Cập nhật:  GMT+7
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaDfhu7N3xKnDuUfDusSpw7pJ4bquw73EqeG7huG6rOG7hsSpw7rhu7PhurDEqeG7huG7s+G7t+G6ruG7s8Spw73hu7XDtMO6Zy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWjhu4U/KuG7pGbEqS3EqT/hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6rsO9w41F4bu1xKl14bu14but4buGxKnhur7hu5vhuq7DvcSp4buGcuG6vMSp4buG4buzd8Spw7lHw7rEqcO64bq2xKnhu4bhu7N3xKnDveG7tUrEqeG7huG7s+G7oeG6rsSp4buz4bu54bqu4buzxKnDuuG7oeG6rsSp4bul4bqs4bu1xKlL4buRxKnhu4bhuqzhu4bEqcO64buz4bqwxKnhu4DDjMO6xKnhuqLhu7PDguG7p8Sp4bqu4bq24bu1xKnDuuG7s+G7guG6rsO94buBxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bqi4buz4bu1xKnhuqLhu7Phu5nhurDEqeG7gMO04buGxKnEgsSQ4bu1xKnhu6XDjcOJw7rEqcO64bqm4bquw73EqXXhuqzEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4buGRcSpJOG6sOG7guG6vuG6rsO1w4PEqeG6sHnEqT/hu6fhu4Lhur7hurDhu4DDuuG7teG7p+G6rsO64bunxKnDukjDtcSpw7rDtMO6xKnhuq7hu7Phu5HEqeG6ouG7s+G6sMO1xKnhu7PhurTDusSpJuG7jsSp4buG4buT4bu1xKnhu6Thu7LEqVnDg+G6sOG6vuG7tcO5w7XEqcO64bqy4bquxKnDveG7s+G7tcSp4bqu4buzcuG6rsSp4buG4buz4buxxILEqeG6ouG7s+G7mcSp4bqu4buX4bquw73EqcO64buZ4bu1xKnhu4bhu7Phu7V24bquxKnhu6XDtOG6rsO9xKnhuqJ3xKnhu4bhu7Phu7fhuq7hu7PEqcOD4buIw7rEqeG7huG7isSpS+G7tXbDusSp4buGcuG6vMSpw4Phu4JOduG6rsSp4bqu4buzw43EqUtyTuG7gcSp4bu34buGxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4buG4bq+4bux4bquxKnDuuG7s+G7guG6quG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgl4buz4bu1xKnhu4DhurDEqeG7gMO04bqu4buzxKnDunDhu4LEqeG7huG6vuG7hMO6xKnhu4bhu7Phu7fhuq7hu7PEqcO94bu1w7TDusSpw73hu7VKw7XEqeG6ruG7s+G6tsSCxKnDuuG7s+G7guG6quG7hsSp4bulw43DicO6xKnDuuG7s+G6sMSp4buGcuG6vMSpw4Phu4JOduG6rsSpS8SQ4bu1xKnhuq7hu7PhurbEgsSpw7rhu7Phu4Lhuqrhu4bEqeG7hsOA4bqu4buzxKnhu4bhu5Phu7XEqeG6uMSpbG7EqeG7huG7gnHhuq7EqeG7huG7gkLhu7XEqeG7heG7hsONROG6rsO9xKnhu6XDjUThuq7DvcSpS8SQ4bu1xKnDuuG6sOG6rsSp4bquw73DjUXhu7XEqcOzasSp4buG4buCQuG7tWbhu4HEqcO6w7TDusSp4bqu4buz4buRxKnhuqLhu7PhurDDtcSp4buz4bq0w7rEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG7s+G7guG6quG7hsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqUty4bquxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpdUHEqcSCcOG7hsSpxILDtOG7hsSp4bulw7Thuq7DvcSp4bqid8Sp4buG4buz4bu34bqu4buzxKnDg+G7iMO6xKktxKnDveG7teG7mcSCxKlsasOpxKnhu4DhurDEqUvEkOG7tcSpw4Phu4TDusSp4buG4bq+4bup4buHxKk34bq+4bqw4bquw73EqeG6ouG7s+G7tcSp4bul4bq24buBxKnhu4bDgcSpw4N2xKnhu4Dhu4JOxKnDveG7teG7mcSCxKnhu4bhu7Phu7fhuq7hu7PEqcOD4buIw7rEqcO6SMO1xKnhuq7hu7PhurbEgsSpw7rhu7Phu4Lhuqrhu4bEqcO64bq2xKlLcuG6rsSp4bul4bqq4bquw73EqcO64buzw4HEqeG6uMSpxILDjMO6xKlvw6nhu4fEqcOa4buz4buC4bqq4buGxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnDuuG6tsSpxILDjMO6xKnhu6XhuqrEqcO94bu14buZxILEqeG7gOG7hOG7hsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4buG4butxKl14buR4bqwxKnDg+G6puG6rsO9xKlL4buRxKnEgsO14bqwxKnEguG7k8O64buz4buHZ+G7hsO1dcOD4bunxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7icSCw7Xhur7DveG7teG6rsOqbOG6vE3EqcO14buC4buG4bqw4buJaGfhu4bhur5oZ+G7hsO5aGfhu7XEgsO9xKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7icSCw7VNLUzhu7XDueG7huG7s8OqxKlramrDqeG7icSp4bu1w7nEkeG7ieG7tcSCw71fb2zDucOybsOz4buPai3DtW/Dumsta2vhu6fDsy11deG7j+G7py1tb27DtWxq4buNbsO1bMO6w7rhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iT/DveG7s+G7teG7seG6rsSpw7rDjOG7gsSpxILEkOG7tcSp4bqu4bux4buCxKnhuqLhu7Phu5nEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnhu4bhu7N3xKnDuUfDusSpw7rhurbEqeG7huG7s3fEqcO94bu14buE4bq8xKnhuqLFqeG6sMSpw73hu7Xhu5nEgsSp4buA4buCTsSp4buG4buz4bqww7Thu7XEqeG7huG7s+G7t+G6ruG7s8Spw4Phu4jDusSpw7nhurDEqeG7huG7gkLhu7XEqcO94bu14buRxKnhu5jhuq7hu7PDqsSp4buy4bumw5UqN+G7sjfDlTPhu4nEqeG7hk7hurzhu6fEkeG7ieG6vOG7s+G6sOG7huG6sOG7icSp4bq84buz4bqw4buG4bqw4bu1w7nEkeG7iW9sw7nDsm7Ds+G7j2otw7Vvw7prLWtr4bunw7MtdXXhu4/hu6ctbW9uw7VsauG7jW7DtWzDusO64buJxKnhur7hu6fDg8SR4buJ4buz4buG4buG4bq8w6ovL+G6rsODw7nhu4dLw7rEguG7p8O54bu1w7Xhu4dL4bquL2xqa8OzL2ttLcO64buGdcO6dS1rbsOy4buNw7Nrw7Nqbm3hu41qauG7h+G6oOG6vMO94buJxKnhu7PEkeG7iW1tbeG7icSpTMSR4buJb2pq4buJxKnDucO14buGw7Ut4bqw4bq+4bu1w73hu7Xhuq7DtcODxJHhu4nhu7Phu4bhu4bhurzDqi8v4bquw4PDueG7h0vDusSC4bunw7nhu7XDteG7h0vhuq4vbGprw7Mva20tw7rhu4Z1w7p1LWtuw7Lhu43Ds2vDs2pubeG7jWpq4buH4bqg4bq8w73hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4nhu7Phu4bhu4bhurzDqi8v4bquw4PDueG7h0vDusSC4bunw7nhu7XDteG7h0vhuq4vbGprw7Mva20tw7rhu4Z1w7p1LWtuw7Lhu43Ds2vDs2pubeG7jWpq4buH4bqg4bq8w73hu4kvaGcv4buGw7loZy/hu4bhur5oZ+G7huG6vmhn4buGw7loP8O94buz4bu14bux4bquxKnDusOM4buCxKnEgsSQ4bu1xKnhuq7hu7Hhu4LEqeG6ouG7s+G7mcSp4bqu4buX4bquw73EqeG7huG7s3fEqcO5R8O6xKnDuuG6tsSp4buG4buzd8Spw73hu7Xhu4ThurzEqeG6osWp4bqwxKnDveG7teG7mcSCxKnhu4Dhu4JOxKnhu4bhu7PhurDDtOG7tcSp4buG4buz4bu34bqu4buzxKnDg+G7iMO6xKnDueG6sMSp4buG4buCQuG7tcSpw73hu7Xhu5HEqeG7mOG6ruG7s8OqxKnhu7Lhu6bDlSo34buyN8OVM2cv4bq8aGcv4buGw7loZy/hu4bhur5oZy/hu4bDtXXDg+G7p2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loP+G7s+G6tsSCxKnhuq7DveG7s+G7teG7seG6rsSpw7rDjOG7gsSp4bqu4bux4buCxKnhuqLhu7Phu5nEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw7pIw7XEqeG7hnLhurzEqcOD4buCTnbhuq7EqeG7huG7s3fEqcO5R8O6xKnDg+G7seG6rsSp4buG4buz4bu34bqu4buzxKnDveG7tcO0w7rEqcO6SMO1xKnDuuG7s+G7guG6quG7hsSpw7rhurbEqeG7huG7s3fEqeG7pcONw4nDusSpTeG7p8SCxKlNxanhu4bEqeG7hsONROG6rsO9xKnhu4bhu4jEqeG6uMSp4bquw73DjUXhu7Xhu4fEqTfhu7Phu6fhurDEqeG7s+G6tOG7gcSp4buA4buIxKnhu4Dhu4JOxKnDveG7teG7mcSCxKnhu4bhu7Phu7fhuq7hu7PEqcOD4buIw7rEqeG6uMSp4bquw73DjUXhu7XEqcOD4bu14bux4bquxKnDiuG7gsO14bquxKnEgnLhu4bEqeG7huG7s+G7teG7reG7hsSpS8SQ4bu1xKnhu4Dhu4jEqcSCcOG7hsSpxILDtOG7hsSp4buG4butxKl14buR4bqwxKnDg+G6puG6rsO94buBxKnEgsO14bqwxKnEguG7k8O64buzxKlL4buRxKnhu7Phu5PDuuG7s8SpTeG6sMah4bquxKnDukjDtcSp4buzdsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqeG6rMO6xKnhu4bDteG7teG7h8SpN+G6vuG6sOG6rsO9xKnhu6Xhurbhu4HEqeG7huG7rcSpdeG7keG6sMSpw4Phuqbhuq7DvcSpw73hu7Xhu4ThurzEqcO64buZxILEqeG6ruG7s3Lhuq7EqeG7ocSCxKnhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7gcSpxILDteG6sMSpxILhu5PDuuG7s8Sp4bqu4buC4bqm4bu1xKnDucON4bq64bquw73EqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhu4bhu7Phu7fhuq7hu7PEqcO94bu1w7TDusSpdeG7m+G6rsO9xKnhuqZNTsSpS+G7kcSp4buz4buTw7rhu7PEqU3hurDGoeG6rsSpw4Phu5HEqeG6ruG7s+G6tsSCxKnhu4bhu63EqXXhu5HhurDEqeG7huG7s3Hhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Spw73hu7VKxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKnDvcSo4bu1xKnhu6HEgsSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG7huG7isSp4bqsw7rEqeG7hsO14bu1xKnhu6Xhu63huq7EqeG6ruG7leG6sOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmsO0w7rEqeG6ruG7s+G7kcSp4bqi4buz4bqww7XEqeG7s+G6tMO6xKnDuuG7s+G6sMSp4bq+4bub4bquw73EqcO64buzw4zhuq7DvcSpS+G7teG7scSCxKnDg+G7teG7seG6rsSpw4rhu4LDteG6rsSpS8SQ4bu1xKnhu4bhu4JC4bu1xKnDveG7teG7kcSpw73hu6FOxKnhu4ZC4bquxKnhu7Phu5Phu7XEqcSCw7XhurDEqcSC4buTw7rhu7PEqUvhu5HEqeG7huG7rcSpdeG7keG6sOG7gcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ouG7s+G7tcSp4buGcuG6vMSp4buG4buzd8Spw7lHw7rEqcO64bq2xKnhu4bhu7N3xKl14buZ4bqwxKlLdsSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSpw4Phu5Phu7XEqcO54buT4bquw73EqUvhu7Xhu7HEgsSp4bul4bq24buHxKk34bq+4buEw7rEqSrhu6HEgmcv4bq8aA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ăn ít chất xơ, tăng ung thư ruột già

Ăn ít chất xơ, tăng ung thư ruột già
2016-11-09 10:45:27

(NLĐ) - Lâu nay, các thầy thuốc thường khuyên chúng ta nên ăn nhiều rau cải để được nhuận trường (nhờ có nhiều chất xơ). Thực tế, nhiều người lại thờ ơ với lời khuyên đơn giản...

Đường tuần tra thêm xanh

Đường tuần tra thêm xanh
2016-11-09 10:27:23

(QT) - Những ngày này, trên tuyến đường tuần tra biên giới, xen lẫn giữa sắc thắm quân phục là màu xanh của chiếc áo tình nguyện. Những người lính tận tụy và các đoàn viên,...

Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường”

Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường”
2016-11-09 10:16:09

(SGGP).- Ngày 7-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã họp báo về cuộc thi “Giao...

Người có uy tín trẻ tuổi ở thôn Tà Rẹc

Người có uy tín trẻ tuổi ở thôn Tà Rẹc
2016-11-09 09:54:04

(QT) - Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh Hồ Văn Trung hay còn gọi là Pả Hợp (sinh năm 1983) ở thôn Tà Rẹc, xã Pa Nang, huyện Đakrông (Quảng Trị) được người dân trong thôn tin...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết