSuG7p+G7iuG6oOG7nuG7p+G6pOG7gFV54bun4bqkecSo4buj4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhu4zhu4bhu6fhuqbhu6Dhu4jhur7hu6fhuqR54buK4bunw41F4bue4buf4bun4buH4buA4bug4bun4buI4bq+xILhu4jhu6fhu6LDveG6pOG7gOG7p+G6rOG7teG7nuG7p+G7nuG7gOG6rsag4buj4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fhu57hu4Dhu6Dhu6fhu57DmeG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G6vuG7hsO94bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fhu6Lhu6bhu6fhuqZS4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bue4buf4bunxIPhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhuqThu4BVeeG7p+G6pOG7gFDhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bua4bug4buw4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6fhu5rhu6BY4bun4bqs4bqu4bue4bun4bqs4bq64bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bueReG7neG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buI4buAxILhu4jhu6fhu5zhu4zhu4jhur7hu6fhu4pP4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bui4bu34buI4bun4buq4bug4bqu4bue4bun4bq+4bqgxqDhu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu5/hu6c24bug4buw4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4buI4bq+4bugw5Lhu4jhu6fDjOG7pOG6pOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fhuqxP4bun4bue4buARuG7p8avQeG7iOG7p+G7iuG7huG7iOG7gOG7p+G6pOG7gFV54bun4bqsw73GoOG7p8Oa4buI4bq+4bun4buwxJDhu6Dhu6fhuqThurDhu6Dhu5/hu6dr4buG4bq44bqk4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bunw41F4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6Phu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bun4bqkU3nhu6ch4buHa+G7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bunxq/DieG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p+G7iuG6oOG6pOG7p+G6plHhu6fhuqzhu7nhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4bq2xqDhu6fhu57hu5zhu6Dhu4jhur7hu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4buj4bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6rOG7teG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhuqThu4BVeeG7p+G6pHnEqOG7o+G7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8OM4buz4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7o+G7p8av4bq24buI4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bua4bug4bqw4buI4bun4bqk4buAUOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu5/hu6dr4buG4bq44bqk4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p+G7gFXhu5Dhu4jhur7hu6fhuqZV4bunw4zhu6Dhurbhu4jhu6fhu6rhu7nhu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fhu5Thu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p+G6pOG6rsag4bunU+G7sOG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4buj4bun4buK4buM4bue4bun4buiw5Phu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6pErhu6fhu4rhuqDhu57hu6fhuqThu4BVeeG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bunw41GxqDhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7nFXhu5DhuqThu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqxK4buj4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu57hu4DDveG7iOG6vuG7p+G6pOG7oMOT4buG4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxrB44buj4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6fhu4fhu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhur3hu4DEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4buc4buz4bun4buixKjDveG7nuG7p+G6rOG6uuG7p+G6pErhu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gMO9xqDhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4buj4bun4buKUuG6pOG7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7qsO94bqk4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buARuG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6Phu6fhuqThu4BH4bun4bue4buARuG7o+G7p8ONReG7nuG7p8OM4bug4bq24buI4bun4bqkU3nhu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7o+G7pyHhu4dr4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqcaweOG7p8OM4buGxJDhu4jhu6fhu5rhu6B54buI4bun4bqsReG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buz4buI4buA4buj4bun4bqsRnnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7o+G7p+G6pMOU4bun4bua4bugeeG7iOG7o+G7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4buf4bun4buH4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p8OM4buG4bq44bue4buj4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4bqk4buAU+G7p+G6rMOJ4bun4oCc4bqvQeG7iuG7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7gOG6uOG7p+G7nuG7gMOT4buI4bq+4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuKAneG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fDjUXhu6fhu4DEqOG7teG6pOG7gOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p+G6pHnhu4rhu6fDjUXhu57hu6fhu57hu5zDveG6pOG7gOG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8av4buQ4buG4bunIeG7h2vhu6fhu4dH4buI4buA4bunU+G7sOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqcaweOG7o+G7p+G7nuG7tcSo4bun4bqs4buz4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanhu6nFqeG7p+G6rOG6uuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4buew5Phu57hu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bun4bq+4buGeeG7huG7p+G6rMSo4bu14buI4bun4bupxanGsOG7rS3hu6fhu6nFqeG7qcWp4buf4bunPMOS4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fDjOG7pOG6pOG7o+G7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4buC4buj4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqRTeeG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4bquxqDhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7n+G7p+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7o+G7p+G6pOG7gFDhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bqs4bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4bqk4bu34buG4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6Phu6fhuqThu7fhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7nlXhu6fGoOG7gMO9xqDhu6Phu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7rOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bun4bue4bucw73huqThu4Dhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6Phu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6rMOa4bqk4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8avUuG7o+G7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6pFN54bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7n+G7p+G7h0Hhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bua4bug4bu34buI4bunw4zhu4Lhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p8OMSOG7iOG7gOG7p8av4buk4bqk4bun4buI4buAVeG7p+G7nuG7gHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54buj4bun4bue4buGRcag4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6psSC4buI4buj4bun4bue4bq2xqDhu6fhu57hu5zhu6Dhu4jhur7hu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bunw41GxqDhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6Phu6fhuqbDmuG7nuG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G6rMOU4buI4bun4bue4buAVeG7o+G7p8avUuG7p8av4buG4bq44bqk4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqs4bq64bun4buew5Lhu4jhu6fhuqxM4buI4bq+4buj4bunw43huqrEqOG7p+G6puG7s+G7huG7o+G7p8avVeG7mOG7nuG7p+G6pOG6rsag4buf4bun4buH4buGRcag4bun4bueUuG6pOG7p+G7muG7oMO94buI4bun4bue4buc4buG4bq44bue4buj4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buI4bq+4buA4buGxJDhu4rhu6fhu55Q4bqk4buj4bun4bqkSuG7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6r+G6vuG7gEbhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4buH4buc4bug4buI4bq+4bunVcOU4buI4bq+4bun4bux4buj4bunw43hu4BKeeG7p203N+G7p8avw4nhu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gEfhu4jhu4Dhu6fhuqzDk+G7iOG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fhur7DgeG7iOG7p8av4buQ4buG4bunKOG7gEfhu6fhu57hu4BG4bunxanhu63hu6fhuqRTeeG7pyHhu4zhu6co4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuG7p8avw4nhu6figJw84bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4buATOG6pOG7p+G7nuG6tsag4bunxq/hu7Phu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bueVeG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6Phu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6rMOa4bqk4buj4bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4buA4bunNsOS4bunKOG7gOG7guG7p8SD4buG4buI4buA4oCd4buj4bun4bqm4buG4bq84buI4bun4bqs4buz4buI4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqThu4Dhu4bhu6fDguG7jOG7n+G7p8Oj4buz4buK4bun4buew5Phu57hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhuqThu4Dhu6DhurLhu4jhu6fDgkbhu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4ZF4buI4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bqs4bu14buG4bun4buA4buM4buG4bun4bqs4bu34buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fhuqThuq7GoOG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8ON4buE4bun4bupxanhu6nFqeG7py3hu6fhu6nFqeG7qeG7reG7n+G7n+G7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4buna+G7huG7iOG7gHIvxqBz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ghi nhận từ một cuộc thi

Ghi nhận từ một cuộc thi
2019-09-16 06:18:20

(QT) - Thực hiện kế hoạch số 1267/KH-CCT ngày 17/5/2019 của Cục Chính trị Quân khu 4; Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức Cuộc thi tìm...

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”
2019-09-16 06:14:20

(QT) - Về xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tìm hiểu công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chúng tôi ấn tượng bởi những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang xã. 6 năm...

Thương nhớ Fidel Castro

Thương nhớ Fidel Castro
2019-09-13 06:30:15

(QT) - Dẫu chỉ một lần gặp gỡ nhưng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều người dân Quảng Trị, trong đó có các ông: Lê Văn Hoan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết