Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6Dhu6Lhu5Phu43hu6HhurHhu7XDvWPhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqx4buJ4buF4bu34bqx4bu1w71jcOG7keG6sXjhu5FzcMO04bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDreG7t8O5cOG6seG7n2fhu7c24bqxw7Thu5NjcOG6seG7n2dw4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4buhZeG7k+G6seG6ssSR4bqx4buRxJFww7ThurHDtOG7k8Opw6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7kMSpY+G7i+G6r8Og4buyZHDDtOG6sXBj4bqk4bqx4bqz4bqzL+G6szbhurHhu4lxxJFw4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6scOsw4Bj4bqxw41jcOG6scOM4buRxqHhurHhu4llceG6scOi4bqrYuG6seG7tcahcOG7keG6seG7i3HhurHDlOG7k2Thu6HhurHhu4nhu6XDrOG6seG7snbhurHDjMO5cMO04bqx4bu14buR4bqi4burcMO0NuG6sVjhu5Fy4bqx4bu0w73huqJ2cMO04bqxw61jcOG6seG7tOG7keG6ouG7rXDDtOG6seG7tcO94bquw6zhurHDjWNw4bqxw4zhu5HGoeG6seG7iWVx4bqxw6Lhuqti4bqx4bu1xqFw4buR4bqx4buebuG6seG7tOG7k29w4bqx4buK4bqgcMO04bqx4bufxJHhu6HhurHhu7XDveG6onZww7ThurHhu4lxxJFw4bqx4buJ4buT4bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71jNuG6sXDhur3hu6HhurHhu7Xhu5Vw4buR4bqx4buR4buVcOG7keG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu6Phu5Fj4buT4bqx4buib+G6seG7kXFlw6zhu5HhurHDrGNx4bqx4buJ4buT4buN4buh4bqx4buJ4buF4bu34bqx4bu1w71jcOG7keG6sXjhu5FzcMO04bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDreG7t8O5cOG6seG7n2fhu7c24bqxw7Thu5NjcOG6seG7n2dw4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4buhZeG7k+G6seG6ssSR4bqx4buRxJFww7ThurHDtOG7k8Op4bqx4bu1w71xcMO04bqx4buL4buXeOG6seG7tcO94bqi4buxw6w24bqx4bu1w71xcMO04bqx4bqyxJHhurHhu7Nj4bu34bqx4bu1b+G7teG6sVDDtOG7t+G6pG5w4bqx4buJZHDhurFZ4bu34bqm4bqx4bug4bq5ceG6seG7tWXhu5PhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhurLhuq7DrOG6scOt4buTbnDhurHDtOG7k+G7seG7kzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqxYuG6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6reG6t+G6t3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6w3w61jcXnhu7djcMO04bu1w73hu5M34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXDouG6t+G6tS/hurPhurfhuq3hu4vDouG6s+G6qcOiYsOi4bql4bu14bqzw6LhuqfDouG7n+G6ty3hu7XDvWNww7Qt4bqt4bql4bqt4bqzN+G7nXjDtOG6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqv4bui4buT4buN4buh4bqx4bu1w71j4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6seG7ieG7heG7t+G6seG7tcO9Y3Dhu5HhurF44buRc3DDtOG6scOs4buR4bulcMO04bqxw63hu7fDuXDhurHhu59n4bu3NuG6scO04buTY3DhurHhu59ncOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7oWXhu5PhurHhurLEkeG6seG7kcSRcMO04bqxw7Thu5PDqeG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq9i4bq34bq34bqv4bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tSLhuq/huq3hurfhurfhuq/hurEvw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMOMY3jhu7Xhu5NxcOG6r8Ogw5Thu5Nk4buh4bqx4buJ4bulw6zhurHhu7J24bqxw4zDuXDDtOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtDbhurFY4buRcuG6seG7tMO94bqidnDDtOG6scONY3DhurHhu7Thu5HhuqLhu61ww7ThurHhu7XDveG6rsOs4bqxw41jcOG6scOM4buRxqHhurHhu4llceG6scOi4bqrYuG6seG7tcahcOG7keG6seG7nm7hurHhu7Thu5NvcOG6seG7iuG6oHDDtOG6seG7teG6v3DDtOG6sXnhu7fEkeG6seG6ssSR4bqxw6zhu5Hhu7nDrOG6seG7tG/hu7XhurHDrGTDrOG6seG7ieG7q3DhurHhurLhu5fhurFw4buR4buDcOG6seG7i+G7l3jhurFw4bq74buh4bqx4buh4bux4buT4bqx4bq14bq34bq1w6LhurEt4bqxw4lw4buRNOG6seG7kDfhu7TDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buI4buN4bqxw6zhu5HDgOG6seG7icWpcMO04bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4buzcWThu7XhurHhu7Xhu5Vw4buR4bqx4buR4buVcOG7kTbhurHhu6Phu5d44bqx4bu14buR4but4buT4bqxeOG7kWThu7XhurHhu5Hhu5PDsnA24bqxcMO04bq7cOG6scOs4buR4bq/cOG6scOsZMOs4bqx4buRxJFw4buR4bqx4bqy4buT4bqxw63hu7fDuXDhurHhu59n4bu3NuG6scO04buTY3DhurHhu59ncOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7oWXhu5PhurHhurLEkeG6seG7kcSRcMO04bqxw7Thu5PDqeG6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7XDvXFww7ThurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHDtOG7k2Nw4bqx4bu1w73huqLhu7HDrDbhurHhu7XDvXFww7ThurHhurLEkeG6seG7s2Phu7fhurHhu7Vv4bu14bqxUMO04bu34bqkbnDhurHhu4lkcOG6sVnhu7fhuqbhurHhu6DhurlxNuG6scONY3DhurHDjOG7kcah4bqx4buJZXHhurHDouG6q2LhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu4nhurnhurHDrWNw4bqx4buRxJFw4buR4bqx4buib+G6seG7kXFlw6zhu5HhurHDrGNx4bqx4buJ4buT4buN4buh4bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDreG7t8O5cOG6seG7n2fhu7c24bqxw7Thu5NjcOG6seG7n2dw4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4buhZeG7k+G6seG6ssSR4bqx4buRxJFww7ThurHDtOG7k8Op4bqx4buL4buXeOG6seG7tcO94bqi4buxw6w24bqx4bu1w71xcMO04bqx4bqyxJHhurHhu7Nj4bu34bqx4bu0b+G7teG6sVDDtOG7t+G6pG5w4bqx4buJZHDhurFZ4bu34bqm4bqx4bug4bq5ceG6seG6teG6t+G6tcOi4bqx4bu1w71ucOG6seG7ieG7l2PhurHDrcSRcOG6seG7tcahcOG7keG6sVnhu7fDqXDDtOG6seG7tMO94buXN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu4jhu6dww7ThurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHhuqRu4bu34bqxw6xm4bu34bqxw6xkw6zhurHDrOG7q+G6sXnhu7djcDbhurHhu4nhu6tw4bqx4bqy4buX4bqxw6zhu5HDg8Os4bqxcOG6u3DDtOG6sXDhur3hu6HhurHDrOG7keG6vcOs4bqx4bu14buVcOG7keG6seG7keG7lXDhu5E24bqx4buL4buT4buPcOG6scOt4buTb3A14bqx4bu14bq7cMO04bqxw6zhuqLhu61ww7ThurHhu7XDvWNx4bqx4buJxrDhu5M24bqxw6zhu7dww7ThurHDrOG7hXjhurHhu7Xhu5HDuXDDtOG6seG7teG7k3A14bqxw6zhu5HDgOG6seG7icWpcMO04bqxw4Lhu4PhuqThurHhu4vhuq5ww7ThurF44buR4bqi4burcMO04bqxZHA24bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu5/huq7DrOG6seG7n+G6ouG7r3DDtDbhurF44buR4bqi4burcMO04bqx4bu14buTw7Jw4bqx4buJ4buF4bu34bqx4bu1w71jcOG7keG6sXDDtOG6u3DhurHDrOG7keG6v3DhurHhu7Xhu5Vw4buR4bqx4bu1w71lcMO04bqxw63hu7fDuXDhurHhu59n4bu3NuG6scO04buTY3DhurHhu59ncOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7oWXhu5PhurHhurLEkeG6seG7kcSRcMO04bqxw7Thu5PDqeG6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7XDvXFww7ThurHhu5/hu5tw4buR4bqx4bqy4bquw6w24bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFw4bqxeOG7kcOB4bqx4bu1w71kw6zhu5E3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tGXhu5PhurHDreG7t8aw4buT4bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71jNuG6seG7iWXhu5PhurHhu4vhu5PDsnDhurHDrGTDrOG6seG7n+G6rsOs4bqx4buf4bqi4buvcMO04bqxw6zDuXDDtOG6sWNwNuG6scOtxanhurHhu4nFqeG7k+G6scOt4buTbnDhurF44buRc3DDtDbhurHhu5HDqeG7k+G6sXnhu7djcDbhurF54bu3w6lw4bqx4buf4bqm4bqx4bu14buR4buX4bqx4bu1w73huqLhu61ww7ThurHhu4nhurnhurHDrWRx4bqxw6xkceG6seG7o+G7kWThu5PhurF54bu3ZOG7teG6seG7teG7lXDhu5HhurHhu5Hhu5Vw4buRNuG6seG7i+G7k+G7j3DhurHDreG7k29wNuG6seG7o2/hu7XhurF54bu3w6nhurHhu4nhu4Xhu7fhurHhu7XDvWNw4buR4bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDreG7t8O5cOG6seG7n2fhu7c24bqxw7Thu5NjcOG6seG7n2dw4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4buhZeG7kzbhurHhu5HEkXDDtOG6scO04buTw6nhurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFw4bqx4bu1xqFw4buR4bqx4bu14buR4but4buT4bqxw7Thu5NjcOG6sXnhu7djNuG6seG7ieG6v8Os4bqxw63hu5PDsuG7teG6seG7n8SR4bqx4bu1w71xcMO04bqx4buJ4buv4bu14bqxw6xjceG6seG7ieG7k+G7jeG7oeG6seG7tW/hu7XhurFQw7Thu7fhuqRucOG6seG7iWRw4bqxWeG7t+G6puG6seG7oOG6uXE34bqx4buI4buncMO04bqx4bu14buR4but4buT4bqxcG7hu7fhurHDvcO64bqxcOG7keG6tnDDtOG6seG7o+G7kXLhurHhu6Phu5HhurtwNuG6seG6suG6ouG7sXDDtOG6seG7oeG6vcOs4bqxeOG7kWThu7XhurHhu7Phu5Nw4buR4bqx4bu1w71xcMO04bqxeeG7t2ThurHhu7XDveG7lXDhu5HhurHhu7Xhu5Hhuq7DrOG6seG7keG7k8OycOG6sXDhu5Hhu5PDsuG7oeG6seG6ssOB4bqx4buJ4buN4bqxw41jcOG6scOM4buRxqHhurHhu4llceG6scOi4bqrYuG6seG7tcahcOG7keG6seG7o+G7l3jhurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHhu7Xhu5NveOG6seG7teG7keG7tzbhurHDrOG7kcah4bqx4buJZXHhurHhu7Xhu5FkceG6scO0dzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgWOG7kWThu7XhurHDreG7k+G7jeG7t+G6seG7tWXhu5PhurHDrOG7keG7t+G6pG9w4bqx4buj4buT4buN4buh4bqx4bu1w71jNuG6scOU4buTZOG7oeG6seG7ieG7pcOs4bqx4buyduG6scOMw7lww7ThurHhu7Xhu5HhuqLhu6tww7ThurHhu55u4bqx4bu04buTb3DhurHhu4rhuqBww7ThurHhu4nDs+G6sXDDtOG7keG7l+G6scOsZMOs4bqxcMO0xJFw4buRNuG6seG7n+G6rsOs4bqx4buf4bqi4buvcMO04bqx4bu14buTb3jhurHhu7XDgcOs4bqxw6zhu5HDgOG6seG7icWpcMO04bqx4bu14buR4bquw6zhurHhu5Hhu5PDsnDhurHhu5Hhu5PDsuG7t+G6sXnhu7fDqeG6scOsZMOs4bqx4bujb+G6seG7kXFlw6zhu5HhurHhu4tx4bqxw41jcOG6scOM4buRxqHhurHhu4llceG6scOi4bqrYuG6seG7tcahcOG7keG6scOC4buD4bqk4bqx4buL4bqucMO0NuG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7iXLhurHDrHLhurHhu6Jv4bqx4buRcWXDrOG7keG6scOsY3HhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurHhu4nhu4Xhu7fhurHhu7XDvWNw4buRNuG6sXjhu5FzcMO04bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDreG7t8O5cOG6seG7n2fhu7c24bqxw7Thu5NjcOG6seG7n2dw4bqx4bu14buR4bqi4burcMO04bqx4buhZeG7k+G6seG6ssSR4bqx4buRxJFww7ThurHDtOG7k8Op4bqx4bu1w71xcMO04bqx4buL4buXeOG6scOsY3HhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurHhu7XDveG6ouG7scOsNuG6seG7tcO9cXDDtOG6seG6ssSR4bqx4buzY+G7t+G6seG7tW/hu7XhurFQw7Thu7fhuqRucOG6seG7iWRw4bqxWeG7t+G6puG6seG7oOG6uXE3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tOG6u3DDtOG6scOs4bqi4butcMO04bqx4bu14buR4bu34bqx4bu14buRZ3jhurHhu7Xhu5HDuXDDtOG6seG7teG7k3A24bqxcOG6veG7oeG6scOs4buR4bq9w6zhurHhu7Xhu5Vw4buR4bqx4buR4buVcOG7kTbhurHhu7Xhu7dmcOG6seG7tcO9YzbhurHhu6Phu5Phu43hu6HhurHhu7NxZOG7teG6scOs4buR4bq/4bu14bqxw6zhu5Ft4bqx4bu14bu34bqkb3DhurHDreG7k25w4bqxw7Thu5Phu7Hhu5M24bqx4bu1w710cMO04bqx4buJ4buT4buN4buh4bqx4bufxJHhurHDrGTDrOG6seG7ieG6ouG7rXDDtOG6seG7oXNwNuG6seG7n+G7peG7k+G6seG7oXY34bqxWOG7keG7peG7k+G6seG7keG7r3jhurHDrGTDrOG6seG7n+G6rsOs4bqx4buf4bqi4buvcMO04bqxw6zhu5HDg8Os4bqxcOG6u3DDtDbhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurF54bu34bqkw7Nw4bqxw6xkw6zhurHDrOG7hXjhurHhu7XGsOG6scOs4buRw4PDrOG6seG7teG7t+G6pG5w4bqx4bu1w73hu7fhuqTDs3A24bqxeOG7kWThu7XhurHhu4nFqXDDtOG6sXnhu7dmcOG6scOs4buR4bu5cMO04bqxcOG7keG7g3DhurHhu4vhu4Nw4bqx4bu14buZw6zhu5HhurHDrOG6rsOs4bqx4bu14buRY+G7oeG6scO04buTY+G6sXjhu5FzcMO04bqxcMO0xIJjNuG6sXjhu5Fk4bu14bqx4buR4buTw7JwNuG6seG7teG7peG6scO04buTZMOs4bqx4buRxJFw4buR4bqx4bqy4buT4bqxw63hu7fDuXDhurHhu59n4bu3NuG6scO04buTY3DhurHhu59ncOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7oWXhu5PhurHhurLEkeG6seG7kcSRcMO04bqxw7Thu5PDqTbhurF54bu3Y+G6seG7iXLhurHDtHJ44bqxeOG7kWZw4bqxw63DqXHhurHhu4nDqeG7oeG6sWNw4bqxcOG7k3Dhu5HhurHhu7XDvWfhu7XhurHhu7Xhuq424bqxY3DhurHhu7VxxJFw4bqxw4LhurnhurHhu5HFqeG7k+G6seG6ssSR4bqxxrBw4bqx4buJ4buXcOG7keG6seG7teG7keG7l+G6seG7tcO94bqi4butcMO0N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6BQ4buR4buDcOG6seG7i+G7l3jhurFwxJHhuqQ24bqxw41jcOG6scOM4buRxqHhurHhu4llceG6scOi4bqrYuG6seG7tcahcOG7keG6seG7ieG6ueG6seG7teG6v3DDtOG6sXnhu7fEkeG6seG6ssSR4bqxw6zhu5Hhu7nDrOG6seG7tG/hu7XhurHhu5/hurlw4buR4bqx4buJZXE24bqxw6xkcOG6scOtxanhurHDrOG7keG7k29w4bqx4buz4bub4bqxw6zDgGPhurHDrGTDrOG6seG7ieG7q3DhurHhurLhu5fhurFw4buR4buDcOG6seG7i+G7l3jhurFw4bq74buh4bqx4buh4bux4buT4bqx4bq14bq34bq1w6I3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3hD4bu34bu14buRccO94bqvw6Dhu5DEkeG6seG7tMO9Y3DDtMOhL3jDoA==

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023
2023-01-11 17:35:00

QTO - Chiều nay 1/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết