Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDhu5nhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buSROG7mOG6tlDhu6Thurbhu5Lhu5ZR4buS4bq24bu24buyxahR4buQ4bq24buK4buEKeG6tuG7kirhu7BR4buQ4bq2w4xF4buYw4Av4buS4bq04bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFllSkThu4jhurDhuqBBw7Thu5nDgeG6ti3hurZ04bus4buY4bq2UD3hu4rhurbhu7bhu5hP4bu44bq2xKgqROG6tuG7isSQ4buK4bq24buQ4buY4bumUeG7kOG6tuG7iuG7hCnhurbhu7bhu7LFqFHhu5DhurZQ4bus4buY4bu14bq24buKU+G6tuG7kOG7mMSQ4bq24bu24buyxqDhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu4pEUuG6ti5FUuG6tuG7tOG6uFHhurYo4bu4RuG7tuG6tlHhu5Lhur5Q4bq2UeG7hFHhu5Dhurbhu4pEUuG6tuG7tuG7kuG7uOG6tlHhu5JIWeG6tuG7iuG7klLhurbDjEXhurbhu4pSUeG6tlHhu6RR4buQ4bq24buI4buEUeG7teG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4bq24buH4buS4bu4KcOTUeG6tlHhu6RR4buQ4bq2QeG7h2bDgeG6tuG7tuG7mlHhu5LhurbDtOG7uOG6uFHhu5Dhurbhu5nhu7LGoOG6ti4/ROG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhurbhu57hu5JE4buY4bq2UOG7pOG6tuG7kuG7llHhu5Lhurbhu7bhu7LFqFHhu5Dhurbhu4rhu4Qp4bq24buSKuG7sFHhu5DhurbDjEXhu5jhurbhu7bhu7JPUeG6tuG7iOG7mOG7jFHhurbhu7bhu5Thu4rhu5LhurbhurThurbhu5JE4bq24bu2w4nhu5jhurYo4bq64bq2xINEUOG6tuG7meG7kiQp4bq2QeG7kuG7uCnhu4xR4bq2xINEUOG6tuG7g8avw4HhurYu4bus4buY4bq2w4Lhurbhu5LGr+G6tuG7tuG7kkRQ4bq24buQ4buYROG7t8OA4bu2RMOM4bugSuG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwUEThu7Lhu5Dhu5hRw73Dglko4bq2ROG7uOG7tlLhurDhuqDDgOG7tuG7suG6oMOA4bu24buI4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24bu04buy4buK4but4bqwLy/hu4rhu7fDjERSw53hu7hEUeG7kOG7tuG7suG7mOG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qv4bq04bqo4bqmQy/huqZC4buI4bqs4bqy4bqq4bqkQ+G6puG6quG7tuG6tOG6tOG6qOG6qMOC4bqq4bug4bq04bu34buiWeG7kOG6sOG6ti/huqDDgC/hu7bhu4jhuqDDgC/hu7bhu7LhuqDDgOG7tuG7suG6oMOA4bu24buI4bqgw4BZ4bqg4buH4buY4buOUOG6tuG7tuG7skThurZQ4buk4bq24buS4buWUeG7kuG6tuG7tuG7ssWoUeG7kOG6tuG7iuG7hCnhurbhu5Iq4buwUeG7kOG6tsOMReG7mMOAL1nhuqDDgC/hu7bhu4jhuqDDgC/hu7bhu7LhuqDDgC/hu7ZEw4zhu6BK4bqg4buZ4buSSlLhurbEqFPhu7Xhurbhu4rhu4Qp4bq24buSKuG7sFHhu5DhurbDjEXhu5jhurbEqCpW4buK4bq24bu24buyxahR4buQ4bq2KEpR4bq24buQ4buYLEThurYuKuG7rlHhurbhu4pEUuG6tuG7tOG7uOG6tsSoRFHhu5Dhurbhu57hu5jDk1Hhurbhu7bhu5Lhu5jDk+G7tuG6tuG7iuG7sOG6tsOM4bq4UeG7teG6tlBI4bu24bq2xKjGr+G6tuG7tuG7ssWoUeG7kOG6tuG6qOG6suG7t+G6suG6suG6suG6tuG7iuG7hCkv4buSROG7t+G6tuG7meG7slJR4buQ4bq2xKhT4bu14bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbhu4dm4bq24bu24buaUeG7kuG6tuG7kuG7quG6tuG7tuG7slbhurbhurThurLhurJ24bq24buK4buEKeG6tuG7kOG7mOG7plHhu5DhurYuReG6tuG6pOG6snbhurYuSOG7tuG6tuG7tirhurZZ4buS4buEUeG6tsOMU1Hhu7Xhurbhu7bhu6hR4buQ4bq24buQ4buYxJDhurbhu7bhu7LGoOG6tuG7kuG7quG6tuG7tuG7slbhurbhu7bhu5I64buK4bq24buS4buY4buMUeG6tlDhu6Thurbhu5Lhu5ZR4buS4bq24buQR1HhurbhuqThuqrhu7Xhuqzhurbhu7bhu7Lhu5jhu4zhu7jhurbEqMWoUeG7kOG7teG6tuG7ilRR4bq24bugw4nhu5jhurbhu4hS4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4jhu4RR4bq2xKhTUeG7kOG6tuG7kFNZ4bu34bq2ZeG7mOG7jFHhurbhu4rhu4Qp4bq24buSKuG7sFHhu5DhurbDjEXhu5jhurbEqERR4buQ4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7tuG7puG7tuG7teG6tuG7iDrhurbhu57hu5jDk1Hhurbhu7RE4bu44bq24bue4buSUuG6uFHhu5DhurbhurThuqbhurYt4bq24bq0QuG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG7tE7hurbhu4rhu5JS4bq24bu24buS4bu44bq24buSUsOJ4buK4buS4bu34bq24buJUeG7kOG6tsO14buSRFHhurZm4buQVeG7iuG6tuG6scWoUeG7kOG7teG6tsO14buSU+G6tsSR4buYxJBQ4bq2xKjhu6bhu4rhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buEUOG6tuG7h2bhurbhu7bhu5pR4buS4bq24buK4buSUuG6tsOM4buYw5Phu7bDveG6tmUq4buwUeG7kOG6tsOMReG7mOG6tuG7oEXhurbhu6BSw4nhu5jhurbhu4rhu4Qp4bq24bu24buS4buEUeG6tuG7tuG7kuG6uFLhurbhu4pEUuG6tuG7nuG7klLhurhR4buQ4bq24bu24buyT1Hhurbhu4gq4bus4buY4bq24bqm4bqy4bq24buKUOG7t+G6tsSD4buEKeG6tlnhu5Ij4bq24buSVlnhurYu4bus4buY4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq24bugUsOJ4buY4bq2xKhG4bu24bu14bq24buKU+G6tuG7nuG7kuG6uOG6tlHhurxR4buQ4bq24buK4buSxqDhu7jhurbDjFNR4buQ4bu14bq24buyS+G7tuG7teG6tuG7ksOJUeG6tuG7tuG7puG7tuG6tlFPUeG6ti4/ROG6tuG7ilPhurbhu7bhu5Lhu47hurbhu7bhu7LFqFHhu5DhurbEqCpW4buK4bq2UeG7kFJF4buY4bq2UcOKUeG7kOG6ti5F4bq24buK4bq44bq24bu24buyUlHhu5DhurbDjFNR4buQ4bq24buy4buEUOG6tlHhu7Dhu5jhurbhu4pT4bq24bu2xJBR4bq24buK4buSSuG6tuG7tuG7kipE4bu34bq24buRw5Xhurbhu5Iq4buwUeG7kOG6tsOMReG7mOG6tsSoKlbhu4rhurbhu4gjUeG7kOG6tuG7oEVQ4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tuG7oOG7mOG7jOG7uOG6tsSo4buO4bq24buK4buSw5PhurbDjOG7mMOTUeG6tuG7kirhu7BR4buQ4bq24bu24buSw4pZ4bu14bq24buKU+G6tlAj4buY4bq24bu24buS4buwUOG6tuG7skbhu7bhurbEqOG7gOG7iuG6tuG7tuG7sipR4buQ4bu14bq24bu24buSKuG7rlHhu5Dhurbhu7Q74bq24buIPVHhu5Dhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhu5IsUeG7kOG6tuG7iMagWeG6tuG7oMOV4bu14bq24bu2w5Phu7bhu7fhurbhu5nhu5JKUuG6tirhu6zhu4rhurbhu7bhu5RR4buS4bu14bq24bq04bq24buSROG6tuG7kirhu7BR4buQ4bq2w4xF4buY4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4jhu4RR4bq24buKU+G6tuG7tuG7kuG7juG6tuG7tuG7kuG7uOG6tsSoKlbhu4rhurbhu7bhu7JPUeG6tuG7iCrhu6zhu5jhurbhuqbhurbhu7ZGUeG6tuG7ssOV4bq24bue4buS4buk4bu14bq2LuG7rOG7mOG6tuG7kOG7mMSQ4bq2w4zEkFHhurbhu57hu5JS4bq4UeG7kOG6tuG6tOG6rOG7t+G6suG6suG6suG6ti3hurbDguG6rOG7t+G6suG6suG6suG6tsSoxahR4buQL+G7nuG7kOG6tuG7tuG7kuG7luG6tuG7tE7hurZQRFHhu5Dhurbhu6DDieG7mOG6tlHhu5Dhu7jFqFHhurbhu6BW4buY4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tlHhu5LDmuG6tuG7iuG7klLhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7iOG7hFHhu7fhurbDo09R4bq24buKw4lR4buS4bq2xKhT4bq2LuG7mOG7jOG7iuG6tuG7tuG7ssWoUeG7kOG6tihKUeG6tuG7kOG7mCxE4bq2Lirhu65R4bq24buKRFLhurbhu7Thu7jhurbhu4pUUeG6tuG7iuG7kuG7plHhu5DhurYoU+G7mOG6tlBUUeG6tsSoRuG7tuG7teG6tuG7tuG6vFHhu5DhurbEqMav4bq24buK4buSSuG6tlnhu5Ik4bu14bq24buQ4buYLOG6tklQ4bq24buK4buSUuG6tsSoRuG7tuG7t+G6tuG6scWoUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7kOG7mEBZ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4jhu4RR4bq24buQ4buY4bq4UOG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu4rhu5LhurxQ4bq24bu0U+G7iuG6tuG7kOG7mCxE4bq24buSRVHhu5Dhu7Xhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2WeG7kuG6uOG7mOG6tlBG4bu24bq24buK4bukUeG7kOG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7iFVR4bq24bu24buSOuG7iuG6tsOM4buW4bu14bq24bu24buyP+G6tuG7isOa4bq24buK4buSUuG6tuG7iuG7hCnhurbhu4pEUuG6tuG7tOG7uOG6tlHhu5Iq4bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tsSo4buEKeG7t+G6tuG7meG7mFHhu7XhurbhurhR4buSw73hurbhu5ll4bubxIPhurbDtOG7lcO54bqnZsOAL1nhuqA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới
2016-12-09 07:39:06

(QT) - Tối 7/12/2016, tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Mobifone Quảng Trị tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số MobiTV. Đây là loại đầu thu HD sử dụng...

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền
2016-12-09 07:38:43

(QT) - Hôm qua 8/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm...

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh
2016-12-08 03:24:32

(QT) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-...

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”
2016-12-08 03:24:18

(QT) - Trong 2 ngày 6- 7/12/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Project Vietnam Foundation, Hoa Kỳ đã tổ chức tập huấn “Giúp sơ sinh thở” cho các bác sĩ, điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết