Cập nhật:  GMT+7
ưÌywEOẠÚÚởvSịỊÙOẺvứ"ẢỌw1ẲNwầẲNwYỞỊwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌư/ÌyứưSwEOẠÚÚởvSãẺẠÉvứịUỰỞEwÌỂÙwÒÌĨÒwÒÌBÒwÙỈÒwÒÍỰRÒÍúwÙỘÒwÍỊẢỌwOÃwÒÌỤwEẪỤwÙỊÒÌwÙÌẪÒwEỨẠwÓƠÙwĐƠwSÌBÒwÒÌẬÒwÉẬÒwẸẠÒÍwYÃwÚỀwÙỖÒwÙĂỊwEŨÒÍwÉẬÒwÙƠEwÙUỌÒÍwTỤẢwÙUĨÒÌwỲẬỴwÉVÒÍwEÌỨwÒÍÌLẠwỲẰwÌƠỊwQwÒỰỞEwÙẠùw1ỖÒÍwĐÃỌwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwOÃwĐƠwSÌBÒwTỤẠÒwÙUÔÒÍwEỨẠwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEùwẩÌBÒwÉỊFÒwYÃwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÉẬÒwÙƠEwÙĂỊwÙKÒÌw1ẲNwầẲNwẸỰPEwEẢEwEẨSwỨỴúwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwEẢEwEẨSwTỤẠÒwÙẬÓúwÙÌVEwÌỊFÒwẸỖÒÍwĐƠwÒÌỊỄỤwÍỊẮỊwSÌẢSúwEẢEÌwÙÌỬEwÙỊỂÒwÌÃÒÌwYỮẠwNỊỆÒwTỤỴỂÙúwYỮẠwÓỄÓwÉẾỌwYÃwEỎwÚVwYÃỌwEỤƠEwEỨẠwEẮwÌFwÙÌỔÒÍwEÌỈÒÌwÙUJuwTỤẠwẸỎúwNJSwÙÌỠỊwẸBSwÙẠÒwÓÔỊwẬÓwÓỰỤwÙÌỨwẸỌĂÒwEỨẠwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwÙUỌÒÍwÙÌỠỊwÍỊẠÒwTỤẠùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứyùwõỄwÙĨÒÌwÌĨÒÌwÙỘÒwÍỊẢỌwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌw1ẲNwầẲNwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ1ẲNwầẲNwOÃwÓƠÙwÙKÒÌwÓỊỄÒwÒỦỊúwÙỌÃÒwÙKÒÌwEỎwyỷwẸỢÒwYJwÌÃÒÌwEÌỈÒÌwEẨSwÌỤỴFÒuwyÁỵwỲẰúwSÌỰỠÒÍúwÙÌJwÙUẨÒúwYỞỊwýùỵÁýwÙÌỘÒúwĐỤỘÒúwÙỚwÉẬÒwSÌỔuwÉẬÒwÚỔwNÌỌẮÒÍwÙUỆÒwyúÀwÙUỊFỤwÒÍỰỠỊúwYỞỊwỵÀwÉẬÒwÙƠEwEŨÒÍwÚỊÒÌwÚỔÒÍúwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwEÌỊỂÓwỳỷúApwÉẬÒwÚỔùwịKÒÌwEỎwYJwÙUỈwEÌỊỂÒwOỰPEwTỤẠÒwÙUÔÒÍwYỄwNỊÒÌwÙỂúwEÌỈÒÌwÙUJúwTỤỔEwSÌÕÒÍúwẠÒwÒỊÒÌwEỨẠwNÌỤwYVEwịẬỴwẩÍỤỴỆÒwYÃwEẮwÒỰỞEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwEOẠÚÚởvÉÙÌỤÓĐwỊ ẺÒÙẺUvwÚÙỴOẺởvÝỊÉÙÌtwyxÁxSỲuwÌẺỊÍÌÙtwAýxSỲuvwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýỳyỹ/yyỵÉyyỷỷÀỵÁÙỷÀỳÀOx-ÉẠỊ-ÉỊẺÒ-EÌỊÒÌ-TỤỴẺÒùMSÍvwẠOÙởv"ẢỌw1ẲNwầẲNwYỞỊwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwvwÝỊÉÙÌởvyxÁxvwÌẺỊÍÌÙởvAýxvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS ẠSÙỊỌÒvứ1ĂỊwÉỊFÒwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwÌẠỊwÙKÒÌw1ẲNwầẲNwYÃwâẺỌOOẠĐỤNwủãÃÒwiỤỔEũwNỶwNỂÙwÙÌỐẠwÙÌỤBÒwÌPSwÙẢEwÍỊẠỊwẸỌĂÒwýxýỳw-ýxýAw-?ÒÌtwãẻẩảwịãĩồư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỌÒÍwÒÌXÒÍwÒẶÓwTỤẠúw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEwOỤỘÒwTỤẠÒwÙẬÓwẸỂÒwEỘÒÍwÙẢEwÙỈÒwÒÍỰRÒÍúwÙỘÒwÍỊẢỌúwĐẠÒwÌÃÒÌwÒÌỊỄỤwEÌỨwÙUỰỢÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌúwSÌẢSwOỤBÙwYỄwÙỈÒwÒÍỰRÒÍúwÙỘÒwÍỊẢỌwÙĂỌwẸỊỄỤwNỊFÒwEÌỌwEẢEwÙỚwEÌỬEwÙỘÒwÍỊẢỌwÌỌĂÙwẸƠÒÍwÙUỌÒÍwNÌỤỘÒwNÌỚwEỨẠwSÌẢSwOỤBÙùw1ỖÒÍwĐÃỌwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwỴỆÒwÙẬÓúwSÌẨÒwNÌQỊwÙUỰỞEwÒÌXÒÍwÙÌÃÒÌwÙVỤwẸĂÙwẸỰPEwÙUỌÒÍwEỘÒÍwEỤƠEwẸỚỊwÓỞỊwẸẨÙwÒỰỞEúwEỨẠwÙKÒÌwÙUỆÒwÙẨÙwEẮwEẢEwOLÒÌwYVEwEỨẠwẸỠỊwÚỔÒÍwỲẰwÌƠỊùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứõỄwÙỘÒwÍỊẢỌúwÙỌÃÒwÙKÒÌwEỎwỹxÀùỷÀýwÙỈÒwẸỖúwEÌỊỂÓwNÌỌẮÒÍwỳýpwÉẬÒwÚỔwủÙỈÒwẸỖwOÃwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwEỎwÙUỆÒwýỵAùxxxwÒÍỰỠỊũuwEỎwÁýÀwEỢwÚQwYÃwẸỊGÓwÒÌỎÓwÚỊÒÌwÌỌĂÙwÙỘÒwÍỊẢỌwủỳỷýwEỢwÚQwEÌỈÒÌwÙÌỬEuwỵAÁwẸỊGÓwÒÌỎÓwÚỊÒÌwÌỌĂÙwÙBSwÙUỤÒÍũuwEỎwyùỳýÁwEÌỬEwÚẲEúwÒẠÓúwÒXwÙỤwÚLwẸẠÒÍwÚỊÒÌwÌỌĂÙwÙĂỊwEẢEwEỢwÚQwÙỘÒwÍỊẢỌùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ1ẠwÚỔwEÌỬEwÚẲEúwEÌỬEwYỊFEwYÃwÙỈÒwẸỖwEÌẨSwÌÃÒÌwEÌỨwÙUỰỢÒÍwEỨẠw1ẮÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌúwSÌẢSwOỤBÙwEỨẠwẩÌÃwÒỰỞEúwÙỈEÌwEVEwÙÌẠÓwÍỊẠwEẢEwEÌỰỢÒÍwÙUĨÒÌwSÌẢÙwÙUỊGÒwNỊÒÌwÙỂúwYẶÒwÌỎẠúwỲẰwÌƠỊúwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwỴwÙỂúwÍỊẢỌwÉƯEúwÙỮwÙÌỊFÒwÒÌẬÒwẸĂỌúwÍỎSwSÌẪÒwYÃỌwÚVwÒÍÌỊFSwEÌỤÒÍwEỨẠwÙKÒÌwÙÌẺỌwSÌỰỢÒÍwEÌẬÓwÚỔÒÍw“ÙỔÙwẸỠỊúwẸÊSwẸĂỌ”uwEẢEwÒÌỤwEẪỤwEÌỈÒÌwẸẢÒÍúwÌPSwSÌẢSwÙUỌÒÍwÌỌĂÙwẸƠÒÍwÙỈÒwÒÍỰRÒÍúwÙỘÒwÍỊẢỌwEỨẠwEẢwÒÌẬÒúwÙỚwEÌỬEwẸỰPEwEẢEwEẨSwỨỴúwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwỲẺÓwỲẼÙwÍỊẮỊwTỤỴỂÙwNJSwÙÌỠỊwẸẢSwỬÒÍwEỢwĐẮÒwÒÍỤỴFÒwYÔÒÍwEỨẠwEÌỬEwÚẲEúwÙỈÒwẸỖùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịỤỴwÒÌỊỆÒúwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwÙUỊFÙwẸGwOPỊwÉƯÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌúwOPỊwÉƯÒÍwTỤỴỄÒwÙVwÉỌwÙỈÒwÒÍỰRÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwNỈEÌwẸƠÒÍwYÃwÙỊỂÒwÌÃÒÌwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒúwEÌỔÒÍwEÌỂwẸƠwỲẰwÌƠỊwEÌỨwÒÍÌLẠwÉỰỞỊwEÌỊỆỤwĐÃỊw“ẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỌwÙVwÉỌwÙỘÒwÍỊẢỌúwÉẬÒwEÌỨúwÒÌẬÒwTỤỴỄÒ”uwEÌỦÒÍwẸỔỊwOBSwÙỘÒwÍỊẢỌwYỞỊwEÌỂwẸƠwỲẰwÌƠỊwEÌỨwÒÍÌLẠúwÙẢEÌwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwNÌỐỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒúwỲỤỴỆÒwÙĂEúwOỘỊwNẼỌúwNỈEÌwẸƠÒÍwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwÙÌẠÓwÍỊẠwĐỊGỤwÙĨÒÌwĐĂỌwOỌĂÒúwÍẬỴwUỔỊúwYỰPÙwĐỊỆÒwÙUẢỊwSÌẢSwOỤBÙuwÙỈEÌwEVEwÙUẠÒÌwÙÌỨúwYBÒwẸƠÒÍwÓƠÙwÚỔwTỤỔEwÍỊẠúwÙỚwEÌỬEwTỤỔEwÙỂwÒÌẴÓwNỆỤwÍÔỊwÚVwỨÒÍwÌƠúwEẠÒwÙÌỊFSwEÌỔÒÍwSÌẢuwÙÌỘÒÍwTỤẠw“ịỊÒwOÃÒÌw1ỆÍẠU”úw“ịỊÒwOÃÒÌw1ẨÒÍw ÌUỊÚÙ”wẸGwOỘỊwNẼỌwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwOỴwNÌẠỊúwÙVwÙUJùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwÚỔwẸỔỊwÙỰPÒÍwSÌẮÒwẸƠÒÍwEỔÙwEẢÒwÙỚwEÌỬEwÓỎEwÒỔỊúwEẬỤwNỂÙúwÙBSwÌPSwOVEwOỰPÒÍwÌĨÒÌwÙÌÃÒÌwNÌỤÒÍwạỉầíẫwEẢEwEẨSúwOỘỊwNẼỌwSÌẢÙwÙUỊGÒwOVEwOỰPÒÍwQwEẢEwẸJẠwĐÃÒuwNỈEÌwẸƠÒÍwẸỖÒÍwĐÃỌwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwĐỊGỤwÙĨÒÌúwĐĂỌwOỌĂÒúwÍẬỴwUỔỊúwYỰPÙwĐỊỆÒwÙUẢỊwSÌẼSwUẠwÒỰỞEwÒÍỌÃỊúwEÌKwẸĂỌwÓỎEwÒỔỊwÙỚwEÌỬEwÚỊÒÌwÌỌĂÙwÙỘÒwÍỊẢỌwÙUẢỊwSÌẢSwOỤBÙuwÉÃÒwÉVÒÍwÙĨÒÌwÌĨÒÌwÚẠỊwOFEÌwÙỮwẸỎwYỤwEẢỌwõỊFÙwẩẠÓwYỊwSÌĂÓwÉẬÒwEÌỨúwÒÌẬÒwTỤỴỄÒúwẸÃÒwẢSwÉẬÒwÙƠEúwÙỘÒwÍỊẢỌúwÒÌẴÓwÙÌVEwÌỊFÒwẬÓwÓỰỤwEỘÒÍwNÌẠỊwÌỎẠúwTỤỔEwÙỂwÌỎẠwEẢEwÙỚwEÌỬEwSÌẮÒwẸƠÒÍw“ẩÌÃwÒỰỞEw1ỆÍẠU”úw“ịỊÒwOÃÒÌw1ỆÍẠU”ùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwOPỊwÉƯÒÍwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEỨẠwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwÙBSwÌPSwOVEwOỰPÒÍúwÙỊỂÒwÌÃÒÌwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwSÌẢùwõẨÒwẸỄwSÌỬEwÙĂSwẸẢÒÍwEÌỦwỶwYỄwÙỘÒwÍỊẢỌwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwOÃwÌỌĂÙwẸƠÒÍwÓƠÙwÚỔwÌFwSÌẢỊwEỨẠwẸĂỌwịỊÒwOÃÒÌwÙUỌÒÍwYŨÒÍwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔùw ẢEwSÌẪÒwÙWwSÌẮÒwẸƠÒÍwạỉầíẫwẸẰwÙUỊFÙwẸGwOPỊwÉƯÒÍwẸGwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒúwÙẢEwẸƠÒÍúwOỘỊwNẼỌwÓƠÙwÚỔwEÌỬEwÚẲEwÙÌẠÓwÍỊẠwÌỌĂÙwẸƠÒÍw“ịỊÒwOÃÒÌw1ỆÍẠU”úw“ịỊÒwOÃÒÌw1ẨÒÍw ÌUỊÚÙ”wÙỮwẸỎwSÌẢÙwÙUỊGÒwOVEwOỰPÒÍwEỢwÚQwÒÍẪÓwạỉầíẫwQwEẢEwẸJẠwĐÃÒùwẩÍỌÃỊwUẠúwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEỨẠwÓƠÙwÚỔwÙÃwẸĂỌúwẸĂỌwOĂwủÒÌỰw“$ÓỈwìẠU”úw“ãÃwậÕÒ”úw“1ỬEwÒÍÔEwhÌBÙwãỖw ÌỈwậỊÒÌ”úw“ịÌẠÒÌwãẮỊwYỘwÙÌỰPÒÍwÚỰ”ùùùũwEỪÒÍwẸẰwÙẢEwẸƠÒÍúwẮÒÌwÌỰQÒÍwỲẨỤwẸỂÒwÙỰwÙỰQÒÍwEỨẠwÓƠÙwĐƠwSÌBÒwTỤẪÒwEÌỦÒÍwÙỈÒwẸỖwYÃwÍẬỴwÓẨÙwỚÒwẸJÒÌwÙĨÒÌwÌĨÒÌwẠÒwÒỊÒÌúwÙUBÙwÙVwQwEỢwÚQùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứýùwẩÌBÒwÉỊFÒwYÃwẸẨỤwÙUẠÒÌwSÌẮÒwĐẢEwEẢEwTỤẠÒwẸỊGÓwÚẠỊwÙUẢỊúwÙÌŨwẸJEÌwYỄwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwQw1ẲNwầẲNwÒỎỊwUỊỆÒÍwYÃwQwịẬỴwẩÍỤỴỆÒwÒỎỊwEÌỤÒÍwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứẩÌBÒwÉỊFÒwEẢEwÙÌỨwẸỌĂÒwEỨẠwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌtwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậƠÙwOÃúwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwÙUỊFÙwẸGwOPỊwÉƯÒÍwNÌỘÒÍwÍỊẠÒwÓĂÒÍwYÃwEẢEwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwÙÌỘÒÍwÙỊÒwÙUỤỴỄÒwÙÌỘÒÍwẸGwSÌẢÙwÙẢÒwEẢEwÙÌỘÒÍwÙỊÒwỲẨỤwẸƠEúwTỤẠÒwẸỊGÓwÚẠỊwÙUẢỊúwÙÌŨwẸJEÌwOỊỆÒwTỤẠÒwẸỂÒwÙỘÒwÍỊẢỌúwÉẬÒwÙƠEùw1ẬỴwẸỰPEwEỌỊwOÃwYŨÒÍw“OẰÒÌwÙÌỚwẸÂEwĐỊFÙ”wẸẠÒÍwĐJwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwOPỊwÉƯÒÍwÙUỊFÙwẸGwÒÌẴÓwEÌỔÒÍwSÌẢw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEwÙẠùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌúwSÌẮÒwẸƠÒÍwÙBSwÙUỤÒÍwOPỊwÉƯÒÍwÒÌXÒÍwÚỢwÌQúwÙÌỊỂỤwÚỎÙwÙUỌÒÍwÙUỊGÒwNÌẠỊwÙÌVEwÌỊFÒwEẢEwÒÌỊFÓwYƯwNỊÒÌwÙỂúwỲẰwÌƠỊuwNÌẠỊwÙÌẢEwÙÌỘÒÍwÙỊÒwÙUỆÒwĐẢỌwEÌỈwYỄwÒÌXÒÍwYƯwYỊFEwÙỊỆỤwEVEwỲẮỴwUẠwÙUỌÒÍwẸỠỊwÚỔÒÍwỲẰwÌƠỊwẸGwÌỰwEẨỤúwỲỤỴỆÒwÙĂEúwÙÌỚỊwSÌỖÒÍuwOẨỴwÌỊFÒwÙỰPÒÍwTỤỴwNỂÙwÙÌÃÒÌwĐẮÒwEÌẨÙúwẸẶÒÍwÙẮỊwÙÌỘÒÍwÙỊÒwÙÌBÙ-ÍỊẮwODÒwOƠÒúwẸỰẠwUẠwEẢỊwÍÔỊwOÃw“ÙÃỊwOỊFỤwEÌỬÒÍwÓỊÒÌ”wẸGwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒúwỲỤỴỆÒwÙĂEwYẠỊwÙUÕwOẰÒÌwẸĂỌwEỨẠw1ẮÒÍúwÚVwẸỊỄỤwÌÃÒÌúwTỤẮÒwOỶwEỨẠwẩÌÃwÒỰỞEuwÉÃÒwÉVÒÍwTỤẠỴwSÌỊÓwÚẠỊwOFEÌwẸGwYỤwEẢỌwẸÃÒwẢSwÉẬÒwÙƠEúwÙỘÒwÍỊẢỌwYÃwEÌỔÒÍwSÌẢwÙUỆÒwNÌỘÒÍwÍỊẠÒwÓĂÒÍuwOPỊwÉƯÒÍwÓĂÒÍwỲẰwÌƠỊwẸGwÙỚwEÌỬEwEẢEwÌƠỊúwÒÌỎÓúwÙUỊGÒwNÌẠỊwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwẸÃỌwÙĂỌúwÙBSwÌỤẨÒúwSÌẢÙwÙẢÒwÙÌỘÒÍwÙỊÒwÚẠỊwOFEÌwNỈEÌwẸƠÒÍúwÍẬỴwUỔỊúwĐĂỌwOỌĂÒúwÍẬỴwÓẨÙwẸỌÃÒwNỂÙwEẢEwÉẬÒwÙƠEwÒÌẴÓwEÌỔÒÍwSÌẢw1ẮÒÍúwẩÌÃwÒỰỞEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwEOẠÚÚởvỊ ẺÒÙẺUvwÚÙỴOẺởvÝỊÉÙÌtwÀýÁSỲuwÌẺỊÍÌÙtwỹÁxSỲuvwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýỳyỹ/yyỵÉyyỹxxyÀÙyxyÁOỵ-ÉỌỊ-ÙẠE-ÒỤỌE-ÒÍỌẠỊ-EùMSÍvwẠOÙởv"ẢỌw1ẲNwầẲNwYỞỊwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwvwÝỊÉÙÌởvÀýÁvwÌẺỊÍÌÙởvỹÁxvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS ẠSÙỊỌÒvứ1ỔỊwÙẢEwÒỰỞEwÒÍỌÃỊwEỨẠw ỘÒÍwÙỴwìỊÓẺỲEỌw0ẠNOẠNwẸỂÒwÙÌẠÓwTỤẠÒwYŨÒÍwÒÍỤỴỆÒwOỊFỤwQwÌỤỴFÒwấUỘÒÍwẩẶÒÍw-?ÒÌtwịùầư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ỆÒwEĂÒÌwẸỎúwEÌỦÒÍwÙÌỰỠÒÍwỲỤỴỆÒwÚWwÉƯÒÍwEẢEwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwÙÌỘÒÍwÙỊÒwOỊỆÒwOĂEúwEÌKwẸĂỌwÙUVEwÙỊỂSúwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwÙẢEwẸƠÒÍùw ẢEwẸÃỊwSÌẢÙwÙÌẠÒÌwEỨẠwEẢEwÙỚwEÌỬEwSÌẮÒwẸƠÒÍwÙỮwÒỰỞEwÒÍỌÃỊwOỊỆÒwÙƯEwSÌẢÙwÚỎÒÍwEẢEwEÌỰỢÒÍwÙUĨÒÌwÙỊỂÒÍwõỊFÙúwÙỊỂÒÍwÉẬÒwÙƠEwOỘỊwNẼỌúwNỈEÌwẸƠÒÍwẸỖÒÍwĐÃỌúwỲỤỴỆÒwÙĂEwEÌỨwÙUỰỢÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwEỨẠw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEwÙẠùw ẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwẸỰẠwUẠwEẢEwÒÍÌJwTỤỴỂÙwỲỤỴỆÒwÙĂEw“õẨÒwẸỄwÒÍỰỠỊwịÌỰPÒÍ”úwOÃÓwEÌỌwÒÌỊỄỤwÒỰỞEwÌỊGỤwÚẠỊwÙĨÒÌwÌĨÒÌwịẬỴwẩÍỤỴỆÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãẠỊwOÃúwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỈÒwÒÍỰRÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌtư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊứ-ầPỊwÉƯÒÍwẸỬEwÙỊÒwEỨẠwÙỈÒwẸỖùư/Ịứw ẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwÙÌỰỠÒÍwÉŨÒÍwÍỊẢỌwOỶúwÍỊẢỌwOỤBÙwẸGwÓỆwÌỌÂEuwÚWwÉƯÒÍwÍỊẢỌwTỤỴỄÒúwÙÌẪÒwTỤỴỄÒwẸGwẼSwĐỤƠEúwNÌỔÒÍwEÌỂuwÉŨÒÍwYBÙwEÌẨÙwẸGwÓỤẠwEÌỤƠEúwOỘỊwNẼỌuwÙÌỘÒÍwTỤẠwEẢEwÙỚwEÌỬEwÍỊẢỌwÌƠỊwẸGwNỈEÌwẸƠÒÍwTỤẪÒwEÌỦÒÍwÙỈÒwẸỖwÙÌẠÓwÍỊẠwYÃỌwÒÌXÒÍwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwẸỔỊwYỞỊwEÌỊỆỤwĐÃỊw“ĐẮỌwYFwẸĂỌwSÌẢS”úwÙỮÒÍwĐỰỞEwĐỊỂÒwÌÔwÙÌÃÒÌwOVEwOỰPÒÍwEÌỈÒÌwÙUJwẸỔỊwÙUÔÒÍwYỞỊw1ẮÒÍúwẩÌÃwÒỰỞEúwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwẸJẠwSÌỰỢÒÍ…w1ỖÒÍwÙÌỠỊúwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwÙÌỰỠÒÍwOPỊwÉƯÒÍwÉỊHÒwẸÃÒwUẠỌwÍỊẮÒÍwNỊÒÌwÚẢEÌwẸGwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwỲỤỴỆÒwÙĂEúwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỈÒwẸỖwEÌỔÒÍwẸỔỊuwOPỊwÉƯÒÍwEẢEwÒÍÃỴwOHwẸGwÙBSwÌPSwOVEwOỰPÒÍwÙỊỂÒwÌÃÒÌwÍẬỴwUỔỊúwÍẬỴwĐĂỌwOỌĂÒuwOPỊwÉƯÒÍwYỊFEwẸÃỌwÙĂỌwẸGwẸỰẠwÒÌXÒÍwSÌẪÒwÙWwEÌỔÒÍwẸỔỊwYÃỌwÙUỌÒÍwÌÃÒÍwÒÍỪwEÌỬEwÚẲEwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwÉHwÌỌĂÙwẸƠÒÍùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊứ-ầPỊwÉƯÒÍwTỤẠÒwÌFwEỨẠwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwư/ỊứưỊứõỊFÙwẩẠÓwYỞỊwEẢEwEẢwÒÌẬÒúwÙỘÒwÍỊẢỌwQwÒỰỞEwÒÍỌÃỊư/ỊứùwậƯEwẸỈEÌwEỨẠwEÌỦÒÍwOÃwẸGwÓỎEwÒỔỊúwEẬỤwNỂÙúwÙĨÓwNỊỂÓwÚVwYỊFÒwÙUPwYỄwYBÙwEÌẨÙúwỨÒÍwÌƠwYỄwÙỊÒÌwÙÌẪÒwYÃwÌBỤwÙÌỤDÒwYỄwEÌỈÒÌwÙUJwEÌỌwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwẸỔỊwEỨẠwEÌỦÒÍwÙỮwEẢEwÙÌỂwOVEwEÌỔÒÍwẸỔỊwQwÒỰỞEwÒÍỌÃỊùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ÌỦÒÍwÙĨÓwÓÔỊwEẢEÌwÙẢEÌwÙỘÒwÍỊẢỌwUẠwNÌỐỊwÚVwTỤẮÒwOỶwEỨẠwẩÌÃwÒỰỞEwÙẠwĐẴÒÍwYỊFEwÙĨÓwEẢEÌwỨÒÍwÌƠwYÃwÙÌỘÒÍwTỤẠwEẢEwẸĂỌwOỤBÙwÓẠÒÍwÙỈÒÌwSÌẢSwOỶwÒÌẴÓwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEẠÒwÙÌỊFSúwEÌỔÒÍwSÌẢuwÙĂỌwÉVÒÍwÚVwỨÒÍwÌƠúwÍỊỦSwẸRwOVEwOỰPÒÍwSÌẮÒwẸƠÒÍwÙUỌÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌwÒÍỰỠỊwõỊFÙwQwÒỰỞEwÒÍỌÃỊwÒẴÓwÙUỌÒÍwEẢEwÙỚwEÌỬEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwõỊFÙwẩẠÓuwẸỖÒÍwÙÌỠỊwÌỜwÙUPúwÌBỤwÙÌỤDÒwYÃwEÌKwẸĂỌwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwEVEwẸỌẠÒúwSÌẮÒwẸƠÒÍwÙUỌÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌwQwÙUỌÒÍwÒỰỞEwÙỚwEÌỬEwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwSÌẢùwìWwÉƯÒÍwEẢEwEỘÒÍwEƯúwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwÙỊỂÒwÌÃÒÌwÌỌĂÙwẸƠÒÍwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÉẬÒwÙƠEwQwõỊFÙwẩẠÓwUẨÙwẸẠwÉĂÒÍuwOBSwÒÌỊỄỤwÌƠỊwÒÌỎÓwEẮwQwÙUỌÒÍwYÃwÒÍỌÃỊwÒỰỞEúwÒÌỰtwõỊFÙwịẬÒúw ẠỌwÙUÃỌwẩÌẬÒwĐẮÒúw"hwìẫìúw1ẮÒÍw0ẬÒwEÌỨwõỊFÙwẩẠÓúwãƠỊw$ÒÌwẺÓwÉẬÒwEÌỨúwãƠỊw VỤwÙŨwÒÌẬÒwOỰỢÒÍwÙẬÓúwẩỌ-ỉúwãƠỊwẩÌÃwĐẢỌwẸƠEwOBSwõỊFÙwẩẠÓúwãƠỊwhÌƯwÒXwÒÌẬÒwTỤỴỄÒ…wYỞỊwÓƯEwẸỈEÌwEÌỔÒÍwSÌẢúwEÌỊẠwUỀwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỨwỴỂỤwẸỰPEwÙÌVEwÌỊFÒwÙUỆÒwNÌỘÒÍwÍỊẠÒwÓĂÒÍúwOPỊwÉƯÒÍwEẢEwÉỊHÒwẸÃÒwÙUỆÒwỊÒÙẺUÒẺÙúwÝẺĐÚỊÙẺúwĐOỌÍúwÓĂÒÍwỲẰwÌƠỊ…wẸGwẸẶÒÍwÙẮỊwEẢEwĐÃỊwYỊỂÙúwÌĨÒÌwẮÒÌúwEÌỂwSÌỊÓwỲỤỴỆÒwÙĂEwYỞỊwEỰỠÒÍwẸƠwEẠỌúwÙỈÒÌwEÌẨÙw“ẸẢÒÌwOBÒwEỌÒwẸẺÒ”wÒÌẴÓwÍẬỴwEÌỊẠwUỀwÒƠỊwĐƠúwÚVwẸỖÒÍwÙÌỤBÒwỲẰwÌƠỊwYÃwÙĨÒÌwEẮÓwÍỊXẠwEẢEwÉẬÒwÙƠEùwậƠÙwÚỔwÉỊHÒwẸÃÒúwÒÌỰtw"ỌỲỊÙúwõỊẺÙÙẠÒúwíạăúwíạ$úwõẫ$ú…wÙÌỰỠÒÍwẸẶÒÍwÙẮỊwEẢEwĐÃỊwYỊỂÙwỲỤỴỆÒwÙĂEúwYỤwEẢỌúwEÌỔÒÍwSÌẢw1ẮÒÍúwẩÌÃwÒỰỞEwYÃwẩÌẬÒwÉẬÒwõỊFÙwẩẠÓùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứầPỊwÉƯÒÍwÙUỊFÙwẸGwEẢEwSÌỰỢÒÍwÙỊFÒwSÌẢÙwÙÌẠÒÌúwSÌẢÙwÙẢÒwÙÃỊwOỊFỤwSÌẮÒwẸƠÒÍúwEẢEwẨÒwSÌCÓwẸỖỊwÙUƯỴúwNÌẠỊwÙÌẢEwÙỔỊwẸẠwỰỤwÙÌỂwEỨẠwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwÓỊFÒÍúwUKwÙẠỊúw“ÒWẠwNỈÒwÒWẠwÌQ”wẸGwÙỤÒÍwÙỊÒwÙÌẨÙwÙÌỊFÙúwÚẠỊwOFEÌwYỄwẸỰỠÒÍwOỔỊúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwÉẬÒwÙƠEúwÙỘÒwÍỊẢỌwEỨẠw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEwÙẠùwịỮwOỤBÒwẸỊFỤwÒÃỴúwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwÙỊỂSwÙƯEwNÌỌẼÙwÚẬỤwÙẬÓwOỶwOỴwNÌẠỊúwSÌẢwYRwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEúwẸỌÃÒwNỂÙwYŨÒÍwÓỊỄÒúwẸỌÃÒwNỂÙwÍỊXẠwẸỖÒÍwĐÃỌwÙÌẺỌwÙỘÒwÍỊẢỌwYÃwẸỖÒÍwĐÃỌwNÌỘÒÍwÙÌẺỌwÙỘÒwÍỊẢỌùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊứ-ầPỊwÉƯÒÍwÚVwÙUẠÒÌwEÌẨSúwNÌỊỂỤwNỊFÒwYỄwẸẨÙwẸẠỊwEỎwOỊỆÒwTỤẠÒwẸỂÒwÙỘÒwÍỊẢỌwYÃwÒÌXÒÍwÚỢwÌQúwYỘwỶwÙÌỊỂỤwÚỎÙwÙUỌÒÍwÍỊẮỊwTỤỴỂÙwEẢEwYẨÒwẸỄwOỊỆÒwTỤẠÒwẸỂÒwÙỘÒwÍỊẢỌwEỨẠwÓƠÙwÚỔwẸJẠwSÌỰỢÒÍư/Ịứtw ẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwEÌỔÒÍwẸỔỊwÒỦSwÉỰỞỊwÉẠÒÌwÒÍÌLẠwẸÕỊwẸẨÙwYĨwOPỊwỈEÌwEỨẠwÍỊẢỌwÌƠỊwẸGwÙỊỂÒwÌÃÒÌwÒÌXÒÍwẬÓwÓỰỤúwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwẸỔỊwẩÌÃwÒỰỞEùwịỮwẸỎwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỈÒwẸỖwÒỚỊwÉBỴwEÌỔÒÍwẸỔỊwEÌỂwẸƠúwÍẬỴwÓẨÙwỚÒwẸJÒÌwEÌỈÒÌwÙUJúwEÌỊẠwUỀwẩÌẬÒwÉẬÒwYỞỊw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ1ỖÒÍwÙÌỠỊúwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwÙÌỰỠÒÍwOPỊwÉƯÒÍwẸGwỲỤỴỆÒwÙĂEwÙĨÒÌwÌĨÒÌwÙỘÒwÍỊẢỌwQwõỊFÙwẩẠÓúwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỈÒwẸỖwẸBSwSÌẢwÙÃỊwÚẮÒúwEÌỔÒÍwÒÍỰỠỊwÙÌỊwÌÃÒÌwEỘÒÍwYƯúwSÌẢwUỔỊwẠÒwÒỊÒÌwEÌỈÒÌwÙUJúwÙUBÙwÙVwẠÒwÙỌÃÒwỲẰwÌƠỊúwEẮÒwÙUQwÍỊẠỌwÙÌỘÒÍwÙĂỊwEẢEwẸJẠwSÌỰỢÒÍùw1ÂEwĐỊFÙúwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwEÌỔÒÍwẸỔỊwẸẰwNÌẠỊwÙÌẢEwÒÌXÒÍwÚỢwÌQúwÙÌỊỂỤwÚỎÙwUẨÙwÒÌỐwEỨẠwEẢÒwĐƠwẸJẠwSÌỰỢÒÍwẸGwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỈÒwẸỖùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ẠwOÃúwEÌỦÒÍwÙUỊFÙwẸGwOPỊwÉƯÒÍwYÃwỲỌẢỴwÚẬỤwYÃỌwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌuwÙẶÒÍwEỰỠÒÍwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwEÌỊẠwUỀwNÌỔỊwẸỌÃÒwNỂÙwÉẬÒwÙƠEúwYỤwEẢỌwEÌỈÒÌwTỤỴỄÒwẸÃÒwẢSúwSÌẬÒwĐỊFÙwẸỔỊwỲWwYỞỊwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwYÃwÒÌXÒÍwÒÍỰỠỊwÙÌẺỌwÙỘÒwÍỊẢỌúwẸÃÒwẢSwÙỘÒwÍỊẢỌwYÃwÙJEÌwÙÌỤwÒÌÃwÙÌỠúwEỌỊwÙÌỰỠÒÍwSÌỌÒÍwÙƯEúwÙBSwTỤẢÒwEỨẠwẸỖÒÍwĐÃỌùw1ÂEwĐỊFÙwÒÍỤỴwÌỊGÓúwEÌỦÒÍwÙUỤỴỄÒwĐẢwÙỰwÙỰQÒÍwNỸwÙÌJúwEÌỊẠwUỀwÉẬÒwÙƠEúwNỈEÌwẸƠÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwOỴwNÌẠỊwYỞỊwỶwẸỖwÙÌÃÒÌwOBSwÓƠÙw“ẩÌÃwÒỰỞEw1ỆÍẠUwẸƠEwOBS”wQwịẬỴwẩÍỤỴỆÒùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ỔÒwOÃúwEÌỦÒÍwOPỊwÉƯÒÍwEẢEwÙỚwEÌỬEwSÌẮÒwẸƠÒÍúwẸÂEwĐỊFÙwOÃwÚỔwạỉầíẫwEỪwQwĐỆÒwÙUỌÒÍúwÚỔwEẪÓwẸẪỤwEỔÙwEẢÒwÙUỌÒÍw“ịỊÒwOÃÒÌw1ỆÍẠU”úw“ịỊÒwOÃÒÌw1ẨÒÍw ÌUỊÚÙ”wẸGwOÃÓwÒÕÒÍwEỔÙúwÙỮwẸỎwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒúwÙẢEwẸƠÒÍúwOỘỊwNẼỌwÓƠÙwĐƠwSÌBÒwẸỖÒÍwĐÃỌwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔúwEÌỦwÙUÔÒÍwYÃỌwÚỔwÙỈÒwẸỖwẸỖÒÍwĐÃỌwÉẬÒwÙƠEwÙÌẺỌwẸĂỌwịỊÒwOÃÒÌùw1ẢÒÍwEÌỦwỶúwEÌỦÒÍwEÌKwẸĂỌwSÌẮỊwÙBSwÙUỤÒÍwÙẢEwẸƠÒÍúwÌỜwÙUPwNỊÒÌwSÌỈúwYBÙwEÌẨÙwOỘỊwNẼỌwEÌỌwẸỰPEwÓƠÙwÚỔwÙUỈwÙÌỬEúwEẢÒwĐƠwEỢwÚQwYÃwÌÔEwÚỊÒÌúwÚỊÒÌwYỊỆÒwOÃwÒÍỰỠỊwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwẸẠÒÍwÙÌẺỌwÌÔEwÙĂỊwEẢEwÙUỰỠÒÍwẸĂỊwÌÔEúwEẠỌwẸẤÒÍúwÙUỤÒÍwÌÔEwEÌỤỴỆÒwÒÍÌỊFSwÙÌẠÓwÍỊẠwYÃỌwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒúwÙẢÒwSÌẢÙwÙÃỊwOỊFỤwÙỮwĐỆÒwÒÍỌÃỊwẸỰẠwYÃỌùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứỳùw"ẢỌw1ẲNwầẲNwYỞỊwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứịỮwÙÌẢÒÍwy/ýxyAwẸỂÒwÙÌẢÒÍwý/ýxýỳúw"ẠÒw"ỊỆÒwÙBSúw ÌỊwĐƠw"ẢỌw1ẲNwầẲNwẸẰwÙÌỰỠÒÍwỲỤỴỆÒwTỤẠÒwÙẬÓwOẰÒÌwẸĂỌúwEÌKwẸĂỌúwỲẬỴwÉVÒÍwÒÌỊỄỤwNỂwÌỌĂEÌwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwÙUỆÒwEẢEwẨÒwSÌCÓwEỨẠwĐẢỌw1ẲNwầẲNwủĐẢỌwỊÒúwÒÍỤỴFÙwÚẠÒúwĐẢỌw1ẲNwầẲNwẸỊFÒwÙWũúYỞỊwÍẪÒwAxxwÙỊÒúwĐÃỊúwÙBSwÙUỤÒÍwYÃỌwÓƠÙwÚỔwÒƠỊwÉỤÒÍwEƯwÙÌGwÒÌỰwÚẠỤtư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậƠÙwOÃúwNJSwÙÌỠỊwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwÒÌXÒÍwEÌỨwÙUỰỢÒÍwEỨẠw1ẮÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌúwSÌẢSwOỤBÙwEỨẠwẩÌÃwÒỰỞEwYỄwÙỘÒwÍỊẢỌúwẸÂEwĐỊFÙwOÃwÙỮwNÌỊwầỤBÙwịỈÒwÒÍỰRÒÍwÙỘÒwÍỊẢỌwýxyỹúwẩÍÌJwẸJÒÌwyỹý/ýxyA/ẩ1- hwÌỰỞÒÍwÉDÒwEÌỊwÙỊỂÙwÓƠÙwÚỔwẸỊỄỤwYÃwĐỊFÒwSÌẢSwÙÌỊwÌÃÒÌwầỤBÙwịỈÒwÒÍỰRÒÍúwÙỘÒwÍỊẢỌwYÃwEẢEwYẶÒwĐẮÒwÌỰỞÒÍwÉDÒwEỨẠwÙKÒÌw1ẲNwầẲNwYÃwẩÍÌJwTỤỴỂÙwÚỔwyýx/ýxýx/iãyỵúwÒÍÃỴwyÀ/ỹ/ýxýxwEỨẠwiỤỔEwÌƠỊwYÃwiỤỴỂÙwẸJÒÌwÚỔwyAyÀ/i1-ịịÍúwÒÍÃỴwyỵ/yx/ýxýywEỨẠwịÌỨwÙỰỞÒÍw ÌỈÒÌwSÌỨwSÌỆwÉỤỴFÙwEÌỨwÙUỰỢÒÍwẸẪỤwÙỰw ÌỰỢÒÍwÙUĨÒÌwÓƯEwÙỊỆỤwTỤỔEwÍỊẠwSÌẢÙwÙUỊGÒwNỊÒÌwÙỂ-ỲẰwÌƠỊwYŨÒÍwẸỖÒÍwĐÃỌwÉẬÒwÙƠEwÙÌỊGỤwÚỔwYÃwÓỊỄÒwÒỦỊwÍỊẠỊwẸỌĂÒwýxýy-ýxỳxùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưỊÓÍwEOẠÚÚởvỊ ẺÒÙẺUvwÚÙỴOẺởvÝỊÉÙÌtwyxÁxSỲuwÌẺỊÍÌÙtwyỵỵxSỲuvwÚUEởv//EùĐẠỌTỤẠÒÍÙUỊùYÒ/ÉẺÚNÙỌS/ÒẺÝÚ/ýỳyỹ/yyỵÉyyỹxxỵỷÙỵỷyyOỹ-ÉỌE-ÉẠỌ-ÉẠÒ-ÍỌÒÍ-EỤẠùMSÍvwẠOÙởv"ẢỌw1ẲNwầẲNwYỞỊwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌwEÌỔÒÍwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwSÌẢwÌỌĂỊwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÙỌÃÒwÉẬÒwÙƠEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌwvwÝỊÉÙÌởvyxÁxvwÌẺỊÍÌÙởvyỵỵxvw/ứư/SứưSwEOẠÚÚởvS ẠSÙỊỌÒvứ1ƠEwẸẢỌwẸÃÒwÍỘÒÍwEỨẠwẸỖÒÍwĐÃỌw7ẸỆw-?ÒÌtwịùầư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãẠỊwOÃúwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwÒÌXÒÍwÍỰỢÒÍwẸỊGÒwÌĨÒÌwÙỊỆÒwÙỊỂÒwÙUỌÒÍwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwÚỔÒÍwÙỔÙwẸỠỊúwẸÊSwẸĂỌwÙUỆÒwÙẨÙwEẮwEẢEwÓÂÙwÒÌỰwÍỰỢÒÍwẸỖÒÍwĐÃỌwÙỘÒwÍỊẢỌwEỎwÒÌỊỄỤwẸỎÒÍwÍỎSwĐẮỌwYFwẠÒwÒỊÒÌwÙUBÙwÙVúwÍỰỢÒÍwOÃÓwNỊÒÌwÙỂwÍỊỐỊuwÉẬÒwÚỔwNỂwÌỌĂEÌwÌỎẠwÍỊẠwẸĨÒÌuwĐẮỌwYFwÓỘỊwÙUỰỠÒÍwÚỊÒÌwÙÌẢỊuwÍỊẠwẸĨÒÌúwÉÕÒÍwÌÔwÌỊỂỤwÌÔEuwÙẨÓwÍỰỢÒÍwĐẮỌwÙỖÒwSÌẢÙwÌỤỴwEẢEwÍỊẢwÙUJwYẶÒwÌỎẠwEỨẠwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌ…wẸÂEwĐỊFÙwOÃwEỘÒÍwÙẢEwÙỮwÙÌỊFÒúwẠÒwÚỊÒÌwỲẰwÌƠỊwEỨẠwEẢEwÙỘÒwÍỊẢỌwÙUỌÒÍwSÌÕÒÍúwEÌỔÒÍw ẫõă0-yÀwYỮẠwTỤẠùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ẠwOÃúwEẢEwÙỤỴỂÒwĐÃỊwYỄwÒÌBÒwÉỊFÒwYÃwẸẨỤwÙUẠÒÌwSÌẮÒwĐẢEwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÙỘÒwÍỊẢỌwẸGwÙBSwÌPSwOVEwOỰPÒÍúwNỈEÌwẸƠÒÍúwEÌỔÒÍwSÌẢwNÌỔỊwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÉẬÒwÙƠEùw"ỆÒwEĂÒÌwÌỌĂÙwẸƠÒÍwẸẨỤwÙUẠÒÌwEỨẠwEẢEwEỢwTỤẠÒwNÌỔỊwÙỰwSÌẢSúw"ẢỌw1ẲNwầẲNwẸẰwĐẢÓwÚẢÙwÚVwEÌKwẸĂỌwEỨẠwịKÒÌwỨỴúwỉ"ẩ0wÙKÒÌúwSÌỔỊwÌPSwEÌÂÙwEÌỀwYỞỊwEỘÒÍwẠÒúwTỤẬÒwẸƠỊúwĐỊỆÒwSÌÕÒÍúwÙÕẠwẢÒúwYỊFÒwNỊGÓwÚẢÙuwẸỖÒÍwÙÌỠỊwÙÌẺỌwÉỒỊwEÌÂÙwEÌỀwÙĨÒÌwÌĨÒÌwNÌỘÒÍwÍỊẠÒwÓĂÒÍwẸGwNJSwÙÌỠỊwEỎwEẢEwÙỤỴỂÒwĐÃỊwẸẨỤwÙUẠÒÌwÙUVEwÉỊFÒwYỞỊwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwÒÌẴÓwNÌỤwĐỊFÙúwSÌẬÒwÌỎẠwÒƠỊwĐƠúwSÌỢỊwĐÃỴwĐƠwÓÂÙwÙÌBÙwEỨẠwEẢEwẸỔỊwÙỰPÒÍwEẪÓwẸẪỤuwEẮÒÌwÙKÒÌúwEẮÒÌwĐẢỌúwYBÒwẸƠÒÍúwÙÌỤỴỂÙwSÌƯEwÒÌXÒÍwẸỔỊwÙỰPÒÍwÒÌÊwÉĂúwEẮwÙỊÒúwẠwÉỤẠwÙÌẺỌwEÌỦÒÍùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ ÌỈÒÌwÒÌỠwEÌỨwẸƠÒÍwÙUỊGÒwNÌẠỊwẸỖÒÍwĐƠúwEÌÂÙwEÌỀúwOỊÒÌwÌỌĂÙwEẢEwÍỊẮỊwSÌẢSúw"ẢỌw1ẲNwầẲNwEŨÒÍwYỞỊwEẢEwEỢwTỤẠÒwĐẢỌwEÌỈwNÌẢEwQwẸJẠwSÌỰỢÒÍwYÃwÙUỤÒÍwỰỢÒÍwẸẰwEŨÒÍwNJSwÙÌỠỊwẸẨỤwÙUẠÒÌúwSÌẮÒwĐẢEúwYỘwÌỊFỤwÌỎẠwẬÓwÓỰỤwÓỎEwÒỔỊúwOỘỊwNẼỌúwSÌẢÙwÙUỊGÒwOVEwOỰPÒÍúwÌĨÒÌwÙÌÃÒÌwÙỚwEÌỬEwSÌẮÒwẸƠÒÍuwÙỚwEÌỬEwEÌỈÒÌwÙUJwẸỔỊwOBSwÒÍẠỴwÙỮwĐẠÒwẸẪỤwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwÙKÒÌúwNÌỘÒÍwẸGwẸJEÌwOỘỊwNẼỌwNỈEÌwẸƠÒÍwÙÌẠÓwÍỊẠwYÃỌwEẢEwÌỌĂÙwẸƠÒÍwEÌỔÒÍwSÌẢúwYỊwSÌĂÓwSÌẢSwOỤBÙùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứỵùwậƠÙwÚỔwÍỊẮỊwSÌẢSwÙUỌÒÍwÙÌỠỊwÍỊẠÒwÙỞỊwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậƠÙwOÃúw"ẢỌw1ẲNwầẲNwÙỊỂSwÙƯEwÙẶÒÍwEỰỠÒÍwEỘÒÍwÙẢEwÙỤỴỆÒwÙUỤỴỄÒwYỄwNỂÙwTỤẮwEỨẠwÚVwÒÍÌỊFSwẸỚỊwÓỞỊúwÌỊFỤwTỤẮwEỨẠwÒÌXÒÍwEÌỨwÙUỰỢÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwẸỦÒÍwẸẲÒwEỨẠw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEuwNỂÙwTỤẮwÙÌVEwÌỊFÒwEÌỈÒÌwÚẢEÌwÙỘÒwÍỊẢỌúwÍỊẢỌwÉƯEúwSÌỚwĐỊỂÒwNỊỂÒwÙÌỬEwSÌẢSwOỤBÙúwÍỊỦSwẸỖÒÍwĐÃỌwÌỊGỤwUỒwÙỈÒÌwEÌẨÙwẸỦÒÍwẸẲÒwÙUỌÒÍwÓỜỊwEÌỨwÙUỰỢÒÍúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwSÌẢÙwÙUỊGÒwNỊÒÌwÙỂúwYẶÒwÌỎẠúwỲẰwÌƠỊúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwÉẬÒwÙƠEúwEÌỈÒÌwÚẢEÌwÙỘÒwÍỊẢỌwEỨẠw1ẮÒÍwYÃwẩÌÃwÒỰỞEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒùwãỤỴwẸƠÒÍwÚỬEwÓĂÒÌwÙỚÒÍwÌPSwEỨẠwEẮwÌFwÙÌỔÒÍwEÌỈÒÌwÙUJúwEỨẠwEẢEwẸỢÒwYJúwÙỚwEÌỬEwÙUỆÒwẸJẠwĐÃÒwNỊỆÒwTỤỴỂÙwẸẨỤwÙUẠÒÌwỲỎẠwĐỐwÙỰwÙỰQÒÍwOỴwNÌẠỊúwÙVwÙUJuwỲỎẠwĐỐwEỢwÚQwEỨẠwĐÔÒwSÌẮÒwẸƠÒÍwạỉầíẫuwẸBSwÙẠÒwẬÓwÓỰỤwOPỊwÉƯÒÍwYẨÒwẸỄwÉẬÒwÙƠEúwÙỘÒwÍỊẢỌwEỨẠwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãẠỊwOÃúwÙẶÒÍwEỰỠÒÍwSÌỔỊwÌPSwYỞỊwEẢEwOVEwOỰPÒÍwEÌỬEwÒẶÒÍwEỨẠwÙKÒÌúwEẢEwEỢwTỤẠÒwĐẢỌwEÌỈwẸJẠwSÌỰỢÒÍwYÃwÙUỤÒÍwỰỢÒÍwẸẨỤwÙUẠÒÌwSÌẮÒwĐẢEwEỎwÌỊFỤwTỤẮwYỞỊwEẢEwẬÓwÓỰỤúwÙÌỨwẸỌĂÒwSÌẢwÌỌĂỊwEÌỈÒÌwÚẢEÌwẸĂỊwẸỌÃÒwNỂÙwÉẬÒwÙƠEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ẠwOÃúwÙỊỂSwÙƯEwEWwSÌỎÒÍwYỊỆÒwSÌƯwÙUẢEÌwYỊỂÙwĐÃỊwÓẮÒÍwÒÃỴwẸỰPEwẸỊwẸÃỌwÙĂỌúwÙBSwÌỤẨÒwNỊỂÒwÙÌỬEwEÌỤỴỆÒwÚẬỤwOLÒÌwYVEwÉẬÒwÙƠEúwÙỘÒwÍỊẢỌuwEẢEwNỊỂÒwÙÌỬEwYỄwÒỄÒwÙẮÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwYÃwEỘÒÍwÙẢEwẸẨỤwÙUẠÒÌúwĐẮỌwYFwÒỄÒwÙẮÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwEỨẠw1ẮÒÍuwEỎwEÌỈÒÌwÚẢEÌwTỤẠÒwÙẬÓúwÌỜwÙUPwEÌẨÓwÒÌỤBÒwĐỦÙúwÙÌŨwOẠỌwQwÓỬEwNÌỤÒÍwEẠỌwÒÌẨÙwÙÌẺỌwEÌỂwẸƠwÌỊFÒwÌÃÒÌwẸGwẸƠÒÍwYỊỆÒwSÌỎÒÍwYỊỆÒwỴỆÒwÙẬÓwEỘÒÍwÙẢEùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ỔÒwOÃúwÙÌỰỠÒÍwỲỤỴỆÒwẸJÒÌwÌỰỞÒÍúwÍỊẢỌwÉƯEwÙỰwÙỰQÒÍwEÌỈÒÌwÙUJúwÙUẢEÌwÒÌỊFÓúwẸĂỌwẸỬEwÒÍÌỄwÒÍÌỊFSwEỨẠwÒÍỰỠỊwOÃÓwĐẢỌwEÌỌwEẢÒwĐƠúwSÌỎÒÍwYỊỆÒúwĐỊỆÒwÙBSwYỊỆÒw"ẢỌw1ẲNwầẲNwÒẬÒÍwEẠỌwỶwÙÌỬEúwÙUẢEÌwÒÌỊFÓwYỞỊwÙỮÒÍwÚẮÒwSÌCÓwÙỊÒúwĐÃỊúwSÌỎÒÍwÚVúwEÌỤỴỆÒwÙUẠÒÍúwEÌỤỴỆÒwÓƯEúwÙUẢÒÌwẸGwỲẮỴwUẠwÚẠỊwÚỎÙúwÒÌẨÙwOÃwEẢEwÙỊÒúwĐÃỊwSÌẮÒwẢÒÌwÙỊỆỤwEVEúwÒÌẴÓwÙUẢÒÌwĐJwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌwOPỊwÉƯÒÍwỲỤỴỆÒwÙĂEúwĐJẠwẸÂÙwEÌỔÒÍwSÌẢùwiỤẮÒwOỶwÙỔÙwYỊFEwĐĨÒÌwOỤBÒwủEỌÓÓẺÒÙũwÙUỆÒwĐẢỌw1ẲNwầẲNwẸỊFÒwÙWwYÃwEẢEwÒỄÒwÙẮÒÍwÓĂÒÍwỲẰwÌƠỊwEỨẠw"ẢỌw1ẲNwầẲNúwNÌỘÒÍwẸGwEẢEwÙÌỂwOVEwÙÌŨwẸJEÌúwSÌẮÒwẸƠÒÍwOPỊwÉƯÒÍwEÌỔÒÍwSÌẢw1ẮÒÍúwẩÌÃwÒỰỞEúwEÌỂwẸƠuwÒÍÌỊỆÓwEẨÓwSÌỎÒÍwYỊỆÒwẸẶÒÍwÙẮỊúwEÌỊẠwÚẾwÙÌỘÒÍwÙỊÒwỲẨỤwẸƠEúwTỤẠÒwẸỊGÓwÚẠỊwÙUẢỊúwÙÌŨwẸJEÌwÙUỆÒwỊÒÙẺUÒẺÙúwÓĂÒÍwỲẰwÌƠỊùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứưĐứỷùwấỊỂÒwÒÍÌJwư/Đứư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứ"ẮỌwYFwÒỄÒwÙẮÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwEỨẠw1ẮÒÍwOÃwÓƠÙwOLÒÌwYVEwNÌỎúwẸÕỊwÌỐỊwNỊỂÒwÙÌỬEwEÌỤỴỆÒwÚẬỤúwĐẮÒwOLÒÌwÒÍÌỄwÒÍÌỊFSwEỨẠwÓỜỊwSÌỎÒÍwYỊỆÒùw1GwOÃÓwÙỔÙwEỘÒÍwÙẢEwÒÃỴúw"ẢỌw1ẲNwầẲNwEỎwÓƠÙwÚỔwNỊỂÒwÒÍÌJwÒÌỰwÚẠỤtư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứậƠÙwOÃúwẸỄwÒÍÌJwãƠỊwẩÌÃwĐẢỌwõỊFÙwẩẠÓwSÌỔỊwÌPSwYỞỊwEẢEwEỢwTỤẠÒwEỎwOỊỆÒwTỤẠÒwÙÌỰỠÒÍwỲỤỴỆÒwÙỚwEÌỬEwEẢEwOỞSwÙBSwÌỤẨÒwYỄwOLÒÌwYVEwÒÃỴúwÙUÔÒÍwÙẬÓwOÃwÙBSwÌỤẨÒwNỊỂÒwÙÌỬEwEÌỤỴỆÒwÒÍÃÒÌúwOỊỆÒwÒÍÃÒÌwEÌỌwOẰÒÌwẸĂỌwYÃwSÌỎÒÍwYỊỆÒwEẢEwEỢwTỤẠÒwĐẢỌwEÌỈwSÌƯwÙUẢEÌwOLÒÌwYVEwÒÃỴùư/SứưSwEOẠÚÚởvS"ỌÉỴvứãẠỊwOÃúwẸỄwÒÍÌJwãƠỊwẩÌÃwĐẢỌwõỊFÙwẩẠÓwNỊỂÒwÒÍÌJw"ẠÒwịỤỴỆÒwÍỊẢỌwịUỤÒÍwỰỢÒÍúwãÔEwYỊFÒw ÌỈÒÌwÙUJwTỤỔEwÍỊẠwãỖw ÌỈwậỊÒÌwYÃwEẢEwEỢwTỤẠÒwEÌỬEwÒẶÒÍwÚỞÓwÒÍÌỊỆÒwEỬỤúwỲẬỴwÉVÒÍwÍỊẢỌwÙUĨÒÌwYÃwẸỰẠwÒƠỊwÉỤÒÍwẸẨỤwÙUẠÒÌwĐẮỌwYFwÒỄÒwÙẮÒÍwÙỰwÙỰQÒÍwEỨẠw1ẮÒÍwÙUQwÙÌÃÒÌwÓƠÙwÓỘÒwÌÔEwÙUỌÒÍwEẢEwÙUỰỠÒÍwẸÃỌwÙĂỌwEÌỤỴỆÒwÒÍÃÒÌwĐẢỌwEÌỈùư/SứưSwEOẠÚÚởvS$ỤÙÌỌUvứưĐứ""ịw"%ẫw1,ấwầ,ấư/Đứư/Sứ

BBT BÁO ĐẮK LẮK

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thời tiết