Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoMSQZeG7uDhQxJHDoiJQZC5QJcOjOFtQJMSDUOG6q13hur/hurU4W1Dhu6g4UDfhurHEkVA14buLUMSRXSJQYmXEgyVQWyLGr+G7li9dUsag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu6s/xq8q4bugxqDhu5jEkOG7t+G7ueG7lFAtUMSQXT85UDhbZeG6rzhQxJEiOFDEkeG7h1Dhu53hurFQ4bup4bufLeG7ocSQw5RQxJFl4bu4OFDEkcOiIlBn4buqOVAqMeG6q1A1XcavIlBbIuG7rDhbUDhWN1Bdw6AlUDfDoiLDlFDhu53hurFQxJFj4bq/4bqtOFtQ4bud4bqxUOG7qeG7ny3hu6HEkFBkLlBiZcOtKMSRUCYxOF1QNuG7g8avUCVdw6A4UGfhu6pQJcOjOFtQJMSDUOG6q13hur/hurU4W1Dhu6g4UCVdIDhdUMSRXeG7gSVQJV05UDfhurHEkVA14buLUMSRXSJQxJDhu6vhuqrEkFBiZcSDJVBbIsavUOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBjOThbUFRQ4bqrXeG6v+G6tThbUOG7qDjDlFAmKDhQxJFd4bqlIlAmIj43UDjhu6rDrVDhu53hurFQ4bup4bufLeG7ocSQUCbhu65QJTkiUOG6q13hur/hurU4W1Dhu6g4UFRQNuG7qlA34bq7JVDEkSIhZVAl4bu4OFBd4bq/w6I4W1DEkcOiIlA4XeG6vzhbUCVd4bq/xq9QxJFdPlDEkV3hu4MlUF0iPDhQOFvGr8OtUMSRYzk4W1A4VjdQU1FSw5rhu5BQ4bqqXeG6v+G6tThbUOG7qDhQJV0gOF1QxJFd4buBJVAlXTlQNeG7i1DEkV0iUMSQ4bur4bqqxJBQYmXEgyVQWyLGr1BkLlAm4bq/4bqnJVA24buDxq9QJV3DoDhQxJFjOThbUFNQ4bqrXeG6v+G6tThbUOG7qDhQJcOhOFA24buwIuG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBlw61QOF0iITjDlFA4W2Xhuq84UMSRIjhQJcOqOFtQJV05UCQiKMSRUCrhurlQJV3DoDhQ4bqrXeG6v+G6tThbUOG7qDhQOOG7qjlQxJFdMFBnPThQZC5QJWFQOF1mOFtQJiIpZVAlXTI4XVAmPlDhuqtd4bq5UF3huqfhuqtQXeG6tThQZ8OiIlAmIillUDUiPDhQxJFd4buDJVDEkSJ7OFBkOVBnw6IiUCXhu6glUOG6q13hur/hurU4W1Dhu6g4UCbhur/huqclUCXDozhbUCTEg1Akxq84UCbhu7hl4buQUEcgUCrhurvDlFBdIjw4UCVhUDVdw6M4W1AgxJFQw6xQNSIoOFAkVjhQNV05Vjjhu45QOChlUFvhurHhuqtQU1A14buLUMSRXSJQxJHEg8SRUDhbXSI84bqrUMSQ4bur4bqqxJBQZ+G7qlDEkWXDrT44UGQiOF1Q4buh4burw5RQ4buj4buhUGfhu6pQxJHhurdQJV3hu4ElUMSRXeG7qjhdUCXhu6glUCXhurs3UMSRXSJQOF3hur9QNeG7i1DEkV0iUFRQJV1lOFtQxJFdMFBkLlAlYVA34bqxxJFQJOG6sVDhuqtdQDhQXcOgJVBkIjhdUCrhurlQNV3DozhbUCVhUDhbZcOtPDhQZ8OgOFtQxJFdIlDhu6Hhu6vDlFDhu6Phu6FQZz04UOG6q13hu6wiUCoiUCVdZcOtPjhQJig4UCXhu6glUMSRXeG7qjhdUOG6q13Eg1A2w6I4UCY+UCrhu4NQxJFdIsOUUFvhu7TDrVBn4bu2xJFQZ+G7rMOUUMSRxIM4UDU6N1A1XcOjOFtQJeG7uDhQxJFdIijEkeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buj4bu0OFA4XVclUMSRXeG7gyVQxJEoUDjhu6rDrcOUUOG7neG6sVDhu6nhu58t4buhxJBQKuG7g1A1Iig4UGQuUCVhUDhdZjhbUMSRXcavw61QJuG6tyJQZylQN1nEkVDEkeG6t1AlXeG7gSXhu45Q4burw6AlUGQiOF1QJlY4W1A1w6xQOFtlw608OFBnw6A4W1DEkWPhur/DoiVQNV0iUMSRXSJQ4buYJWFQxJFdIlDhu6Hhu6vDlFDhu6Phu6FQXcavw61QNV3Dozhb4buU4buQUMSQYyE4UCXhurVQZOG6rVAmYcOUUDhdZjhbUF3DoCVQZCI4XVBdw6AlUF0oxJFQJV3hur/hurU4W1DEkWMwOF1QNsOi4bqrUFJTUDgoZVA1XcOjOFtQJWFQOFtlw608OFBnw6A4W1DEkV0iUOG7oeG7q8OUUOG7o+G7oVDEkV0wUCVhUMSRXT5QZC5QJuG6v+G6pyVQKuG7g1DEkV0iUDhbxq/DrVDhuq1QxJFj4bq/4bqlOFtQXcOgJVDEkeG7sCJQJjHGr1Dhuqtd4bq/4bq1OFvhu5BQ4buj4bq5OFtQxJFd4bqlIlBbIsavOFAmYcOUUDhdZjhbUF3DoCVQZCI4XVAmVjhbUDXDrFDEkV0iUOG7oeG7q1BkLlAq4buDUMSRXSJQ4bqtUCXhu6glUCXhurs3UMSRXSJQZ8OiIlBdxq8iUDfhurslUCYgJV1QZ+G7h8avUGk6xJFQxJHEg8SRUDhbXSI84bqrUMSQ4bur4bqqxJBQZ+G7h8avUMSRZcOtPjhQZCI4XVDhu6Hhu6vDlFDhu6Phu6Hhu5BQ4buhKVDEkV0iUGQuUCbhur/huqclUMSRXSIoxJFQNShQJj5QJWFQxJFdPlDEkeG7qCVdUCThu7AlXVAm4bq/4bqnJVBnIjwlUGk6xJFQxJHEg8SRUDhbXSI84bqrUMSQ4bur4bqqxJBQZ+G7qlDEkWXDrT44UGQiOF1Q4buh4burw5RQ4buj4buh4buQ4buWL+G6q8ag4buWxJHGryQ2P1BkxJHDrTY/TeG7oDfGr2NbIjjhu45T4bqraVDGr2XEkTnhu6DGoOG7lsSRY8ag4buWxJEqxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoFRQ4bqrXeG6v+G6tThbUOG7qDhQxJFdIlAl4bq9xq9Q4bud4bqxUOG7qeG7ny3hu6HEkOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagLVDhuqpd4bq/4bq1OFtQ4buoOFBSUOG7jlDEkF0iUMSRXT85UDfDozhQW+G6rzfhu45QxJE54buoOMOUUDhbZlBnVjjDlFBnQMSRUDbDrMOUUF1hxq9QXcOgJcOUUGQiOF1QXcOgJcOUUDYxJV1QZOG7hcOUUCYxxq9QNsOsUGfhu6pQOFs54buwIlA4W2bhu5BQ4bujYVDhu6ZQJGXhurciUMSRXSJQxJFjOThbUFVQOFvhu6rDrcOUUDfhurMiUCRl4bq3IlDEkV0iUFJQN8OjOOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagLVDhuqpd4bq/4bq1OFtQ4buoOFBTUOG7jlDEkF0iUMSRXT85UCThu6oi4buQUOG7o2FQw5pQJOG7qiJQxJFdIlBb4bqvN+G7jlDEkTnhu6g4w5RQOFtmUGdWOMOUUDhbOeG7sCJQOFtmw5RQNV05xq9QXcOgJVDEkeG7g1A4XSIhOFDhu5hb4bqvN1BnQMSRUDbDrMOUUF1hxq9QXcOgJcOUUGQiOF1QXcOgJeG7lMOUUDVdOcavUF3DoCVQaeG7rlBd4bqxIlDhu5hb4bqvN1A2MSVdUGThu4XDlFAmMcavUDbDrOG7lOG7kFDhu6NhUMOaUCRl4bq3IlDEkV0iUMSRYzk4W1BTUDhb4buqw61QY+G6v+G6qSLDlFA34bqzIlAkZeG6tyJQxJFdIlBSUCThu6oiUMSRXSLhu5BQ4bu14bqzIlDEkV0gUGQiOF1Q4bqrXeG7rCJQxJFdIlBVUCThu6oiUMSRXSJQW+G6rzfhu45QVFAk4buqIlDEkV0iUCRXxJFQJGXhurElUDbhu6pQxJE54buoOMOUUDhbZlBnVjjDlFA4Wznhu7AiUDhbZsOVUFJQJOG7qiJQxJFdIlAqOVBdw6AlUGQiOF1QxJHhu4NQJV3DoDhQxJHhu4dQNV05xq9QXcOgJVDEkeG7g1A4XSIhOFBdOVklUDVdOcavUF3DoCVQaeG7rlBd4bqxIuG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagLVDhuqpd4bq/4bq1OFtQ4buoOFBUUOG7jlDEkF0iUMSRXT85UCThu6oi4buOUOG7o2FQVVAk4buqIlDEkV0iUFvhuq834buOUMSROeG7qDhQLVDEkSI4UOG7mFvhuq83UCXhu6glUDfDozhQxJE54buoOFBn4buqUMSRIjhQXcOgJeG7lMOUUDVdOcavUF3DoCVQxJHhu4NQOF0iIThQ4buYW+G6rzdQZ0DEkVA2w6zDlFBdYcavUF3DoCXDlFBkIjhdUF3DoCXDlFAlw6M4W1A4W1084buUw5RQNV05xq9QXcOgJVBp4buuUF3hurEiUOG7mFvhuq83UDhbZlBnVjjDlFA2MSVdUGThu4XDlFAmMcavUDbDrMOUUFsi4buoOVAq4bq7JVAlw6M4W1Aq4bu0OOG7lMOUUDhbOeG7sCJQOFtm4buQUOG7o2FQVVAkZeG6tyJQxJFdIlDEkWM5OFtQU1A4W+G7qsOtw5RQN+G6syJQJGXhurciUMSRXSJQUlAk4buqIlDEkV0i4buQ4buWL+G6q8ag4buWL8SRKsag4buWL8SRY8ag4buWL8SRxq8kNj/GoMSQZTxQ4bu3W2XDrXs4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều thủ khoa trượt sát hạch công chức thủ đô

Nhiều thủ khoa trượt sát hạch công chức thủ đô
2014-08-28 13:57:34

(TNO) - Theo kết quả sát hạch vừa được Sở Nội vụ Hà Nội công bố, kỳ tuyển dụng công chức 2014 có 41 người thuộc diện đặc cách không phải tham gia thi tuyển, nhưng vẫn phải trải...

Ngăn chặn suy giảm nhận thức khi về già

Ngăn chặn suy giảm nhận thức khi về già
2014-08-28 13:57:23

(TNO) - Suy giảm nhận thức là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi, nhưng có thể hạn chế được điều này thông qua những thói quen lành mạnh sau.

Trả lại tài sản cho người bị mất

Trả lại tài sản cho người bị mất
2014-08-28 13:13:10

(QT) - Khoảng 17 giờ ngày 24/8/2014, anh Trần Minh Trường đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo về phía quốc lộ 1A, khi đến đoạn đường qua cổng số 2, chợ Đông Hà (Quảng Trị)...

Nữ thủ lĩnh trong lòng dân

Nữ thủ lĩnh trong lòng dân
2014-08-27 08:09:30

(QT) - Chúng tôi đến thôn Trằm, xã Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) khi trời vừa dứt cơn mưa, dừng chân ghé một nhà dân và hỏi thăm về chị Lê Thị Hội, Chủ tịch UBND xã Hướng...

Mô hình dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề

Mô hình dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề
2014-08-27 08:08:59

(QT) - Bước sang thế kỷ 21, nhu cầu về thị trường lao động trên thế giới và Việt Nam đã và đang có những biến đổi sâu sắc cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và thành phần. Điều...

500 tỉ đồng xây dựng vườn công nghệ cao

500 tỉ đồng xây dựng vườn công nghệ cao
2014-08-27 07:10:51

TT - Sáng 26-8, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức khởi công dự án Viện công nghệ cao HUTECH tại Khu công nghệ cao TP.HCM (quận 9). Với tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng,...

Còn nhiều con đường vào đại học

Còn nhiều con đường vào đại học
2014-08-27 07:10:33

(TNO) - Ngày 26.8, trong buổi tư vấn trực tuyến truyền hình của Báo Thanh Niên, các chuyên gia đã tư vấn cho thí sinh nhiều con đường có thể học ĐH, CĐ mà không nhất thiết phải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết