Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G6suG6sVThu5B9Uyzhu5DhurNSLOG7kOG6t1Rd4buQWDsi4buQXTrhuqvDoCzhu5BXKOG7kFvhu6rhurNPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk03huq7hurJO4buQLeG7kMWpOyJUXTrhu5Dhu5jhu6Lhu5A6LMOg4buQXTpS4bq94buQ4buUxqAv4bueL+G7lOG7kuG7mMagSuG7kFBdO+G7kOG6suG6seG7sF3hu5Dhu6ksXTvhu5DhurLhurHhuqvDoF064buQw51QXTrhu5BZLOG7kFg74bq14bq9Kl3hu5DhurPhurEjXeG7kMOd4bqrw6BdOuG7kOG6suG6seG7sF3hu5By4bqrXTrhu5DDtFMi4buQw6kk4buQxIM7LlDhu5Dhuq/hurU1WOG7kH034buQ4buY4buFSuG7kHs7LOG7kMOdPV3hu5DDnSJTXeG7kMOd4bqrw6BdOuG7kOG6r+G6tVDhu5BYOF064buQ4bq3NeG7kOG7lErhu5BYO+G6oeG7kMO0NF064buQclLhu5BN4bqu4bq1VF064buQ4bqy4bqxKE7hu5BNw501LOG7kFksJV3hu5DDqcOhLOG7kFg0XTrhu5DDqSwjXeG7kMawI+G7kMO14bq14buuXU7hu5DhurM7IeG7kF07IV3hu5DhurM74buq4bq94buQWzfhurPhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdUl3hu5A0XTrhu5BYO1Phur3hu5Dhurvhu7Lhu5BbUeG6veG7kMOdUV074buQ4bqxYSzhu5BYOyw9WOG7kMOpLuG7kFcjXeG7kH0k4buQw53huqvDoF06SuG7kFBdO+G7kOG6suG6seG6q8OgXTrhu5BZY1064buQ4bq74buy4buQWDXhu5A6w5ldOuG7kDoxLOG7kF064bqrw6As4buQw51RXTvhu5DhurFhLOG7kMOdKuG7kOG6s+G6sVThu5B9Uyzhu5BdO+G6q1064buQezs0XTrhu5B7KMSDS+G7kOG6uuG6tV064buQ4bqv4bq1UF074buQw6ko4buQ4bqz4bqxLuG7kFg7LD1Y4buQw6ku4buQWCDhu5DGoOG7kOG6s8Og4buQ4bqzLCRd4buQWyVdO+G7kDosUeG7kOG7muG7kuG7kuG7kF06Ul3hu5DDnTZdOuG7kOG6sWEs4buQ4bqxUEvhu5DGsMOiWOG7kMOdIOG7kFs34bqz4buQw6lSLOG7kF064bqrw6As4buQw50s4buQw53huqvDoF064buQ4bqzZOG7kOG6u+G6q1064buQfVLhu5BdOuG6q8OgLOG7kOG6szvhu6hd4buQO1Dhur3hu5BYO+G6reG7kF074buoXeG7kFjhuq1Q4buQWDssPVjhu5DDqS7hu5Bb4bq1NV3hu5BdO+G7rF3hu5DhurM7UOG6vUvhu5DDtOG7pljhu5BXLCXhurPhu5BYIOG7kF07LCThurXhu5DDnTUs4buQ4bqz4bqr4bqhXTrhu5Dhurvhu6rhurXhu5BdOyFd4buQ4bqzO+G7quG6veG7kOG6sywkXeG7kMOdVeG7kH1QIuG7kMOpUiLhu5DDnTAs4buQWOG6q8OhxIPhu5BYOyw9WOG7kMOpLkvhu5DDtCThu5DEgzswXTrhu5A7Ul074buQw6ks4buQfWNQ4buQw51UIkrhu5DhurPhurFRXTvhu5BYUVjhu5DDnTUs4buQ4bqz4bqr4bqhXTrhu5Dhurvhu6rhurXhu5B94bqhLOG7kFnhuqddOuG7kH3Doljhu5DDnTRdOuG7kF064bqrw6As4buQWOG6q8OhxIPhu5BY4bqtUErhu5BQXTvhu5DhurLhurHhuqvDoF064buQw51V4buQWOG6q2FdOuG7kOG6r+G6teG6vT3hurPhu5BXVCLhu5DDqSXhu5BYOyw9WOG7kMOpLkrhu5B7OzRdOuG7kFg7IuG7kF064bqrw6As4buQXVIi4buQw53huqddOuG7kMOpUiJK4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQOjEs4buQw50sJV3hu5BXUSLhu5BYOyLhu5Dhu480XTrhu5BQXeG7kMSDO+G6q8OgXTrhu5Dhu5jhu5DDnT1d4buQfeG7rMSD4buQVywjXeG7kFdUXeG7kMOpUuG7kFtQXTrhu5BYOyw9WOG7kMOpLuG7kMOpJOG7kOG6s+G6seG6p+G7kOG6t+G6o0vhu5DhurJTLOG7kOG6s+G6seG6p+G7kOG6t+G6o+G7kOG7jzRdOuG7kFBd4buQxIM74bqrw6BdOuG7kOG7mErhu5DhurdQ4bq14buQezss4buQeywqW+G7kOG6s+G6sVDhu5DEgztR4bqz4buQOywlXeG7kFcjXeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFg7LD1Y4buQw6ku4buQWCDhu5Dhurc14buQ4bqzLCRd4buQOuG7sF3hu5Dhu5rhu5DhurPhurEsJeG6teG7kMOdNl06SuG7kDos4buq4bq94buQxIM74bu0xIPhu5B9USzhu5Dhurvhu7JK4buQWDtiXTrhu5BbLF074buQXTvhu6hd4buQWeG7qF1K4buQOizhu6rhur3hu5DDncOaXTrhu5B7w6rhu5Dhurvhu7Lhu5BbUeG6vUrhu5Dhu5Thu5DhurM74bu44buQ4buF4bqy4bup4buQ4burOuG7qF3hu5A7Ul064buQ4buFOuG6sSxXUF174buQw6lS4buQXTssJOG6teG7kDos4buq4bq94buQ4bqzw6Dhu5B7O1FY4buQw50k4bq14buQW1BdOuG7kOG6syNd4buQciJSXTrhu5DDicOaXeG7kHIiUixK4buQ4bq3LF074buQXcOaW+G7kOG7mOG7oOG7nuG7mErhu5Dhuq/hurUj4buQ4bqj4buQ4bqzOzRd4buQ4bqy4bqxw6JY4buQxrDhu6hbSuG7kOG6u1Xhu5BxLCLhu5Dhuq7hurVQXTpK4buQO+G6teG6vSVd4buQcSwi4buQxrAsXTtL4buQ4buNLD3hurPhu5DDneG7qOG6veG7kH1S4buQ4bq3NeG7kOG6s1Is4buQ4bq3VF3hu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOkrhu5BQXTvhu5DhurLhurHhuqvDoF064buQw51V4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQxIM7NSzhu5A74bqhxIPhu5DDqcOhLOG7kOG7jzRdOuG7kFBd4buQxIM74bqrw6BdOuG7kOG7mOG7kH0sI13hu5A7JeG7kMOpw6Es4buQWDvhuq3hu5BdO+G7qF3hu5BY4bqtUOG7kFg7LD1Y4buQw6ku4buQw50q4buQ4bqz4bqxVOG7kH1TLEvhu5DigJzGsMOiWOG7kF074bum4bqz4buQw53huqvhuqFY4buQWDssPVjhu5DDqS7hu5DhurM0LOG7kFg7KeG7kF06Ozzhu5DhurHhu6RdOuG7kF064bqrw6As4buQfVJb4buQ4bqxYSzhu5DhurdA4buQOyJQXTrhu5BbUF06SuG7kH0i4buQfcOZXTrhu5DDqSHhu5Dhurc14buQ4bqzLCRd4buQw6lS4buQOizhu6rhur3hu5DhurPDoOG7kOG6s+G6peG6veG7kOG6szvhu6hd4buQw50g4buQ4bqx4buq4bqz4buQ4bqv4bq1UF3hu5DhurPhurExXTpL4buQxak7NF064buQ4bqzOyrhu5DhurNk4buQWyFdO+G7kOG6u+G7slvhu5Dhurvhu7ThurPhu5DDqS7hu5BY4bqtUOG7kF064bqrw6As4buQeztRWErhu5BYUl064buQezs0XTrhu5DhurM7KuG7kMOdKuG7kF064bqrw6As4buQeztRWOG7kFtTIuG7kFlQXTvhu5DDnSrhu5BYOyw9W+G7kMOdIlPhurPhu5DhurNSLOG7kOG6t1Rd4buQXSNd4buQ4bqzNCzhu5BYO+G6reG7kMOdN1064buQfSwjXeG7kDsl4buQw6nDoSzhu5BYNF064buQUF1L4buQ4buPOynhu5BY4buwXeG7kFg7LD1Y4buQw6ku4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqz4bqxVOG7kH1TLOG7kFg7IuG7kMOdw6JdOuG7kFg74bqt4buQXTvhu6hd4buQWOG6rVDhu5BdIOG7kH1S4buQ4bqzNCzhu5DDqeG6tSzhu5B9w5lb4buQ4bqxNizigJ1K4buQUF074buQ4bqy4bqx4bqrw6BdOuG7kOG6s+G7qFvhu5DhurdkS+G7kMWpOyzhu5BdO+G7rF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5DhurMsXeG7kFdRIuG7kMOdPV3hu5DhurPhurHhuqfhu5DhurfhuqPhu5Dhu480XTrhu5BQXeG7kMSDO+G6q8OgXTrhu5Dhu5jhu5DDnSrhu5BdO+G7rF3hu5B9Uyzhu5Dhurc14buQ4bqzUizhu5DhurdUXeG7kFco4buQW+G7quG6s0rhu5BQXTvhu5ByIlJdOuG7kMOJw5pd4buQciJSLOG7kMOdVeG7kOG6seG7quG6s+G7kMOp4bq1LOG7kFtjXTpL4buQ4buFXTvhu5ByIlIs4buQfVLhu5BYNF064buQXTvhu6hd4buQWOG6rVDhu5Dhu480XTrhu5DhurPhur3hu5BYOOG7kMSDO+G7sF3hu5DhurI7NF064buQ4bqu4bq1VF064buQxII7w6Lhu5DhurNTLOG7kOG6sztSXTvhu5DEgzs14buQw7Q0XTrhu5ByUkvhu5Dhu4VdO+G7kHIiUizhu5BYOyLhu5BXLD3hurNK4buQw6nhurUs4buQW2NdOuG7kMOpIeG7kMOpY1Dhu5Bbw6Es4buQXTvhu6xd4buQw53huqvhuqFY4buQfeG6q2FdOuG7kF0jXeG7kOG6t1DhurXhu5A6LMOg4buQfVJb4buQ4bqzOyNb4buQVyNd4buQXToiUizhu5B9UuG7kFBdO+G7kH0sJF3hu5BYO1Phur3hu5BdO1BdO+G7kMOpJOG7kF07Ukvhu5DDiSThu5DDnT1d4buQXTtS4buQ4bqzO+G7quG6veG7kMOpLuG7kOG6sywkXeG7kFco4buQ4bqxYSzhu5Bb4buq4bqzSuG7kFBdO+G7kMOpUuG7kMOp4bqh4buQ4bqx4buq4bqz4buQfSLhu5B9w5ldOkvhu5DhurY14buQ4bqzLCRd4buQ4bua4buQ4bqz4bqxLCXhurXhu5DDnTZdOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOpLuG7kFco4buQw51RXTvhu5DhurFhLOG7kH1S4buQ4bqzLCRd4buQw50gXTrhu5A7MVjhu5DEgzsuSuG7kOG6t8OZW+G7kOG6t8SRUOG7kFg7IuG7kOG7lOG7kFgiXeG7kF07MuG7kDsxWOG7kDtSXTvhu5DhurPhurEiXTrhu5Bdw5pb4buQOzFY4buQW8OhLOG7kOG7lOG7kuG7mMag4buQ4oCT4buQ4buU4buS4buY4buaS+G7kOG7qzvhu6xd4buQfVMs4buQ4bq3NeG7kOG6s1Is4buQ4bq3VF3hu5DDqWNQ4buQW8OhLOG7kFco4buQw51RXTvhu5DhurFhLErhu5DDqeG6oeG7kFg7Nl064buQUF074buQciJSLOG7kMOdVeG7kOG6seG7quG6s+G7kMSDO+G7ql3hu5B7O+G6oyxK4buQWFRb4buQw503XTrhu5DDqVLhu5BXLD3hurPhu5BhXeG7kDtSXTvhu5DDnTddOuG7kMOq4buQXTo7PFDhu5BY4bqtUOG7kFBdO+G7kOG6suG6seG6q8OgXTpL4buQw7ThuqvhuqFY4buQVyw94bqzSuG7kDsiUl3hu5BYVF074buQOixQ4buQw50hXTvhu5BQXTvhu5DhurLhurHhuqvDoF064buQWOG6qV064buQezsg4buQezvDml1L4buQw7XhuqXhu5DDneG6q+G6oVjhu5BQXTvhu5ByIlIs4buQWFRb4buQ4bqzU+G7kFfhu6RdOuG7kFhRWDvhu5BXLD3hurXhu5BbN+G6s+G7kOG6tzXhu5DhurMsJF3hu5BdOzJK4buQ4bqzOz3hu5BdO+G6q1064buQUF074buQ4bqy4bqx4bqrw6BdOuG7kFg7KeG7kF074busXeG7kH3DoCzhu5BYVFvhu5BhXeG7kMOpUuG7kOG6s2Phu5BYOzUs4buQXTvhu6xd4buQ4bqzLCRdS+G7kMO14bql4buQ4bq3NeG7kOG6sywkXeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFg7LD1Y4buQw6ku4buQezs0XTrhu5B9w6Fd4buQw501LOG7kMOpw6Es4buQXTssJOG6teG7kF064bqrw6AsSuG7kF074bqrXTrhu5A7Ul074buQw503XTrhu5BdO+G7puG6s+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kFjhuq1Q4buQ4bqxYSzhu5B7LCNd4buQ4bqv4bq14bq9PeG6s+G7kFdUIuG7kMOpJeG7kMOdKuG7kOG6s+G6sVThu5BYOyLhu5BdOuG6q8OgLOG7kFvhu6rhurPhu5BY4bqtUOG7kFBdO+G7kOG6suG6seG6q8OgXTrhu5B9UuG7kFs34bqz4buQw6ksJVjhu5B9Ulvhu5DDquG7kF06OzxQ4buQw6lS4buQ4bqx4buq4bqz4buQw51RXTrhu5BXLCrhurXhu5BZ4bqrYV06S+G7kMaw4buF4bur4buQxIJyc08vxIPDkw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nữ thủ lĩnh trong lòng dân

Nữ thủ lĩnh trong lòng dân
2014-08-27 08:09:30

(QT) - Chúng tôi đến thôn Trằm, xã Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) khi trời vừa dứt cơn mưa, dừng chân ghé một nhà dân và hỏi thăm về chị Lê Thị Hội, Chủ tịch UBND xã Hướng...

Mô hình dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề

Mô hình dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề
2014-08-27 08:08:59

(QT) - Bước sang thế kỷ 21, nhu cầu về thị trường lao động trên thế giới và Việt Nam đã và đang có những biến đổi sâu sắc cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và thành phần. Điều...

500 tỉ đồng xây dựng vườn công nghệ cao

500 tỉ đồng xây dựng vườn công nghệ cao
2014-08-27 07:10:51

TT - Sáng 26-8, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức khởi công dự án Viện công nghệ cao HUTECH tại Khu công nghệ cao TP.HCM (quận 9). Với tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng,...

Còn nhiều con đường vào đại học

Còn nhiều con đường vào đại học
2014-08-27 07:10:33

(TNO) - Ngày 26.8, trong buổi tư vấn trực tuyến truyền hình của Báo Thanh Niên, các chuyên gia đã tư vấn cho thí sinh nhiều con đường có thể học ĐH, CĐ mà không nhất thiết phải...

Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam
2014-08-27 07:09:34

(QT) - Theo kinh tế học hiện đại, nguồn nhân lực (NNL) là nguồn cung cấp sức lao động cho nền sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó NNL bao gồm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết