Nhận diện, đấu tranh chống các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện, đấu tranh chống các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QTO - Thời gian qua, các thế lực thù địch ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc nhân diện, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra cấp thiết.

Thời tiết