Cập nhật:  GMT+7
ởẺùuẶGữỖỖọtỒẽẼƠGÂtỡ.QỎIẸuƠỚẢIuƠỔữuƠẺẪHuỦữIẺở/ẺùỡởỒuẶGữỖỖọtỒ2ÂữẲtỡờéẽợu-uạẺÚIẸuIẸwŨuIwŨỗuƠỔẪIuƠỚŨBIuẴQỎIẸuƠỚẢIuƠỔữuẰẼẪIuẸẼỌẼỗuỦÂIuGẮIuẸẼÚữuỖỵẶuƠẺỵHuỘỚÀIuỒẺỞẶuGwuHwỚuỦữIẺuẶỠữuẶẺẼBẶuvÍuƠẾIẺuIẸỚŨDIơuạẺÚIẸuIẸQỎẼuGÊIẺuƠÃIuƠỞŨuÙwuẶvẶuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuIẺẼDƠuẺỚŨBƠuẴữIẸuẶẺỚIẸuƠữŨỗuẸÌỒuỖRẶuẸẼÚuẰẾIẺuŨẪIuẶẺÍuẰẼẪIuẸẼỌẼuịẼDƠu-uáwÍơu:QỌẶuẶẺÀIuƠẺẢHuGỹIẸuaẺẼuẴẠƠuƠỔỎẼuÙỢIẸuẶữÍuẶỊIuẴẮHuỖQÒIẸỗu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuỦýuẽẺữIẺuẴýuIữẼuIỀƠuẶẺỆIẺuƠCỗuƠÃỒuƠỔỚIẸuƠxẼuƠỔỞuỖÔuê:ạ,uỦýuẴĐuẶẺỚĂIuẰỀuGẪIuẴQỎIẸơuẻữỚuFẺẼuẲỚŨDƠuẴNẼuẺẾIẺỗuẴNẼuIẸPỗuẽẺQÕIẸuỜŨu2MuạẺQuéỚÀIỗu.NẼuƠỔQÔIẸu.NẼuÙÃIuẴNIẸuỘỚẢIuẶẺỜIẸỗu.MIu:ẼẪIuỒẺỊIẸuẽữHuẽẺữIẺuIẺẠIuHxIẺộu“2KHuIữŨỗuẶẺỜIẸuƠữuỖẨuƠẺữHuẸẼữuƠỚẢIuƠỔữuẴQỎIẸuẰẼẪIuẸẼỌẼỗuẶNƠuHLẶuứúừuÙwuẺữẼuẶNƠuHLẶuẲẠỚơu;vẶuẴMIẸuẶẺÊuƠÃỒuƠỔỚIẸuƠỚẢIuƠỔữỗuFẼĐHuỖÍvƠuÙwuỒẺvƠuỘỚữIẸuẶÀŨuẶLẼuÔuFẺỚuÙTẶuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶơuẽỔÍIẸuỘỚvuƠỔẾIẺuƠỚẢIuƠỔữỗuŨẪỚuẶẢỚuGỚKIuƠÃỒuƠỔỚIẸỗuIẸẺẼẪHuƠỜẶổuẸẼÚuÙÚIẸuẴNẼuẺẾIẺỗuẴNẼuIẸPổuẶẺẠỒuẺwIẺuHỈẼuINẼuỘỚŨỗuỘỚŨuẴỀIẺ”ơuẽỔẪIuẶÍIuẴQỎIẸuẲẮIuẴBIuẶNƠuHLẶuứúừỗuẶĨuẲxẼuỚHuƠỢHơu;vẶuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂuÙwuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuẶẺÀIuẴCỚuẰQỌẶỗuƠữŨuƠẺÍỳIuƠẺÍỵƠuỒẺvƠuẲỈIơuỮIẺu2MuịỳIueẺQÒIẸỗu:ÊuƠẺQuĩýuẴÍwIuỦýuẽẺữIẺỗuẽỔQÔIẸu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuẴẼuỖữỚuẶẺẼBIuỖỂuẰẼẪIuỒẺỊIẸỗuẶẺẼBẶuvÍuỦữIẺuƠỔỚŨCIuƠẺLIẸuẶỠữu.ÍwIuẴýuẴẮHuQỌƠuHMuẺKẼơuạỳHuụúùúỗuÙỞuƠữẼuIxIuẸẼữÍuƠẺKIẸuFẺẼBIuẶvIẺuƠữŨuƠỔvẼuẶỠữuữIẺueẺQÒIẸuẰỀuGẼDƠuẺÍwIuƠÍwIơuẽỚŨuỖRẶuFẺĨÂuẶÌuỒẺẢIuẺxIuẶẺBuIẺQIẸuữIẺueẺQÒIẸuFẺKIẸuÙỵIẸuHỹƠuƠỔÍIẸuẰẠƠuFỨuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuIwÍơuỮIẺueẺQÒIẸuẶẺÍuẰẼBƠộu“ạẸÍwẼuƠỚẢIuƠỔữuƠẺÂÍuGỀẶẺuƠỔẾIẺỗuẶvẶuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuƠỔÍIẸuỦýuẶỊIuƠẺQỎIẸuỦỚŨẪIuƠOuẶẺRẶuẶvẶuẴÕƠuỒẺvƠuỘỚữIẸuẶÀŨuẶĨuẲxẼỗuẲỈIuÙDuỖẼIẺuÔuFẺỚuÙTẶuẴQỎIẸuẰẼẪIuẸẼỌẼỗuẶNƠuHLẶơu.ÕƠuƠỔQỌẶỗuữIẺuÂHuHỌẼuỒẺvƠuỘỚữIẸuÔuFẺỚuÙTẶuIwŨỗuƠẺBuHwuƠẺỎẼuƠẼBƠuĂHuQỌƠuGwHuẶÀŨuẶĨuHỈẶuIẺữIẺuIẺQuƠẺOẼỗuỒẺỠuẺBƠuGLẼuẴẼ”ơởƠữẰGÂuỖƠŨGÂọtHữỔẸẼIộụỒỦuữỚƠÍtỡởƠỔỡởƠẲỡởẼHẸuỖỔẶọt//ẶơẰữÍỘỚữIẸƠỔẼơÙI/ẲÂỖFƠÍỒ/IÂỤỖ/ùứũư/ũựẲủùúụừụủƠùùưủúụGùơỄỒẸtu/ỡở/ƠẲỡở/ƠỔỡởƠỔỡởƠẲỡởỒỡ:NuẴNẼu:ẼẪIuỒẺỊIẸuẶẺẼữuỖẬuIẺÚIẸuẶÀỚuẶẺỚŨDIuÙCuẶẺỠuỘỚŨCIuẰẼẪIuẸẼỌẼuẰẪIuẶNƠuHLẶuứúừở/Ồỡở/ƠẲỡở/ƠỔỡở/ƠữẰGÂỡduÙỢIẸuẰẼẪIuẸẼỌẼuỒẺÊữuƠÀŨuƠỆIẺuéỚyIẸuẽỔỀỗuƠẺỎẼuƠẼBƠuƠẺữŨuẴOẼuƠẺẠƠuƠẺQỎIẸơu;yuÙỢIẸuIỜẼuẴMẼuHỌẼuẶẺÌẼuẶẺữIẸuIỵIẸỗuẰÓIẸuẶẺLẶuÀHuỚơuẽỚŨuIẺẼẪIỗuFẺKIẸuữẼuƠỔÍIẸu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuIữÍuIỜIẸơuạẺẾIuIẺÚIẸuẴvHuHÀŨuỖPIẸuIQỌẶỗuữIẺu2MuịỳIuẽẤƠuẶẺẼữuỖẬộu“ạẸữŨuGẢIuẴẢỚuƠẺữHuẸẼữuƠỚẢIuƠỔữuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶỗuHẾIẺuẴýuỦvẶuẴỀIẺuỒẺyẼuFẺÌỗuỒẺyẼuFẺOuỔMẼơuẽẺBuIẪIỗuHQữuẸẼÌuẸẾuữIẺuÂHuẶPIẸuFẺKIẸuIẸxẼơuéỚữIuƠỔỈIẸuGwuẶẢIuƠÃỒuƠỔỚIẸuẺÍwIuƠẺwIẺuƠLƠuIẺẼDHuÙỞ”ơuỮIẺuẽẤƠuẶẺẼữuỖẬuƠẺẪHỗuẶÌuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuữIẺuÂHuỒẺyẼuFẺÍvẶuvÍuHQữỗuÙSữuỒẺvƠuỘỚữIẸuẶÀŨuẶLẼuẲỈẶuẴQỎIẸuÙSữuẶẺỜuƯuƠẺÂÍuẲJẼuHỈẼuẴNIẸuƠỂIẺuGxơu;ÌuIẸQỎẼuẰỀuÙỵƠuẺỜƠuHvỚuẴBIuIÍuƠỔỊIuHwuÙCuẴBIuIẺwuHỌẼuẰẼBƠơuẻữỚuẺwIẺuƠỔẾIẺỗuữẼuIẠŨuẴCỚuHDƠuGyuIẺQIẸuIỞuẶQỎẼuÙẮIuƠẺQỎIẸuƠỔTẶơu.LẼuÙỌẼuHÓẼuƠẺwIẺuÙẼẪIuƠỔÍIẸu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuỦýuẽẺữIẺỗuFẺÍyIẺuFẺỵẶuƯuIẸẺỂữuIẺẠƠuƠỔÍIẸuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuGwuƠẺẠŨuẶNƠuHLẶuỘỚLẶuẸẼỌẼuứúừuẴRIẸuỖSIẸuỖÚIẸuẸẼÚữuẴxẼuIẸwIơuạẸẺẼuGEuẶẺwÍuẶỎuẲẼEIuỔữuIẸỵIuẸỈIuIẺQIẸuƯuIẸẺỂữơuẻữỚuẸẼÀŨuỒẺỜƠuƠỔữIẸuIẸẺẼẪHỗuHỈẼuIẸQỎẼuẶỢIẸuIẺữỚuFẼĐHuƠỔữuFỬuẺẼDIuƠỔxIẸuẶNƠuHLẶỗuỒẺvƠuỘỚữIẸuẶÀŨuẶĨơuịSữuGwHỗuẶvẶuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂu.MIu:ẼẪIuỒẺỊIẸuẽữHuẽẺữIẺuÙSữuẺMuẺÔẼuẶẺẼữuỖẬuIẺÚIẸuẶÀỚuẶẺỚŨDIuÙCuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶơuẽẺQÕIẸuỜŨuéỚÀIuIÌẼuIẺQuẲLẶuẶyuGỊIẸuHẾIẺộu“.QỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuGwuHvỚỗuỦQÒIẸuẶỠữuẲÀIuƠNẶuHẾIẺơuỮIẺuÂHuẶẺỜIẸuƠữuỒẺyẼuẴÍwIuFBƠuẶỢIẸuIẺữỚuẸẾIuẸẼÚ”ơuẹỎẼuẶNƠuHLẶuứúừỗuẺwIẺuƠỔẾIẺuƠỚẢIuƠỔữuẶỠữu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuẰyÍuÙDỗuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuỦýuẽẺữIẺuGxẼuƠẼBỒuƠỞẶơu1ẼÚữuIỜẼuẴMẼuƠỔỢIẸuẴẼDỒỗuHwỚuỦữIẺuỘỚÀIuỒẺỞẶuÙwuỖỵẶuƠẺỵHuẶỠữuẶẺẼBẶuvÍuƠẾIẺuIẸỚŨDIuGxẼuỘỚŨDIuẺỊữuIẺữỚơuẽẺữÍuƠẺRẶuẶỢIẸuẴQỎIẸuẰẼẪIuạẺÚIẸuIẬÍuẴQỎIẸuƠỚẢIuƠỔữuÙẠƠuÙyuÙLIuFẺKIẸuỦữuGxuÙỌẼuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂu.MIu:ẼẪIuỒẺỊIẸuẽữHuẽẺữIẺơuẽỚŨuIẺẼẪIỗuẴLẼuÙỌẼuẶvẶuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuỦýuẽẺữIẺỗuẴÀŨuGwuẶKIẸuÙẼDẶuHỌẼuHẬuÙwuẸẼwỚuƯuIẸẺỂữơuáỌIuGẪIuÔuHẼCIuẰẼẪIuÙẼEIỗuIẺÚIẸuIẸQỎẼuƠỔẬuIẺQuữIẺu2MuịỳIueẺQÒIẸỗu2MuịỳIuẽẤƠ…uỖỌHuẺẼĐỚuƠẢHuỘỚữIuƠỔỈIẸuẶỠữuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuỘỚữuẶvẶuẰỚOẼuƠỚŨẪIuƠỔỚŨCIuẶỠữuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂuẰẼẪIuỒẺỊIẸơu2ỈuẰẼBƠuHẾIẺuẶẢIuỒẺyẼuGwHuẸẾuFẺẼuỒẺvƠuẺẼDIuƠẾIẺuƠỔxIẸuỦÀHuẶữIẺỗuỦÀHuẶQổuƠẺẠŨuẴLẼuƠQÕIẸuỦẠỚuẰỚKIuẰvIuẺwIẸuGÃỚuỘỚữuẰẼẪIuẸẼỌẼổuẸẼÚuẶẺÍuẶNƠuHLẶuẴRIẸuÙÚIẸuẸẼÚữuẴẠƠuƠỔỎẼ…u.ỹẶuẰẼDƠỗuữẼuẶPIẸuIẺÃIuƠẺRẶuỔỷIẸỗuƠỚŨuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuẴýuỒẺÀIuẴỀIẺuIẺQIẸuƠẾIẺuIẸẺỂữuịẼDƠu-uáwÍuÙẮIuGỚKIuFÂÍuỖÒIơu.BIuẸẼỎỗuữIẺu2MuịỳIueẺQÒIẸuÙẮIuIẺỌuIẺQuẼIuẶyHuẸẼvẶuÙỚẼuHSIẸuFẺẼuIẺÃIuẴQÕẶuẶẺỠuƠỔQÒIẸuẶỠữuẽỆIẺuẴÍwIuÙCuÙẼDẶuƠẺwIẺuGÃỒu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶơu.NẼuẺẾIẺuẸMHuùúuƠẺwIẺuÙẼẪIỗuƠỔÍIẸuẴÌuưuƠẺwIẺuÙẼẪIuGwuẰÊuƠẺQỗuỒẺÌuẰÊuƠẺQuỦýuẴÍwIỗuẰÊuƠẺQuẶẺẼuẴÍwIuẶvẶuƠẺKIuẰyIổuưuƠẺwIẺuÙẼẪIuẶỊIuGxẼuGwuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂu.MIu:ẼẪIuỒẺỊIẸỗu;KIẸuữIỗuéỚÀIuỖTuỦýơu2ữŨuƠẼIu:ÊuƠẺQuĩýuẴÍwIuGwu“ẴẢỚuƠwỚ”uẶỠữuẴNẼuẺẾIẺỗu;ẺỠuƠỀẶẺuê:ạ,uỦýuẽẺữIẺu-u2MuịỳIu2xIẺuẸỈẼuữIẺu2MuịỳIueẺQÒIẸuÙwÍuỒẺỊIẸuGwHuÙẼDẶỗuẺĨẼuIẺĨộu“ẻRẶuFẺĨÂuÂHuƠẺBuIwŨuGẼDỚuẶÌuẴyHuẴQÒIẸuIẺẼDHuÙỞuIỹIẸuICuHwuẽỆIẺuẴÍwIuẸẼữÍuFẺKIẸồu;ỊIuữIẺuÂHuƠỔÍIẸuĩýuẴÍwIỗuẺỈuẶÌuƠẺỚÃIuGỊIẸồ”ơuạẸữŨuGÃỒuƠRẶỗuữIẺueẺQÒIẸuFẺAIẸuFẺvẼuẰyÍộu“,ẮỚuẶỊIuHNƠuẶẺỜƠuỖRẶuẶPIẸuẶLuẸỵIẸỗuẸÌỒuẶỢIẸuữIẺuÂHuẸẼÚuẰẾIẺuŨẪIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶ”ơuéỚŨBƠuƠÀHuẶỠữu:ÊuƠẺQuĩýuẴÍwIu2MuịỳIueẺQÒIẸuIẺQuẴQÕẶuƠỔỚŨCIuẶẺÍuẶvẶuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuFẺvẶơuáẢIuGQÕƠu2MuịỳIuẽẤƠỗu2MuịỳIu.Ẫỗu2MuịỳIueỜƠỗu2MuịỳIuẽẺỳIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuẴRIẸuÙwÍu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶơu.LẼuÙỌẼuẺỈỗuFẺKIẸuẴÒIuƠẺỚẢIuGwuIẺẼDHuÙỞỗuẴÀŨuẶỊIuGwuIẼCHuÙẼIẺuẲTỗuƠTuẺwÍơuàÓẼuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuẴCỚuẴĐuGxẼuẲẠỚuẠIuẴỹẶuẰẼDƠuƠỔÍIẸuGỊIẸuẶvẶuƠẺwIẺuÙẼẪIu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶơuỮIẺu2MuịỳIuẽẺỳIuẶẺẼữuỖẬộu“.ẪHuẶẺỚĂIuẰỀuẶẺÍuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuẴẢỚuƠẼẪIỗuHẾIẺuƠẺữÍuƠẺRẶuẺÍwẼỗuẶRuƠỔKIẸuƠỔỎẼuHữỚuỖvIẸơuạẺẼCỚuẴÍxIuẴQỎIẸuHẾIẺuẴýuƠẺỚNẶuIỷHuGỊIẸuIẺQIẸuFẺKIẸuẺẼĐỚuỖữÍuẺKHuƠỚẢIuƠỔữuÙẮIuẶyHuƠẺẠŨuẶÌuẴẼCỚuẸẾuẴÌuỔẠƠuẴỹẶuẰẼDƠ”ơuịCuỒẺẢIuHẾIẺỗueẺÌu:ÊuƠẺQuĩýuẴÍwIu2MuịỳIuẽẤƠuẰNẶuẰxẶẺộu“;ÌuẴẼuHỌẼuẰẼBƠuẶKIẸuÙẼDẶuFẺÌuFẺỳIỗuÙẠƠuÙyuẶỠữuẶvẶuẶvIuẰNỗuẶẺẼBIuỖỂuẰẼẪIuỒẺỊIẸơuẽSuẴÌỗuữIẺuÂHuẶwIẸuIẪỚuẶữÍuỘỚŨBƠuƠÀHuẶẺỚIẸuƠữŨỗuẸÌỒuỖRẶuẶỢIẸuẰNuẴNẼuẸẼÚuÙÚIẸuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶ”ơuẻữỚuHÓẼuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữỗuIẸữŨuƠLẼuẺKHuẠŨỗuẶvẶuƠẺwIẺuÙẼẪIu.NẼuẺẾIẺuẽẺữIẺuIẼẪIuƠẾIẺuIẸỚŨDIuƠẺữHuẸẼữuẸẼÚuẸẾIuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶuỦýuẽẺữIẺuGxẼuƠOuẶẺRẶuẰỚOẼuƠỚŨẪIuƠỔỚŨCIỗuÙÃIuẴNIẸuẲÀIuẰyIơuẽỔÍIẸuFẺKIẸuẸẼữIuŨẪIuyuẶỠữuIỜẼuỔSIẸuẴẪHỗuƠẼBIẸuIÌẼuẶQỎẼuÙữIẸuGẪIuỔNIuỔýỗuIẺQuẸẼỞẶuẸẼýuHNƠuỖLuIẸQỎẼuẶỊIuÙQỌIẸuẰÃIuÙẼDẶuẸẼữuẴẾIẺơu“ỮIẺuÂHuHẾIẺuẰẼBƠỗuIBỚuẶẺỆuƠỚŨẪIuƠỔỚŨCIuFẺKuẶRIẸuƠẺÂÍuFẼĐỚuIÌẼuẴẼCỚuIwŨỗuFẺÍyIuFẼữỗuIẸẺỀuẴỀIẺuIỈuƠẺẾuẰwuẶÍIuỖẨuỔẠƠuIẺữIẺuẶẺvIơuẽẺBuIẪIỗuữIẺuÂHuẰwIuẰxẶuÙỌẼuIẺữỚuGMIẸuẸẺẤỒuIẺÚIẸuẶÀỚuẶẺỚŨDIuƠỔẪIuẴQỎIẸuƠỚẢIuƠỔữổuIẪỚuẸQÒIẸuẶvẶuẶvuIẺÀIuẺBƠuGỊIẸuÙẾuẴQỎIẸuẰẼẪIỗuẶNƠuHLẶổuẸẼữÍuGQỚuÙỳIuIẸẺDỗuẴLuÙỚẼ…u.ẼCỚuẴvIẸuHSIẸuGwuẰwuẶÍIuƠẺữHuẸẼữuẶvẶuẴẪHuƠỚŨẪIuƠỔỚŨCIuIẸwŨuẶwIẸuẴKIẸơu2KHuÙSữuỔMẼỗuữIẺuÂHuHẾIẺuƠỚŨẪIuƠỔỚŨCIuẶẺÍuIẸQỎẼuẲÀIuƠẺKIuẽwuạỚữu;KuÙwuƠẺKIuĩỚIẸuIẺQIẸuIẺẼCỚuẰwuẶÍIuÔueữuáỈuịxẶỗueữuáỈuẳỗuỮu2Í…uẶPIẸuƠẾHuẴBI”ỗuữIẺu2MuịỳIueẺQÒIẸuÙỚẼuÙẬuẶẺÍuẰẼBƠơu1ỵIuẰÌuÙỌẼuIẺẼDHuÙỞuÙSữuFẺKIẸuGQÒIẸuẰOIẸỗuỒẺỞuẶẠỒuÙSữuỔẠƠuÙẠƠuÙyuIẺQIẸuẶvẶuẴÍwIuÙẼẪIỗuƠẺữIẺuIẼẪIuỦýuẽẺữIẺuÙẮIuẸẼÚuIẸỈIuGUữuIẺẼDƠuƠẾIẺơu2ỈuƠẺữÍuƠẺRẶuÙỌẼuƠSIẸuẶẺỚŨBIuƠỚẢIuƠỔữuÙwuGỚKIuƠỔỳIuƠỔÔuƠẾHuẶvẶẺuẸẼỜỒuHÓẼuIẸQỎẼuẲÀIuƠỔÍIẸuỦýuỖỌHuƠỔÔuƠẺwIẺuHNƠu“ẶẺẼBIuỖỂ”uƠỔÍIẸuẶKIẸuẶỚNẶuẰyÍuÙDuữIuIẼIẺuẰẼẪIuẸẼỌẼơu2ÒIuẺBƠỗuữẼuẶPIẸuHÍIẸuỘỚẪuẺQÒIẸuGỚKIuƠẺỵHuỦữIẺuHwỚuẺỊữuẰẾIẺơu:wẼỗuyIẺộuéêỮạ1u23]eở/Ồỡ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường”

Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường”
2016-11-09 10:16:09

(SGGP).- Ngày 7-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã họp báo về cuộc thi “Giao...

Người có uy tín trẻ tuổi ở thôn Tà Rẹc

Người có uy tín trẻ tuổi ở thôn Tà Rẹc
2016-11-09 09:54:04

(QT) - Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh Hồ Văn Trung hay còn gọi là Pả Hợp (sinh năm 1983) ở thôn Tà Rẹc, xã Pa Nang, huyện Đakrông (Quảng Trị) được người dân trong thôn tin...

Vết xước khó phai

Vết xước khó phai
2016-11-08 10:04:17

(NLĐ) - Một câu chuyện buồn mang tính chất bạo lực vừa xảy ra trong môi trường giáo dục ở TP Đà Nẵng. Một đứa trẻ lớp 3 bị cô đánh vào vai vô tình xước má. Phụ huynh xông vào...

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo
2016-11-08 09:53:51

(QT) - Trong những năm qua, xác định nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Trị tập trung triển khai nhiều...

Cầu dân sinh bị sập, người dân đi lại khó khăn

Cầu dân sinh bị sập, người dân đi lại khó khăn
2016-11-08 09:44:02

(QT) - Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, chiếc cầu treo dân sinh Đồng Nàng bắc qua sông Nhùng (thuộc thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã bị sập, khiến...

Bẫy đa cấp từ cơn sốt tiền ảo Onecoin

Bẫy đa cấp từ cơn sốt tiền ảo Onecoin
2016-11-08 09:43:51

(QT) - Gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh truyền tai nhau lời quảng cáo hấp dẫn về một loại tiền ảo mang tên Onecoin, mang lại lãi suất “khủng”. Nuôi hy vọng kiếm được...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết