Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRPuG7peG7iXjhu6XDqsSQ4buEw6rGoEF4w7nDquG7pOG7icOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOCw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqxqFyw6p4bHfDquG7h+G6v+G7gWlkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFiKD5jw6rigJPDquG7pEF3w6p4w6zhu4TDquG7h+G7g+G6qeG7g+G6qeG7h+G6v+G7gWnhuq3Dqj7hu6Xhu4l44bulw6rEkOG7hMOqxqBBeMO5w6rhu6Thu4nDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhu6XhuqDhu6fDqnjDueG7peG7qcOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOC4bqtw6rhuqThuqrhu4t4w6rhuqjhuqbhu6dz4bqow6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqxqFyw6p4bHfDquG7h+G6v+G7gWnhuqXDquKAnDjhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqw4Lhu6V5eMO5w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6Xhuq3DquG6qOG7i+G7lcOqw4Lhu6V5eMO5w6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4vhu5XDquG7lcSQw6zDqnjDucOJ4bqw4bunw6rGoeG6uHjDucOqxqHDteG6quG6rcOq4buVxJDDrMOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B4w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6qMO0w4LDquG7gOG7icOqduG7iXfDquG6qOG7peG7m3nDquG6qMOJw6rhuqjDieG6snjDueG6rcOqxqHEqXnDqsah4bq44buV4bqtw6rDguG7pXl4w7nDquG7leG7i+G7leG7pcOq4bukw4DDquG7lOG7pcWpw6pX4buneOG7peKAneG6qcOqPuG7pcOsd8Oq4buX4bq8w6rhu6XhuqDhu6fDqnjDueG7peG7qcOq4buVw73Dqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6rhu6TDgMOqPuG7peG7qcOqPuG7peG6qsOq4bukbnjDueG6rcOqezY+NsOqPuG7q3jhu6XDqsSQ4buE4bqtw6rhu5jFqcOq4bqo4bulw4nDqj7hu6Xhu4l44bulw6rEkOG7hMOqxqBBeMO5w6rhu6Thu4nDquG7lUN4w7nDquG7gOG6ruG7p8Oq4bulxIJ4w6rhu4fhur/hur/DquG7leG7i3jDquG7meG6oMOqduG7icOq4buV4buL4buVw6rGocOAeMO5w6rhu5Xhu6XFqcOq4buZxanDquG6qOG7pcOJ4bqtw6rDguG7pcO9w6rhu5nFqcOq4bqo4bulw4nDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6rGoWp4w7nhuqfDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7leG7i+G7lcOqw4Lhu6XDieG6sHjDucOq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7mcOseOG6rcOqeMO54buJeOG7peG6rcOqxqF54buJeMOq4bqo4buldMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqw4Lhu6XDgeG6qWQvw4LEkWThuqjDrOG7mXbhu5vDquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur13w6zhuqbDueG7p3jhuqXhu4fDguG7gsOqw6zhuqrhuqh54bq9xJFk4bqo4bqmxJFk4bqo4buXxJFk4bund8O5w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG6qeG7mcOseeG6pOG6qsOseMO54bqo4bqm4bun4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4Fp4buB4buHL+G7hWnhu5dm4buBaOG7h8Ot4buHaOG6qOG7geG7h2nhu4No4bq/duG7geG6qeG7rcOCw7nhur3Dqi/EkWQv4bqo4buXxJFkL+G6qOG6psSRZOG6qOG6psSRZOG6qOG7l8SRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkcagQXjDucOqxqFqecOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B4w6rhuqjhu6XDrHfDqsO54bunw6zDquG7peG6oOG7p8OqeMO54bul4bupw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqxqFyw6p4bHfDquG7h+G6v+G7gWlkL8OCxJFkL+G6qOG7l8SRZC/huqjhuqbEkWQv4bqow6zhu5l24bubxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buk4bqg4bunw6p4w7nhu6Xhu6nDqsahw4nhurbhu5XDqnjDueG7peG7m8Oq4buZ4buJ4bunw6p4w73hu6fDquG7leG7peG6quG7hHN4w6rhuqThuqrDrMOqxqHhu7HDrMOq4buWNuG7lsOq4buVxJDDrMOqIcOZPOG6rT48w6oh4bulxKl3w6pYw7nhu7Xhu5XDqsOMeOG7peG6rcOqNuG7p3N4w6rhuqjhuqbDieG6snjDucOqNuG7p3N4w6rhu6TDgMOq4buU4bulxanDqlfhu6d44bulw6rhu4Lhuqp4w7nDquG6pOG6qsOseOG7pcOq4buA4buPeMOqxqFyw6rhu4DDrOG7p8Oq4bqo4bqm4buz4bqtw6rhu4Dhu6nDquG6qOG6psWpw6rhuqjhuqbhu4vhu5Xhu6XDqnjhu6Xhu6dzd8Oq4buVxJDDrMOqeMO5w4nhurDhu6fDqsah4bq4eMO5w6rGocO14bqq4bqtw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqw4Lhu6V5eMO5w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buV4bqtw6rDguG7pXl4w7nDquG7leG7i+G7leG7pcOqdmt44bulw6rGocSpeeG6rcOq4bqo4buL4buVw6rDguG7pXl4w7nDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7lcOq4buVxJDDrMOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lOG7i+G7lcOq4buA4buPeMOqxqFyw6rhu5VEw6rhuqjhu6V0w6rhu4Byw6rDguG7pXl4w7nDquG7leG7i+G7leG7pcOqduG7iXfDquG7gOG7p3Phu5XDquG7l+G7jXjDquG7leG7pcSQ4bqtw6rhuqzhu43huqrDquG6rOG7i+G6qOG6rcOq4bqk4bqqw7V4w6rhu5Xhu6VCeMO54bqtw6rhu6/hu6V5w6zDquG7peG7teG7leG6rcOqeHDhuqrDqsO5w4nEgnjDucOq4buVxJDDrMOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rGoWp4w7nDquG7gOG7p3B44bqpw6oh4buleXjDucOq4buV4buL4buV4bulw6p2a3jhu6XDqsahxKl5w6rhu5XEkMOsw6p4w7nDieG6sOG7p8OqxqHhurh4w7nDqsahw7XhuqrDquG7l+G7jXjDquG7leG7pcSQw6p44bulw4l4w7nDquG6pOG6quG7hHHhuqjDqsaheeG7i3jhuq3DquG7r+G7peG7nXnDquG7l0N4w7nDqnjDucOJ4bqw4bun4bqtw6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG7l0R4w7nDqnjhu6Xhu414w6rhuqjhu4nhu6fhuq3DquG7r+G7pXnDrMOq4bul4bu14buV4bqtw6p4bHjDucOqxqHhuqB4w7nhuq3DquG6rOG7i3jDucOq4bqoxKl54bqpw6ohw5k84bqtPjzDqiHhu6XEqXfDqljDueG7teG7lcOqw4x44bulw6rhu5Xhu6V5w6rhuqZueMO5w6rDguG7pXl4w7nDquG7leG7i+G7leG7pcOq4buVxJDDrMOqeMO5w4nhurDhu6fDqnZreOG7pcOqxqHEqXnhuq3DqnjDucOJ4bqw4bunw6rGoeG6uHjDucOqxqHDteG6qsOq4buVw73DquG7gMOs4bunw6rhuqjhuqbhu7PDquG6pOG6qsOseMOq4bqo4bqm4bu1eMO5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG7peG7p3N4w6rhuqThuqrDrHjDqsah4bundHfhuq3Dqsahw4nhurB4w7nDqnbDgeG7p8Oq4buVxJDDrMOqxqBqeMO54bqtw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu69x4bqow6rhuqThuqpqw6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buv4bulw6zhu6fDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bul4bunc3jDqnjhu6Xhu6dzd8Oq4buARMOqxqHDieG6tuG7lcOqw7nhu6fDrHnhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO5w4nhurDhu6fDqsah4bq4eMO5w6rGocO14bqqw6rhu5Xhu4vhu5XDqsahxIJ4w6rhu4Dhu6nDquG7lcO1eMOqdsOJ4bqqw6pGw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5nhu4l4w6rhu5nEqeG7leG6rcOq4bqo4bqmw6x5w6rGoeG6ouG7p+G6rcOqdm14w7nDqnjDueG7peG7m8OqRsOq4buv4buncXjDquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOqeOG7peG7p3N3w6rhu4BE4bqnw6rDguG7pWrhu6fDqnbhuqpBeMOqw7nDicSCeMO5w6p34buT4bqqw6rGoeG7p8OqxqHDteG6qsOq4bqo4bqmeXjDucOqd+G7teG7p8Oq4buVQXjDucOq4buA4bunc+G7leG6rcOq4buX4buLd8OqeMO94bun4bqtw6rhu5fhu4t3w6p24buJd+G6rcOq4buX4buLd8Oq4buV4bul4bup4bqqw6rhuqjhuqbhu4vhu5Xhu6XDqnjhu6Xhu6dzd+G6p8Oq4buv4buncHjDqsah4bupeOG7pcOq4buAcsOqeMO54bqq4buEcHjDquG6qG3hu5Xhuq3DqndE4buVw6rhuqjhu6dw4bqqw6p44bulw4l4w7nDqnbhu6d44bulw6rhu6V5xKnhuqjDquG7gHLDqsOC4bulw4nEgnjDucOqw4Lhu6Xhu4vDguG6qcOqPuG6pnl4w7nDqnZreOG7pcOqxqHEqXnhuq3Dqsah4buncuG6qsOq4bul4buJeOG7peG6rcOq4bqk4bqqanjDqnZGw6rDguG7pWrhu6fDquG7r+G7p3R3w6rhuqjhuqbDrOG6rcOqw7nhu6fhu4t3w6rhuqzhu4vhuqjhuq3DquG6qOG6onjDucOq4buvceG6qOG6rcOq4bqmQuG6qMOq4buv4buneOG7pcOqeMO54bul4bunc3fDquG7gOG7icOqduG6qkF4w6rhu5V54bunw6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG7gOG7p3Phu5XDquG7pXnhu4l4w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhuqjDgeG6qMOqeOG7peG7p3N3w6rhu4BEw6rGocOJ4bq24buVw6rDueG7p8OseeKApmQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE8w6zhuqrDquG7peG6oOG7p8OqeMO54bul4bupw6p44buJ4buE4bqtw6rhu5jDrHjDqj7huqrhu4RweMOqw7nhu6fhu4t5w6o+4bul4buJeOG7pcOqxJDhu4TDquG7hHDhuqrDquG7lcO14bqqw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7leG7j8OCw6rEkOG7hMOqxqFqeMO5w6rhu5Xhu6XEkMOqxqHhuqB4w7nDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhu69xw6rhu6V5xKnhu5Xhu6XDquG7pXnhu4l4w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOCw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqxqFyw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjhu6Xhu4t4w7nDquG7heG6qeG7h+G6v+G7gWnhuqnDqlfDg+G7p8Oq4buV4buPw4LDqsSQ4buEw6rhu4Dhu4nDquG7leG7i8OqeOG7peG7jXjDquG7leG7i3jDquG7meG6oOG6rcOqxqFqeMO5w6rhu4Dhu6dweMOq4bqo4bq8w6p24buncHjDquG7pXPDquG7gHLDqsOC4buleXjDucOq4buV4buL4buV4bul4bqtw6rhuqjhu4vhu5XDqsOC4buleXjDucOq4buVQXjDucOq4bqo4buL4buVw6rhurLDquG6qOG6unjDucOq4buA4bupw6rhuqjhuqbFqcOqxqFqd8OqeOG7peG7p3N3w6rGoXTDquG7guG7jeG7hMOq4buX4bq8eMO5w6rhu69xw6rhu6V5xKnhu5Xhu6XDquG7gOG7icOqxqFseMO5w6rhu69Gw6rhu4Dhu6dz4buVw6p24buJd8Oq4buVRMOq4bqo4buldMOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4buV4bulxJDDqsahcsOqeGx3w6rhu4fhur/hu4Fp4bqtw6rDucO9w4LDqsOC4bulw7V4w6rhu4Dhu4l5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG7peG7p3N4w6rhu6Xhu6dz4bqqw6rhuqThuqpqw6rhu5Thu6Xhu6vDquG6qOG7peG7qcOq4bq/Zi/hu4fhur/hu4Fnw6rhu5XEkMOsw6rhu5jhuqDDquG7lOG7pcWpeOG7pcOq4bqo4bqm4bupw6rhu4Byw6rigJzGoOG7keG7hMOqd8SpeOG7pcOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOCw6rhu4Dhu4nDqnbhu4l3w6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhuqjDicOq4bqow4nhurJ4w7nhuq3DqsahxKl5w6rGoeG6uOG7leG6rcOqw4Lhu6V5eMO5w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7pMOAw6rhu5Thu6XFqcOqV+G7p3jhu6XigJ3igKZkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRIcOMZC/DgsSR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi
2018-03-23 17:28:51

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Agribank chi nhánh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trạm Y tế xã A Dơi (Hướng Hóa), đây là...

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ
2018-03-23 17:19:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổ chức lễ truy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết