Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmcuG7hOG7jEQqUU/Gr0Thu6/hu6o/xajhu45E4bqrLCpEO31EMeG7gkTDleG7qkc7RFBSSFJE4buoUUw74bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pnJyRC1E4bqr4buwROG6vMOJ4buGREjhu6hRRMOVSUTDlT494buMRMOSR+G7qETDleG7ruG7jERQXVJEw5XGoOG7qEQ7UeG7gsavRFBS4buCROG7jCzhu7Lhu4xEO1FSREjhu6hRROKAnMSpUeG7qkjhu6hRROG7plHDjOG7jEThu6ZR4buwRCYs4buW4buo4oCdROG7juG7qkThuqtY4buoUEQ7MkThu4zhu7REKlFN4buoRHHhu59r4bqwROG7qFFJ4buoRFFG4buoUERrMuG7rVI74buCRDtGUkQ7Pz3hurZEZk0sRFHGoDtEO+G7hOG7jEQqUU/Gr0Thu45bRDtRUkTDlUlEO1Hhu6JEUVLhu5zhu6hEw5U+PeG7jEQ7UuG7lixE4buMUVNE4buMKeG7gkThu4ws4buy4buMRDtRUuG6sETDleG7sETFqEZEOnvhu4xEUS47ROG7jCnhu4JE4buv4buqP8Wo4buOROG6qywqRMOJxJBF4bq6RMOVWVJEIEBSROG7qFA+I1JEUUvGr0TGr+G7skThu61s4bq24bqkO+G7gsOSxajDlEQ6OzLFqMOUQUPGr+G7gj9QUuG7qMSCw4kqMUThu4IsO+G7qkPhuqbhuqQ7P+G6puG6pDvhu47huqbhuqRSxq9QROG7gsWoO0FDQ0Q6P+G7jEFDUTs7KsSCLy86O+G7gjtS4buM4bq2O1HDlDtR4buC4buq4bq2Oyzhu6pSOz/DlOG6tiDhu6gvUi864bq64buG4buAL8OJxJBF4bq6L8SQ4bq+L3rhu4nhu4zhuqnhu6BQcnDhurbhu6QqUEMv4bqm4bqkLzvhu47huqbhuqQvOz/huqbhuqQ7P+G6puG6pDvhu47huqZy4buE4buMRCpRT8avROG7r+G7qj/FqOG7jkThuqssKkQ7fUQx4buCROG7jCnhu4JEO+G7hOG7jERQUkhEcljhu6hEbFAsMuG7luG7qOG6pC874buO4bqm4bqkLzs/4bqm4bqkLzvhu4LDksWow5ThuqbhuqtRUuG7mixEReG7gC3hur7hurBEO0dSRDvhu6zhu4JEOuG7qkfhu6hEcizhu7RSRHI/4buYROG6tMOKxJA4RGbhu6pG4buoUEThu63DjeG7qERyUSjhurBE4buh4bq24bufUS5EbFEsTuG7qOG6sERy4buf4bq2ZuG6q2vDgkTDlUlE4buOUuG7nuG7qEQ/4buCRMOSLOG7tFJE4buMUUzGr0Q7UVLhurZEclFG4buoUUQqUU3hu6hEw5Lhu4Lhu6hEUFLhu4TGr0Thu6ZRSOG7qkRQw53Gr0Thu4zhu4Thu4xE4buoUUZEw5Lhu4Thu6pE4bqr4buC4buqRGYsMkRyUeG7rkQtRCpR4buwRDvhu7Thu6hQRDtRPkThu6YzRDvhu6zhu4JEOuG7qkfhu6hEw5Lhu4Thu6pEcizhu7RSRHI/4buY4bqwRGNG4buqRGIsMkThuqlU4buoUUThurQ7Pz4k4buoUETDkuG7guG7qERyYnJyw4LhurBEZsOdRHHDmURmLDLhu5bhu6hELUQqUeG7sOG7qFBEIFLhu5bhu6hEw5Lhu4Lhu6hEcmJyckQgRkRY4buoUEThu6Es4buE4buMUUThuqtRSyxEOOG7qFFEYiwyRC1EUFLhu4TGr0TDlVnhu4xExq/hu4I/4bumw5Q7UuG7qFBE4bqrWOG7qFBEOzJE4buM4bu0RCpRTeG7qERx4bufa+G6sEThu6hRSeG7qERRRuG7qFBEazLhu61SO+G7guG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbEqcagO0QmLEjhurBEO+G7hOG7jEQqUU/Gr0Thu6/hu6o/xajhu45E4bqrLCpEO31EMeG7gkThu4wp4buCRDvhu4Thu4xEUFJIRHJY4buoRGxQLDLhu5bhu6hE4bq04bq+4bq44buGL+G7hkR2WEThu61SxqA7RGxQUeG7nERyw5nhu6hR4bqwROG7oeG6tuG6qVThu6hRRHJRR+G7qFHhurBEcuG7n+G6tmbhuqtrw4JEw5Xhu6pHO0RQUkhSROG7qFFMO+G6tkRy4buE4buMRCpRT8avROG7qEYyROG7puG7okThu4xLLEThu4xRLDLhu5zhu6hEOz/hu5bhu6hEw5U+I+G7qFBExq8+LEQ6UuG7qFHhurBExq/hu7I7ROG7qFA+I1JEw5VG4buoRFjhu6hQROG7plFY4buoUEThu4w+JeG7qFBExahHUkTDlT494buMROG7qFLhu5rGr0TDleG7gsavRMav4buWRCBGRDtU4buoUUQy4buWLETDkuG7sOG7qFBEw5Xhu4RE4buo4buW4buoRMOVSUThu4594buoUEQxw5RExahHUkQgw5Thu6hEw5U+I+G7qFBEw5Xhu6JE4buMUSNEMcOUxq9E4buMTSxEO1EpRFHhu4JSRMOV4buyUkRmRkRq4buC4buoRCBGRDg/UMOU4buoO1Lhu6jhu4JEw5Xhu4RExagsS+G7qETFqD4sRCREw5Lhu4Thu6hE4bumxqA7ROG7r+G7qj/FqOG7jkThuqssKkTDicSQReG6uuG6tkRr4buyO0TDknvhu4xESOG7qFFEP0w7RMOVI1JEO1E+I+G7qFBE4buoUT7hu6hQRDtR4buiRFFS4buc4buoRD9MO0Q/V0Q6e+G7jERRLjtExq9J4buoUUTFqFLhu5w7ROG7jCnhu4JEJixIRMOS4buw4buoUEQ7P+G7rOG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhu4VSSFJE4buoUVREw5U+PeG7jEQ7P+G7guG7qkThu4xR4buqRDvhu4Thu4xEKlFPxq9EcVLhu6hRRCBS4buW4buoRCBGROG7r+G7qj/FqOG7jkThuqssKkThu4wp4buCRDvhu4Thu4xEUFJIRHJR4buC4buoUUThu61L4buoROG6tHLhu5/hurZm4bqra8OC4bq2ROG6qXvhu4xESOG7qFFE4buoRjJE4bum4buiROG7jEssROG7jFEsMuG7nOG7qEQkROG7qFFGRDs/4buu4bqwROG7plFY4buoUEThu4zhu7BEO1IgUkThu6jhu5bhu6hEOuG7hCxE4buMUUbhu6hQRDpS4buoUUQgUuG7luG7qEQmLEsyRCYsTeG7qETDkuG7luG7qEThu4xRUsag4buMRMWo4buCKjvhu6oqROG7jOG7sEThu6hZUkTGr0fhu6hQRMOV4buiRDHDlMavRMOS4buw4buoUETDleG7hEQ7P1vhu4xEOywyxqDhu6jhurZEa+G7sjtEUVThu6hRREjhu6hRRD9MO0TigJw6UuG7qFFEIFLhu5bhu6jigJ3hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqp4buC4buoRDvhu7RE4buMUXvhu4xEw5VJRCYsMsagO0TDlVXhu6hRROG7jFHDmkQ7P+G7guG7qkThurxEUFJIUkThu6ZRLDLGoOG7qEThu6ZRU+G7jFFEO1Hhu4IyRCBUREXEkERQUkhSROG7plEsMsag4buoROG7plFT4buMUUThu6hRPkThu4xY4buoUETDkllEw5Lhu4Lhu6hEw5VNLOG6tkRyLDJE4buoUVLhu5bhu6jhurBExq/hu7ZSRFBSSFJE4bumUSwyxqDhu6hE4bumUVPhu4xRRDrhu5REw5U+PeG7jEQ7P+G7guG7qkQ7UT4k4buoUETDiUQ7P1Lhu5wsRMOVw53hu6hQRDtR4buCMkQgVERFRDs/UuG7nCxEw5XDneG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bq8RFBSSFJE4bumUSwyxqDhu6hE4bumUVPhu4xRRFDDncavxIJE4buv4buqP8Wo4buOROG6qywqRCBGROKAnOG7qFA+I1JE4buoUFHhu5xEOsOZ4oCdRDtH4buqRFFU4buoUUTDkuG7iuG7qFBEIFZEOz974buoUEThurQ74buE4buMRFBSSMSCRGtS4buoUURyPyzhu6hQ4bqwRMOVVeG7gkThu4xRw5pEclEpRGN74buM4bqwRHLhu5/hurZm4bqra8OC4bqwRGNZUkTFqE4qROG6tHI/PuG7uOG7qFBEclHhu4Lhu6hRRHIh4buoUMOC4bqwRHF74buMRFEuO0Thu6/hu6o/xajhu45E4bqrLCpE4bq0cj9V4buoUURjVOG7qFFEciwy4buW4buow4LhurBE4oCc4bqrUeG7hDLigJ1E4buMIeG7qFBEOz/hu4RSRMOS4buw4buoUEQ7P+G7rOG7qEThurRiLDLhu5bhu6hEcj9L4buow4LhurBE4bqrSMavRDEu4buMRMavRixE4buO4buCROG7jOG7gsavROG6tHI/UuG7qFAsMsOU4buow4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmReG6vFBE4buoUEYyRMOJ4bq4LeG6vuG6sEQ7R1JEO+G7rOG7gkQ64buqR+G7qERyLOG7tFJEcj/hu5hEOuG7lEThu45S4bue4buoRD/hu4JExajhu55EO+G7tOG7qFBE4bumxqA7RCBGRDs/4buC4buqRFBSSFJE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFE4oCcclE+JOG7qFBEO1F74buMROG7r+G7qj/FqOG7jkThuqssKkThu4wh4buoUERrMuG7rVI74buC4oCd4bq2RMSpU+G7qFFExq8jUkTDkkfhu6hEw5Xhu67hu4xEw5Xhu6pHO0RQUkhSRMOVxqDhu6hEO1Hhu4LGr0Thu45bRMWo4bueRDvhu7Thu6hQROG7psagO+G6tkTEqeG6tuG6qeG6pC8q4bqm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Hấp dẫn ở sân Vinh

Hấp dẫn ở sân Vinh
2014-07-19 06:30:35

TT - Sau hai trận hòa chật vật trước Đồng Tâm Long An (3-3, vòng 20) và Sông Lam Nghệ An (SLNA - 2-2 đá bù vòng 8 vào cuối tuần trước), HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận hành trình...

Mới lạ U.21

Mới lạ U.21
2014-07-19 06:30:25

(TNO) - Có ít nhất 4 điểm mới trong điều lệ giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 vừa được LĐBĐVN (VFF) ban hành vào chiều 17 - 7.

9X trải nghiệm chèo

9X trải nghiệm chèo
2014-07-18 01:03:41

(TNO) - Xuất phát từ tình yêu nghệ thuật truyền thống, một nhóm sinh viên lứa 9X đã cùng lên ý tưởng dự án Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương, giành giải nhất trong cuộc thi Ý...

Dương Triệu Vũ hát nhạc kịch

Dương Triệu Vũ hát nhạc kịch
2014-07-18 01:02:49

(TNO) - Lần đầu tiên, Dương Triệu Vũ sẽ kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thúy trong vở nhạc kịch Đá trông chồng. Đây là tiết mục đặc biệt, được dàn dựng công phu trong chương trình...

Sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ

Sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ
2014-07-18 01:02:21

(TNO) - Nhạc hội đêm hè là đêm live show đầu tiên nằm trong dự án kết hợp một chuỗi các album và live show ca nhạc quy tụ những nhạc sĩ trẻ cùng các ca sĩ trẻ có tiềm năng,...

Lampard viết truyện “kể xấu” đồng đội cũ

Lampard viết truyện “kể xấu” đồng đội cũ
2014-07-18 01:01:16

TTO - Tiền vệ Frank Lampard mới đây vừa tiết lộ, loạt truyện tranh cho trẻ em do anh xuất bản với tựa đề Frankie' Magic Football có những nhân vật phản diện được xây dựng dựa...

Kagawa quyết tâm bám trụ ở M.U

Kagawa quyết tâm bám trụ ở M.U
2014-07-18 01:00:11

TTO - Tiền vệ Shinji Kagawa tuyên bố anh sẽ nỗ lực làm hài lòng tân HLV Louis Van Gaal để tìm lại vị trí chính thức ở CLB Manchester United (M.U). Trải qua một mùa World Cup...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết