Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7rOG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYeG7rW7DouG7lW1hw4DEqWHhu7Fv4buVbiJh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7kW7DquG7lWHhu4fhurnGsGHhu4VqYcawbuG7m+G7lW0iYeG7h25w4buVbWHhu4Phu43hu4duYeG7h3bhu5lhbW/hurVh4buH4bq74buZMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk0MeG7qOG7rDJhLWHhu7Dhu6dh4buU4buh4buVbWHhu5Vtbm/EqcawYcOA4bqlYcav4bus4buU4busYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNYcOA4bu34bq1YeG7geG6teG7lWFu4bql4buVbmHhu5Dhu4thbuG7l+G6p+G7h25hw4Dhu4lhw4BvxKnhu4dh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4oCc4busbsOi4buVbWHDgMSpYeG7sW/hu5VuImHhu61vw6zhu69h4buFcuG7hyJh4buRbkFh4but4burd+G7lW1h4buRbsOq4buVYeG7h+G6ucawYeG7hWphxrBu4bub4buVbSJh4buHbnDhu5VtYeG7g+G7jeG7h25h4buHduG7mWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5nigJ1h4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lWHhu63hu5fhuqXhu5Vh4but4buP4buVbiBh4buEw6nDg2Hhu5PhuqVh4buH4buh4buVbWHDgG/EqeG7h2Hhu5Fuw6rhu5Vh4buH4bq5xrAiYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2Hhu4d54bq1YeG7ruG7gOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNImHhu4ByYeG7lOG7oeG7lW1h4buVbW5vxKnGsGHDgOG6pWHGr+G7rOG7lOG7rGHhu4VqYeG7lW3huqvhu5Vh4buHbmThu5Vh4buT4buX4bqnb2Hhu4Phu43hu4duYeG7gcSp4buVbmHhu5Vt4buvw4Nhbm9q4buZYeG7heG6teG7lW1h4buBd+G7lW1hxrBuw6Lhu61h4bunYeG7h8Oi4buHYeG7leG7s8O64buHYeG7k8Op4buVYeG7h+G6veG7lWHDgOG6pWHhu6dh4but4bur4buX4buVbWHhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu4Xhuqlh4buHxqFh4but4bur4buzw7nhu5VtYW7hu6XGsGHhu5li4buHYeG7gcSp4buVbmHDgOG6pWHhu61BYcOA4buX4buVbWHhu4Phu5dh4butb+G7i8awYeG6onbhu4dhw4DDum9hbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7gcSp4buVbiAz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsDThu4RqYeG7geG6reG7l2HDgMSpYeG7seG6reG7lWHhuqLhu6/hurnhu61hw4DhuqVh4buF4bqt4buZYeG7geG6reG7l2Hhu7Hhu7Xhu4dh4buRbuG7o2Zh4buHbuG7l2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVImHhu4fDouG7h2Hhu5Vt4bql4buVbiJh4buHw6Lhu4dh4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYeG7h+G6u+G7lWHhu5Vu4bq14buVbmHhu4duxqHhu5VtYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYcOAb8Sp4buHYcOAxKlh4buxb+G7lW4iYeG7rW/DrOG7r2Hhu4Vy4buHImHhu5FuQWHhu63hu6t34buVbWHhu61uZuG7l2Hhu5Hhu4thbuG7l+G6p+G7h25h4buF4buJYeG7q+G6tV1h4buH4buXb2Hhu63hu6vhu53hu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4but4buvw4PDrOG7lWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lSJh4buD4bu5YeG7gcOi4buXYeG7rcOy4buVbmFuw7Lhu5VuXWHGsG7DqeG7lWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7rW7huqXhu5VuYcOAb8Os4buVYeG7gOG6teG7lWHhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2HGsG7hu5vhu5VtYeG7h25w4buVbWHhu4Phu43hu4duYeG7gcSp4buVbmHDgOG7iWHhu4d1YeG7seG7p2Hhu4VqYeG7kW9q4buZYeG7reG7q+G6tWHhu63hurnhu61h4buH4bqtYeG7h8Oi4buHYW5yYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu4du4bqr4buVYeG7leG7r+G7oW9hbW/hurVh4buH4bq74buZXWHhu6nhu6/huq3hu5Vh4buTxIJh4butcOG7rWHhu4fDouG7h2FucmHhu5Fv4buVbmHhu4Phu5fhurXhu5VuImHhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buBw6Lhu5UiYcOA4bq94buVYeG7h27hu6/Dg2rhu5VhbW/hurVh4buH4bq74buZYcOA4bqlYeG7seG6reG7lWHGsG7DquG7mWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5ldYeG7reG7q+G6p+G7mWHhu61udmHDg2Hhu4d34buVbWHhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7qeG7r+G6teG7lWHhu4du4bu14buHYeG7leG6q+G7lW1h4butb+G7i+G7lWFu4bql4buVbmHhu5FvauG7mWHhu63hu6vhurUiYeG7kW9q4buZYeG7seG7l8Oi4butYeG7k+G7s+G7peG7lW1hbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7reG7t2Hhu4HDrOG7lWHhu5Vt4buX4bqlb2HDgOG6peG7l2Hhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVXWHhu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buRbsOz4buHbmFucmFtb+G6tWHhu4XDsuG7lW4iYeG7rXNhbuG7pcawYeG7rcOi4buHYW1v4buL4butYeG7mXNhbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7reG7q+G7ueG7h2Hhu61v4buLxrBh4buHxqFh4bux4bu5YeG7kW9q4buZYeG7seG7l8Oi4butYeG7h3nhurVh4buHw6Lhu5Vh4buBcmHhu61udmHDgyAgIDMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNOG7rG5m4buXYeG7rHNh4buHbuG7teG7h2EqYeG7reG7i2Hhu6xu4buLYW1vw7pvYTEkTuG7ljIiYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DhuqNh4but4bqnb2Hhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7qOG7r3Dhu4ciYU5x4buVbWHhu5Dhu6Hhu5VtYcOA4bqlYcOAd+G7lW1h4buT4bqp4buVbmHhu61uc2Hhu4ThuqVvYeG7kuG7l+G6teG7lWHhu4Xhuqlh4buHxqFhw6DDo+G6sWHhu5Vt4buzw7lvYeG7mWLhu4dh4buHduG7mWHhurQvTuG6seG7lOG6syJh4but4bur4buX4buVbWHhu4XGoWHhu4fGoWHDo+G6sWHhu4fhurVh4butQWHDgOG7l+G7lW0gYeG7rOG7t2Hhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG7heG7i+G7lWHhu5XhurXDgyJh4but4bqnb2Hhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7qOG7r3Dhu4dh4buF4bqpYW1ub2Hhu5Vu4bq94buVYcOg4bqz4bqhYeG7reG7q+G7s8O54buVbWFu4bulxrBh4buZYuG7h2Hhu5nDum8iYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buFxqFh4buHxqFhw6DhurNh4buH4bq1YeG7rUFhw4Dhu5fhu5VtImHhu7FwYeG7h+G6tWHhu5li4buHYeG7gcSp4buVbmFub8Sp4buVYeG7heG6teG7lW1h4buHxqFh4buHbm/hu4nhu69hbuG7s8O64buVbWHhu63huqvhu5VtYeG7lW7hurXhu5VuIGHhu5Rt4buX4bqlb2Hhu6vhurVh4but4bu3YeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOg4bqjYeG7heG7i+G7lWHhu5XhurXDgyJh4bus4bur4buv4buVbWHhu6jhu69w4buHYeG7heG6qWFtbm9h4buVbuG6veG7lWHhuqNh4but4bur4buzw7nhu5VtYW7hu6XGsGHhu5li4buHYeG7h3bhu5lh4bq0L07DoMOh4buU4bq3YeG7reG6p29h4but4buP4buVbmFNb+G6teG7lW1h4busw6nDg2HDgOG6pWHhu4Xhuqlh4buHxqFh4bqhYeG7h+G6tWHhu61BYcOA4buX4buVbSJh4buH4bqtYW7hurVvYeG7heG7ieG7r2Hhu4fGoWHhu61v4buJ4buVYeG7sUFh4butb+G7i8awYeG6onbhu4dhw4DDum9hbW/hurVh4buH4bq74buZIGHhu6zhuqdvYeG7reG7j+G7lW5hTuG6pWHhu4Bi4buHYTHhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7qOG7r3Dhu4cyYcOA4bqlYcOAd+G7lW1h4buT4bqp4buVbmHhu61uc2Hhu4ThuqVvYeG7kuG7l+G6teG7lWHhu4Xhuqlh4bqi4buv4bq54butYW5vxKnhu5Vhw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhu4Vy4buHYeG7k+G7ueG7h2Hhu4fhurXhu5dh4bq0L07Eg+G7lOG6oWFtw6nDg2FzYeG7g+G7jeG7h25h4buTw6nhu5lh4bux4bql4buVbWHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4buHbuG7i+G7rWHhu5Vub+G7ieG7r2Ftb+G6tWHhu4fhurvhu5kgYeG7pmHhu4bhurXhu5nGsOG7r+G7h25v4bq1YeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOg4bqjYeG7heG6qWHhu4fGoWHhuqHhuq9h4buVbeG7s8O5b2Hhu5li4buHYeG7gcSp4buVbiJh4but4bur4buX4buVbWHhu4XGoWHDoMOjYeG7lW3hu7PDuW9h4buHbuG7i+G7rWHhu4Phu5dhw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6AgYeG7rOG6p29hPW/EqeG7rWHhu5ThurXhu5kiYeG7reG7t2Hhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DDo2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buV4bq1w4MiYeG7g+G7jeG7h25h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6BhxrBuw6Lhu61h4buxb+G7lW5h4bunYeG7lW5v4buJ4buvYeG7heG7jeG6tWHGsG7hu7N14buVbWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7leG7s8O64buHIGHhu6xuZuG7l2Hhu4HDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu4d54bq1YeG7hnjhu4dh4busbnZhw4MiYeG7heG7i+G7lWHhu5Vt4bqlw4Nhw6DhurMv4bqhL+G6ocOhw6DDo2Hhu4fGoWHhuq/Do2FzYeG7g+G7jeG7h25h4but4bqnb2HDoOG6r2Hhu63hu4/hu5VuImHhu61u4bql4buVbmHGsG5wIGHhu4ByYSph4but4buLYeG7h8O94buVbWHhuqLDouG7h2Hhu5Vu4bq94buVYeG6oWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1hbuG7pcawYeG7mWLhu4dh4buBxKnhu5VuYeG7h3bhu5lh4bq0L2FOxIPhu5TDoGHhu4Xhu4nhu69h4buF4bqpYeG7rUFhw4Dhu5fhu5VtYeG7reG6p29h4buAw7Lhu5VuYcavbuG7s8O64buHImHhu4Rx4buVbWHhu6xuw6LGsCBh4buYZOG7rWHhu5Fuw6Lhu4ciYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1hbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu5Phu7Phu69hbuG6peG7lW5hw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6Bh4buHbuG7l2Hhu61u4bq5w4MiYeG7reG6p29h4buHw6Lhu4dh4buHbuG7pWHhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buBw6Lhu5VhbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7sXDhu5VtYeG7h8ahYeG7reG7j2Hhu5PEqWHhu5Phu7Phu69hbuG6peG7lW5hw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6Bh4buRbsOiYeG7h+G6teG7lyBh4buQ4buL4butYeG7qeG7r+G6rWFtb8Oi4buZYeG7scOi4butYeG7reG6p29hw6DDo+G6sWHhu4du4bulYeG7geG7r+G7oeG7lWHhu4HDouG7lWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4buxcOG7lW1h4but4bqnb2HDo8OjYeG7reG7j+G7lW4iYeG7rW7huqXhu5VuYcawbnBh4buHbuG7l2Hhu61u4bq5w4Nh4but4buPYeG7k8SpYeG7meG6v+G7r2HDgOG7jeG7rWHhu4Phu7N14buVbWHhu63Ds+G7lW5hw4DDum9hw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6BhbeG6u+G7lWHhuq88ImHhu63hu49h4buTxKlh4buHbuG7pWHhu4fGoWHGsG7DouG7rWFub8Sp4buVYcOAb2Hhu6t24butYeG7h3bhu5lh4bq0L07Eg+G7lMOgYeG7reG7q8Os4buVYeG6r8OgPCBh4buUbeG7l+G6pW9h4bur4bq1ImHDgG9h4burduG7rWHhu5XhuqXDg2Hhu5Phu7Phu69h4butceG7lWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7meG7oW9h4but4bur4buzw7nhu5VtImHhu4XhuqXhu5Vh4buHbm/hu5lhbuG7l+G6teG7lW0iYeG7h25v4buZYeG7g29h4but4burdmHhu4fDveG7lW1h4buVbuG7s2HDgG/EqeG7h2Hhu5Vu4bq9xrBh4buT4bq94buvYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHhu6nhu6/hurVh4buBb8Os4buVYW1vw7pvYW3DqcODYeG7lW3hu6/Dg2Hhu4d1YcawbsOi4butYeG7sW/hu5VuYeG7g+G7jeG7h25h4buBxKnhu5VuIGHhu6zhuqdvYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7rW7DouG7lW1hw6Bhw4DhuqVh4buF4bq74buvYeG7rW7DouG7lW1h4bqhL+G6ocOhw6DDo2Hhu4Xhuqlh4buHxqFh4bqvYeG6ouG6qWHhu4d54bq1YeG6o2Fu4buvw4PEqeG7lWFNb+G7l2Hhu5Jv4buVbiJh4bus4burb8Sp4buvYcavbuG7l+G7lW0iYeG7huG6teG7mWHhu5JyYeG6ouG6rcODYeG7q+G6tWHhu4Phu43hu4duYeG7h3bhu5lh4but4burw6zhu5Vh4bqzYeG7heG6peG7lWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lhw4DDum9hbeG6u+G7lWHEgyDhurHDocOhYeG7h+G7l+G7lWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4buZYuG7h2Hhu4HEqeG7lW5hxrBu4bqtb2Hhu61vw6zhu69hbnnDgyBh4buC4buN4buHbmHhu4Xhu7Phu6Xhu4dhxrBuw6Lhu61hbm/EqeG7lWHhu7HDuuG7mSJh4bqiQWHhu5PEgmHhu63hu6tvxKnhu61h4buFaiJh4buRbuG7oeG7lW1h4buTw6nDg2Hhu5PhurXhu5UiYeG7heG7i+G7lWHhu5XhurXDg2Hhu4Xhuqlh4buHxqFh4buZcuG7rWHhu7FwYeG6ouG6qWHhu6nhu6/hurVh4bqhw6Bh4buVbeG6pcODYeG7kW7hu6Hhu5VtYcawbsOi4butYeG7sW/hu5VuYeG7rW7DrOG7mWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4buBxKnhu5VuIGHhu6zhu6/Dg2Hhu5Vub8Os4buVYeG7g+G7l2Hhu61uw7lvYeG7rW/hu4vhu61h4buB4bq54butYeG7k+G7pW8iYeG7lW7hu69h4buH4bq74buvYeG7rcOib2Hhu4XhuqXhu5Vh4bux4bq14buvYeG7reG7i+G7rWHhu63huqvhu5VtYeG7h+G6teG7lyJh4buVbeG7r8ODYeG7h3Vh4buZ4bq74buZYeG7gcSp4buVbmHDgOG6v+G7lWHhu5Phu7Phu69hbuG6peG7lW5h4but4bur4buX4buVbWHhu4XhuqXhu5Vhw4DhuqVh4buZ4buhb2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW0gYeG7kOG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1hbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu5Phu7Phu69hbuG6peG7lW5hw4BvYeG7q3bhu61h4buHduG7mWHhurQvTsSD4buUw6Bh4bunYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buBw6Lhu5Vh4but4bqnb2Hhu4du4bulYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4but4buP4buVbmHhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DDo2Hhu5Fuw6Jh4buH4bq14buXImHhurci4bqj4bqjPGHhu5nhur/hu69h4buD4buzdeG7lW1h4butw7Phu5VuYcOA4bqlYeG6oS/huqNh4buHbuG7pWHhu5PhurnDg2Hhu5nhur/hu69hbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu4fGoWHDgG9h4burduG7rWHhu4d24buZYeG6tC9OxIPhu5TDoCBh4bus4bur4buzw7rhu4dh4buDb2vhu5Vh4buBb+G7i+G7lWHhu4Phu43hu4duYeG7gcSp4buVbmHhu5Vu4buzYeG7reG7q8Os4buVImHhu4DhurXhu5Vh4buGbuG7j2Hhu4Xhuqfhu5dh4bup4buvcOG7h2Ftb+G6tWHGsG7hu5vhu5VtImHhu4ducOG7lW1h4buD4buN4buHbmHhu4d24buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4bup4buvcOG7h2Hhu63hu4th4buVbuG6veG7lWHhu4Xhu43hu5VuYeG7lW3hu6/Dg2Hhu4d1YcOAb2Hhu6t24butYeG7h3bhu5lh4bq0L07Eg+G7lMOgImHhurQvTuG6seG7lOG6s2HDgOG6pWHDgG9h4burduG7rWHhu4d24buZYeG7kW7DouG7h2HhuqLDqeG7mWHhu5Vu4bq9xrBhw4DhuqXhu5dh4but4bur4buX4buVbWHhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu5PhuqVh4bur4bq54butYeG7h+G6teG7lyJh4buVbuG6ueG7rWHhu5PhuqVh4buHw6Lhu4dh4but4buP4buVbmHhu5Fu4buvYcOA4bu54buHYeG7gW/DrOG7lWFtb8O6b2HDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu63hu4/hu5VuYeG7h8ahYeG7k2/DrOG7lWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4butw7pvYeG7geG7r+G7oeG7lWHhu4HDouG7lSJh4butb8Os4buvYeG7rW54YW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mSJh4bux4bqt4buVYcawbsOq4buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHhu5Vu4bq9xrBh4buT4bq94buvImHhu5Fu4buh4buVbWHhu6vhu59h4buVbeG7r3Hhu5VhbXDhu4cgYeG7gG/EqeG7lWHGsG7DosawYeG7lW3huqvhu5Vh4buHbmThu5Vh4but4burb8Sp4butYeG7hWphbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7lW7hur3GsGHhu5Phur3hu69hw4DhuqVh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7hWph4buHbnlh4buFcuG7lW1h4butb8Os4buvYeG7g2/EqeG7rWHDgG9h4burduG7rWHhu5PhuqVh4buVbsOB4buVbWHhu4FvxKnhu5VhxrBuw6LGsGHhu7Phu69h4butb8Os4buVYW5vxKnhu5Vh4buV4bq1w4MgYeG7hGph4buHbnlh4buFcuG7lW1hxrBu4bub4buVbWHhu4ducOG7lW1h4buD4buN4buHbmHhu4d24buZYeG6tC9hTsSD4buUw6Bh4butb+G7i8awYeG7rXjhu4dhxrBuw6Lhu61h4buxb+G7lW4iYeG7lW3huqvhu5Vh4buVbeG7t+G6tWHDgG9h4burduG7rWHhu4d24buZYeG6tC9O4bqx4buU4bqzYcOA4bqlYeG7h8Oi4buHYeG7h2554buVbWHDgG9h4burduG7rWHhu4d24buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHhu5Vt4buvw4Nhbm9q4buZYeG7kW7DouG7h2HhuqLDqeG7mWHhu5Vu4bq9xrAiYW3DqcODYeG7gcSp4buVbmHhu4du4buXYeG7heG6peG7lWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lhw4DhuqVh4buVbeG7s8O5byJh4buB4bqt4buXYcOAxKlh4bux4bu14buHYeG7kW7hu6NmYeG7h3Lhu5VtYeG7hXHhu5VtImFtb+G6reG7mWHhu61ub2rhu69h4butbm/EqeG7rWFu4bqnb2Hhu5Fv4buVbmHhu63hu4th4buHbuG7l2Hhu5Vt4bql4buVbmHhu4du4bqr4buVYeG7leG7r+G7oW8iYeG7sOG7p2Hhu5Thu6Hhu5VtYeG7lW1ub8SpxrBhw4DhuqVhxq/hu6zhu5Thu6xh4but4buP4buVbmHhu4Xhuqlh4buF4buJYeG7lW1u4buNYeG7h8Oi4buHYeG7seG7pyJh4buVbeG6peG7lW5h4buTb8Os4buVYeG7qeG7r+G6teG7lSJh4buHw6Lhu4dh4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4but4buP4buVbmHGsG7DouG7rWHhu4Vy4buVbWHigJzhu6xuw6Lhu5VtYcOAxKlh4buxb+G7lW4iYeG7rW/DrOG7r2Hhu4Vy4buHImHhu5FuQWHhu63hu6t34buVbWHhu5Fuw6rhu5Vh4buH4bq5xrBh4buFamHGsG7hu5vhu5VtImHhu4ducOG7lW1h4buD4buN4buHbmHhu4d24buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7meKAnWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu63hu4/hu5VuXWHhu61uw7lvYW1v4bq14buVYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4Xhu4vhu5VhbuG7i+G7rWHhu5Vt4bqlw4Nh4bqhxIMv4bqjL+G6ocOhw6DDoyBh4busbmbhu5dh4buFxqFh4buT4bu54bq1YeG7h27hu53hu5UiYeG7gXBh4but4burw7Nh4buF4buN4bq1YeG7hW9q4buZYeG7scOi4butYeG7reG7q3fhu5VtYcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rW/EqeG7lWHhu6nhu6/hurVh4buT4bqnb2Hhu5Fu4buvYcOA4bu54buHYeG7gW/DrOG7lWFtb8O6byBhxq9uw6nhu5Vh4butw6Lhu4duYeG7kW7hu69h4buBw6Lhu5VhbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7q2/DrOG7lW1h4buBb8Sp4butYeG7reG6p29h4buHbuG7pV1h4buBcGHhu63hu6vDs2FucGHhu5FuQWHhu63hu6t34buVbWHhu4fGoWHhu4du4bu14bq1YcOA4buhb2Hhu4Fy4butYW7hu5dk4buHYeG7rW7hu69w4buHYeG7scOi4butYeG7reG7q3fhu5VtYeG7reG6p29h4buHw6Lhu4dh4buTcG9h4bur4bq1YcOA4bql4buXYeG7kW7hu69hw4Dhu7nhu4dh4buB4buv4buh4buVYeG7gcOi4buVImHhu63hur3GsGHhu5Hhu4vhu60iYeG7rW7hu69hbeG7l+G7mWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5kgYU7huqXhu5VtYeG7lW3huqXDg2Hhu6nhu69n4butYeG7g+G7neG7lWHDgMSpYeG7sW/hu5VuYcOA4bqlYeG6okFh4buTxIJh4buHbuG6ueG7rWHhu61u4bqtb2Hhu6ti4buVYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buHbuG7pWHDgOG6pWHhu4fDouG7h2HDgOG6veG7rWHhu4N44buVbWHhu5Nvw6zhu5Vh4bup4buv4bq14buVYcOA4bql4buXYeG7h+G7r3BvYeG7mXRvYeG7geG7r3NvYeG7h27hu6UgYeG7hOG7jeG7lW5h4buR4bquYW7huqXhu5VtYeG7reG7r+G6u+G7lWHhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4butc+G7lW1hw4DEqWHhu7Fv4buVbiJh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu4FyYeG7kW7hu69hw4Dhu7nhu4dh4buHbuG7pWHhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buBw6Lhu5UiYeG7reG6vcawYeG7keG7i+G7rSJh4butbuG7r2Ft4buX4buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHDgOG6pWHhu5Fu4buvYcOA4bu54buHYeG6ouG7r+G7lW1h4bup4buv4bq14buVbl1hw4DEqWHhu7Fv4buVbmHhu7Hhuqfhu4duYeG7scOtImHhu61u4buvYW3hu5fhu5lh4burw6Lhu4dh4butbuG6rW9h4buFamHhu61vw6zhu69hbnnDg2Hhu4N44buVbWHhu4d4YeG7h27hu6/Dg8Os4buVYeG7h27hu6dhbW/hurVh4buH4bq74buZImHhu7Hhuq3hu5VhxrBuw6rhu5lhbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7seG6teG7r2Hhu5l0b2Hhu5Phurvhu5Vh4buHbuG7r8ODw6zhu5Vh4buHbuG7pyBhxq9u4buv4buVYeG7rW7hu69w4buHYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu4FyYeG7kW7hu69hw4Dhu7nhu4dh4buVbnDhu60iYW1vw4FhbW/hurVh4buH4bq74buZImHhu5V1b2Ftb+G7i+G7rWHhu5lzXWHGsG7DouG7rWHhu6nhu6/hurXhu5VtYeG7h8Opw4Nh4buH4bujYeG6ouG7r+G7lW1h4bup4buv4bq14buVbmHhu4d1YeG7seG7pyJh4buVbuG6pWHhuqLhu7Phu6fhu5VtImHhu4du4buvceG7lW1h4but4bur4bqnb11h4buRbnVvYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7h3Dhu5VtYeG7q+G6qeG7lW4gYeG7rG7hu7PDueG7lW1h4bqi4buvw4PDrOG7lWHDgMSpYeG7sW/hu5VuImHhu6nhu69n4butYeG7g+G7neG7lWHDgOG6pWHhu61u4buvYW3hu5fhu5lh4burw6Lhu4dh4butbuG6rW9h4bunYeG7kW7hu69hw4Dhu7nhu4dh4buH4buh4buVbWHhu4dy4buVbSJh4buF4buzw7nhu5VtYeG7k+G6peG7lW1h4buVbeG7n2HhuqLGoeG7mV1h4buFceG7lW1h4butbsO5b2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7keG6rmHhuqFh4but4buv4bq74buVYcOgYeG7k+G6u+G7lWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buF4bul4butYeG7rXPhu5VtYcOAxKlh4buxb+G7lW4iYeG7rW/DrOG7r2Hhu4Vy4buHImHhu5FuQWHhu63hu6t34buVbWHhu63huqdvYeG7h8Oi4buHYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4buHxqFh4buVbeG7r8ODYeG7h3Vh4buH4bq14buXIGHhu4Rwb2HDgMO6b2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7reG7q+G6teG7lW1h4but4bur4bqnbyJhbW/hurVh4but4bur4bqnb2Hhu4du4bqr4buVYeG7leG7r+G7oW9hbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7reG6vcawYeG7reG7q+G7r+G7lW0iYeG7h3Vh4bux4bunYW1v4buL4butYeG7mXNh4but4bq9xrBh4but4bur4buv4buVbSJh4buHdWHhu7Hhu6dh4bq5xrBh4but4bur4bu14buVbWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4fDouG7h2Hhu5Vyb2Hhu4Phu6/hu5VtYeG7reG7q8Os4buVYeG7g+G7s8O6b2Hhu7Hhu7lhbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu4d54bq1YeG7h27Ds+G7lW5h4bup4buvw4Phu4nhu5Vh4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYcOA4bqlYeG7h27hu6/Dg8Os4buVYeG7meG7oeG7lWHhu61udmHDgyBh4buGbnlh4buHw6Lhu4dhxrBu4buzdeG7lW1h4butb8Sp4buVYcOA4bq94buVYeG7h27hu6/Dg2rhu5VhbW/hurVh4buH4bq74buZImHhu7Hhuq3hu5VhxrBuw6rhu5lhbW/hurVh4buH4bq74buZYeG7h27hu43hu69h4but4burw6Lhu4duYeG7lW5vxKnhu5lhw4BvxKnhu4dh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYcOAxKlh4buxb+G7lW4iYeG7rW/DrOG7r2Hhu4Vy4buHImHhu5FuQWHhu63hu6t34buVbWHhu4du4buXYcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rW/EqeG7lWHhu4d54bq1YeG7mcOy4buVbiBh4buu4buA4buU4buCYeG7h+G6ucawYeG6ouG6qWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buHw6Lhu4dh4buFcm9hw4DEqWHhu7Fv4buVbmHDgOG6pWHGsG7hu6/hu5Vh4butbuG7r3Dhu4dh4buxw6Lhu61h4but4burd+G7lW1h4buHbuG7l2Hhu5Fu4buvYcOA4bu54buHYeG7h27huqvhu5Vh4buV4buv4buhb2Hhu5Vu4bujYeG7k2lh4bup4buvw4Nh4buZ4buhYW5yYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbiJh4buHbuG7pWHhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buBw6Lhu5VhbW/hurVh4buH4bq74buZImHhu5V1b2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7h3Lhu5VtImHhu4Xhu7PDueG7lW1h4buT4bql4buVbSJh4buVbeG7n2HhuqLGoeG7mSJh4buRbuG7r2Hhu5VucOG7rWFtb8OBYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mSJh4bux4bqt4buVYcawbsOq4buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mWHhu5Vu4bq9xrBh4buT4bq94buvIGHhu4bDouG7h2Hhu5Phu7nhu4dh4buT4buz4bul4buVbWHhu4du4bu14buHYeG7leG6q+G7lW1h4buRbuG7r2HDgOG7ueG7h2Hhu4dB4bq1YeG7kW7DquG7r2Hhu5Vu4buzYeG7gG/DrOG7lWHGsG7hu5vhu5VtImEqYeG7reG7iyJh4busbnZhw4MiYU7huq1vYeG7qeG7r+G6teG7lSJh4buG4buh4buVbWHhurXhu5UiYeG7qOG7r+G6reG7lWHhu5PEgmHhu61u4buNYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7h8Oi4buHYcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rW/EqeG7lWHDgOG6veG7lWHhu63huq1vYeG7qeG7r+G6tWHhu4dB4bq1YeG7kW7DquG7ryBh4buGw6Lhu4dh4buFdeG7lWHDgOG7jWHhu5Nvw6zhu5Vh4bup4buv4bq14buVYeG7h27hu43hu69h4but4burw6Lhu4duYeG7lW5vxKnhu5lh4buHbuG7r8Oq4buVYeG7geG7jWHhu4V5YeG7mcOiw4Nh4buZxqHhu4ciYcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rW/EqeG7lSJhbsah4bq1YeG7h27hurnhu60iYeG7geG6reG7l2FucmHhu5PhurXhu5dh4buFcuG7lW1h4buFamHhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vhw4DEqWHhu7Fv4buVbiJh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7h8ahYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtYcOA4bqlYeG6teG7lWHhu63hu5fhuqXhu5UgYeG7hGph4buB4bqt4buXYcOAxKlh4bux4bqt4buVYeG6ouG7r+G6ueG7rWHDgOG6pWHhu4Xhuq3hu5lh4buB4bqt4buXYeG7seG7teG7h2Hhu5Fu4bujZmHhu4du4buXYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5UiYeG7h8Oi4buHYeG7lW3huqXhu5VuImHhu4fDouG7h2Hhu4Xhu43hurVhxrBu4buzdeG7lW1h4buH4bq74buVYeG7lW7hurXhu5VuYeG7h27GoeG7lW1h4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9hw4BvxKnhu4dhw4DEqWHhu7Fv4buVbiJh4butb8Os4buvYeG7hXLhu4ciYeG7kW5BYeG7reG7q3fhu5VtYeG7rW5m4buXYeG7keG7i2Fu4buX4bqn4buHbmHhu4Xhu4lh4bur4bq1XWHhu4fhu5dvYeG7reG7q+G7neG7lW1h4buH4buh4buVbWHhu63DouG7h2Hhu63hu6/Dg8Os4buVYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVImHhu4Phu7lh4buBw6Lhu5dh4butw7Lhu5VuYW7DsuG7lW5dYcawbsOp4buVYeG7h+G7oeG7lW1h4buHw6Lhu4dh4butbuG6peG7lW5hw4Bvw6zhu5Vh4buA4bq14buVYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXYcawbuG7m+G7lW1h4buHbnDhu5VtYeG7g+G7jeG7h25h4buBxKnhu5VuYcOA4buJYeG7h3Vh4bux4bunYeG7hWph4buRb2rhu5lh4but4bur4bq1YeG7reG6ueG7rWHhu4fhuq1h4buHw6Lhu4dhbnJhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7h27huqvhu5Vh4buV4buv4buhb2Ftb+G6tWHhu4fhurvhu5ldYeG7qeG7r+G6reG7lWHhu5PEgmHhu61w4butYeG7h8Oi4buHYW5yYeG7kW/hu5VuYeG7g+G7l+G6teG7lW4iYeG7geG7r+G7oeG7lWHhu4HDouG7lSJhw4Dhur3hu5Vh4buHbuG7r8ODauG7lWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lhw4DhuqVh4bux4bqt4buVYcawbsOq4buZYW1v4bq1YeG7h+G6u+G7mV1h4but4bur4bqn4buZYeG7rW52YcODYeG7h3fhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7h3Vh4bup4buv4bq14buVYeG7h27hu7Xhu4dh4buV4bqr4buVbWHhu61v4buL4buVYW7huqXhu5VuYeG7kW9q4buZYeG7reG7q+G6tSJh4buRb2rhu5lh4bux4buXw6Lhu61h4buT4buz4bul4buVbWFtb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4but4bu3YeG7gcOs4buVYeG7lW3hu5fhuqVvYcOA4bql4buXYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5VdYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7lWHhu5Fuw7Phu4duYW5yYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbiJh4butc2Fu4bulxrBh4butw6Lhu4dhbW/hu4vhu61h4buZc2Ftb+G6tWHhu4fhurvhu5lh4but4bur4bu54buHYeG7rW/hu4vGsGHhu4fGoWHhu7Hhu7lh4buRb2rhu5lh4bux4buXw6Lhu61h4buHeeG6tWHhu4fDouG7lWHhu4FyYeG7rW52YcODICAgYcavTuG7slXhu5RNYeG7mE/hu5ROMy/GsDQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sản xuất và tiêu thụ

Sản xuất và tiêu thụ
2014-02-15 13:31:07

(QT) - Hai mươi tám Tết Giáp Ngọ, ông bạn đồng niên của tôi là giám đốc một doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản gọi điện hồ hởi thông báo vừa xuất được gần 1.000 tấn...

Nảy lộc yêu thương

Nảy lộc yêu thương
2014-02-08 13:09:39

(QT) - “Xuân của đất trời-xuân của lòng người” là hình ảnh giao hòa giữa thiên nhiên cùng vạn vật mà người ta vẫn nhắc đến mỗi độ xuân về. Xuân của đất trời đến hẹn lại lên,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết