Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7qHDhu5FqN+G7j2nhu6k34bupcOG7kWo34buBbMOt4burN+G7qcWp4bqxN+G7j2zhu5FrN+G7qWk34buR4bqnw7Q3YTg5w6MwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MSLhu6bhu6ggN+KAkzdL4budw7Q34buR4bqxw4A34bqjW8OhW2E4OcSDfTfhurzhurHhu5E3w6prw7M34buB4bq14buTN+G7qHDhu5FqN+G7gWzDreG7qzfhu6nFqeG6sTfhu49s4buRazfhu6lpN+G7qcOz4buRazfhu6bhu6vDouG7kWo34buoxalvN+G7geG6pTfhu6lwN8Oqa3nDqjdr4buhbDfhu5Fqa2834bupcOG7kWo34buPaeG7qTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bupcOG7kWo34buBbMOt4burN+G7qcWp4bqxNyLhu6jhu4Dhu6ggN+G7j2zhu5FrN+G7qWk34buR4bqnw7Q3YTg5w6NbN+G7gOG7n+G7kWo3w6prbTdL4bqzN8av4bquN+G7gOG7n+G7kWp9N+G7qOG7quG7uH034buka+G7mTfDimt2N+G7qW/Dqms34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfhu4HhuqU34buBaeG7kTfhur/hu7NbMC/hu6UxMOG7qeG6seG6vcO14buHN8aw4bupw4DDteG7hyw2w7ThurHFqWps4buRPmHhu6XDgTfhurHhu6vhu6nhu5M2MTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTBsw7RqN8awxanDqiw2Ly/Dqlvhur3hurHhu5Phu6fhu6vhurHhu5Fq4bupxalsW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvOcSDOTgvw6DEg+G6v2E54bqjw6FhYTnhu6k5YcOj4bqvOcOjw7U5W+G7jeG7pWo2Ny8xMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buA4buf4buRajfDqmttN0vhurM3xq/huq434buA4buf4buRan034buka+G7mTfDimt2N+G7qW/Dqms34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfhu6nFqeG6seG7kzfhur3huqnhu5FqN+G7j2vhu4fhu5E3w6p24bqxN8OKa3Y34bupb8Oqazfhu6rhurzhu5Dhur434bupw7Phu5FrN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN8Oq4bq3N+G7kWtk4buRN+G7geG6teG7qTfhu6lr4bqz4buRazfhu6ltw6prN8OB4burxJHhu6k3xrDhuq3Dqjfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhu6vhu6HDqjfhu6jhu4Dhu6gwL+G7pTEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2Mcav4bqx4burN8O04buh4bupN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTfDqmvhu6vhurnhu5E34bq9bzfhu4/huq43w7V4w7nhu5FqN+G7kWt4N+G7qWvhurPhu5FrN8O1w6nhu6U34bq84bqx4buRN8Oqa8OzN+G7geG6teG7kzci4bq8w4rhu4AgN8Oq4bq3w6o3w6rEkeG7pXs34bupxals4buL4buRN+G7j2vhurFsN8Wp4bqzN8aw4buT4bq34bupN+G6v+G6seG7kWs3xrDhurfDqms3w6rhurfDqjfhur/hu5PhurHhu5FrN+G7kWprbMOs4bulfTfhu4Fy4buRN+G7uW83a+G6s+G7kWs3w6prbeG7kWs3xrDhu7M34buRamtsw6zhu6V9N+G7qeG7neG7kTdqbOG6t+G7k303w6pyN8aww7o3w6rhurc34bupa+G7i3s3w6pr4buX4buRN8O04bq74burN+G7gWzDreG7qzfhu6nFqeG6sXs34bup4burw4Dhu4vhu5E3w6pr4buX4buRN+G7gWzDreG7qzfhu6nFqeG6sTfhu7lsaOG7kXs34bupw6nhu6U3a+G7q8SR4buRN+G7kWprbMOs4bulN+G7ueG7r3s34bup4burw4Bo4buRN+G7qcWp4burw4DDreG7keKApn03w6rhu6vhu6HDqjfhu6jhu4Dhu6g34bupxanhurE34buPbOG7kWs34bupaTfhu5HhuqfDtDdhODnDozfDqnbhurE34bupw7Phu5FrN+G7gXh1w6o3xanhurE34bun4burZOG7kTfhu6nDvTc5L8OjL2E4OcOjWzfDiuG7q+G7ocOqN+G7qOG7gOG7qDfhu5HhurPDgDfhu4HhuqU3a+G7q8OAN+G7geG7oeG7kWo3OVth4bqhw6A34buRanh0bDfhu6lr4bqxw7Q3amzhurF9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k34bq8w4rhu4A3w6rhurfDqjfDqsSR4bulN+G6oTjDoDfhu5FqeHRsN+G7ueG6szfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurE34bu5bGjhu5F9N2ps4bq3w7Q3xrDhurfhu6k34bu5bGjhu5E3w6PhuqE4N+G7kWp4dGxbN8av4bqx4burN+G7j2tsN8Wp4bqzN8aw4buT4bq34bupfTfhu4Hhu6NsN+G7qXh14buRajfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurE3w7XhurM3YVvhuqHhuqM4N+G6v+G7k+G6seG7kWs34buRamtsw6zhu6U34bu54bqzN0vhu6gjezc5W+G6o+G6r8OhN+G7gXLhu5E34bu5bzdr4bqz4buRazfDqmtt4buRazfGsOG7szfhu5Fqa2zDrOG7pXs3YTk5N8OqcjfGsMO6N+G7qeG7neG7kTdqbOG6t+G7k1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bq8w4rhu4A3w6rhurfDqjfDqsSR4bulN+G7geG6pTfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu5Fqa2xow7Q34bup4buxw6o3w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN8Wp4bqzN8aw4buT4bq34bupN+G7ueG6szdrbMOs4burN8Oqa8Oz4buRazfhur3DouG7kWo34buPaDfhu4Fy4buRN+G7uW834buBbMOt4burN+G7qcWp4bqxN+G7qcWpeHPDqjfDteG7scOqN+G7qWxp4buRN2vhurPhu5FrN+G7qWvhu6s34bupa8Op4bulN+G7qWvhu53hu5FqN+G7qWzhu5E34buB4bux4buRajfhu6lr4buH4buTN+G7p+G7q8OAN+G7qcWpbuG7kWs3w6p24bqxN+G7pWt4cuG7kWo34bq34buRN+G7qOG7gOG7qDfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRa1s34buA4buf4buRajfhu6lrdGx9N+G7qcWp4bur4buRajfDqmvDszfhu4HhurXhu5M34bu54bqzN+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo34buPbOG7i8O0N+G7qcWp4bqxfTdqbOG6t8O0N8aw4bq34bupN+G7qW7hu5FrN2tu4buRazfhu6lr4burN+G7qWvDqeG7pTfhu6lr4bud4buRajfhu6ls4buRN+G7qeG6tWw3w6pyN8aww7pbN+G7jmnhu6k34bun4burw6I3xrDhu6M3w7V4deG7kWo34bula2xp4burN+G6v+G7k+G6seG7kWs34buRamtsw6zhu6V9N0vhu6gjN+G7qWvhu6s34buBeHXDqjfDteG6szdhW8Ogw6HDoC9hW+G6oeG6ozg34buBcuG7kTfhu7lvN+G7qWvhu6vhu6HDqjfhu4Hhu6NsN+G7qXh14buRajfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurF9N+G7geG6teG7qTfhuq/huqF9OMSDIXs3OVvhuqPEg8SDLzlb4bqj4bqvw6E34buBcuG7kTfhu7lvN0vDisav4buQfTfhu4HhurXhu6k34bqv4bqvfcOjIXs3YTnhuq83w6pyN8aww7o34bup4bud4buRN2ps4bq34buTNyLhu6Vr4bq34bupN8awbOG7kWs3xIM34buBcuG7kTfhu7lvN8O0c2w34buBeHXDqjfDqsSR4bulN+G7pWvhu4Phu6U3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqIDfhu7nhurM3w6DhuqFbYcOhw6E3w6pyN8aww7o3w6rhurc34bupa+G7i1s3w4prxJHhu6k3w7V4deG7kWo34bupa+G7neG7kWo34bupbOG7kTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN+G7geG7oTfhu6ls4buRN8Oqw6nDgDfDquG6seG7k1s34bq8w4rhu4A34buo4buA4buoN8OqxJHhu6U34bupw7Phu5FrN+G7geG6pTfhu6nhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN+G7j2zhu4vDtDfhu6nFqeG6sX03amzhurfDtDfGsOG6t+G7qTfhu49v4bulN+G7qWt0bDfhu49r4bqtw6o34bula+G7r8OqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qeG7n+G7kTfhu6nhurVsN8O6N8Oq4bq3w6o34buBb+G6sTfhur3hurPhu5E34buBbMOt4burN+G7qcWp4bqxN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34buB4bux4buRajfhu6fhu6vDgDfhu6nFqW7hu5FrN+G7gWzDreG7qzfhu6nFqeG6sVs3xq/hu6M3w7Vsw6zhu6s34buBbMOt4burN+G7qcWp4bqxN+G7gXh1w6o34bupcOG7kWo3a3Xhu6U34buRa+G6seG7kWs34bupa+G7h+G7kzfhu4Hhu7Hhu5FqN+G7p+G7q8OAN+G7gW/hu5FrN8OqduG6sTfhu6VreHLhu5FqN+G6t+G7kTfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7puG7q+G6sTfhu5Fqa2zDrMO0N+G7qWvhu6s3w6p24bqxN+G6vMOK4buAN+G7qMWp4bur4buRajd4cuG7kWo34buB4bqlN+G7j2nhu6k3w7Xhu6vDqeG7kTfhurzDiuG7gDfhu6hw4buRajfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurE34buPbOG7kWs34bupaTfhu5HhuqfDtDdhODnDozfhu6nDs+G7kWs34bum4burw6Lhu5FqN+G7qMWpbzfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu6nhu6Phu6k3w6rhu6vhu6HDqjfhu6jhu4Dhu6h9N+G7qcSCN8O1w6w3xrDhurFsN8aw4buZ4bupN+G7qWvEkeG7pTfhu7nhurM34buB4bq34buRazdqbOG6tzfDgWnhu6U3w7Xhu5PhurVsN2psxqFsNyLDoC/DoDfDteG7k+G6tWw3a27hu5FrN+G6v+G7k+G6seG7kWs34buRamtsw6zhu6V9N0vDisav4buQfTfhu6nhu53hu5E3amzhurfhu5N9N8Oq4bq3N+G7qWvhu4s34buBw63hu6s3w4Fp4bulN8O14buT4bq1bDdqbMahbCAwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buka+G6t+G7qTfhur1s4buL4burN+G7qeG6tWw3a+G7oWw34buRamtvfTfhu4Hhu5/hu5FqN8Oqa203S+G6szfGr+G6rjfhu4Dhu5/hu5FqfTfhu6Rr4buZN8OKa3Y34bupb8Oqazfhu6rhurzhu5Dhur434bupw7Phu5FrN+G7geG6t+G7kWs3amzhurc3w6rhurHhu5M34buPaeG7qTfhu6fhu6vDojfDqnbhurE3w6rhu6vhu6HDqjfhu6jhu4Dhu6g34buPbOG7kWs34bupaTfhu5HhuqfDtDdhODnDozfDqnbhurE34bupw7Phu5FrN+G7geG6pTfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqns34buB4buf4buRajfhu6lrdGw34bq9bOG7i+G7qzfhur94cuG7kWo34buRa+G7t+G7kWo34buRa+G7t+G7kWo34bupw6nhu6U34bupa+G7i303w6rhurc34buRa2Thu5E34buB4bqlN8Oq4buZN+G7kWtsw63hu6s34buRcTfDteG7s8OqN+G7qcWp4buT4buRajfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o3w6prw7M34buB4bq14buTfTfhu4Fsw63hu6s3a+G6s+G7kWs34bu54bqzN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7qXDhu5FqN+G7gWzDreG7qzfhu6nFqeG6sVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buA4buf4buRajfDqmttN+G7pGvhu5k3w4prdjfhu6lvw6prN+G7quG6vOG7kOG6vjfhu6nDs+G7kWs34buPa2Lhu5FqN+G7gW/hu5FrN8aw4bujN8O1bMOs4burN+G7qOG7gOG7qDfhu49s4buRazfhu6lpN+G7keG6p8O0N2E4OcOjN8OqduG6sTfhu6nDs+G7kWs3xrBnN+G7pWvhu6/Dqjfhu7nhu683w6pr4buTN8Oq4bud4buRajfhu6nhurfDqjfhu4Hhurfhu5FrN2ps4bq3fTfhu49s4buLw7Q34buBbOG7i8O0N2ps4bu34bqxN+G7kWtsw6zDtDfhu4/huqI3w7Thu6Hhu6k3xrDhu6M3w6prw7M34bupbGjhu6s34bun4bur4bqx4buRN+G7qcWp4buX4buRajfDtOG6szfhu4DhurVsN2vhu6FsN+G7gMOi4buRajfhur3hu6E34bupw7Phu5FrN8O1ZeG7kTfhu6lreTcj4bu4TDfhu4HDrTfFqeG6sVs34buoxalo4buRN8OqcjfGsMO6N+G7geG7mX03amzhu7Hhu6U3w6pr4buTN8OqxJHhu6U3dsOAN+G7gcOi4buRajfDquG6t8OqN8OqxJHhu6U34buBbMOt4burN8Oqa8Oz4buRazfhu6fhu6vDgDdr4buT4bq1w6prfTfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7j2k3a+G7k+G6tcOqa3s34bq9cDfGsOG7q+G7kWo34buBbMOt4burN8Oqa8Oz4buRazfDquG6t8OqN8Oqa3Y34bupxal4cuG7kWp9N8Oqa23hu5FrN8aw4bq3w6prN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7juG7qC0jS303w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfDqnI3xrDDujdr4bq1N+G7qWXhu5FqfTfGsOG7tTfhur/hu6/hu5FqN+G7ueG6szfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu5Fq4bur4buf4buRN+G7kWtk4buRN8O14buzw6p9N+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7geG7n+G7kWo34bq94buhN8Oqw6JsN8Oq4bq3w6prN2vhurPhu5FrN8Oqa23hu5FrfTfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhur/hu5PhurHhu5FrN+G7kWprbMOs4bulN+G7ueG6szfDqnI3xrDDujfhu49s4buRazfhu6lpN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTdrdeG7pTfDteG6oDfhu5FrxJHhu6lbN+G7gOG7n+G7kWo34bupa3RsfTfhu49p4bupN+G7p+G7q8OiN+G7qOG7gOG7qDfDteG6s8O0N8Oq4bqn4buRN8OqeTfhu4Hhu4s3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajdrw6w34bupa+G7o+G7kWo34bupa+G7neG7kWo34bupbOG7kTfDtcOp4bulN+G6vcOi4buRN+G7geG7nzfhu4Fv4bqxN8O14bqgNyJKTMavIDfhu7nDrTfDquG6t8OqN8OqcjfGsMO6N+G7j2zhu5FrN+G7qWl9N0vDisav4buQN+G7qcWp4buT4buRajfDqsOiN+G7kXhzw6o3w6p34buRajfhu5FreDfDqnbhurE34bupw7Phu5FrWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4Dhu4s34buPaeG7qTfhu6fhu6vDojfDquG7q+G7ocOqN+G7qOG7gOG7qDfhu6Vr4bq34bupN2vhu6vDgDdrbMOs4burN+G7p+G7q8OiN8Oq4bqx4buTfTfhu4Hhu5/hu5FqN8Oqa2034buka+G7mTfDimt2N+G7qW/Dqms34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfDgGjhu6s3w6pl4burN8OK4buvw6o34buoa+G7o+G7kWo34buPaDfhu6nDs+G7kWs34bula+G7o2w3a3Xhu6U3w6pr4bqr4bupN8Oqa2c34bu5c2w34bq8w4rhu4A34bupxanhu6vhu5FqN3hy4buRajfhu4Hhu4s3w4Hhu7U3w7XhuqA3xrDhu6M3w7Vsw6zhu6t9N+G7pWtk4buRN+G7qW3Dqmt9N+G7geG6t+G7kWs3amzhurc34bupa+G7s8OqN+G7qcWp4bq14buRajfhu49s4buRazfhu6lpN+G7qWvhu4fhu5M34bupw73hu5FqN+G7kWrhurPhu5FrfTfDtcOy4buRazfhu7nhu7PDqn034bupw73hu5FqN+G7gW/hurE34bula3hy4buRajfhu4Hhu4s3w6rhurfDqjfDqsSR4bulfTfDquG6t8OqN+G7kWrhurPhu5FrN8Oqa8OzN+G7geG6teG7kzfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu47hu6gtI0s3w7Thu6Hhu6k3w6rhurfDqms34bula+G7rTdrdeG7pX034buB4buf4buRajfhu6lrdGw3w7XhurPDtDfDqnI3xrDDujfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN8Oqa2xp4buRN8O1eHXDqjfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu5Fr4bu34buRajfhu5HhuqfDtDfhu6lsaeG7pTfhu6lr4buH4buTWzfGr+G7ozfDtWzDrOG7qzfGsOG6seG7qzfhu49rbDfDquG7neG7kWo34bq94bujN+G7pWvDomw34buBeHXDqjfhu6Vr4bq34bupN2vhurPhu5FrN8Wp4buh4buRajfFqeG6pWw34bq94bqp4buRajfhu5FrbMOt4burN2tu4buRazfhu6lrecOqN+G7geG7izfDquG6t8OqN+G7qXA3w6precOqfTfDquG6tzfhu5FrZOG7kTfGsOG7tTfhur/hu6/hu5FqN+G7qWvhu6vDqeG7kTfhu6lsw6zhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOK4bq3w6o3a+G7q8OAw6zhu5F9N+G7qWtvN8OB4bqlfTfhu6lr4bqz4buRazfhu6Vr4bujN+G7qcWp4buT4buRajfhu6nDs+G7kWs3xrDhu7U34bq/4buv4buRajfGsOG7ozfDtWzDrOG7qzfDqnbhurE34buRauG6s+G7kWs34buoa+G7o+G7kWo34buPaDfhu4Hhu4s3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu49pN2vhu5PhurXDqms34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5E34buO4buoLSNLN8OqduG6sTfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWpbN+G6vMOK4buAN8Oq4bq3w6o3w6rEkeG7pTfhu6Vr4bq34bupN2vhu6vDgDfhu49p4bupN+G7p+G7q8OiN+G7geG6teG7qTfhu4F4dcOqN+G7ueG6szfFqeG7seG7qTfhu49s4buRazfhu5Fqa2zDrMO0N+G7ucOtN+G7kWvhu7fhu5FqN2vhurXhu5E3w6praTfhu4Hhu4s34bupcDfDqmt5w6o34bup4buj4bupN8Oq4bq3w6o3w6rhu6vhu6HDqjfhu6jhu4Dhu6g3xrDhurHhu6tbN8OK4buvw6o34buoa+G7o+G7kWo34buPaDfhu6nDs+G7kWs3w6rhu5k34buRa2zDrMO0N+G7ueG7rzfhur3DouG7kzfhu6fhu6vDouG7kX03w7V44burN+G7qcWp4bu3N+G7ueG6szfDquG7neG7kWo34bq94bujN8aw4bujN8O1bMOs4burN+G7qOG7gOG7qDfhu6lr4buH4buTN+G7geG7seG7kWo34bun4burw4A34buBb+G7kWtbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGtk4buRN+G6v2/hu6U34buR4bqzw4B9N8OKa3Y34bupb8Oqazfhu6rhurzhu5Dhur434bupw7Phu5FrN+G7qeG6q+G7kWo34bq94bqp4buRajfhu49r4buH4buRN8Oqa+G7kzfhuqE34bupw6nhu6U34bupa+G7izfhu7nhurM3OeG6ozfDquG6tzfhu5FrZOG7kXs3w4rhu6/Dqjfhu6nFqXjDuuG7kWo3w4rhu6/Dqjfhu6hr4buj4buRajfhu49oN+G7puG7q8Oi4buRajfhu6jFqW834bup4bqr4buRajdqbMSRw4A34buPa+G7h+G7kTfDqmvhu5M3YeG6oTfhu6nDqeG7pTfhu6lr4buLN+G7ueG6szfEg+G6oTfDquG6tzfhu5FrZOG7kTfhu4HhuqU3w6rhu5k34bupa+G6s+G7kWs34bupbcOqazfDgeG7q8SR4bupN8aw4bqtw6o34bupxanhu5Phu5FqN8Oq4bud4buRajfhu6nhurfDqjfhu6jhu4Dhu6g34buPbOG7kWs34bupaTfhu5HhuqfDtDdhODnDo1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS+G7uOG6sDAv4bulMQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người
2018-03-05 15:39:07

(QT) - Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, tính đến 31/1/2018, sau 3 năm tỉnh Quảng Trị thực hiện tinh giản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết