Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pzvhuq5y4buj4bupZOG7p3Hhu4NyZOG7qXFy4budxrBkReG6pGThu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4bq4a+G6umThu49D4bupcGTDlWjhu6lwZOG7qcOtxrBkw6nEkcOp4bq54bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p+G7jHFy4bub4bqyZOG7qeG7g+G6umRlZS9l4bqxZMOS4buD4bupZDvhu7Vk4buNceG6quG7jWQ7w7rhu6lxZOG6puG6umThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWRx4buzcmThu6lwcXVk4bq24bu14bupcGThu6fGoeG6tmThu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4bq4a+G6umThu49D4bupcGTDlWjhu6lwZOG7qcOtxrBkw6nEkcOpw6nhurFk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcmThu6lxcuG7ncawZEXhuqRk4bupw63GsGTDqcSRw6nhurnhurdkKnHhu7Fkw5JzZOG6tnHhuqhkO3HhuqjDgeG7qXBk4bq24bquQ+G7jWQ7w7rhu6lxZOG6puG6uuG6sWThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZFHDleG7qOG7jmThurbDuuG7qXFk4buocOG6suG6uuG7n+G7qWTDlcOt4bupcGQm4bqy4buD4bupcOG6r2Q74bqu4bqo4bqg4bupcGTDkuG7g+G7qWQ74bu1ZOG7jXHhuqrhu41kO8O64bupcWThuqbhurpkKnHhu4Phu6lkIMOt4bupZCpx4bqk4bupcGThu49DZHHhu7NyZOG7qXBxdeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buHxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6vcOp4bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hurfDsuG7g+G7q8SC4bqy4buD4bupcOG6tuG6rnLhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqeG6ucSRw6kvZcSRw6rhu4/hurnDqcSRZeG7gcOp4bq/4bq24bq74buHw6nDqsWpw6ot4bq24bqy4bq6LcOy4bq24buN4bq2xJFl4bq34bulw4NwY2Thu4PFqeG6tmFjO+G6rnLhu6Phu6lk4bunceG7g3Jk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWThurhr4bq6ZOG7j0Phu6lwZMOVaOG7qXBk4bupw63GsGTDqcSRw6nhurljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7h8SRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq9w6nhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnKnHhu7Fkw5JzZOG6tnHhuqhkO3HhuqjDgeG7qXBk4bq24bquQ+G7jWQ7w7rhu6lxZOG6puG6uuG6sWThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZFHDleG7qOG7jmThurbDuuG7qXFk4buocOG6suG6uuG7n+G7qWTDlcOt4bupcGQm4bqy4buD4bupcGTDg3Hhu4XhurZkw7Jy4buj4bqyZOG7jXHDumTDtWfhu6tk4bq2Z3JkceG7s3Jk4bupcHF1ZC1kSOG7qXHEg2Q74bqubeG7qWQ74bqy4bq64bub4bup4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO+G6ruG7q+G7qXBk4bupw63GsGTDqcSRw6nDqeG6sWTDsuG7hcawZOG6sOG7heG6tmThu6nhu7NyZOG7j+G6suG7qXBk4bunxqHhurZkxanhurJu4bupZHHhu7NyZOG7qXBxdWRwcuG7g+G7q2TDsuG7g+G7qWThu6lwZuG7qXHhurFk4bunxqHhurZkxanhurJu4bupZOG7jeG6puG7g2Q7ceG6qMOB4bupcGThurbhuq5D4buN4bqxZMOS4buD4bupZDtx4bqow4Hhu6lwZEXhuqRk4bq1w5I7IMOiZDvDuuG7qXFk4bqm4bq64bqxZMOS4buD4bupZDvhu7Vk4buNceG6quG7jWQ7w7rhu6lxZOG6puG6umRFZmTDsuG7g+G7qWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWThu43hu4Xhu41kceG6suG6uuG7neG7qWThuqbhurrhurFk4bq2cXVk4bqm4bq64bqxZOG6tnFm4bupcWThuqbhurpkw7VpZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZEVmZHHhu6tm4bupZOG6tnFm4bupcWThu6dxeXJkxanhuqjDgOG7qXBkxalB4bupZOG7jXjhu6lwZEVy4bud4buNZEVBcmThu41xbOG6tmTFqeG6qMOA4bupcGThu6lwZuG6umThu41m4bupcGTDteG6qMOA4buNZOG7qWvhu6lwZMWp4buX4bup4bqxZHDhu7HDg2TDg3Ft4bupZMSC4bqy4buD4bupZOG6tuG6ruG7r+G7qXBkRWbhu6tk4bunxqHhurZkxILhurJoZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurhr4bq6ZOG7j0Phu6lwZMOVaOG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc7c+G7jXFk4buNQ+G7jWThurZx4buDxrBkxrDhuqjhurJk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bq2eeG6tmThu43hu4Xhu41kw7Xhu5tk4bq2ZnLhurFkw7Xhu5tk4buF4bup4bqxZMSC4bqy4bq6ZMO1deG7qXHhurFk4buNccO6ZOG6tnF14bqxZOG7p8ah4bq2ZMWp4bqybuG7qeG6sWRx4bqoQeG7qXBk4buPw7Phu6lk4buN4bqm4buDZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcOG6sWThu43huqbhu4NkO8O64bupcWThuqbhurpkRWZkw5I7IGQ7w7rhu6lxZOG6puG6uuG6r2ThurDhu7lk4bunxqHhurbhurFk4bq24bu14bupcGThu6fGoeG6tmThu43hu4Xhu41k4buNceG6pmThurbhuq7huqjhu7nhu6lw4bqxZOG7qXBxdWTEguG6suG6usah4bq2ZMWpQeG7qWRFZmThurZx4buDxrBkcHLhu4Nk4buN4buxZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7j0Nk4bq2cWjhu6tk4buN4buF4buNZEXDreG7qWTDsmjhu6lk4buN4bqm4buDZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcOG6sWThu43huqbhu4NkO8O64bupcWThuqbhurpkRWZkw5I7IGQ7w7rhu6lxZOG6puG6uuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7pnXDg2ThurZxw4FyZOG6tnHhu4PGsGTGsOG6qOG6smQ7w7rhu6lxZOG6puG6uuG6sWTDkjsgZDvDuuG7qXFk4bqm4bq6ZEVmZMOSOyBk4buNbMODZOG6puG6umThu41sw4NkceG6suG6uuG7neG7qWThu43huqRk4bq2ceG7o2Rx4bux4buDZOG7qXFy4bub4bqyZEXDreG7qWTDsmjhu6lkw7Xhu6Nk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcuG6sWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4bq4a+G6umThu49D4bupcGTDlWjhu6lwZOG6tnHDtOG7q2TDteG6tOG7qXBkxanhurJu4bq2ZMO1deG7qXHhurdk4buM4bqm4bupcGThu4154bqxZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZMO1aOG7qXDhurFkw7Vo4bupcGRFcuG7l+G7qWRFZmThu43hu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4buNcXPhu6lxZOG6tuG6rnVkLWThurhpZHHhu7Ny4bqxZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jeG7heG7jWRwcmhyZMODceG7hcODZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu6nDreG7qXBkxalD4buNZMWpaeG7qXFkw7Vn4burZEVmZOG6sOG6quG7jWThu41xcsah4bupZMO1bOG6smThu43huqbhu4Nk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41kw7Vo4bupcOG6sWThu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBkw7Xhu7NyZOG7qXDhuqxkw7Vo4bupcGRFcuG7l+G7qeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGThu41xw7pkw7Vn4burZMO1Z3JkceG7s3Jk4buNcXJkw7Lhu7Nk4bq24bquQ+G7jWThurZx4bqy4buz4buNZMO1aOG7qXBk4bqm4bq6ZOG7jeG7uWThurDhuqBk4bupcXLhu53GsGThu6fDimTDqcSRw6nDqWQtZMOpxJHDqeG6vWTDtWjGsGTDsmjhu6tk4bq2cuG7l+G6smThu41x4bqyb+G7qeG6sWThurZyxqHhu6lkw7Xhu7Phurdkw5Lhu4Phu6lkcWbhu6lxZOG7qXFy4bub4bqyZEXDreG7qWTDsmjhu6lkceG6qEHhu6lwZOG7j8Oz4bupZMO14bujZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG6tnnhurZk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZMSC4bqy4bq6ZHHhu6tn4buNceG6sWTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q+G6sWThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWThu43hu4Xhu6lkw7Lhu7PhurFk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZOG6tuG7teG7qXBkccOAw4Phuq9k4bupcHFy4buXxrBk4bq24bq04buNZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bunceG7g3Jk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lkRWZkceG7q2bhu6lk4bq2cWbhu6lxZOG6tnnhurZk4buN4buF4buNZOG7qXFy4budxrBkReG6pGThurZx4bqow4Hhu6lwZOG6uOG6suG6uuG7l+G7qWThurZxw7Thu6tk4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXDhurFk4bupcXLhu53GsGRF4bqk4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5Lhu5fhu6lk4buNZ+G7qXFk4bunxqHhurZkxILhurJoZMO1Z+G6tmTDteG6qMOA4buN4bqxZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurZxw7Thu6tk4buPd3JkRWZk4bupw6zGsGThurZ04bupcWRxdOG7qXFkReG7m2Thu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4bq4a+G6umThu49D4bupcGTDlWjhu6lwZOG6oGTGsOG7s+G6tmThurB5ZMO1deG7g2TDg3Hhuqjhu7nhu6lw4bqxZOG7jeG7uWTEguG6suG7g+G7qeG6sWTDteG7ueG7qWRFdWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6tsO64bupcWThu41x4bqo4buDZMO14bqow4Dhu41k4bq2ceG6qMOB4bupcGThurjhurLhurrhu5fhu6nhurdkIHLhu53hu41kw7Vv4bq6ZMawZ+G7qXFk4buNaHJk4buN4buF4buNcWThurZx4bqmZOG6tuG6pOG7jWRxZuG7qXFk4buNcXPhu6lx4bqxZOG6quG7qXBk4buP4bqk4bupcGThu4144bupcGThu6lwceG7nWThurZxeOG7qXBk4bq2cuG7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZMSC4bqyaOG7qWTFqeG6vOG6sWTDtXLhu5vhurJkcWbhu6lxZEVmZEVy4bud4buNZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZMSC4bqy4bq6ZOG6tuG6rnThu6lx4bqxZOG6tnHhuqZk4bq24bqk4buNZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZOG7jeG7heG7qWTDsuG7s2Thu43hu7Fk4bup4bu5cuG6sWThu43hu7FkxanhurThu41k4buN4but4bupZOG7jXFuxrDhurdkIHLhu53hu41kcHJocmTEguG6suG6usah4bq2ZOG7jXHGoWTDteG7s2Thu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWTDtXlyZEVBcmThu43hu4Xhu6lkw7Lhu7PhurFk4buNeOG7qXBk4buNceG6quG7jWThu494cmThu4/huqhk4buP4burZOG6sMOsw4Nk4bq4xqHDg2TDteG7ueG7qWRFdWRxZuG7qXFk4buNcXPhu6lx4bqvZOG7jeG7heG7qWTDsuG7s2TFqeG6smvhu6lk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWThu43hu63hu6lkcOG7icODZOG7qXFy4bub4bqyZOG7p3Hhu7Fk4bunccOt4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5Xhu6NkxalmxrBk4bq2eeG6tmRx4bu54bupZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWThurhr4bq6ZOG7j0Phu6lwZMOVaOG7qXBk4bq24bqu4bur4bupcGThu6nDrcawZMOpxJHDqeG6ueG6sWTDkuG7g+G7qWQ74bu1ZOG7jXHhuqrhu41kO8O64bupcWThuqbhurpkw7Xhu5tk4bqu4buDZOG6u2Thu6lx4buxxrBk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG6tuG6ruG7r+G7qXBk4bq2a8awZEXhu5tk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buN4bqxZOG7jeG7heG7qWTDsuG7s+G6r2Thurbhu7Vk4buNceG6quG7jWTDtWjhu6lw4bqxZMO1aOG7qXBkRXLhu5fhu6nhuq9kw7Jo4burZEXhu51k4buNcXPhu6lxZOG6tuG6rnVk4bup4buzcmTDsuG7s+G6r2TDtWbhu6tk4bq2Z+G7q+G6sWThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWThu43hu4Xhu6lkw7Lhu7NkRWZk4bq24bu14bupcGRxw4DDg+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pypx4buF4bq2ZMOycuG7o+G6smThu41xw7pkw7Vn4bur4bqxZCpx4buxZMOSc2ThurZx4bqoZDtx4bqow4Hhu6lwZOG6tuG6rkPhu41kO8O64bupcWThuqbhurrhurFk4buMceG6pmThurZ14buNcWRRw5Xhu6jhu45k4bq2w7rhu6lxZOG7qHDhurLhurrhu5/hu6lkw5XDreG7qXBkJuG6suG7g+G7qXBk4bunccSp4bupcGTDtXXhu6lxZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBkw5Vo4bupcGTFqWZk4buncWvhurJkxILhurLhu4Phu6lk4bq24bqu4buv4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurhr4bq6ZOG7j0Phu6lwZMOVaOG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc74bqu4bur4bupcGThurZxw4FyZHBy4buD4bupZOG6tkFy4bqxZOG6uuG7l+G6smThu41t4bqyZOG7qXBm4bupcWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWThurhr4bq6ZOG7j0Phu6lwZMOVaOG7qXBk4bq2ceG6qMOB4bupcGThurjhurLhurrhu5fhu6nhurFk4bq2c+G7jXFk4buNQ+G7jWThurZx4buDxrBkxrDhuqjhurLhurFkcHLhurTDg2TDkjsgZOG7jWzDg2Thuqbhurpk4buN4buF4buNZOG7jWzDg2TFqWnhu6lxZMO1Z+G7q2Thurbhu6tm4bupZOG7j3Lhu53hu6nhuq9k4buncuG7o8awZOG6tuG6ruG7g2Thurbhuq7hu4Xhu41xZOG7qXFy4budxrBk4buN4bqm4buDZOG7qXDhuqjDgXJkw7Xhuqrhu6lwZMO1beG6smThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7qXFy4budxrBkReG6pGTDtWlk4buN4buDxrBk4bunxqHhurbhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu6hw4bqow4FyZMO14bqq4bupcGTDtW3hurJkw4NxaHJkw4Nx4buF4bq2ZHHhurLhurpk4bq2eXJkw7Xhu4Nk4bq24bqu4buF4buNcWThu6lxcuG7ncawZOG7jeG6puG7g2TGsHThu6lx4bqxZMWpZsawZOG6sOG7g+G7q2TDteG7o2Rx4budZOG6tnF54bupcGThu41xc+G7qXFk4bq24bqudWThu41sw4Nk4bq4aeG6sWTDg3HhuqjDgeG7qXDhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qWTDg3FocmRFxJDhu6lwZMawZ+G7qXHhurFkxalmZMO1cuG7o8awZOG6tkPhu4Nk4buN4bqm4buDZOG7qHFr4bupZOG7j2vhu6nhurdkO3Hhu4PGsGTGsOG6qOG6smThu41sw4Nk4bqm4bq64bqxZOG7jXFz4bupcWTEguG6suG6uuG7m+G7qWTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q+G6sWTDssO9cmThu4/huqjhuqLhu6lwZOG7jeG7heG7qWTDsuG7s+G6sWTDsnlk4bq24bquc2Thu43hu4Xhu6lkw7Lhu7Nkw4Nxw4JkccOAw4PhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfDkuG7g+G7qWQ74bu1ZOG7jXHhuqrhu41kO8O64bupcWThuqbhurpk4buNceG6pmThurbhuq504bqxZMODcXlyZHHDgMODZEVBcmThu43hu4Xhu41kw7Lhu4Phu6nhurFk4bupcGbhu6lx4bqxZMO1deG7g2TDg3Hhuqjhu7nhu6lwZMWpcuG7l+G7qWTEguG6suG7g+G7qWThu6lwcXLhu5fhu6lk4buN4bqq4bqyZMO14bujZHByaHJkxILhurLhurrGoeG6tmThurZxbOG6smTDteG7heG7q2RFcuG7neG7jWThurDDrMODZOG6uMahw4NkxalncmThu43hu4Xhu6lkw7Lhu7PhurFk4buNeOG7qXBk4buNceG6quG7jWThu494cmThu4/huqhk4bqw4buD4bqyZOG6sOG7hcODZOG7qXFuw4Phurdk4buoxqHhurJkReG6qMOA4bq2ZMSC4bqy4buFZOG6tnFvxrBkxILhurLhurrhu5vhu6lk4bq2cXRk4buncsah4bupZOG7qXBxdeG6sWTDteG7m2ThurjhurJs4bq2ZEVBcmThu41sw4Nk4bq24bqu4buX4bupZMO14bujZOG6tnTGsGRx4bqoQeG7qXBk4bq2ceG7heG7q2Rw4bqi4bq3ZDvhuq7hu6vhu6lwZMO14bux4bqxZOG7jW3hu6lk4bq2bsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBkcHJocmTEguG6suG6usah4bq24bqxZMOyeWThurbhuq5zZOG7jXjhu6lwZEVy4bud4buNZOG7jXHhu6tkw7Xhu7NyZOG7qXDhuqxk4buN4buF4bupZMOy4buzZMO14burZuG7qWThurZncmThu43hu7lk4bqw4bqgZMO14bujZOG6tmfhu6tkw7Xhu7Phu6lwZMWpQ+G7jWThu4154bupcGRxcsah4bup4bqxZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBkxILhurLhu5dkceG6qOG7ueG7qXBk4buNceG7q2Thu6lw4bqow4FyZOG6tuG6ruG7meG6sWThu43hu7Fk4bq24bqudOG7qXFkw7Xhu7PhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6pzvhuq5t4bupZDvhurLhurrhu5vhu6nhuqUvw4Phuqc=

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023
2023-01-11 17:35:00

QTO - Chiều nay 1/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết