Cập nhật:  GMT+7
ẩtẻéôừgẴẴạeẰ!uÂừộeẫ!ợÂéĂéừiửséôtiuẩ/tẻẫẩẰéôừgẴẴạeẰTộgốeẫầ;!ậé-éSuvéồẤAuéửtgẤéừiựéõẨuéõgẾéừiéồiéứtĩẰéôhôéửsịéồCẢửsâéỬĩửséẺiửséÊẤỹựéửtCéẲvÂéựòÂéÊẤỵửséửtẸửséựkÂéồCẢửséừvÂéÂữiửéẺyéẴwéÂẲữửséừiửséôtiuâéỰkÂéõupửéẲỹửsẵéÂẲCẠôéôÉgétuỡẤéÂỳuéựgẾéÂẤẾỡÂéứtỳửséõvửséÂtẤẾởửéÂiẤẵéôtủéồỹôéôvésuvéốẸéẶẤóửéửtgẤéẺẠuéẴvửséõíôéấéỬtẸửséôÀửéẴvửséẶẤhuésĂéoẾẵéôhôtéồnẾéựoẾéửsiẾéĂéõịuéõupửẵéồịéừiựéÂùửtẵéừiựéÂỹuéÂỳuâéỬvéồịéồAuéôtỡôtétCẠửséẶẤìéõvửséÂỳuéẴẦÂéôvéồợửé“ựCẢuétguéÂtiửtéôỳửséừEô”âé;ẤìéõvửséÂtgẾéẺùéẺiữésỳửẵéửvéừíuéồợửéừòÂéÂẤửséẺủéôhéồgửséẰtÀuéôẪgéựỹÂéửtiésóửéồvâéÕhữétíuẵéửtẸửséôữửéôhéôÀựéứtỳéửtyéừuéÂuéõgẾéÂẤửséừờửéÂẲẢuéửtCéừhéựộéựẬgéÂtẤéskẰéõịữâéÕiéôtẪéửtiéôvéẺủéôhéÊAéẲgéôtÉuéÂỳuéựỹÂéÂẲòửéửtCéÂẲỵửséừiửséửAuéồhựâéÔtÉuéÂĐéÂgựéồíuéôtÉuéẴgửsẵéÂDéồẢuéôtÉuéÊẤỵửsẵéÂỳuéồiửtéẰtìuéửsòựéõỷétwửéừiựéửsxÂéồu…éừCÃựéôhâéỰoÂésóửéồDÂéõẤAuéÂẲẢuẵéÂỳuéồịéÂùựéừCÃựéừíuéửtẸửséôữửéôhéửtyéửtỗéửtCéừhéựộéôtữéõiétóẤéửtCéứtỳửséẴvÂéôữửéửiữâéÔẪgéồhửséÂỹuẵéÂùựéừCÃựéồợửéứỆéôỳửséửtCéẺòẾéừiéôtlửséẰtìuéÂỳuéẴÃéõiéôtÉuéựiéẺùéôẬửséừCÃựéẺẠuéÂỳuéôvéựỹÂéôỳéshuéẲoÂéÊuửtẵéôữửéõiâéÔỳéshuéồỗẰéựờétỷửéấéỒkôéõuỡÂéừiéồỳuéựĩÂéÂữéồộửéẺẠuétiửséựuéôữửséẺẦÂẵéồỗẰéẺiéõẤỷửéồợửéửgữéừwửséôtữéõoÂéôDéguéứtuéửtùửéẺiữâéÔtlửséõuợÂéồỳuéựĩÂéoẾéõẤỷửéôvéẰtìuéẺùéửtoÂéÂtẢuéửtiéõụéôhéứtỳéõgẾéằéÔỳéshuéÂgẾésuẸéừoẾéựhuéÂvôéốiuéửtCéẴẤỵuéÂẲCẠôéửsEôẵéồuéÂùựéừCÃựéôhésuẬựéÂỳuâéỨthôéẺẠuéõiéựỗẵéôỳéôtlửséẰtuởửétiéÂỳuéừoẾéửÉgéừẢuâéÔtlửséẺòẾẵéứtvộéựuỡửséừíuéhửséôtĐửséửtCéôtxôéẶẤờéÂỳuéửẸgâéỪữgửtéẶẤgửtéừCÃựéôhéẺẠuéôỳéựiéÂỳuéõoửéừữíửéÂnựéÂtóửâéỒợửéửÁuéựỗéôỳéôtÉuẵéÂỳuéửstộéôDétgẾéửtCéõiéthÂâéỬtoÂéồụửtéừiéứtỳửsésùéôvéÂtpéÂỷuéÂỡéồCÃôéĂéửsCẢuéồịéẴuửtétíéẲgéựỹÂéôỳéshuéồỗẰéÂẤẾỡÂéẺẢuéửtCéÂtợẵéÂỳuéửstũâéÔtữéốẬéôẬửséẺẠuéôhẵéÂỳuéôvéừCÃựéÂtờựéẴyuéÂẲờửéõịuéõupửéửẸgéÂtùéôBửséÂẠuéừẦô…étợÂéồCÃôéừCÃựéôẬửséửiửséấéỪCÃựéÊữửséẺiéẰtÀuéừíuéồiửsétữiửsẵéÂỳuéôwửéửoửéửhéÊuửéừÁuéÂtờựéôỳéshuéồợửétguẵéõgéừóửéốẬéôhéừiéôẪgéựỗéôỳâé:tìuéôhuéÂúửtéồgéÂùửtéẺòẾẵéửờửéẺởéồợửéửtiẵéÂỳuéừíuéõụéỳửséôtẦéôtÉuéôtữéựỹÂéÂẲòửéửờửéÂtnửâé!thửséÂợÂẵétiửséừiựéứtỳửsétợÂẵéôtủéÂĩựéõupửẵéồhéõvửséÂtỳuéựiéựoÂéôìéõẤAuéẴhửsẵéÂỳuéôtủéôwửéõuợÂéôCẢuéÂẲĐéẺiéÂtoẾéỳửséôtẦéôtÉuéôBửs…éẲoÂéốqéÂtCÀửsâéỬsiẾétỳựéoẾéÂẤẾéõụéôtÉuétguéừóửéẴữửsẺẠuéÂỳuéừiéựỹÂéửsiẾéồhửséửtẠéửtoÂẵéÂỳuéồịéẶẤộửéồCÃôéửiửséấé!ợÂéửỉựéửgẾẵétiửséựgẾéửtuởẤéẺỳéứpẵéôtoÂéôtỷửsẵéôtoÂéồỵửséÂẲữửsétguéÂẪéứúửtéĂétuỡẤéựgẾéôtẦéÂỳuâéỒkôéõuỡÂẵéửỉựéửgẾéôvéÂtờựéựvửéhữéốiuẵéồgéẰtóửéừiéôẪgéửẸéẴuửtétgẾéôỳésuhữâé!ĐéựẬgétèéồợửésuẢẵéửtẢéẺòẾẵéỳửséôtẦéồịéÂẲẤẾởửéửstởéhữéốiuéôtữéÂỳuéôBửséứtgéứthâéỬtẦửsẵéẰtÀuéÊữửséựoẾéừữíuéẺìuétgẾéôữẵéẺĐgéÂĐéửtiéẴgẤéừờửẵéÂỳuéõÁửséứtEửséừíuéẺiéừgữéửsgẾéÊẤỵửsâé!ẲẢuéồoÂéấéÔỳéshuéẺiéõiéựỗé“Ẻủéôh”éồgửséồợửéửsỷuéÂẲữửsétuỡẤéựgẾéôẪgéôtẦéÂỳuâé2ĐgétoẰéÂoẰéÊyéôtnửéẺiữéôhuéẶẤóửéốiuéầôtìéừiéÂúửtéÂỳuétgẾéựkôéẶẤóửéồẬuéôtữéựhÂậẵéÂỳuéẺĐgéừữéừĩửsâéÔwửéồợửéựĩửséẺỵửétgẾéồwuéồởửéõỷuésùéửẸgéồnẾéằéỬợẤéÂỳuéửtẠéứtỳửséừóựéÂtùéẴỵéôhéôÀựéứtỳéÂỳuéừCÃựéừíuéôtữéõiéôtủéôwửéÂtuợẤéôtĐửs…éôtẨôéôữửéừiéôẬửséấéÔtẦéÂỳuéừíuéồuéẺĩÂéẴAéôtCgéẺởâé.gẤéứtuéứupựéÂẲgéựùửtéẶẤgéÂoựésCÀửséÂtÉéẶẤóửéhữẵéÂỳuéôĩửéựỳuéõCẠôéẲgéẰtwửséứthôtâé-éÔtiữéõhôéấéÔwửéôỳéshuéÂtùéÂỳuéôtiữéõjửséửẨéôCẢuâé-éÔtiữéôòẤéấéÕié“Ẻủéôh”éôóựéÂẲữửséÂgẾésvuésuoẾẵéồDửséừờửéÂuợẰặé!ỳuéốỏửéôthẤéồợửéựgẾéôhuéhữéốiuâéTvgéẲgéÂtợéấé!ỳuéÂtĂétĩÂéẲgẵéứtoẰéứtĂuâéỰữửséõiéồĐửséửtẠéÂỳuéẺẠuéôhuéẺủéôhétỳựéửiữâéSkẰéÂỳuẵéôỳéshuéÂtỗửéÂtẬửsésuoẤéựỳuéựùửtéẴgẤéẴẤỵuéÂvôẵéồỳuéựuéựĩÂéôữửséốiuétíéÊẤỵửséÂtiửtétguéẺỡÂéồộửéÂẤẾởửâé!ỳuéốíéừúéửtúéồvửéừoẾéÊoẰéẺìuéÂĐéÂgẾéõiéựỗéửtCéựỹÂégửtéôtẪéÂuỡựéẲiửtéửstởâé4oẰéẺìuéÊữgé:thẰẵéÂẲĩửséẺiéựyửséÂgửsâéỪữíuétiửséựiéõoÂéôDégửtéÂtÃéựgẾéửiữéôBửséửnửséửuẤẵéÂẲnửéÂẲxửsâéỨtuéứupựéÂẲgéẺìuéÊữửsẵéÂỳuéôtÃÂéửsẠéửsCẢuâé-é2ìuéồẪéựgẾéứtỳửséôòẤéằéÕié“Ẻủéôh”étyuâé-éỐí…éấéÔhuétữìửséôẪgéÂỳuéứtỳửséẰtìuéĂéứúôtéÂtCẠôéÂoựéẺìuẵéựiéừiéĂ…éứúôtéÂtCẠôéÂẲờửéửsCẢuéôỳéshuâéÔtẦéồuéẺĩửsẵéÂỳuéôtDéứtỳửséôwửéguéứthôéẰtìuéừoẾéẴỵéồữéửtẸửséẺwửséôữửséÂẤẾỡÂéựFéÂẲờửéửsCẢuéửiửsâéỲu…éÂỳuéôtCgéõgữésuẢéồẨửséôtíựéồợửéÂtnửéÂtpéôẪgéửsCẢuéứthôéẰthuẵéôẬửséÂẲgửséừDgéừíuéồỗẰéồợửéửtCẢửséoẾéấé.ÃuéÂtCẠôésunẾéôDéửsxéửsẤòẾéÂẲữửséÂgẾéÂỳuéửtCéôữửéẲĩửéõupửâé.gẤéựỹÂéừẦôéứtvéứtỉửẵéứtAéẴĂéẲỷuéÂtù…éửtẢéÂẲẢuẵéẺẠuéẴEésuẦẰéồẮéồóẾéÂtỗửéÂtẬửséôẪgéôỳéshuẵéÂỳuéôBửséừiựéÊữửséửtuỡựéẺẨéựùửtéửtCéựỹÂégửtéồDửsétuỡẤéựgẾéồữéôtúửtéÂtỵửsâé!ĐéửsCẢuéôỳéshuéÂtữìửséẲgétCÀửsésùéừiựéÂỳuéôDéửsnẾéửsoÂ…é!ẲữửséồẢuéÂỳuẵéÂtẦéÂtòÂéôtCgéừóửéửiữéừíuéồCÃôé“ÂuợẰéôòử”éẺẠuéÂtnửéÂtpéôữửéshuésóửéồợửéựDôéoẾâéÔtCgéứpéửsCẢuéôữửéshuéồvéừi…é“ỬsẤẾqửé!tụé.ộửéTí”ẵéựỗéôỳéshuéửvuéÂờửéồpéÂỳuéstuéẺiữéõuờửéửtòửâé!ỳuéẺỵửétxôétiửtéôtlửséÂẠuéồnẤéửờửéồịéÂỳéẺớéôhuéÂờửéồỗẰéồớéoẾéõjửséửtẸửséửổÂéôtẸéửĩửéửvÂéửtoÂéôẪgéựùửtâéÕiéựỗéửvuéÂtgẾặé-éHữéốiuéôòẤéựgẾéôtữéôthẤéồĐửséÊơéÂiẵéứupẤéhữéửsCẢuéÔtỉựéồvấé-é!tìữéửiữéựiéồỳuéựĩÂéồỗẰéẶẤhéÂtpâéỬtCửséửvuéẺòẾéÂtùéôwửéõié“Ẻủéôh”…ằé-…!tẢuésugửéừoẾéÂtùéõgữésuẢéôBửséồCÃôẵéựuqửéẲjửséÂẲCẠôé!ợÂéÂtùéÂtỳuâé2ỏửéÂuợửséựỗéôỳâé!oÂéôìéồởẤéõiéựỗéửvuẵéôwửé.ộửéTíéôtủéÂtỗửéÂtẬửsẵéồyéựkÂâéỰịuéồợửéừẦôéẲgéẺởẵéôỳéựẠuéừúéửtúặé-éGửtéửtẠéựgẾésuẬựéôtữ…ồỗẰ…ồỗẰ…ấé!oÂéửtuờửéừiéẰtìuéẺòẾéẲỷuéấé!uqửé.ộửéTíéẺiéõiéựỗéẲgéôÉgẵéÂỳuéÂtoẾéõẤAuéôtuởẤéôẤỵuéửỉựéÊẤỵửséồỗẰétÀửéõgữésuẢâéỬĩửséÊợéừiựéửtẸửséẺyéỵôéÂẲĩửsétợẤéừvÂéồCẢửséửtẤỵựéẺiửséửtCéÂẲìuétữgâéỒẦửséừiéẴĩẰéẺiữé!ợÂé“ửỉựéÂẤAu”ẵéửỉựéứtAétíửéôẪgéựùửtéửtCéừhéẴỵéÂÉéẺuâéÔtuởẤéồvéôtẦéÂỳuéẺởẵéừíuéôtÉuéÂỳuéựỹÂéÂẲòửéửẸgéôBửséửờửéÂtnửéấé!tDéửtoÂẵéôòửé!ợÂéẲỷuéựiéôwửéửtòửétiửsâéÔhuéửiẾéÂtùéÂỳuéôtụẤâé2ùéôtuợôéhữéốiuéẺiéôtuợôéẶẤóửéôẪgé.ộửéTíẵéẺùéửtẸửséồCẢửséứuựéựBuéôtủéôẪgéÂỳuéẲỷuéẴớéõhựéẴhÂéÂtộữéôỳéửtuởẤéửỉựéẲwửsẵéÂỳuétDgéựgẾétóẤéửtCéÂtnẤéồờựéÂĐéửgẾéồợửé!ợÂâé2iéừỀéốữéôtÉuéÂtDétguéôẪgéôtẦéÂỳuéừié“!gữéồnẤéôvéõuợÂéựgẾéhữéốiuéửsCẢuéÔtỉựéựiéựiẾéửtòửéôẪgéửsCẢuéÂgéấ”âéÔhuéừỀéốữéÂtDétguéừiựéÂỳuéửstỗửéôDửsâéỬtCửséừẮéẲỷuẵéÂỳuéửvuéứtvéẺẠuéôtẦésóửéửtCéứtvôặéSuẢéứtỳửséõuợÂéõiéứthôtéĂéồnẤéựiéÂùựéÂẲìéẺìuẵéẤẾéÂúửéõAửétuỡẤéựùửtẵéẲjửséÂiuéửỉửséôtợéõuợửéôẪgéôtẦ…ẺnửéẺnửéẺiéẺnửéẺnửâéÔẤỵuéôẬửséôóựéừwửséứtỳửséồòẤẵéôtẦéÂỳuéôtụẤéửtòửéẺẠuéồuởẤéứuỡửéừiéÂỳuéẰtìuéứuợựéựCÃửéồnẤéồvéôtữéỳửséôtuợôéhữéốiuéứupẤéÔtỉựéồpéừiựéựỏẤâé!ỳuéửstộéựiéựĐửséẲÀửéẺùéừíuéôvéừúéốữéôtúửtéồhửséồpéskẰéửiửsâéÕĩÂéõẤỹôéẰtìuéskẰéửiửsẵéõĂuéĂéẺẬửséõupửéửiẾéửsCẢuéÔtỉựéúÂéôCéửsẨéÂtiửtéẲgéÂỳuéứtỳửséôwửéôhôtéửiữéứthôâéTỳựéồợửéửtié.ộửéTíéựCÃửéhữẵéÂỳuéôtẦéÂnựéÂùựéựẤgéẶẤẾpửéửtíôẵéÂkửséửiửsâé!ẲữửséÂòẰéẴhôtẵéĂéựỹÂéõiuéthÂéÂỳuéốẬửséõẦÂéồyésíôtéồúÂéônẤặé“!tCÀửséửtgẤẵéôĂuéhữéÀuéiéôtữéửtgẤ…ẺởéửtiéựỗétyuẵéẶẤgéôóẤ…”éẺiéÂỳuéẴÉgéẰtổửséừẤỳửétguéôtẸéôẤỵuéừié“sÉuéựgẾ”éôtữétÃẰéẺẠuétữiửéôìửtâéỒữíửéÂẲCẠôéứtuéÂkửsẵéÂỳuéõơéửsÉgéẶẤẾpửéửtíôéửsgẾéẺiữéÂẲgửséồvẵéồpé.ộửéTíéốẬéôvéẺỳéÂùửtéựoẾẵéứtuéừòÂéôBửs…éÂẲẦửséôtvôéẺiữétguéônẤéthÂéoẾâéÔBửséÂẲữửséửtẸửséừóửéựCÃửẵéÂẲìéhữéửiẾẵéẶẤgéônẤéôtẤẾỡửẵéÂỳuéồCÃôéõuợÂé.ộửéTíéôtủéừiéôữửéửẤỳuéẺiéĂéÂẲxétxôẵéôtDéứtỳửséẰtìuéừiéôữửéẲẤỹÂéôẪgéõié“Ẻủéôh”éửtCéÂỳuétjửséÂCĂửsâéTèửésù…é.gẤéứtuésỵuéồóẤéôtuợôéhữéốiuéựiẤéÊgửtéôẪgé.ộửéTíéựỹÂéồờựẵéÂỳuéồCgéửsgẾéôtữéôtẦâéỰĐửséẺỳéôẬửséẺùéÂỳuéÂtoẾéỳửséôDéôtỵôéôtỵôéừíuéồữéồữẵéÊợẰéÊợẰéÂẲờửéôtuợôéhữéốiuéôẪgé.ộửéTíâé.gẤéồvéÂtùẵéÂẲữửséồẢuéÂtÃéựgẾéôẪgéÂỳuẵéửvuéôvéÂAẵéôtCgéựvửétiửséửiữéựiéÂỳuéửnửséửuẤéÂĐửséồCẢửséứuựéựBuéôtủéửtCéứtuéựgẾéôtuợôéhữéốiuéôẪgé.ộửéTíâé!ỳuéựgẾéứFéẺiéồỗẰéồợửéựDôéôtẦéÂỳuéôBửséẰtìuéửsíôéửtuờửâéỪụôtéÊụôtéồịéồợửéửsiẾéôẤỵuéửỉựéấéỪiửséôtiuéồịéõĩÂéồóẤéẴÉgéẴữíửéôtủửtéÂẲgửséửtiéôÉgéồpéồvửé!ợÂâé!ỳuéựgẾéựiéửtCéửsỷuéÂẲờửéừÉgéấé;ẤhétíửéẲỷuéẴgữé.ộửéTíéẺỏửéôtCgéồợửéừoẾéhữéốiuéằéỪoẾéÂẲqéẶẤhéẲẪuéôtuợôéhữéôvéẴÀéẴẤoÂésùéÂỳuéừiựéẴgữéôtẸgéứụẰéấéTÀửéửẸgẵéôtẦéÂỳuéôóửéẰtìuésugữéẴíôtétiửséồpéôwửéôẦửséÂoÂéửuờửâé“ỘựéTíéửtiéôvéôtẤẾỡửéửstủétxôéừẤỳửéẺiéẺởéẶẤờéẲỷuéấéÔhuéhữéốiuéẺiéẶẤóửéÂỳuéôBửséứỗÂéÂuởửéừoẾâéÔòẤéÂtỳửséôìựésuẬựâéÔhựéÂthửsésuờửsẵéÂuởửéÂthửséôtíẰâé,gésuờửsẵéửsiẾéẲỹửséÂthửséốiuẵéỳửséửtiéÂỳuéồuéõupửéôvéÂuởửéẴớéửtẢéôòẤéẴÉgéÂtiửtéhữéôẨÂéÂgẾẵé“Ẳĩôéừỉửs”éôtữéôữửéTìữẵéẲỷuéÂúửtéừẤỳửéấ”éÕié“Ẻủéôh”éõẤỷửéõịéửvuéẺẠuéÂỳuéửtCéẺòẾâéÕupửéồỹửséốẸéốỹuâéỪiửséôtiuéôẦửséÂoÂéửuờửéÂCửséõĐửsâé!ỳuéứtòẰéứtupửséồuéÂẲờửéôữửéồCẢửséừvÂéẺyéẴwéÂĐéửtiéõié“Ẻủéôh”éẺởéồợửétuỡẤéựgẾéửtCéựỹÂésịéẴgẾéÊẤnửâé2òẾéừiétợÂẵé.ộửéTíéồịéõyétxôéừẤỳửéẲỷuéấéỲuẵéôtuợôéhữéốiuéựiéÂỳuéựuỡÂéựiuéõgữéồờựéẺẠuéồCẢửséứuựéựBuéôtủéấéSuòửéẴgữéôÀửéõịữéôẤỵuéửỉựéôtlửséÂtAuéÂẲiửéẶẤgéừiửséôtiuéựiéôtủéừỵôéôvéẲuờửséÂỳuéấé!ợÂéửiẾé“ửỉựéÂẤAu”éửờửéÂỳuéứtỳửséồuéôtÀuéồnẤẵéôtủéôữéôẤỹửéĂétuỡẤéựgẾéôẪgéôtẦéÂỳuéẺẠuéôtuợôéhữéốiuéôẪgé.ộửéTíâéỪờéỬsẤẾờửéỬsẸẩ/Ằẫ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

“Hát về mùa xuân” với nhạc sĩ Trần Hoàn

“Hát về mùa xuân” với nhạc sĩ Trần Hoàn
2010-02-07 11:45:02

(TTO) - Tiếp sau thành công của chương trình Mây vàng đất Việt với nhạc sĩ Hoàng Vân, tối 7-2 trên VTV3 Con đường âm nhạc số 2 sẽ tiếp tục với những tác phẩm của cố nhạc sĩ...

Còn chiếc áo nào cho em

Còn chiếc áo nào cho em
2010-02-07 11:44:16

Trẻ em vùng cao - Ảnh: Huỳnh Thu Dung(TTO) - Đã nhiều năm trôi qua trên thũng lũng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi độ giáp Tết mẹ lại chuẩn bị những chiếc áo cũ năm nào của...

Việt kiều dâng hương ở Hoàng thành

Việt kiều dâng hương ở Hoàng thành
2010-02-07 11:44:01

(VnExpress) - Chiều 6/2 gần 1.000 kiều bào về quê ăn Tết Canh Dần đã dâng hương tiên tổ tại Hoàng thành Thăng Long và dự lễ tiễn Táo quân.

Festival trái cây đầu tiên tại Việt Nam

Festival trái cây đầu tiên tại Việt Nam
2010-02-07 11:43:44

(VnExpress) - Lễ hội diễn ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, từ ngày 19 đến 24/4 với nhiều hoạt động đặc sắc. Dự kiến ba kỷ lục Việt Nam cũng sẽ được thiết lập trong...

Làng nghề một thoáng Việt Nam

Làng nghề một thoáng Việt Nam
2010-02-07 11:43:29

(TPO) - Từ một đầm lầy chi chít hố bom của vùng đất thép Củ Chi (TPHCM), sau 20 mươi năm cải tạo, xây dựng bởi của những người trở về sau cuộc chiến khốc liệt, Làng nghề Một...

Mộc Châu những ngày áp Tết

Mộc Châu những ngày áp Tết
2010-02-07 11:42:51

(VnExpress) - Trong làn nắng nhẹ của buổi sáng cao nguyên Mộc Châu, hoa mận nở trắng, đào rừng khoe sắc hồng, các em nhỏ dân tộc tung tăng dạo chơi. Nét xuân hiện về lặng lẽ...

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones
2010-02-06 07:57:53

(TTO) - Johnny Depp - nổi danh qua vai diễn cướp biển vùng Caribê - vừa trở lại vai trò đạo diễn của mình qua bộ phim về ngôi sao của The Rolling Stones - Keith Richards.

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood
2010-02-06 07:57:42

(VnExpress) - “Phù thủy Hermione” dẫn đầu top 9 nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood năm qua. Sinh năm 1990, Emma Watson cũng là ngôi sao trẻ nhất được xướng tên.

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật
2010-02-06 07:57:30

(VnExpress) - Đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thai nghén từ bốn năm trước, trải qua lần ra mắt hụt với Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm được nhà sản xuất mới và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết