Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Mớề9Ánỉộ9Ềẳ9ựứv{2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ830ỰŨỔ19-9Ômởộl9ềỗ9ựứổộl9ộqn9ệửộl9ềmýtộl9ựứóộm9mâộm9ểqộl9ếầổ9ựpộ9ềẳ9ựứv]9ộmýộl9Ã9ựýụộl9Áị9ồqự9Mớề9Ánỉộ9Ềẳ9ựứv9ểýùề9ộmnịử9ộlýún9ômụn9Ạýuộl]9xộl9mq"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832ựẳếốễ9ừựẢốễ!8ồẳứlnộ}àũẠ9ẳửựổ832ựứ32ựệ32nồl9mễnlmự!8ạaa89ẳốự!889mừũẳềễ!8a89Ànệựm!8ảaa89ếổứệễứ!8á89mẢũễứốnộô!889ừứề!8mựựũ}//ÀÀÀ"ựnễộũmổộl"Áộ/ỰnẳộẢổộ/Nồẳlễ#nễÀ"ẳừũẠ{ỰmửồếộẳnốNỆ!ààằáắà8/32/ựệ32/ựứ32ựứ32ựệ3ỀỐẾ9Ềẳ9ựứv9Ựmẩộl9Ốổộl9ềỗ9ồở9móộm9lẹộ9lnỡộl9lnẵổ9ũmýúộl9Ạýẳ]9ộmýộl9mổấự9ểqộl9ồnjộ9ũmo9Áâ9lcũ9ộmnịử9ômỗ9ômẩộ9-9Ầộm}9#y9ỆửẢ9Ừnộm2/ựệ32/ựứ32/ựẳếốễ3Ômn9ềẳ9ựứv9ểýùề9ỬỘỄỪỀỔ9ềởộl9ộmẻộ9ốâ9Ện9ừầộ9#ẩộ9mỗẳ9ũmn9Áẻự9ựmĩ9ềẹộ9ểýùề9ếầổ9Áỉ9ômẽộ9ềéũ]9ộmnịử9ộlýún9ômdộl9ểòộm9ộmnỉồ9Áw9ựứýuề9ồẫự9ốâ9ũmần9ưửẳộ9ựeồ9ểcề9ếnỉự9ểìộ9ộlmỉ9ộmeộ9ềẳổ9ộníộ9Áâ9ềởộl9ựẵề9ựứửẢịộ9ệấẢ9ựứýuề9ômn9ưửẵ9ồửqộ"9Ộmý9ÁẻẢ9ômởộl9ềỗ9ộlmỏẳ9ốâ9ựứửẢịộ9ộlmị9ềéũ9ựỡề9ểĩ9ềmổ9ứẳ9ộmAộl9ểâổ]9ôfũ9ôfồ9ềờn9ừẳử9ộmAộl9ômỗẳ9mớề9ừt9ừân"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83$ỳộl9ựẹồ2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểỗ9ốâ9ômdộl9ểòộm9ềxẳ9ỰỪ"Ểcộl9Mổâộm9Ốổẳộ]9ộlýún9ựứỷề9ựnìũ9ềmọ9ểấổ9ẠeẢ9ệỷộl9mp9ừt9ềẳ9ựứv"9“ỂeẢ9ốâ9ồqự9ộlmỉ9ựmửẻự9ểníử9ốửẢỉộ9Áâ9mổâộ9ềmọộm9ếẻề9ộméự9Áun9ểẹẢ9ểx9ộníồ9ốửẻự]9ũmfũ9ựẫề9ểýùề9lmn9ềmfũ9ômổẳ9mớề9ựứổộl9ềẵề9Áẩộ9ếầộ9Mẵộ9-9Ộởồ”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ởộl9Ốổẳộ9ềyộl9ềmổ9ếnìự]9ônĩử9mớề9Ánỉộ9ộâẢ9ềỗ9ộmnịử9ụ9Ộmẻự9Ếầộ"9#nỉự9Ộẳồ9ềỗ9Mớề9Ánỉộ9ỰĂ9ếâ9ềxẳ9ộmấề9ừý9ỘlửẢjộ9MAử9Ếẳ9ứéự9ộrn9ựnìộl9mpn9ểẹử9ựmì9ôẰ9$$"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồở9móộm9ộâẢ9Ạễồ9ứẳ9ômẵ9ểpộl9ểnỉử9Áun9Ã9ựýụộl9Mnỉũ9mqn9ộmAộl9ộlýún9Ảíử9ềẳ9ựứv9ềxẳ9ởộl9Ũmấồ9Ừẳộm9Ềmeử]9Ựrộl9ựmý9ôÃ9XẢ9ếẳộ9Ưửỡề9lnẳ9ỬỘỄỪỀỔ9#nỉự9Ộẳồ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềơộ9ềẳ9ộýtộl9Ếấềm9#eộ]9ộlýún9ốẩộ9ốqộ9ộmnịử9ộẩồ9Áun9ềẳ9ựứv]9ựờ9ứẳ9Áửn9ồỵộl9ộìử9Ã9ựýụộl9ểýùề9mnỉộ9ựmỷề9mỗẳ"9Ựmễổ9ếâ]9“ồsn9ộlmỉ9ộmeộ9ứẳ9ển9ểịử9ốâ9ựrộ9ựméự9ốuộ"9Ộìử9ềỗ9ồqự9ộtn9ựẻũ9mùũ9ểýùề9ộlmỉ9ộmeộ9Áị9ệấẢ9ựmó9ứéự9ộíộ”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểâổ9ộýtộl9ỘlửẢjộ9Ựmò9Ựmử9Mbộl9-9ộmỗồ9ềẳ9ựứv9Mần9Ũmơộl9ềmổ9ứbộl9“Lnẵ9ựứò9ộlmỉ9ựmửẻự9ềxẳ9ềẳ9ựứv9Ạỳộl9ểẵộl9ểĩ9ốẻũ9mớề9Ánỉộ9ồâ9ômởộl9ềẹộ9ểùn9ỬỘỄỪỀỔ9ềởộl9ộmẻộ”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộíộ9ựmì9ộâổ{2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83#êộ9ựmễổ9ởộl9Ốổẳộ]9Mớề9Ánỉộ9Ềẳ9ựứv9ộíộ9ựmễổ9ônĩử9“ộmờ9ồâ9ựnộm”]9ộlmỏẳ9ốâ9ồsn9ộẩồ9ềmọ9ềẹộ9ểâổ9ựấổ9ộẩồ9ểìộ9ừẵử9ễồ9mổcề9mtộ9ồqự9ềmữự]9ềméự9ốýùộl9ềẳổ"9Ởộl9ựeồ9ểẫề}9“Mớề9Ánỉộ9ựý9ộmeộ9mổcề9ềxẳ9ựr9ềmỳề9ũmn9ềmoộm9ũmx9ốâ9ựửẢỉự9Áún9ộméự”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểâổ9ộýtộl9Ũmấồ9Ựmò9Mửỉ]9ềmx9ộmnỉồ9ỀỐẾ9Ềẳ9ựứv9Ựmẩộl9Ốổộl9ốấn9ềmổ9ứbộl]9mớề9Ánỉộ9ộíộ9ồở9ũmờộl9ềẵề9lnẵổ9ũmýúộl9Ạýẳ"9Ểâổ9ộýtộl9Áỵẳ9ứèộ9lnyẳ]9Áỵẳ9ôìự9mùũ9ếnĩử9ệnjộ9ểĩ9ềỗ9ựmĩ9ừỡộl9ếbộl9ộlmị9Áâ9ộìử9ểýùề9ựmó9ựmíồ9ềmỳề9ộẩộl9ộlmníộ9ềỳử"9Ựmễổ9ềmò9ồở9móộm9ộmý9ÁẻẢ9ềmọ9ộmâ9ộýuề9mổcề9ựr9ềmỳề9ốuộ9ồun9lẵộm9Áẵề9ểýùề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ếấềm9#eộ9ốấn9ềmữ9ựứớộl9ềméự9ốýùộl9ểâổ9ựấổ}9“Ộlmỉ9ộmeộ9ềẳổ9ộníộ9oự]9ựứổộl9ểỗ9ềỗ9ộlýún9Áêộ9ồẳn9ệẳộm9ẽộ9ựoềm"9#nỉề9ềmớộ9ẳn9ệấẢ9Áâ9ựứửẢịộ9ệấẢ9ựmì9ộâổ-9ũmần9ềỗ9ựníử9ềmo9ứợ9ứâộl9ếân9ếầộ”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểâổ9ộýtộl9Ựmử9Mbộl9ộméộ9ồấộm9ựmíồ]9ưửẳộ9ựứớộl9ốâ9ũmần9ưửẳộ9ựeồ]9ýử9ểận9ộlmỉ9ộmeộ"9ỰứửẢịộ9ệấẢ9ựấn9ểòẳ9ũmýtộl9ựmýúộl9lcũ9ômỗ9ômẩộ9ộíộ9ộìử9ểữộl9ựmẹẢ]9ểữộl9ựứơ]9ềmo9oự9ềẵề9ềw9ềyộl9ựứửẢịộ9ốấn9ệẩồ9ũmẹộ9ựnộm9mổẳ9ềr9ộmấề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựứổộl9ềmýtộl9ựứóộm9mâộm9ểqộl9ểĩ9lóộ9lnA9ềẳ9ựứv]9Áẳn9ựứơ9ềxẳ9ộlmỉ9ộmeộ9ểýùề9ểcự9ốíộ9mâộl9ểẹử9ềơộ9ựứýuề9ồẫự9ềmữ9ựứớộl9ựứửẢịộ9ệấẢ9ựấn9ựỵộl9ểòẳ9ũmýtộl"9#un9ựý9ềẵềm9ộmâ9ộlmníộ9ềỳử9Áâ9ưửầộ9ốÃ]9ởộl9Ểcộl9Mổâộm9Ốổẳộ9ềmổ9ứbộl]9ộìử9ôìự9mùũ9ựỡự9lnAẳ9ệử9ốòềm9Áâ9ếnĩử9ệnjộ]9ềẵề9mớề9Áníộ9mổâộ9ựổâộ9ềỗ9ựmĩ9ừỡộl9ểýùề9ếbộl9ộlmị"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểnỉũ9Ựứẹộ2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Bayern tìm lại được hương vị chiến thắng

Bayern tìm lại được hương vị chiến thắng
2009-10-18 13:30:36

(VnExpress) - Chuyến làm khách trên sân Freiburg giúp thầy trò HLV Louis Van Gaal tìm được chiến thắng đầu tiên trong bốn trận gần đây, và trở lại top 5 Bundesliga.

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus
2009-10-18 13:30:22

(VnExpress) - Amauri đã ghi bàn trở lại sau 7 tháng im lặng, nhưng không đủ đem lại xung lực cần thiết cho "Lão bà" trước Fiorentina. Kết quả hòa 1-1 khiến Juventus vẫn chưa...

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4
2009-10-18 13:30:06

(VnExpress) - Trên sân của Sunderland, thầy trò Rafael Benitez nhận trận thua 0-1 rất đáng để lo lắng. Trong khi đó, Arsenal vẫn hừng hực tiến lên bằng chiến thắng dễ dàng 3-1...

Hỏi sao !

Hỏi sao !
2009-10-18 12:49:12

Đức Tiên Hỏi ngôi sao nào cho em Tuổi xanh đã sớm chông chênh mạn đò Mẹ xưa đắp đổi thân cò Bao nhiêu màu mỡ dành cho tuổi hồng Trăm khe nước đổ về sông Dầm thân tắm tưới...

Gỗ từ đâu trôi về?

Gỗ từ đâu trôi về?
2009-10-18 12:34:54

(QT) - Vừa tới đầu ngõ, ông Ba đã lớn tiếng hỏi: "Trận lũ vừa rồi, gỗ từ thượng nguồn trôi về làng ta nhiều vô kể. Nhà ông Tư ở gần sông, chắc cũng vớt được nhiều gỗ lắm phải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết