Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47huqti4bqzw7Ul4bq/4bqp4buZ4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu2w53hu47hur7hu4Dhu7IlLSXhur7huqnhu4F7YiXhu6Fiw6LDoSXhur17w6olcTXDtSXDoDxXJeG7j+G6q2LhurPDtSXhur/huqnhu5klw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJcOgOeG6vyXhuqHhurPhur8lw6E+w6ElYWLhurPhur8lw6HhuqvGoeG6v+G6qSXhu6HhurUl4buNxqHDoSXhurvhuqtm4bqjJeG7oXslw6Fbw6olccO0w6FY4bu0L2/hu7bhu7Thu488YeG6veG6oyXhu43hu49y4bq94bqjxagkw6o8w7Lhuqli4bq/4buuP29xJTzDteG7j+G7gSThu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklPOG6veG7j8WoJCQl4buNw7LDocWoJOG6q+G7j+G7j2/hu64vL3BwcFjhu4/huqs84bq/4bqr4bq/YuG6o+G6v1jDoeG7gcOqWOG7oeG6vy9PYsOh4buPw7XDsuG6o+G7jT8qJjsqKC/hu47huqs84bq/4bqrX+G6vMO1POG6vy8uL+G7j+G6q2LhuqPDteG6v+G6qcO1WOG6uW/huqkkL+G7tuG7qeG6v+G6q+G7riXhu4zhuqvDteG7j+G7j+G6o8Oy4buN4buP4buBw6Hhurvhu7Qvb+G7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tC/hu488YeG6veG6o+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buO4bqr4bqj4buBJeG6v+G6qeG6q2Lhurfhur8lw6HGocO1JcOqamIl4bq/4bqrNeG7jyXhu4/huqtkJeG7j+G6q2LhurPDtSXhur/huqnhu5kl4buPfcOqJeG7j+G6q2tiJcOh4buHJeG7j+G6q+G6pSXhurvhuqti4bqz4bq/JcOh4bqr4buBJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPCXhu4/huqtjw6HhuqslIuG6vyXhur/huqvhu5/hur/huqklYeG7nzwlw6HEqcOqJeG6v+G6q2LhurXDtSXDoTzhur3hu4HDsmLhuqNXJeG6v+G6q2LhurXDtSXDoeG6qzXhu48lYcOj4buBJeG7oXsl4bqh4buXa+G6v+G6qVglw4Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG7j+G6qzVyVyXhu408w7Ulw6rDrOG7jyXhuqHhurfDqiXhurvhuqvhu4cl4bq/4bqp4buZVyXhur/huqnhu5drYiXhu488JeG7j2LhurfDtSXhu4/huqvhu5Ml4buP4bqr4bq3w6ol4buP4bubJToqKiUtJSkqKiXDoTzhur3hu4FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6vuG6qeG7mSVh4buRJeG7j+G6qzfhu48l4buN4budJcOhNuG6vyXhu4/huqti4bqz4buPVyXDoeG7hyXhurvhuqtbJeG6vyLhur/huqklb+G6q+G7k8OhJeG6q8OtYiXhur/huqs84bq/4bqrJcOh4bqr4buH4bq/4bqpJeG7oXslceG7hzwlw6prJcOzw7U24bq/4bqpJeG7j+G6qzTDqlcl4buNIMOhJcOgPCXDtSXhu49pYlclPuG6v+G6qyXDqiDhu48l4buP4bqrNeG7jyXhu4/huqs24bq/WCXhur7huqti4bq1w7Ulw6HhuqvGoeG6v+G6qSXDqmLhur/huqslw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48l4bq/4bqp4buXa2Il4buP4bqrYuG6s8O1JeG6v+G6qeG7mSXhur3DtWjhur8lw6Fbw6ol4buP4bqrNXIlYcO1w63hur8lYV0l4buheyXDqjXhu48l4buh4bqvJeG7j+G6q8O1JeG6q8O04buPJeG7oWnhur8lw6Hhu4dY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6vuG6qeG7l2tiJeG7jzwl4bq9w7Vo4bq/JeG6v+G6qyDDoSXhur/huqttJeG6v+G6t+G6vyXhur/huqnhu5kl4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6q8Sp4bq/JcOqw6zhu48lw6HhuqvDtOG7jyXhurvhuqtiJcOhxKkl4buP4bqr4bqlJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq74bqrZuG6o1cl4buNPMO1JeG6u+G6q2Ilw6Hhu4clw6E8JW/huqs5w7Ul4buP4bqrw7U34buPJeG6q+G7gTHDoSXhu4/huqtrYiXhuqliPOG6vyXDoOG7l27hur/huqklYcOi4bq/4bqrWFhYJeG6vuG6qeG7l2zDoSXhur19Ylcl4buP4bqrYuG6s8O1JeG6v+G6qeG7mSXDoeG7hyXhu4/huqvhuqUl4bq9e8OqJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPCXhur/huqldJWHDouG6v+G6q1gl4buO4bqr4bqj4buBJWE+4buBJcOhPuG7gSXDqmpiJeG6v+G6qzXhu48l4buP4bqrZCXhur/huqnhu5klw6Dhu5dqYiUhJeG7j2LhurPhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4bqrw60lw6rhu4liJeG6v+G6qXtyJcOh4buHJeG7j+G6q+G6pSXhur17w6olw6HEqSXhu4/huqvhuqUl4buNw7VyJeG6qWJbw6olw6A24bq/JeG6u+G6qz7hur/huqkl4buP4bqr4bqlWCXDgeG7hyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqpe3Il4buP4bqrYuG6s8O1JeG6v+G6qeG7mSXhurvhuqti4bqz4bq/JcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPCXhurvhuqvhu4clw6Hhuqs1byXhur/huqs34bq/JeG7j+G6qzxyJeG6oeG7i2Il4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6Hhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DsmThur/huqsl4bq9e8OqJeG7oWLDosOhVyXhuqvhu4Exw6El4bq74bqr4buHJeG6u2LhurXDqiXhuqtdw6olccO14bq/4bqpJeG6ocOs4buPJeG7oWpiJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiVxw7Xhur/huqklw7PDtTzhur/huqtY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSXhur/huqnhuqti4bq34bq/JcOhxqHDtSXDoeG7mTwlw6E+w6ElYT7DoSXhu43DqSXhuqA84bq/JcOKfcOh4bqrJeG7j+G6q2Ql4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJeG6oXvhur8laOG6v+G6qSXhu4/huqti4bqzw7Ul4bq/4bqp4buZJcOh4buHJeG7jWkl4bq94buXbOG6v+G6qSXhu49i4bq/4bqrJeG7j8Oy4buR4bq/4bqpJeG7j+G6q+G7lzwl4buP4bqrauG7jyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu49i4bq/4bqrJcOgxJHDoeG6qyXhu6F7JeG6vXvDqiXDoeG6q+G7gSXDoeG6q8O04bq/4bqpJeG7j+G6qzxyJeG6oeG7i2Ilw6E1w7Ul4buPw7LDtMOhWCXDgeG7g+G6vyXhuqFpYiXhu6FqYiVv4bqr4buTJeG6v+G7nyXhu4/huqtkJeG6qWI1w6El4bq/4bqp4buZJcOh4buHJeG7j+G6q+G6pSVb4bq/4bqrJeG6q+G7l23hur/huqkl4bqh4bqz4bq/JcOzw7U+JeG7j8OyZOG6v+G6qyXDsuG7k+G6v+G6qSXhu4/Dssah4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgeG7leG6v+G6qSXhur/huqvhu5cl4buhN3JXJcOgPCXhu43hurEl4buNasOqJXHDtTXhu48l4bqrYsOi4bq/JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/hurNvJeG6v+G6qyLhur8l4buheyXhu43hu50lYcO1aOG6v+G6qSXhur1m4bq/4bqpJcOh4buZPCXDqmhYJeG7jsOy4buB4bq/4bqpJWE+4buBJcOhPuG7gSXDoeG7mTwl4bqgfWIl4bqr4buFw6ElQWLDsuG6qcOqYuG6v+G6qeG6qzzDqlcl4bul4bq9PGE8w6o8JcOdw4rDueG7siXhu4/huqtkJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiVj4buPJeG6v+G6qeG7mSXhu43hurElw6Hhu4cl4bq/4bqpw7VyJcOhxKklw6ogw6El4buPPGIlYWLhurPhur8lw6p9w6Hhuqslw6o+w7Ul4bq/XeG7gSXhu48i4bq/4bqpJeG6qTVvJTsl4bq9NuG6vyXhu43hu4El4buhamIl4bq/4bqp4buXa2Il4bq/4bqp4buZJeG6oeG7mSXhuqliNcOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhur7huqnhu5drYiXhu488JcOh4buV4bq/4bqpJeG6u+G6q2jhur/huqklw7PDteG6t+G6vyXhur/huqsgw6Elw7Iw4bq/4bqpJcOh4bqr4bqzJeG6ocOsJSLhur8lw7Vp4bq/4bqpJcOh4buHJeG7jz7DoSXhuqHDrOG6v+G6qSXhurvhuqtbJcOzw7U84bq/JeG6oWliJeG7oWpiJeG6qWI1w6El4bq/4bqp4buZWCXhu47hu5slcTwlceG7lzwl4bq/4bqp4buXa2Il4buPPCXhuqFdJcOh4buHJeG6vXMl4bq74bqrYiVv4bqrNOG6vyVh4buLJcOhPsOhJWHhu588JSLhur8l4bq/4bqr4buXJeG7jTzDteG7riUi4bq/JeG6v+G6q2LhurXDtSXhu6F74buBJWHhu588JeG7jT7hur/huqlXJeG7j8Oyw7Xhur/huqklYWThur/huqslbSVh4bufPCXhu4/DsuG7lzwl4buhamIlb8Oy4buB4buP4bqjYuG6vyXhu6F7JeG6oeG7l2vhur/huqklw6HhuqvDtXLhuqXhur8l4bqr4buHPCXDoeG6qzfDqiXhu6F74buBJWHhu588JeG7j2liVyXhu4/DsuG7l2rDoSXhuqliayXhur/huqnhu5kl4buP4bubJT8lLSU6JeG6qWJrWCXDgT7DoSVh4bufPCUi4bq/JeG6v+G6t+G6vyXDoeG7hyXhuqliayXDoWkl4bqhxJHhur/huqtXJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bqpYjzhur8lcuG6t+G6vyVbJeG7oXsl4buP4bqra2Il4bqpYjzhur8l4bqh4bqlJeG6v+G6qzxiJeG6u8O5WCXhuqrhu4E8JeG7j+G6q2Lhurfhur8l4bq9c1clw7I8w7Ul4bq/4bqrw7Thu49XJeG6veG7geG6v+G6qSXhur/huqtd4bq/VyXDoeG7mSXhu6F7JeG6q33hu48l4buN4bqj4bq/JeG6vXsl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG7j+G6q8ahw6ElIuG6vyXhuqliw7RvJeG6v+G6qeG7mSXhur/huqnhu4Hhur9YJcOKYuG6v+G6qyXDk8O1NOG6v+G7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Khử hôi miệng do tỏi

Khử hôi miệng do tỏi
2014-08-29 05:57:12

(TNO) - Hành tỏi không thể thiếu trong một số món ăn đêm khuya mùa World Cup. Kết cục là sau một đêm dõi theo trái bóng với hành tỏi đi vào bụng, bạn có cái miệng “bốc mùi”.

Quản lý chặt chất lượng nước uống đóng chai

Quản lý chặt chất lượng nước uống đóng chai
2014-08-29 05:52:58

(QT) - Nước uống đóng chai hiện đã trở thành một sản phẩm được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Do nhu cầu sử dụng của người dân và tính tiện ích mà sản phẩm này...

Đẩy mạnh truyền thông phòng chống HIV/AIDS

Đẩy mạnh truyền thông phòng chống HIV/AIDS
2014-08-29 05:51:54

(QT) - Cùng với xu thế phát triển toàn diện, những năm qua, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xuất hiện và gia tăng một số tệ nạn xã hội như mại dâm, tiêm chích ma...

Nhiều thủ khoa trượt sát hạch công chức thủ đô

Nhiều thủ khoa trượt sát hạch công chức thủ đô
2014-08-28 13:57:34

(TNO) - Theo kết quả sát hạch vừa được Sở Nội vụ Hà Nội công bố, kỳ tuyển dụng công chức 2014 có 41 người thuộc diện đặc cách không phải tham gia thi tuyển, nhưng vẫn phải trải...

Ngăn chặn suy giảm nhận thức khi về già

Ngăn chặn suy giảm nhận thức khi về già
2014-08-28 13:57:23

(TNO) - Suy giảm nhận thức là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi, nhưng có thể hạn chế được điều này thông qua những thói quen lành mạnh sau.

Trả lại tài sản cho người bị mất

Trả lại tài sản cho người bị mất
2014-08-28 13:13:10

(QT) - Khoảng 17 giờ ngày 24/8/2014, anh Trần Minh Trường đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo về phía quốc lộ 1A, khi đến đoạn đường qua cổng số 2, chợ Đông Hà (Quảng Trị)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết