Cập nhật:  GMT+7
ỂXỈÌS=Ò33BÍ0yY4=ÚÍỄy2Ò*Ì4Y%Ì4á"%WẼÌ$"Ì4á{%WÌ=ÒYỂ/XỈỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0ỏÚÒTÍỄờ.ÌXỲ%XÌ“ỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌSX5%WÌ4ÒẳÌWY60ÌU Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌỌ%Ì0XÕ4Ì47Ì4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%W”Ì"ÌặỐÌy2YỰ5Ìớ*%WẼÌX5ẳỰ%Ìy2YỰ5ÌữX*%WÌUỐÌWY60Ì%Xă%WÌ%Wá[YÌ$Ố%ÌXÕ%Ì47ÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%WẼÌắá{%Ì=Ư%Ì42*%WÌ=Ỏ$ÌỒ%Ì#Y%XÌ4ỨÊÌíỜẳÌ=ỎÌắYỰSÌ=Ỏ$ÌẵÌ%WXỸÒÌR"YÌ%X[Ì3ảÌX>Ì42]ÌắỎÌ4Y%Ì4á"%WÌ%ỎẳẼÌ%XYỪ5Ì%Wá[YÌ3Ò5Ì#XYÌ2ÒÌ47ÌUỐÌR;Ì15ÒÌ$ỖSÌSÔ$ÌUỬÌ4ảÌ4Y%Ì=Ỏ$Ì=ÕYÌS5)SÌU[YÊỂ/0ỄỂ4ÒR=ÚÌ34ẳ=ÚBÍ$Ò2WY%ẸĨ0ặÌÒ54*ÍỄỂ42ỄỂ4TỄỂY$WÌ32SBÍ//SÊRÒ*15Ò%W42YÊắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨĨJK/KOTMỊKJMĨK4ỈMÓÓNỈ=ỈÊ@0WÍÌ/ỄỂ/4TỄỂ/42ỄỂ42ỄỂ4TỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄờ.ÌXỲ%XÌ“ỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌSX5%WÌ4ÒẳÌWY60ÌU Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌỌ%Ì0XÕ4Ì47Ì4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%W”Ì"ÌặỐÌy2YỰ5Ìớ*%WÌUỐÌ4YỨ0Ì3àSÌSX*Ì%Wá[YÌ4ạ%WÌ=Ở$Ì=>YÌắá{%Ì=Ư%Ì42*%WÌS5)SÌ3!%WÌ-d%XẸÌgÊỏỂ/0ỄỂ/4TỄỂ/42ỄỂ/4ÒR=ÚỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄẩ%XÌí>ÌẶ5Ờ%ÌẮYỰ4ẼÌhX9Ì4ỴSXÌỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌặỐÌy2YỰ5Ìớ*%WÌỀX5ẳỰ%Ìy2YỰ5ÌữX*%WỆẼÌy2á"%WÌgÒ%ÌUYỪ5ÌXỎ%XÌ$.ÌXỲ%XÌ“ỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌSX5%WÌ4ÒẳÌWY60ÌU Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌỌ%Ì0XÕ4Ì47Ì4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%W”ÌắQ%ÌS?%Ì%W5ẳƯ%ÌSÔ$Ìặ6SÌắỪÌ%WỎẳÌ2ÒÌ$Ộ4Ì$.ÌXỲ%XÌắỎ*ÌWỞ%ÌS5!YÌ4XỌ%WÌM/ĨỊĨĨÌắạÒÌ15ÒÊÌg"YÌ4Ợ4ÌSÔÌỈKÌ%XỜ%ÌắỠ4ÌSXÝ%XÌS9ÒÌ%WỎẳÌ2ÒÌ$Ộ4ÌUỪ5ÌS&Ì$Ỗ4Ì4ạÌ3}$ÊÌỏ:ÌWY!%WÌ%XÒ5Ì"ÌSX>ÌUỪ5ÌWỖ0Ì0XÔYÌ%Xă%WÌ#X&Ì#XỒ%ẼÌR Ì%W Ì42*%WÌắYỰSÌX?ÒÌ%XỠ0Ìắ}YÌS)%WÌU(%WÌ3Ò5Ì%Xă%WÌ%Ồ$ÌSÔYÌ4Õ*ÌắỲÌ=>YÌ=Ở$ÌT*Ì$Ỳ%XÌWỜẳÌ2ÒÊÌhXáÒÌS&ÌắYỰSÌ=Ỏ$ẼÌS*%ÌUá[%WÌX*Ỏ%Ì=á{%WÌ42"Ì%Ư%ÌWỠ0ÌWXỪ%XÌ42*%WÌ35ẳÌ%WXỸÌS9ÒÌSXÝ%XÌX:ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄt%WÌẮYỰ4ÌSX*ÌRYỨ4ẼÌ4<%WÌ3!Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌỌ%Ì0XÕ4Ì47ÌXYỰ%ÌUÒ%WÌSáÌ426Ì4ÕYÌUỴÒÌ0Xá{%WÌ=ỎÌỈNÌ%Wá[YẼÌ42*%WÌU&Ì3!Ì%Wá[YÌ4Xá[%WÌặ5ẳƯ%ÌS&Ì$Ỗ4Ì=ỎÌỈKÌ%Wá[YẺÌ3!Ì%Wá[YÌUYÌ=Ỏ$ÌỒ%Ì%W*ÕYÌ4Ỷ%XÌ=ỎÌJÌ%Wá[YẼÌS&ÌắYỰSÌ=Ỏ$Ì<%ÌUỴ%XẺÌỈĨÌ%Wá[YÌS&ÌắYỰSÌ=Ỏ$Ì%Xá%WÌRỢ0ÌRƯ%XẼÌĨÌ%Wá[YÌắQ%Ì4XỢ4Ì%WXYỰ0ÊÌợỘ$ÌRỘ4ÌUá]SÌ4Ỳ%XÌXỲ%XÌ%ỎẳẼÌUỬÌSX9ÌU)%WÌ42*%WÌS.%WÌ4ỌSÌ15Ô%Ì=ẵẼÌWYỌ*ÌT8SÌWY60ÌU Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌỌ%Ì0XÕ4Ì47Ì0X?%WÌ%WạÒÌ4ỌYÌ0XÕ$ẼÌắá{%Ì=Ư%Ì42*%WÌS5)SÌ3!%WẼÌỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌặỐÌắ}YÌ3ảÌX>Ì42]Ì4ÝSXÌSảSÌS9ÒÌh.%WÌÒ%ÌặỐÌy2YỰ5Ìớ*%WÌ42YỬ%Ì#XÒYÌặỜẳÌTả%WÌ$.ÌXỲ%XÌSX5%WÌ4ÒẳÌWY60ÌU Ì%Wá[YÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌỌ%Ì0XÕ4Ì47Ì4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄíỜẳÌ=ỎÌắYỰSÌ=Ỏ$Ì4XỬÌXYỰ%Ì3ảÌ15ẳỨ4Ì4Ờ$ÌS9ÒÌSỌSÌSả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌắỎÌ=ảSÌ=á]%WÌS.%WÌÒ%ÌặỐÌ#XYÌ#YƯ%Ì42ỲÌ4YỨ0ÌSỠ%ÌSỌSÌ42á[%WÌX]0ẼÌX>Ì42]Ì4XYỨ4Ì4XảSÌ%XYỪ5ÌX*Õ4ÌU)%WÌ42*%WÌS5)SÌ3!%W…hXÝ%XÌ3ảÌWỞ%ÌWaYÌ%ỎẳÌ#XYỨ%Ì%Xă%WÌ%Wá[YÌ$Ố%ÌXÕ%Ì47ÌSÔ$Ì4XỢẳÌS&ÌU)%WÌ=ảSÌắỎÌ4ảÌ4Y%ÌX{%Ìắ}YÌ%XYỪ5Ì#ỨÌX*ÕSXÌSX*Ì4á{%WÌ=ÒYÊÌẩYÌ%ỢẳÌUỪ5Ì0XỢ%Ì#X"YÌ4XÒ$ÌWYÒÌ$.ÌXỲ%XÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợWỎẳÌ2ÒÌ$Ộ4ẼÌỈKÌ42á[%WÌX]0Ì42Ư%ÌUỪ5ÌXỎ*ÌXà%WÌ#ẵÌSÒ$Ì#Ứ4Ì4XảSÌXYỰ%Ì15ẳÌá}SÊÌơXYÌ%WXÚÌÒ%XÌí>ÌẶ5Ờ%Ìy2ảSÌỀ3Y%XÌ%Ồ$ÌỈÓÓKỆÌ0XỌ4ÌRYỬ5ÌSÔ$Ì4á"%WÌ42*%WÌ%WỎẳÌ2ÒÌ$Ộ4Ì$.ÌXỲ%XẼÌÒYÌ%ỢẳÌUỪ5Ìặ6SÌU)%WÊÌy2á}SÌ4Ứ4ÌợW5ẳƯ%ÌUỌ%ÌĨỊĨĨẼÌy2ảSÌSXỢ0ÌXỎ%XÌặ*%WÌRÔ%ÌỌ%ÌJÌ%Ồ$Ì47Ì4ÕYÌy2ÕYÌWYÒ$ÌợWXỸÒÌẩ%ÌỀ4X5)SÌg)Ìh.%WÌÒ%ẼÌU&%WÌ4ÕYÌX5ẳỰ%ÌhÒ$Ìớ)ỆÊÌớỎÌ$)4Ì4XÒ%XÌ%YƯ%Ì%XÒ%XÌ%XỤ%ẼÌ%Ồ%WÌU)%WẼÌ#XYÌ42"ÌắỪÌUỴÒÌ0Xá{%WẼÌy2ảSÌUỐÌỢ0Ì9ÌTảÌUỴ%XÌSX*Ì4á{%WÌ=ÒYÌ%Xá%WÌắỲÌÚÌ%WÕYẼÌ$ỖSÌSÔ$Ì%Ư%Ì#X.%WÌTỌ$ÌRỎẳÌ4;ÊÌí6%WÌ=6SÌ%ỎẳẼÌSỌ%ÌR)ÌS.%WÌÒ%ÌặỐÌắỎÌỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌWỖ0ÌW ẼÌ%Ộ$ÌRỘ4Ì4Ờ$Ì4áÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyXÚ*Ìy25%WÌ4ỌÌợW5ẳỮ%Ìỏă5ÌỏỎẼÌữX&Ì42á"%WÌh.%WÌÒ%ÌặỐẼÌ0X&Ì42á"%WÌRÒ%ÌUYỪ5ÌXỎ%XÌ$.ÌXỲ%XÌSX*ÌRYỨ4Ì4X[YÌWYÒ%ÌSXỢ0ÌXỎ%XÌỌ%ẼÌy2ảSÌUá]SÌSỌ%ÌR)Ì42ÕYÌTÕẳÌ%WXỪÌ=Ỏ$ÌUỌÌắỎÌ2Ợ4Ì4XỎ%XÌ4XÕ*ÊÌơXYÌ42"ÌắỪÌ%XỎẼÌy2ảSÌ$5!%Ì#X"YÌ%WXYỰ0ÌRỔ%WÌSXÝ%XÌ%WXỪÌ%ỎẳÌắỎÌSỞ%Ì3!Ì$)4Ì3!Ìắ!%ÌUỬÌUỞ5Ì4áÌ$"Ìặá"%WÌUỌÊÌíỖSÌRYỰ4Ì=ỎÌy2ảSÌSX:%ÌắỴÌ42ÝÌ$"Ìặá"%WÌ"ÌWỞ%Ì#X5ÌắảSÌy2ÕYÌWYÒ$ÌợWXỸÒÌẩ%ÊÌẴÌ4á"%WÌS9ÒÌ4XÒ%XÌ%YƯ%Ì%ỎẳÌ=6SÌUỞ5Ì#XYỨ%Ì%XYỪ5Ì%Wá[YÌ%W Ì%WỎ%WÌ%Xá%WÌ3Ò5Ì#XYÌ4Ỳ$ÌXYỬ5Ì$)4ÌSỌSXÌ4XỢ5ÌUỌ*ẼÌS.%WÌÒ%ÌặỐÌ%XỠ%Ì4XỢẳÌUỜẳÌ=ỎÌ#ỨÌX*ÕSXÌS&ÌS{Ì3"ÌắỎÌ#XÔÌ4XYÊÌh.%WÌÒ%ÌặỐÌắỎÌỏ)YÌhả5ÌSXYỨ%ÌRY%XÌSa%WÌUỐÌWỖ0ÌW ẼÌ0XỜ%Ì4ÝSXÌUỬÌWYÒÌUỲ%XÌWY60Ìy2ảSÌắÒẳÌắ!%ÊÌợX[Ì3ảÌ“RÔ*Ì=Ố%X”Ì%ỎẳẼÌ#ỨÌX*ÕSXÌS9ÒÌy2ảSÌUỐÌ4XỎ%XÌS.%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄiảÌỌ%ÌUYÌắỎ*ÌX*Õ4ÌU)%WẼÌSỌSÌU{%ÌXỎ%WÌUỪ5ÌX*Ỏ%Ì4XỎ%XÌ%XáÌẵẼÌ#XỌSXÌXỎ%WÌ%W]YÌ#XÚ%ÊÊÊÌ=ỎÌ%YỪ$ÌU)%WÌắYƯ%Ì=}%Ì=Ò*ÌU!YÌắ}YÌy2ảSÊÌhXÝ%XÌắỲÌUYỪ5ÌU&ẼÌ4ÕYÌR5YẼÌ%ÒẳÌ4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%W”ÊÌy2ảSÌSa%WÌRỎẳÌ4;Ì%>YÌ%YỪ$ÌSX5%WẸÌ“hX6%WÌ4.YÌSỞ%Ì3ảÌWY60ÌU Ì%XáÌUá]SÌắÒẳÌắ!%ẼÌX:SÌ%WXỪẼÌ4Õ*ÌắYỰSÌ=Ỏ$ẼÌ4áÌắỢ%Ì4Ờ$Ì=ẵẼÌX>Ì42]Ì4X9Ì48SÌ0XỌ0Ì=ẵÌ%XỔ$ÌWY60ÌU ẼÌWYÔYÌ15ẳỨ4Ì#X&Ì#XỒ%ẼÌắá}%WÌ$ỘSÌ42*%WÌ15ỌÌ42Ỳ%XÌ4ỌYÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%W”ÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄựÌ4X[YÌUYỬ$ÌXYỰ%Ì4ÕYẼÌgÒ%ÌUYỪ5ÌXỎ%XÌ$.ÌXỲ%XÌUỐÌWY60ÌU Ì$)4Ì3!Ì42á[%WÌX]0ÌắỎ*ÌS.%WÌ4ẳÌ=Ỏ$ÌS.%WÌ%XỜ%ẼÌS&Ì4X5Ì%XỠ0Ì<%ÌUỴ%XÊÌha%WÌS&Ì%Wá[YÌ3Ò5Ì%Xă%WÌ=*Ì=Ộ%WÌắỪÌ15ỌÌ#XàÌUỐÌ$Õ%XÌTÕ%ÌUỬÌ$"Ì=?%WÌU&%Ì%XỠ%Ì4Ỳ%XÌẳƯ5ÌắỎÌặỜẳÌTả%WÌXÕ%XÌ0X6SÌWYÒÌUỲ%XÊÌợX[ÌUá]SÌ4Y%Ì4á"%WẼÌ%Xă%WÌ%Wá[YÌ$Ố%ÌXÕ%Ì47Ì"ÌặỐÌy2YỰ5Ìớ*%WÌUỐÌ4Ỳ$ÌUá]SÌUá[%WÌ$"ÌXá}%WÌ4á{%WÌ=ÒYẼÌ4ảÌ4Y%ÌX?ÒÌ%XỠ0ÌS)%WÌU(%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄgÔ*ÌỏỎỂ/0Ễ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Áo xanh tình nguyện về cùng Vĩnh Khê

Áo xanh tình nguyện về cùng Vĩnh Khê
2022-08-24 05:31:48

QTO - Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức có...

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
2022-08-23 05:24:20

QTO - Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi (NCT) là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết