Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZjXhu6NM4buLU+G7jcOD4buLKnnhu43hu4t1duG7i+G6vnlF4buL4bq+w7TDveG7i8So4bqww4N44buL4bqgxILDtMO94buLw5nhu4DhurzEguG7i2rhu4nEqWrhu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZuG7hzUxJuG7g+G7iy3hu4vDmkhCw4N44buLw4DDveG6ouG7i8Sow4Lhu4vDuuG7t3R54buLdHnhu6Phu4Dhu4vhu6Lhu4Dhu4s14bujTOG7i1Phu43Dg+G7iyp54buN4buL4bq8QsO94buLxKjDtcSC4buLc+G7kcODeOG7i8O64buf4buA4buLw4B54buP4buLw4N5w7XDg+G7i3nDtOG7i+G6vsO0w73hu4vEqOG6sMODeOG7i+G6oMSCw7TDveG7i8OZ4buA4bq8xILhu4tq4buJxKlq4buLdcSC4buLU+G7jeG7iyThu43Dg+G7i8Sow7Xhu4s2w4Dhurzhu43DvcODw7nhu4vDuuG6psODeOG7i8O64buZw4N44buLdOG7jcO94bq/4buLJHbhu4tz4bqkdOG7i+G6vnnhu5nhuqLhu4t0ecO94buN4buLc+G7kcODeOG7i3XDvXbDg+G7i+G6vOG7jeG7i+G6vuG6pMO94buLdHlG4buLw4N5cOG6vsOq4buLb+G7iy3hu4tq4buL4bq+w7TDveG7i1Thu4DDg3jhu4vhurHhu5nDg+G7i3nEguG7j+G7i8Op4buLPXnEguG7jeG7i3nhurZ04buL4bq34buN4bq8w4rhu41Kw6rhu4tT4buN4buLJOG7jcOD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhuqLhu43hurx4w73Dg+G6u2rhurhL4buL4buN4buA4bq+xILDrGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4XDveG6onjhu4vhu43huqDhur5jw6zDrOG7i3nDiuG6uOG7jXTDuWPDrOG7icOs4buLc8SC4bq8dcO54bq8Y8OsxKnDrOG7i3lM4bq4w7nhurzhuqDDvcODw4Bjw6zDrOG7i8OK4bq8dGPDrHnhur7hur7hurjhursvL0pKSuG6v+G6vsO9w7nDg+G6uHnEgsODeOG6v8Sow4MvNcO94buNw4NMxILDgy/DneG6ouG7jXjDueG6scO9w7lK4bq/4buNw4rhurhL4bq5NXnhu4DhuqJzw4Phu43DveG6oMOdVWNqbGvhu4nhu4luw6wvZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVmWSThurHhu4vDuuG6rMO94buL4bq+4buATOG7r8OD4buLNeG7o0zhu4tT4buNw4Phu4sqeeG7jcOq4buL4bqxw710w7nDg+G6vsO54buLVcO54bqg4buLU8SCw4rhurrhu4DDucOq4buL4bq+4bq84buPw73DquG7i8Sow7Xhu4tZJOG6seG7i8O64bqsw73hu4vhur7hu4BM4buvw4Phu4tUWeG7i1R6w7l0ecOq4buLJcO9dHnhu43huqDhu4tTw73huqDDucOAw6rhu4vhur7DtMO94buL4bqgduG7i3PhuqR04buL4bq+eeG7meG6ouG7i3R5w73hu43hu4tz4buRw4N44buLxKjhurDDg3jhu4vhuqDEgsO0w73hu4vDmeG7gOG6vMSC4buLauG7icSpauG7i+G6vsO0w73hu4vhurfhu43hurzDiuG7jUrDquG7i3R5RuG7i8ODeXDhur7DquG7i2/hu4st4buLauG7iy3hu4tq4buJxKnhu4nhur/hu4vhu5DDg3nhu4vhu4wx4buFL+G6uGbhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7hS/hur7hu41z4bqgw7lm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOa4bqsw73hu4vhur7hu4BM4buvw4Phu4s14bujTOG7i1Phu43Dg+G7iyp54buN4buLw7rhu43Dg3jhu4vDuknDg3jhu4vDuuG7oeG7gOG7i3Phu5HDg3jhu4tL4bur4bq44buLecO0w4N44buLdOG7j3Thu4vDuuG6rMO94buL4bq+4buATOG7r8OD4buL4bq64buA4bqkdOG7i3jDveG7jeG7i3RG4buN4buLJMO94bupw4Phu4vDusSCw7XDg+G7i1Phuq7Dg3jhu4vDuuG7j+G7izV54bur4buLeMO9Q8O94buL4buHV8OdV+G7jOG7g8Oq4buLw4Phu5fhuqLhu4t04buCw4N44buLc+G7kcODeOG7i8Od4buLxKhDw73hu4tUWeG7izThu6V0w6rhu4s0dMSC4bq+4bqg4buNw4N1w6rhu4skw73hur554buA4buNw4PDveG7jeG7i8Sow7Xhu4skw73DuXR54bq+w7nDg8OK4bq+w7nDvcOD4bq/4buLWeG6tuG7i+G6oMO14buL4bq+4buATOG7r8OD4buLdOG7gOG6pMO94buLdOG7gsODeOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLbcSp4buLw7rhuqzDveG7i8O6SMSQdOG7i3PhuqR04buL4bq+eeG7meG6ouG7i+G6vsO0w73hu4tz4buA4bqow73hu4vhuqB24buLdcO9dsOD4buL4bq84buN4buL4bq+w7TDveG7i+G6t+G7jeG6vMOK4buNSsOq4buL4bq+eUbhu4vDusOC4buLU+G7jeG7iyThu43Dg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjThu43hu4Dhu4vhuqB24buLc+G6pHThu4vhur554buZ4bqi4buLdHnDveG7jeG7i3Phu5HDg3jDquG7i1kk4bqx4buLVcO54bqg4buLU8SCw4rhurrhu4DDueG7i+G6vuG6suG7i+G6vOG7jeG7i+G6vnlww4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhu4vhur7hurxIQ3Thu4t04buPdOG7i8O64bqkw73hu4vhur55RuG7i+G6vsO0w73hu4tz4buRw4N44buLw53hur/hu4shw4N44buLw4Phuq7DveG6u+G7i8OsVHnhu4bDg3jhu4vhur7DgsO94buL4bq4eeG7kcO94buLw7rhuqTDveG7i+G6osah4bq+4buLxKhDw73hu4tzw7XDveG7i8OAw73hu6/huqLhu4vhur7hurzhu43hu4vDgHnhu4/hu4vhuqLDtMODeeG7i8Sow7Xhu4t04buhw4Phu4vDusO04bq+4buL4bq4ecSCw4N44buLw7rhuqzhu4vhur7huqThur7hu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6ouG6qsO94buL4bq+4bq8cMOD4buLw7rhu5/hu4Dhur/hu4s1w4LDveG7i8OAecOCw4N44buL4bq+eeG7r+G7i8OD4bquw73hu4vhur7hurxIQ3Thu4vDusO94bux4buA4buLeOG7tcOs4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5pIQsODeOG7i8OAw73huqLhu4vEqMOC4buLw7rhu7d0eeG7i+G6vnnhu6vhu4t4w71Dw73hu4vDneG6vuG7jeG6oMO94buN4buLw4Phu5fhuqLhu4t04buCw4N44buLc+G7kcODeOG7i1Thu4vEqEPDveG7i3nhu43DveG7i8O64bqsw73hu4t0R8ODeOG7i3jDvcO1w4N54buLxKjhu6Xhu4t1w4zhu4vhurfEguG6vOG6oHXhu4tU4buA4bq44buLauG7icSp4buJw6rhu4s0w7nhurxzw73hu43DquG7izThuqDEgsSow7nDg8O94buN4buLxKjDteG7i1Phu5V04buLw53hurzDueG6oOG7jcODdcOq4buLw5nDiuG6vsSCw4PDveG7jcOq4buL4bq64buA4buhw4Phu4vDuuG7kcSC4buLV+G7jeG6vMSCw7nhur3hu4t04bqww4Phu4sxeeG7j+G6uMOq4buL4buO4buL4bq64buA4bujw4Phu4vhurfEguG6vOG6oHXhu4tU4buA4bq44buLauG7ieG7iW7DquG7i3RHw4N44buLw7pIxJB04buLw7rhu4/Dg3nhu4t4w73hu4/hu4t04buNxILhu4t5QsOD4buLeeG7m8OD4buLdOG7j3Thu4vDuuG6pMO94buL4bq+eUbhu4vhur7DtMO94buLc+G7kcODeOG7i1Xhu4vDg3lI4buLM8SC4bqi4buNw4PDveG7jcOq4buLU8SCw4rDg8O94buNw6rhu4tTw7nhuqDhu43hurzhu4DDisOq4buL4buM4bqgc+G7jcODw73hu43hu4vEqMO14buLJOG7gEvDueG6onPEguG7gOG6vHjhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDrMOd4bq+4buN4bqgw73hu43hu4vhurxCw73hu4vEqMO1xILhu4tz4buRw4N44buLw7rhu5/hu4Dhu4vDgHnhu4/hu4t04bujw4Phu4tz4buXw4N44buLxKhDw73hu4t04buPdOG7i8O64bqkw73hu4vhur55RuG7izTDueG6vHPDveG7jeG7i8Sow7Xhu4s04bqgxILEqMO5w4PDveG7jcOq4buLeeG7jcO94buLw7rhuqzDveG7i8OKxrDhu4t0eULDveG7i+G6vsO0w73hu4vhurfEguG6vOG6oHXhu4tU4buA4bq44buLauG7icSp4buJw6zDquG7i1kk4bqx4buLw7rhuqzDveG7i+G6vuG7gEzhu6/Dg+G7i+G7j8SC4buL4bq+ecO94bupw4Phu4vhur554buNw4N54buLJeG7jeG6vHTDueG6oOG6oMSC4buLJMO94bq44bq4w73DquG7i8OAecOCw4N44buLdOG6ruG7i+G6osah4bq+4buL4bq+w7TDveG7i3Phu4DhuqjDveG7i+G6oHbhu4tz4bqkdOG7i+G6vnnhu5nhuqLDquG7i8OD4bquw73hu4vEqEPDveG7i3nhu5PDg3jhu4vhur55w4LDg3jhu4vhur7hu5/Dg+G7i8Od4bq+4buN4bqgw73hu43hu4vhu4wqNOG7jOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG6seG6sMODeOG7i+G6oMSCw7TDveG7i8OZ4buA4bq8xILhu4tq4buJxKlq4buLc+G7leG6vuG7i8O64buh4buA4buL4bq+w43hu4vhur554buPw4N44buLdHnhu7PDg+G7i8OD4buZ4bqi4buLw4Phu41M4buLxKjDteG7i8OA4bur4bq+4buL4bq+eeG7hnThu4vEqEPDveG7i+G6oMSCw7Thur7hu4tz4bqkw4Phu4vhur7hurxww4Phu4vhur7hurzhu43Dg3nhu4vEqOG7peG7i8SoQ+G6vuG7i+G7h+G6uOG6oOG7jUzhu4vEgnd34buD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur554buPw4N44buLxKnEqeG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7icSpxKnhur/hu4tUeeG7s8OD4buLw7rhuqzDveG7i8O64buh4buA4buLc+G7kcODeOG7i8Sow7Xhu4vDuuG6rMO94buLw4N54bu14buLc+G7kcODeOG7i3Thuq7hu4vhur55w7XDg3nhu4vhur7hu7N0eeG7i+G6vuG6pOG6vuG7i8ODeeG7n+G6vuG7i3jDvcO1w4N54buLxKjhu6Xhu4vhur7hurzDjHThu4vhur7DveG7q+G6uOG6v+G7izXhu4/huqLhu4vDuuG6rMO94buLw4N54bu14buLc+G7kcODeOG7i3ThurDDg+G7i+G6oMO0w73hu4t0ecO94buN4buLdMah4bq44buLw7rhu4/hu4vhurjhuqDhu41M4buLxIJ3d8Oq4buLdHnhurbDg+G7i+G6vOG7jeG7i3PhuqTDg+G7i8O64bqsw73hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14bqow4N44buLdOG6rMODeMOq4buLxKlu4buLw7rhuqzDveG7i3Phuq7Dg3jhu4vDisaw4buL4bq+eeG7jeG6ouG7i3jDveG7jeG7i8So4bqww4N44buLdHnhu4DDg3jhu4vDgOG7q+G6vuG7i8OZ4buA4bq8xILhu4tq4buJxKlq4buLdcSC4buLU+G7jeG7iyThu43Dg+G7i8Sow7Xhu4s2w4Dhurzhu43DvcODw7nhu4vDuuG6psODeOG7i8O64buZw4N44buLdOG7jcO94bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhuqLhu43hurx4w73Dg+G6u2rhurhL4buL4buN4buA4bq+xILDrGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWY94bur4bq+4buL4bq64buA4buR4buLdOG7hOG7i+G6vnnhu6/hu4tz4bqkdOG7i+G6vnnhu5nhuqLhu4t0ecO94buN4buLc+G7kcODeOG7i8SoxILDg3jhu4vhuqDEgsO0w73hu4vDmeG7gOG6vMSC4buLauG7icSpauG6u+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlPhu5HDg3jhu4vhu4zhurvhu4vDmkl0w6rhu4s1eeG6qOG7iyp5w5Lhu4s9TuG7i+G7jsSCw6rhu4tT4bu5w6rhu4s94buNeuG7jcOAecOK4bq+4buNw4PDquG7i+G7jHrDueG6vHPhu43DvcOB4buNw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZT4buRw4N44buLU+G6u+G7iyp44buNw6rhu4s04bqgxILEqOG7jcOAw73hu43DquG7i1ThuqzDg3jhu4t5xILDteG7i8Od4bq8w7nhuqDhu43Dg3XDquG7iyXhu410w7l1xILDg8O94buNw6rhu4vhu4zhurzhuqLDucODw73hu43DquG7i+G7jMODdcSC4bq84bq84buN4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmU+G7kcODeOG7i1Thurvhu4vDneG6vuG7jeG6oEzDquG7izTDueG6vHPDveG7jcOq4buLU+G7lXThu4vDneG6vMO54bqg4buNw4N1w6rhu4s04bqgxILEqMO5w4PDveG7jcOq4buLw5nDiuG6vsSCw4PDveG7jcOq4buL4bq64buA4buhw4Phu4vDuuG7kcSC4buLV+G7jeG6vMSCw7nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZT4buRw4N44buLVeG6u+G7izF54buP4bq4w6rhu4szxILhuqLhu43Dg8O94buNw6rhu4tTxILDisODw73hu40tWcO54bq8esO5eMSCxKjDvcOD4buNw6rhu4tTw7nhuqDhu43hurzhu4DDisOq4buL4buM4bqgc+G7jcODw73hu43DquG7iyThu4BLw7nhuqJzxILhu4Dhurx44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmU+G7kcODeOG7i8OZ4bq74buLWcO14buLJOG7jcODw6rhu4s1eeG7hEzhu4vDmsO94buvw4PDquG7izF54buhw4Phu4sk4buNw4PDquG7i1nhu4DDg3jhu43hurxMw6rhu4slxILhuqB1xILEqOG7jcOq4buLNOG7jcOD4buLJeG7jeG6vMO9w4PEguG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlPhu5HDg3jhu4tX4bq74buLVOG6vMSC4buN4bq+w73hu43DquG7i1nDveG7iyTDtOG6uMOq4buLw53DiuG6vOG7jcO54bqgw6rhu4sk4buN4bq+xKjDveG7jcOq4buLWMO5xILhurx4w73hu43DquG7iyXhu43huqDhur7hu43hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZT4buRw4N44buLWOG6u+G7i+G7jMODecOq4buLNXnhu4RM4buLNMOSw6rhu4tT4buA4bqgeOG7jeG6vMO94buNw6rhu4tLSeG7i+G6t+G7jeG6oMO5w4rDquG7iyXEgsOD4bq+w7nDg8O5eOG6vMSC4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmU+G7kcODeOG7i1nhurvhu4tT4bqm4buLw5rDtcSC4buLKnnhu43hu4vDmuG7jcOD4buLJcO0dHnDquG7iyrhu43hu4s2TMOq4buLVEzhurjhurzhu4DDisOq4buLw510w7nhuqDhu43Dg3Xhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZT4buRw4N44buLw53hurvhu4s1UyrDquG7i1RZ4buLVHrDuXR5w6rhu4s0dMSC4bq+4bqg4buNw4N1w6rhu4skw73hur554buA4buNw4PDveG7jcOq4buLJMO9w7l0eeG6vsO5w4PDiuG6vsO5w73Dg+G6v+G7hS/hurhm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGZZxILDtcO94buLKuG7jeG6ouG7hS/hurhm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!
2024-07-12 05:20:00

QTO - Trong những anh chị, đồng nghiệp dưới “mái nhà chung” Báo Quảng Trị thân thương đã đi vào “miền mây trắng” xa xôi tính từ ngày lập lại tỉnh đến nay...

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe
2010-02-08 10:40:19

(VnExpress) - Những tấm hình Marilyn Monroe xuất hiện thoải mái trong một căn hộ New York chín tháng trước khi bà mất đã được công bố hôm 4/2, sau gần 50 năm bị quên lãng tại...

Showbiz miền Bắc tưng bừng ngày xuân

Showbiz miền Bắc tưng bừng ngày xuân
2010-02-08 10:40:07

(VnExpress) - Thu Thủy, Mai Phương Thúy làm từ thiện, Tùng Dương bay show, Lan Anh, Anh Thơ cùng ra đĩa - những gương mặt của làng giải trí Hà Nội bận rộn trong ngày cuối năm...

Hán Nôm - di sản văn hóa Việt Nam

Hán Nôm - di sản văn hóa Việt Nam
2010-02-08 10:39:45

(TTO) - Đó là tên chuyên đề cuộc triển lãm vừa khai mạc sáng 6-2 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) do Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử VN, Bảo tàng Mỹ thuật...

Đem nụ cười xuân vào bệnh viện

Đem nụ cười xuân vào bệnh viện
2010-02-08 10:39:20

(TTO) - Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, nhiều văn nghệ sĩ đã dành thời gian đến chung tay chăm lo cho các bệnh nhi ung thư trong ngày hội Xuân yêu thương 6-2,...

Ninh Bình đánh bại chủ nhà Navibank Sài Gòn

Ninh Bình đánh bại chủ nhà Navibank Sài Gòn
2010-02-08 04:11:16

(VnExpress) - Dốc toàn lực trong trận đầu thi đấu trước khán giả nhà TP HCM nhưng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không thể chống lại dàn ngôi sao của Ninh Bình khi thất thủ 1-2, ở...

T&T đại thắng, HAGL tiếp tục gây thất vọng

T&T đại thắng, HAGL tiếp tục gây thất vọng
2010-02-08 04:11:02

(VnExpress) - Đội bóng nhà giàu Hà Nội T&T đã khởi đầu tuyệt vời tại V-League 2010, khi tiếp tục thắng chiều chủ nhật với kết quả 5-1 trước Khánh Hòa tại sân Hàng Đẫy. Trái...

Inter thẳng tiến, Milan tiếp tục gây thất vọng

Inter thẳng tiến, Milan tiếp tục gây thất vọng
2010-02-08 04:10:44

(VnExpress) - Eto'o trở lại không thật sự ấn tượng, nhưng sự tỏa sáng của các chân sút còn lại vẫn giúp Inter thắng dễ Cagliari. Milan, ngược lại, dương như vẫn bị ám ảnh bởi...

Drogba lại khiến Arsenal muối mặt

Drogba lại khiến Arsenal muối mặt
2010-02-08 04:10:26

(VnExpress) - Chân sút người Bờ Biển Ngà tiếp tục cái duyên ghi bàn mỗi khi gặp Arsenal. Hai pha lập công của anh tối qua giúp Chelsea giành chiến thắng dễ dàng 2-0 để đòi lại...

Nhà văn Ngô Thảo trong mắt ..ai!

Nhà văn Ngô Thảo trong mắt ..ai!
2010-02-07 14:36:01

(QT) - Bây giờ thế hệ những bạn trẻ tuổi “teen” ở Quảng Trị chắc hỏi ông Ngô Thảo là ai chắt ít ai biết, nhưng những ai đã ở vào cái tuổi tứ thập trở lên, đã từng đam mê văn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết