Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s1VF4bqpdeG7k8OD4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDguG7s27huqkq4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqpVeG7o+G7r+G7n+G6qW7hur9u4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYuG6u+G6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqz4bqvPSrhurHhuqnigJPhuqnhu6Lhu63DueG6qeG7pcOqxJDhuqljZMOjZMOjY+G6q2LhurvhuqPhuqlV4buj4buv4buf4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qW7hur9u4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qeG7o3fhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDgMSCw6rhuqk9xILEkOG6qW7hu6Phu5Phuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qVXhu6Phu6/hu5/huqHhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7hu6Phu6HhuqPhuqnDg+G7o8Oq4bul4bud4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOD4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqpQuG7geG6qXVF4bqpdeG7k8OD4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDguG7s27huqnDg+G7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qW7hurLDquG6qVXhu6Phu6/hu5/huqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYuG6u8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbsOjbcOq4bunw4DEgsOq4bul4budw4PhuqDhu5/Do0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2LhurtiYy/EkeG6u29lYuG6uWPhurtk4bq9w4NiY+G6u2TDqcOpw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNVReG6qXXhu5PDg+G6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Lhu7Nu4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qVXhu6Phu6/hu5/huqlu4bq/buG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcOT4buD4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Lhurvhurcvw4HhurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzPcSCxJDhuqlu4buj4buT4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlV4buj4buv4buf4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qW7hur9u4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYuG6u+G6qcOzw4Lhu7du4bqp4bq/w4Hhuqlv4bq24bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlV4buj4buv4buf4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6o+G6qeG7nXbDueG6qWJi4bqpw7PDveG7peG6qUJxw6DhuqksxJDhuqltw6rhu6XhuqlV4buf4buXw7nhuqnDg+G6oMOq4bqpKnLhu6Xhu6PhuqnhurLEkOG6o+G6qU3DquG7peG6qSp44bqpbuG7o+G6pG7huqkqcuG7peG7o+G6qeG6ssSQ4bqj4bqpTcOq4bul4bqp4bukd+G7n+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqkqcuG7peG7o+G6qeG6ssSQ4bqj4bqpTcOq4bul4bqpT+G7i+G7peG6qUJq4bul4bqpKnLhu6Xhu6PhuqnhurLEkOG6o+G6qU3DquG7peG6qSrEgsSQ4buR4bul4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqpKnLhu6Xhu6PhuqnhurLEkOG6o+G6qX1m4bul4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qSpy4bul4buj4bqp4bqyxJDhuqPhuqlNw6rhu6XhuqlN4buD4bun4bqpQuG7lS3huqlO4bujZsO54bqp4bqixalu4bqp4bqi4bqkbuG6qXXhu6Phu6vDsuG6qW7hur/hu6Xhuqltd+G6o+G6qU3hur/hu6fhuqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6o+G6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qU7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqnDmuG7keG6qU/Egmvhu6XhuqPhuqnDk+G7g+G7peG7neG6qeG6ssSQ4bqpVeG7o+G7r+G7n+G6qU7hur9u4bqpTsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqj4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqnhurLEkOG6qVXhu6Phu6/hu5/huqlP4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcODcuG7peG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNV4buj4buv4buf4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G6v27huqlv4buL4bul4bqpbuG7o+G6suG6o+G6qW1w4bul4buj4bqpw7PDreG7peG7neG6o+G6qcOz4bun4buB4bul4bqpdeG7k8OD4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qXXhu6PDquG7n+G6oeG6qcO64buBw7nhuqlC4buf4buVbuG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlu4buj4buT4bqpw7N34bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o+G7l+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4DEgsOq4bqpbuG6v27huql1w4nhuqnhu6Phu6nDgeG6qeG7o+G7p2lu4bqpw7rhu4nEkOG6qUXhuql14buf4buT4bul4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqltaOG7peG7neG6qUJm4bul4bqpbeG7g+G7peG6oeG6qW7hur9u4bqpw4DEgsSQ4buTw4PhuqnDs3Hhu6Xhu6Phuqlu4bqyw6rhuqlV4buj4buv4buf4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qcODZ27huqnDs8Oq4bqp4bqi4buv4bqj4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqp4bqi4buv4bqpw4Hhu6Phu5/hu5PEguG6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqpbeG7keG7peG6qW1o4bul4bud4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOD4bujcOG6qcOAxILEkOG7k8OD4bqpw7Nx4bul4buj4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW3hu5Hhu6Xhuqluxanhuql14buj4buv4buf4bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6oeG6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlC4buf4buR4bul4bqpVeG7o+G7r+G7n+G6qSrhu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqnhuqLhuqjhuqlv4bq24bul4bud4bqpbuG7p+G7peG6qW/hu4nEguG6qW7hurLDquG6qcOzw73hu6XhuqlCceG6qcO5cOG7peG7o+G6qXXhu6Phu5/huqltw6rhu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqlu4bq/buG6qUJm4bul4bqpbeG7g+G7peG6qcOB4buj4bq2buG6qULhurbhuqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqlu4bqyw6rhuqlV4buj4buv4bufw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpbeG7g+G7peG6qT3EgsSQ4bqpbuG7o+G7k+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpbsaw4bul4bqp4bul4buRxILhuqnhuqDhu7HhuqnDg+G6oOG6v27hu6Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6o+G6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6qeG7o+G7h+G7peG6qW7hurLDquG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huql14buj4buv4buf4bqj4bqpw4Hhu6PFqeG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G6oMOC4bu54bul4bud4bqpVeG7o+G7r+G7n+G6qSrhu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqlC4buB4bqpbuG6v27huqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqHhuqlu4buj4buT4bqpw7N34bqpw7rhu4HDueG6qULhu5/hu5Vu4bqj4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOB4buj4buh4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqHhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buf4bul4bqj4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqlt4bq/4bun4bqh4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qW7hu6Phu4nDueG6qcOz4buf4buXw7nhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qeG7neG7n+G6v+G6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDg+G7o+G7n+G6qcOzxILDquG6oeG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpbuG6v27huqnhu6V34buf4bqpb8SC4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw4DEgsSQ4bqpbuG7o+G7k+G6qeG7peG7gcSQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OZ4bq2buG6qcOD4buf4buRxILhuqlu4bqyw6rhuql1ReG6qXXhu5PDg+G6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Lhu7Nu4bqpKuG7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qVXhu6Phu6/hu5/huqlu4bq/buG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcOT4buD4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Lhurvhuqnhu6Xhu6Now7nhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4buvw4PhuqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqnEkOG7kcSC4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqj4bqpw4Hhu6Phu4nhu6XhuqnDs+G7icSC4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlExILhu4nDg+G6qeG6omdu4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOD4bqgceG6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6v27huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqPhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqp4bu54bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnDs8O94bul4bqpQnHDo+G6qeG7pHfhu5/huqlvxILhu6Xhu53huql1ReG6qXXhu5PDg+G6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Lhu7Nu4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqnhu512w7nhuqlu4bq/buG6qeG7pXfhu5/huqlvxILhu6Xhu53DoOG6qeG7pOG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqpw7nhu63hu6XhuqPhuqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcOT4buD4bul4bud4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOD4buj4buX4bqp4bul4bujw4LDoOG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlu4bujw4LDveG7peG7neG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6o+G6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qeG7pWbDueG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlu4buj4bqkbuG6qeG7pWbhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6qULhurbhuqlu4bqyw6rhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqlC4buB4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs+G7h8OD4bqpdeG7k8OD4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4buvw4PhuqHhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqlu4bqkxILhuqlu4bq/buG6qeG7pXfhu5/huqlvxILhu6Xhu53huqnDg+G7o8Oqw7nhuqnDucOCxILhuqlu4buj4bun4bqpbuG7icOB4bqp4bqyxJDhuqPhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpbsWp4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcOD4buvw4PhuqPhuqluxanhuqnhuqLhur/hu6Xhu53huql14buf4buT4bul4bqj4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO54buz4buf4bqp4bq/w4Hhuqlv4bq24bul4bud4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qW7hur9u4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4buj4bqpbuG6ssOq4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqPhuqnhu6Thu6Phu4Hhuqnhu6XDguG7s27huqPhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnhu6Xhu6PDgsOg4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu6/Dg+G6qW7hur9u4bqpbuG7o+G6suG6qcOD4bqgw4LDveG7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOT4buD4bul4bud4bqj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qeG6ouG6v27hu6PhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qW7hurLDquG6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6o+G6qeG7pXfhu5/huqnDgMSCxJDhuqPhuqnDgMSCxJDhuqlu4buj4buT4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqj4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu5/hu5PDg+G6qXXhu5/hu5XDueG6o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu6Xhu6PhurThu6Xhu53huqPhuqnDuuG7heG7peG7neG6qcOB4buj4buh4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpbeG7n+G7l8SC4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7huqxu4bqh4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqlu4bq/buG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqPhuqnDg+G6puG6qcOD4buj4buf4buV4bul4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN94buZ4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOD4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqj4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpw4Phu6PDguG7ueG7peG7neG6o+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4buvw4Phuqlu4bq/buG6qcOAxILEkOG6qW7hu6Phu5Phuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qVXhu6Phu6/hu5/huqkq4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqh4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqlC4buB4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Hhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7geG7p+G6qcOD4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqpb+G7p+G6qcODcuG7peG7o+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlC4buB4bqpbuG6v27huqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqj4bqpbsSCd27huqlCauG7peG6qcOzd+G7peG7neG6qXXhu6Phur9uw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OZ4buf4bul4buj4bqpw5PhuqRu4bq3L8OB4bqz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ
2018-03-23 17:19:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổ chức lễ truy...

Sân chơi rung chuông vàng “Tiến bước lên đoàn”

Sân chơi rung chuông vàng “Tiến bước lên đoàn”
2018-03-22 22:58:38

(QT) – Tối nay 22.3.2018, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Đông Hà tổ chức sân chơi Rung chuông vàng với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”.

Giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng

Giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng
2018-03-22 15:37:10

(QT) – Hôm nay 22.3.2018, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I/2018. Đồng chí Phan Văn Phụng, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị, chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết