Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sSTDgeG6u8O64bub4bqnbOG7h+G7neG6p0LhuqLDusah4bqnQeG6ouG6u8O64bub4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhuqLhurvhuqdub8O64bqnbuG6sOG7neG6p2zhurDhurvhuqdU4bud4bqob8OB4bu5w7nDuXThuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw6M+w7pPQuG7ucOBb8OAw4DEg+G6py3huqckw4Lhuqdsw4PhuqfDgMOD4bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p03hurvDgcOBb8O64bqnS2/DuuG6oMOg4bqna+G7pcO6xqHhuqdu4buJ4bu54bqn4bqgw4HDg8O6xqHhuqd14buv4bqg4bqnQeG6ouG7geG6p2vhu6XDusah4bqna+G6u0PhuqfDgeG7reG7neG6p2524bud4bqn4bub4bqyecO6xqHhuqfhuqjhu4PDusah4bqn4bqow6rDueG6p3ThurJ54bud4bqnbOG6sOG6u+G6p1Thu53huqhvw4Hhu7nDucO5dOG6oeG6p03DueG6p2zhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6p2zhu5vDueG6pz3huqLDum1vw4F04bq7w7ptw6DhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnVeG7nXNv4bqnUsO5w7pvw4DhuqfDgOG7heG7ueG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhu7jhu5vhurvhuqdr4bulw7rGoeG6p8O64bqkbOG6p2zhurLDveG7neG6p23hu53hu5XDuuG6p8OB4bq74bqn4bu14bqn4bu54bubw4PhuqDhuqfhuqDhu5vhurThuqdkw6DhuqfhuqjDquG6p2zhurbDusah4bqndMOq4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhuqLhu7HDusah4bqnbOG7peG6p+G6oOG7o8O64bub4bqnbOG7m8Os4bqg4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p27hu6HDuuG7m+G6p3PDtOG6oOG6p0HhuqLhu4HhuqHhuqc94bqiw7ptb8OBdOG6u8O6beG6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p2zhu5vhu53DtMO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6p+G6qS3huq3huqfhuqHhuqdM4bunw7rhuqfhuqh54bud4bqnVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l0w6DhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p2vhur/hu53huqd04buLw7rhuqfDusOqQ+G6p27EqUPhuqfhu5vFqeG6p0LhuqLhu7HDusah4bqnxqHhu4vDuuG6p8ah4bud4bqs4bq74bqna+G7gcO6xqHhuqdCw7Thu7nhuqfhu5vhur/Dusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G6oOG6u2t0b+G6p8OA4bqgQ3RvNOG6pXXhurvDgcah4budw7ph4bqr4bu5QuG6p+G6u+G6ouG6oMO54bql4bqx4bqv4bqgw4HhurHhuq/huqBt4bqx4bqv4buddcah4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWJi4bqt4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqXhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pWPEkcOp4bql4bqna8O5w4Ftb8OBNOG6peG6qeG6peG6p8OAw4FsNOG6peG7m+G6oOG6oOG7uWEvL+G6quG6quG6quG6oeG6qMO6b0Lhu7nDgW/DgMOA4bqhw7pv4bqgL+G7luG7nXRvw4AvPeG6omtyb2zhuqAvYksv4bq64bqpL2Phurov4buW4bqpL2PhuqFy4bu5xqHhuqUv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurFA4bqi4buB4bqna+G7pcO6xqHhuqdr4bq7Q+G6p3XDquG6ouG6p27GsOG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqds4bubw6zhuqDhuqd0w6rhuqdtw7nhuqd14buv4bqg4bqnTE4+4bqn4bqgw4Hhu43huqds4bqw4bq74bqnVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l04bqnw7rDs3XhuqdC4bqi4buxw7rGoeG6p8OAw63DuuG6oeG6p+G7gMO64bubYeG6p01V4bqh4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq8v4bqg4bq7a3Rv4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxPeG6u+G6ouG6p+G6oMOB4buJw7rhuqduw6zhuqLDoOG6p+G7mlQ+4bqnI+G6u+G7l+G6u2904bqnS2/DuuG7neG6oG964bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqnw4DhuqThuqdr4bqkbOG6p+G6oOG6tGzhuqfhuqh54bud4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhuqLhurvhuqfDusaheeG6p8O6xqHEqcO64bqh4bqn4bqlTuG7peG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G7m+G6ouG7scO6xqHhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqn4bqow6rhuqd0w6p14bqn4bqg4bub4bq7Q+G6p2524bud4bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p27DrOG6osOg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p8OA4bqk4bqn4bqg4bub4buf4bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG7q+G7neG6p2zhurbDusah4bqnbOG7m3jhu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7seG6oOG6oeG6p0zhu5vDg8O6xqHhuqfhuqDhu6vhu53huqd14buFbOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqndHfhu53huqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0LhuqJDw7XDuuG6p27hu5nhuqd1w6zhuqDhuqdr4bulw7rGoeG6pcOg4bqnbOG7m+G7ncO0w7rhuqd04bqy4buzbOG6p8ah4bud4bq74bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnJMOtQ+G6p0vhurvDuuG6p8Oa4bub4bq74bqn4bqg4bubw4LhurvhuqfDuuG7m+G7icO64bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6pVPhu5vhu53huqds4bul4bqnbHjhuqfhu5vhu6/hu53DoOG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqfhuqDhu6vhu53huqdu4buH4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqDhu4nDuuG6p23huq7Dusah4bqh4bqnTOG7m+G6okPhu5PDuuG6p23hu6PDuuG7m+G6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4bqi4bq74bqndOG7i8O64bqnw7rDqkPhuqduw4PDusah4bqndMOq4bqnw7rGoXnhuqfDusahxKnDuuG6oeG6pyTDgeG6veG7neG6p2vhu6XDusah4bqna+G6u0PhuqfDumZ14bqn4bqgw4HhurJ5bOG6p3Phu5vhuqLDusah4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G6qMOq4bqnbOG7peG6p+G7gcO64bub4bqn4bub4bqy4bu1w7rGoeG6p27DtMO64bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhuqLhurvhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG7q+G7neG6oeG6p8Oa4bub4bqyw7rGoeG6p+G6oOG7q+G7neG6p3XhuqLhu7HDuuG6p8O64bub4buFbOG6p3Thur/hu53huqd04buLw7rhuqfDuuG6rOG6u+G6p3TDquG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqfhuqDhu6vhu53huqdu4buH4bqnbOG7m3jhu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7seG6oOG6p+G6qMOq4bqnbuG7peG6p3V54bud4bqndMOq4bqn4bqow6zDuuG6p27hu5Hhuqd0ecO64bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7q+G7neG6peG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/huqDhurtrdG/huqfDgOG6oEN0bzThuqV14bq7w4HGoeG7ncO6YeG6q+G7uULhuqfhurvhuqLhuqDDueG6peG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6sTfhuqd9b3XhuqdsdOG7neG7ueG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4bqi4bq74bqn4bubw6rhu53huqfhu5vhurJ5bOG6p2zhurDhurvhuqdU4bud4bqob8OB4bu5w7nDuXThuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurEk4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDusOg4bqnc+G7m+G6vWzhuqfhuqh54bud4bqn4burw7rGocOg4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnROG6p3Phu53DtMO64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdu4butw7rGoeG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqoeeG7neG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG7q8O6xqHhuqfDuuG7m+G7icO64bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqnbOG7m8O54bqnPeG6osO6bW/DgXThurvDum3huqHhuqfDmsah4bq7Q+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p8OAw63DusOg4bqn4bqg4bub4bqw4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7uG/hu7lv4bqnI2/hu53DuuG6u+G6p27hu4fhuqfhuqDGsOG6p0Thuqfhu7nhu5vhu4HDuuG6p+G6tMO6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqgw4Hhu7Phuqd0ROG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqgw6rhu53huqHhuqfhu5rhu6t14bqnw7rhurtDw6DhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnUsO5w7pvw4DhuqfDgOG7j+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G6qOG7keG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqdu4buhw7rhu5vhuqfhuqDhu5vDguG6u+G6p8O64bub4buJw7rhuqdrw6rDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqds4bubw7nhuqc94bqiw7ptb8OBdOG6u8O6bcOg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqd14buv4bqg4bqnbOG6ouG7r2zhuqfhu5vFqeG7ueG6p2zhurDhurvhuqfhu5rhu6/hu53huqdu4butw7rGoeG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqgw6rhu53huqHhuqck4bubb8O54bqndOG6ouG7ieG6oOG6p+G7luG7nOG7luG6usOg4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqnw4Dhu4/huqdz4bub4burw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnbOG7q8O6xqHhuqfDuuG7m+G7icO64bqnw7rDtOG6ouG6p2zhu5vhu6HhuqLhuqfhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6suG7tcO6xqHhuqfhuqDDguG6p2vDtcO64bqnw7rGocO5w6rhu53huqfhuqHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFSb+G7l+G7l+G6p3vhu53DuuG6oG/DgcOg4bqndeG7r+G6oOG6p2zhuqThuqLhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p+G6oMOq4bud4bqnbOG6sOG6u+G6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bu4w4FvdeG7nW/DgeG6p1Rv4bq7xqHhuqJvw6Dhuqdz4bub4bud4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p0LDs+G6oOG6p+G6qOG7keG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bub4bqi4buxw7rGoeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu4fhuqfDuuG7peG7nWHhuqfhuqVU4bqi4buJ4bqg4bqnxqHhu5vhu53huqfDgcOs4bqg4bqnw4Hhu6nhuqfDgWbDusahw6DhuqfhuqDDgeG7icO64bqnbsOs4bqi4bqnw4Dhu4/huqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqfDusahw4LDusah4bqndOG6v+G7neG6p8O6w7ThuqLhuqds4bul4bqnw4DhuqThuqds4bq7w7rhuqfhuqDhu5vhu53hu5Phu7nhuqfDusOqw7nhuqdu4bul4bqn4bqgw4Lhuqdrw7XDuuG6p8O6xqHDucOq4bud4bqh4bqnJMOBxanDusah4bqn4bqgw6rhu53huqdSw7nDum/DgOG6p+G6qMOq4bqn4bqgw4Hhu7Phuqd0ROG6p2zhurDhurvhuqfhu6vDusah4bqnw6xD4bqnw4Hhu6nhuqfDgcOqw7rGoeG6p2vhu53DtOG6oOG6p2zhu6XhuqfGoeG7n+G6p27hu6Xhuqdz4bub4burw7rGoeG6p3bDuuG6p+G6qMOq4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqndOG7j+G6p8OB4bq74bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6peG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFV4buv4bqg4bqnbOG6pOG6ouG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqgw6rhu53huqdz4bub4bq9bMOg4bqnTW/DgXXDueG6oOG6p8ag4bq7dHThurts4bubb8OBw6Dhuqds4bq2w7rGoeG6p2zhu5vDueG6p8OBZsO6xqFh4bqn4bqlTuG7peG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqd0d+G7neG6p8OB4bup4bqnw4HDqsO6xqHhuqHhuqfhurrhu53huqds4bq2w7rGoeG6p2vhu53DtOG6oOG6p8OBZsO6xqHDoOG6p+G6oMOB4buJw7rhuqduw6zhuqLhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqfDusahw4LDusah4bqndOG6v+G7neG6p3Phu5vhu53huqds4bul4bqnQ8O04bqi4bqn4bqg4bux4bqna8O1w7rhuqfDusahw7nDquG7neG6p0LDrXXhuqd0w6zDuuG6peG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFNw7nhu4fDuuG6p1Xhur/DuuG7m+G6ry/hu7nhurE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người mẫu Thanh Trúc: Làm stylist vì đam mê

Người mẫu Thanh Trúc: Làm stylist vì đam mê
2009-10-19 12:05:16

(TPO) - Tôi làm stylist vì đam mê là chủ yếu, kiếm sống chỉ là một phần thôi. Tôi không thấy làm stylist bị nhàm chán, mà chủ yếu là thấy nó chưa đủ để đạt được như ý muốn thôi.

Học viện Ca trù?

Học viện Ca trù?
2009-10-19 12:05:03

(TPO) - Không có trong nội dung chương trình hành động bảo tồn ca trù, nhưng ý tưởng về một Học viện Ca trù được nhiều người khởi xướng, ủng hộ.

Bayern tìm lại được hương vị chiến thắng

Bayern tìm lại được hương vị chiến thắng
2009-10-18 13:30:36

(VnExpress) - Chuyến làm khách trên sân Freiburg giúp thầy trò HLV Louis Van Gaal tìm được chiến thắng đầu tiên trong bốn trận gần đây, và trở lại top 5 Bundesliga.

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus
2009-10-18 13:30:22

(VnExpress) - Amauri đã ghi bàn trở lại sau 7 tháng im lặng, nhưng không đủ đem lại xung lực cần thiết cho "Lão bà" trước Fiorentina. Kết quả hòa 1-1 khiến Juventus vẫn chưa...

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4
2009-10-18 13:30:06

(VnExpress) - Trên sân của Sunderland, thầy trò Rafael Benitez nhận trận thua 0-1 rất đáng để lo lắng. Trong khi đó, Arsenal vẫn hừng hực tiến lên bằng chiến thắng dễ dàng 3-1...

Hỏi sao !

Hỏi sao !
2009-10-18 12:49:12

Đức Tiên Hỏi ngôi sao nào cho em Tuổi xanh đã sớm chông chênh mạn đò Mẹ xưa đắp đổi thân cò Bao nhiêu màu mỡ dành cho tuổi hồng Trăm khe nước đổ về sông Dầm thân tắm tưới...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết