Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOEnDreG7m+G6o+G7neG7teG6o2dBxrDhu4/huqPhurB5w6rhu53huqPEguG6q+G7o+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4budNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhODVYWOG7ojbhuqMt4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o+G7l+G7jcO14bqjeOG6v3jhuqNm4buHeOG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNneXThu4/huqPhu53EkeG7mzLhuqPhu53hu43hu49seeG6o8SCxJHhu53huqPhu53DsuG7jW3huqN34buZ4bqjaWThuqNo4bqr4bud4buN4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqNpa+G7neG6o2fhu4154budw7LhuqN44bqt4bq24bqjZ+G7jcSR4bub4bqjxqHhu6PhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jeG7j+G6o3nhu53DsuG6o3jhu41B4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buNw7rhu4/huqM6ecOq4bud4bqj4bq2annhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqj4bq1LeG6rzLhuqPhu5vDunjhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4budw6nhu5vhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPigJxAxaln4bqj4bub4bun4bqjZ+G7t+G6reG6o1jhu43DveG6tuKAneG6o2jhu6PhuqNm4bqp4buj4bqjWHnDueG7j+G6o1h24buJ4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4butMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu4/hu5vDsuG6o+G6rcaheHvhuqHhuqHhuqPhu4134but4bqtZ8Ote+G6ocOj4bqh4bqjZuG7o3Zow612e+G6ocSD4bqh4bqj4buN4bq24butw612xqHhu4/hu53hu5d74bqh4bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8v4bqu4bqu4bquM3h54buj4buPeHbDrTNn4buj4bubM8SC4budL1jhu4/huq3hu53hurbhu6Phu50v4buO4bub4bqtw7LDrSbhu4/DreG6rjPhuq134but4bqwIFjhu4154bubZuG7neG6reG7j8ah4buOSHvhurHhuqfhurXhuqXhurfEg+G6oS84Ny94aDg3L3h2ODd4djg3eGg4Rm3hu53hu43huqPhu53hu43DquG7neG6o+G7luG7j+G7m+G6o+G7jHltMuG6o+G6tcSD4bqjeHnDueG7jzLhuqPhu695auG6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhu5/huq0y4bqj4budZeG7m+G6o3jhuq3hurbhuqNo4bqt4bud4buN4bqj4buN4bqr4buP4bqjWOG6v+G7neG6o0bDreG7ozDhuqPigJzhu4xz4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqjaUHhu6ln4bqj4bqww63hu5vhuqPhu43huq3hu4/huqNn4buNw73huqNo4buPb+G7neG6o3jhu43hur/hurbhuqN44buN4buHeOG6o+G7jWLhu53hu43huqPhu63hu43DvWfigJ3huqMt4bqjQ+G7neG7jTDhuqNYdOG6o+G7ouG6reG7neG7jTcv4butODcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7n+G6o+G7m+G6uXjhuqN4YuG7j+G6o0Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjWHZ54bq2bOG7neG6o+G7m+G6qXnhuqPhu4154bq2a3jhuqPhu41wZ+G6ozVY4busM+G7jEfhu5o24bqjeMOA4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjd8Wp4bubMuG6o2jhu49v4bud4bqjxILhu49q4bud4bqjWMSR4budw7LhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4bqr4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqN4w7Thu53hu43huqPhu53DsnnhurZt4bud4bqjxILhu49q4bud4bqjaWvhu53huqN4w4Dhu53DsuG6o8Oy4buPQcaw4budw7LhuqNmbeG7neG7jeG6o3h24bqt4buj4bqj4buveeG6q+G6o3hreOG6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buN4buPM+G6o0fhuqln4bqjZsOs4bqjdsOt4buj4bqjxIJ54buP4bqj4buX4buN4buP4bqjZuG6v3jhuqPhu53Dssaw4bqjaUHhu6ln4bqjw7Lhurnhu63huqNnc+G6o1jEkeG7ncOy4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG6q+G6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjacaw4buPM+G6o+G7luG7jXnhuqNn4buNxrDhuqPhu5fhu43huqnhu5vhuqNmbeG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o1h2eeG6tmzhu53huqPhu5vhuql54bqj4buNeeG6tmt44bqj4buNcGfhuqNm4buPa+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu43DuuG7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhur/hu5vhuqPhuqnhu63huqPhurZqeeG6o3jhu41B4bun4budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEfhuqln4bqj4bud4buNYmfhuqNn4bu14bqjxqFi4bqjacaw4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOy4buNbeG6o3fhu5nhuqPhu5rhuq3hu4/huqNJw7Thu53hu43huqNYxanhu48y4bqjZ8OqeeG6o2fhu4154bq2beG7neG6o3jhur954bqj4buN4bqr4buP4bqj4bucw7JwZ+G6o+G7jeG7o+G6q+G7ncOy4bqj4buNYuG6o8Oy4buPxanhu4/huqPhu43hu5/hu5vhuqPhu43hu5Phu53hu43huqNn4bu34bqt4bqj4budw7Lhu41t4bqjd+G7meG6oybhu7nhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqjLeG6o1jhu49r4bud4bqjxqB54buHeOG6o2nDreG7m+G6o8ahYuG7j+G6o3jhu43hu4d44bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu53hu7XhuqNnQcaw4buP4bqj4bqwecOq4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjZsOs4bqjxILhuqvhuqPhu63hu43hu7XhuqPhu4154bq24bud4buNM+G6o0fhuq3huqN34buZMuG6o+G7neG7jWJn4bqjd+G7meG6o3h24buJ4bqjxqBq4bqjR+G6qXjhuqNYdnDhu53DsuG6o8ag4bqy4bqjxqHhuqvhu5vhuqNnY+G6o+G7l+G7jeG6qeG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqj4bud4buNQeG6o8ah4bq54budw7LhuqNp4buP4bqj4buX4buN4buP4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o2bhuqvhurbhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeOG6qWfhuqNn4bu34bqt4bqj4bubw7Thu53hu40w4bqjWOG7jUHhu6fhu53DsjLhuqPhu5Zu4bqjZ+G7jXnhurZt4bud4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhurBB4bqtMuG6o+G7nOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7neG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7r3nhuqkzM+G6ozPhuqNmw6nhu53DsuG6o8Oy4buPcOG7ncOy4bqj4buN4bqpeOG6o3h24buj4budw7LhuqPEgsOt4buj4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjeOG7j2vhu53DsuG6o2nhuqvhu53huqPDsuG7jeG7j3jhuq3huqNq4bub4bqjaOG7kXkzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEZ5w7nhu4/huqNn4buN4buPbHky4bqj4bqwecOq4bud4bqj4bq2annhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqjeOG7j2vhu63huqN44bu1Z+G6o2jhu49v4bud4bqjduG6reG6o3hi4buP4bqjRm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNZ4budw7LhuqNmQcWpeeG6o1jhu6wz4buMR+G7mjPhuqNH4bqt4bqjd+G7meG6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqjRuG6qWfhu43huqM14bqsRyLhu5o24bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaWvhu53huqN4w4DhuqN3xanhu5vhuqPEguG6q+G6o2fhu7Phu53DsuG6o2fhuqln4bqjZm3hu53hu43huqPhu53hu43hu48y4bqjeMO04bud4buN4bqj4budw7J54bq2beG7neG6o8SC4buPauG7neG6o3hi4buj4bqj4budauG7neG6o+G7m8O6eOG6o+KAnGjhuqvhu53huqPhu43hu6nhu63huqPhurBBxanhu53DsuKAneG6o2fhuq3huqPhu5fhu43DvWfhuqNp4buf4bud4bqj4bqwecOq4bud4bqjxIJ54buP4bqj4bud4buNw7rhu50z4bqj4bucw7JBxrDhu4/huqNp4buL4but4bqj4buMQeG7p+G7ncOy4bqjw5Lhu4/huq3hu53DsuG6o3jhur944bqjZuG7h3jhuqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqN44buPa3jhuqPhu5vhu7Vn4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXgw4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o2jhu49v4bud4bqjeOG7jcaw4buP4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o+G6qeG7o+G6o2jhuqvhu4/huqNn4buz4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7m+G7hXnhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jeG7jzPhuqNXw6rhu53huqPhu5fhu43hur954bqjaUHhu6ln4bqjaOG6oOG7ncOy4bqjxqFq4bud4bqjeGLhu4/huqN3w6rhu53huqPhu5fhu4154bqj4bqwYuG6o3h24buR4bqjw7Lhu4/huq3huqN4dGfhuqPhu41Bxanhu53DsuG6o3bhuq3huqPhu5vhurl44bqjaUHGsOG7ncOy4bqj4budauG7neG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o3h2w7Thu53hu43huqNo4buPb+G7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu5vhu4V54bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqNpZOG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2lB4bupZ+G6o3fhuqDhuqN44bqp4bud4bqjeOG7jUHhu6vhu53DsuG6o+G7neG7jeG7j2144bqjxqHhu49teOG6o3jDgOG6o2dj4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaeG7j+G6o2lBxrDhu53DsuG6o2jDgOG7ncOy4bqj4bqww63huqPGoWLhu4/huqPhurDDreG7mzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7oeG7neG6o2fhuq3huqN34buZMuG6o2jhu49v4bud4bqjxILhu49q4bud4bqjWHZB4bun4budw7LhuqPhu6554bq04bud4buN4bqj4bqs4bud4buN4bqjxILDgOG6reG6o+G7jeG6qXjhuqPEgsOA4bqtMzMz4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjw7Lhu4/hur954bqjaUHhu6ln4bqj4budQcWpZ+G6o+G7m2V44bqj4bqww71n4bqjacO64budw7LhuqPhu5fhu43hu4/huqN44buN4bq/4bq24bqjZ+G6qWfhuqNmw6zhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jeG7j+G6o2dBxrDhu4/huqN44buN4buHeOG6o3hB4bun4buP4bqjxqHDreG7o+G6o8ahauG7neG6o3fDquG7neG6o+G7l+G7jeG6v3nhuqN44bq54budw7LhuqNnc+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4bqr4bud4buN4bqj4buN4buj4bqt4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNoQeG7p+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu5vhuqNmw6nhu53DsuG6o8Oy4buP4bq/4bq2M+G6o1jhu49ueeG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o+G7jeG6q+G7j+G6o+G7nMSR4bub4bqj4budw7nhuqPEgmzhuqPGoeG6q+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2lz4buP4bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G7jeG6q+G7j+G6o1jhur/hu53huqNGw63hu6PhuqMt4bqjWOG6v+G7neG6o0bhu6PhuqNpZOG6o2nDreG7m+G6o2lr4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu49r4budw7LhuqNnQcaw4buP4bqjeOG7jeG7h3jhuqPDsuG7j+G7oeG7neG6o8Oy4buPZDLhuqPGoeG6q+G7m+G6o2fhu43hu6PhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPDsuG7j+G6reG7neG6o2fhu7fhuq3huqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o+G7neG7jUHhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buh4bud4bqjxqHhuqvhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o+G7ncOD4bqtM+G6o+G7nOG7jeG7j2x54bqjZsOs4bqjxILhuqvhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjxqHFqeG7neG6o2lk4bqjZ+G7jcaw4bqjd+G6veG7neG6o3fhuq154bqjZ+G6qeG7neG7jeG6o8Oy4bqr4bqjaW7huqN44bq54budw7LhuqPhu43hu6Phuq0y4bqjZ+G7jeG7teG7reG6o+G7jcO04bud4buNMuG6o+G6sOG7j+G7neG6o2fhu43Dg+G6o+G7l+G6suG6o8SC4bqrMzMz4bqjc+G7m+G6o+G7jXPhu53huqNY4bq/4bud4bqjRsOt4bujMuG6o1jhur/hu53huqNG4bujMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg6ecOq4bud4bqj4bq2annhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqj4bqvw6PEg8Oj4bqjZ+G7oeG7neG6o2fhu5/huqN34bqg4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4budw7Lhu41t4bqjd+G7meG6o+G7r3nDreG7neG6o3jhu415w7pn4bqjaWThuqPDsmXhu53huqNm4buf4bqjxILFqeG7j+G6o+KAnEDFqWfhuqPhu5vhu6fhuqNn4bu34bqt4bqjWOG7jcO94bq24oCd4bqjeMOA4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjaeG7gXkw4bqjZ+G6reG6o3fhu5nhuqNY4buN4bu34bq24bqjWOG7j2rhu53huqM1Z+G7jXnhurZq4bud4bqj4buN4bqpeOG6o+G7neG7jWJn4bqjWHbhu5Hhu53hu402MuG6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7jeG6qXjhuqPhu5vDveG6reG6o3Z04buP4bqj4buc4bu14bqjR0HGsOG7jzLhuqNpw7rhu4/huqPhu5fhu5Fn4buN4bqjdnThu4/huqNYecO54buP4bqjOuG6reG7neG7jTLhuqNn4bqpZ+G6o+G7ncOy4buNbeG6o3fhu5nhuqNn4bu34bqt4bqj4buc4buN4bqr4bqj4buN4bqpeOG6o+G7l+G7kWfhu43huqNY4busM+G7jEfhu5oz4bqjSWLhu6PhuqNo4buPb+G7neG6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqjSHnhu4Phu53huqN4w6rhu5vhuqN34bqgMOG6o+KAnEfDgeG6o+G7m+G7peG7j+G6o8ah4buB4bud4bqj4buveeG6reG6tuG6o8ahYuG7j+G6o2nDquG6tuG6o8ah4bqr4bqjeHPhu4/huqPGoWLhu4/huqN44buN4bq/4bq24bqjxIJl4budw7LhuqPhu5vDunjhuqPEguG6q+G7j+G6o8OyQeG7p+G7ncOy4bqj4bub4bq5eOG6o3jhu43hu49q4bud4bqjeOG7jeG7geG7nTLhuqPhu53hu41B4budw7LhuqNm4buPa3jhuqPGoeG6q+G7m+G6o3fhuq3hu6PhuqNpQeG7qWc04bqjJsO04bqjxILhu4fhurbhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjd8Sp4bqjZ3ThuqPDsmXhu53DsuG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjaWvhu53huqN44buN4buHeOG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjeOG7j2vhu53DsuG6o2dBxrDhu4/huqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNmw6zhuqNpa+G7neG6o+G7l+G7jeG7j+G6o+G7neG6q+G7o+G6o2fhu6Hhu53huqNn4buf4bqjeOG7jW404oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoOOG7jOG7p+G7neG6o+G6s+G6t8Oj4bqjeHbhu49teeG6o2l14budw7LhuqPhu7fhu53DsuG6o+G7jcO64bqj4oCcQMWpZ+G6o+G7m+G7p+G6o2fhu7fhuq3huqNY4buNw73hurbigJ03L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4RsOBZ+G6o3h24bqt4bud4buN4bqj4buM4buj4bqt4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNoQeG7p+G7ncOy4bqjaOG7o+G6o0dz4budw7LhuqN44bq24bqjeHbhu6HhuqNn4buN4bun4buP4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqPDkuG6reG7m+G7m+G6reG6o8ah4bqr4bub4bqjeMOA4bqj4bq3w6Mzw6PDo8Oj4bqj4buNYnjhuqPhu53hu43huqDhuq3huqN44bq54budw7LhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+KAnEDFqWfhuqPhu5vhu6fhuqNn4bu34bqt4bqjWOG7jcO94bq24oCd4bqjaWThuqNpQeG7qWfhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2fDueG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o2nhu4F54bqjeEHhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o1nhurbhuqPhu5zhuq3hu5vhuqM1WeG7neG7j2fhu6Phu513NuG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNm4bqp4bud4bqjaeG6v3nhuqPDsuG7j+G6qeG6o3hi4buP4bqjZnnDueG7j+G6o+G7jXDhu63huqPhu5vhurl44bqjZ3l04buP4bqj4budxJHhu5sy4bqjeHThu4/huqPhurMt4bqvLeG6r8OjxIPDozPhuqNJw7rhu4/huqN44buN4buP4bqjZ3Phu53DsuG6o1h24buB4bud4bqjOnnDquG7neG6o1jhu43hu7fhurbhuqNn4bu34bqt4bqjWeG7neG7j2fhu6Phu5134bqjaWThuqPhu5t54bqt4bqjZsOBZ+G6o3h24bqt4bud4buN4bqjxILFqeG7j+G6o8Oy4buP4bqp4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7neG7jeG6v3jhuqMt4bqjw6LDo+G6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOy4bqjLeG6o2lu4bqj4bu34budw7LhuqPhu43DuuG6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buN4buP4bqjeeG7ncOy4bqjeOG7jUEz4bqjWGLhu4/huqNmecO54buP4bqj4buNcOG7reG6o+G7m+G6uXgy4bqjR3Phu53DsuG6o3jhurbhuqNZ4bud4buPZ+G7o+G7nXfhuqPEguG6q+G6o2fhuqln4bqjaXThu4/huqN44bqpZzLhuqNn4bqp4bqj4bud4buNw6rhu53huqNn4buh4bud4bqj4bu34budw7LhuqPhu43DuuG6o3jhu41q4bub4bqj4bq3w6LDozPhurPDo8OjM8Ojw6PDo+G6o2l14budw7LhuqNn4buN4buj4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh04bqj4bui4bqt4bud4buNNy/hu604Ny94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu4zhu6Lhuqrhu5zDkuG6o+G7ouG6rOG7nOG7jDcv4butOA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Ninh Bình đánh bại chủ nhà Navibank Sài Gòn

Ninh Bình đánh bại chủ nhà Navibank Sài Gòn
2010-02-08 04:11:16

(VnExpress) - Dốc toàn lực trong trận đầu thi đấu trước khán giả nhà TP HCM nhưng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không thể chống lại dàn ngôi sao của Ninh Bình khi thất thủ 1-2, ở...

T&T đại thắng, HAGL tiếp tục gây thất vọng

T&T đại thắng, HAGL tiếp tục gây thất vọng
2010-02-08 04:11:02

(VnExpress) - Đội bóng nhà giàu Hà Nội T&T đã khởi đầu tuyệt vời tại V-League 2010, khi tiếp tục thắng chiều chủ nhật với kết quả 5-1 trước Khánh Hòa tại sân Hàng Đẫy. Trái...

Inter thẳng tiến, Milan tiếp tục gây thất vọng

Inter thẳng tiến, Milan tiếp tục gây thất vọng
2010-02-08 04:10:44

(VnExpress) - Eto'o trở lại không thật sự ấn tượng, nhưng sự tỏa sáng của các chân sút còn lại vẫn giúp Inter thắng dễ Cagliari. Milan, ngược lại, dương như vẫn bị ám ảnh bởi...

Drogba lại khiến Arsenal muối mặt

Drogba lại khiến Arsenal muối mặt
2010-02-08 04:10:26

(VnExpress) - Chân sút người Bờ Biển Ngà tiếp tục cái duyên ghi bàn mỗi khi gặp Arsenal. Hai pha lập công của anh tối qua giúp Chelsea giành chiến thắng dễ dàng 2-0 để đòi lại...

Nhà văn Ngô Thảo trong mắt ..ai!

Nhà văn Ngô Thảo trong mắt ..ai!
2010-02-07 14:36:01

(QT) - Bây giờ thế hệ những bạn trẻ tuổi “teen” ở Quảng Trị chắc hỏi ông Ngô Thảo là ai chắt ít ai biết, nhưng những ai đã ở vào cái tuổi tứ thập trở lên, đã từng đam mê văn...

Juventus tiếp tục lạc lối ở Serie A

Juventus tiếp tục lạc lối ở Serie A
2010-02-07 13:01:55

(VnExpress) - Nỗ lực thay đổi chiến thuật của HLV Zaccheroni vẫn không đem lại hiệu quả và "Lão bà" phải rất vất vả mới có thể ngược dòng để thoát thua trên sân của Livorno.

Mourinho tiếc cho Terry và tuyển Anh

Mourinho tiếc cho Terry và tuyển Anh
2010-02-07 13:01:34

(VnExpress) - HLV đội Inter cho rằng trong mọi trường hợp, học trò cưng một thời ở Chelsea vẫn xứng đáng làm thủ quân tuyển Anh.

Thăm đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Kim Sơn

Thăm đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Kim Sơn
2010-02-07 12:14:48

(QT) - Nguyễn Công Trứ làm quan thời nhà Nguyễn đã có công trong việc khai hoang, phục hoá nhiều vùng đất nơi ông được triều đình cử đến làm điền sứ, trong đó có có huyện Kim...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết