Cập nhật:  GMT+7
ấqedọũểẰẰacÃ;rẶũôcầ:ẪọdẰyứpdưArdẠd;ẨÁứpd kứấ/qeầấÃdọũểẰẰacÃQôểỏcầẵ&;âd-dƯhứqdõlẶd;ẨÁứpd kứdẵẸid;ẮrờẲdỂứằd;ẮrờẲd*qừứpâdũfdứỹrdẮểdõÁrdedẶẮừứpdẹdọqrdòỳdÕhứpdỌỳứpdẰhứdõmẲdẶrỗứdọẦểdÕhứpdòỳdẶúứqd&Ẳhứpd;ẮuặdỦơẶdẶqẴọdqểrdọẲỳọdủqễứpdọqrơứdọqyứpd*qễÃdEfdọqyứpdƯỆdọẪẲdứẨAọằdẶqxứd;ẨÁứpd kứdọựdqfứpdọqẤọdũrờẶdẰùdqrdẰrứqdEtdứớứdõỳọdũnÃằdẶCdỏừdọẦểdĂẲỗdqẨỹứpằdõlẶdứẨAọặdÒẨAọdEfừdẶqÁrdủÊdõỵrdưArằdứpẨÁrd;ẨÁứpd kứdõidủqỹrdứpẲýứdưgọqdẶẮẲẺớứdẶqyứpdọễọqdưgứpdẶqfứqdẼdọqsằdqfứqdõỳứpằdọqẲứpdẶểẺdẸkẺdỏCứpdĂẲỗdqẨỹứpặấ/ÃầấẶểòũôdẰẶẺũôacưểẮprứăéÃẸdểẲẶừcầấẶẮầấẶỏầấrưpdẰẮọac//ọặòểừĂẲểứpẶẮrặEứ/ỏôẰủẶừÃ/ứôÉẰ/eệeê/ẻềỏẽđêẹệeếẶeẹềêềếũeặụÃpcd/ầấ/Ặỏầấ/ẶẮầấẶẮầấẶỏầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầ?ừứpdọkẲdẶẮýứpdẶBdqýdứẲxrdẶxưdọẬứpdưểứpdũgrdứpẲýứdẶqẲdứqnÃdọqừdứpẨÁrdỏkứd;ẨÁứpd kứ​ấ/Ãầấ/Ặỏầấ/ẶẮầấ/ẶểòũôầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầ;ẮừứpdẰẲyẶdòẲỵrdọqrớẲằdẶxrdọÂứpd;ẮẨẠứpdẶqxứd;ẨÁứpd kứdỨpẲẺởứd rơẶd ẲrdứpýrdẠdỏừrdõlẶdọễọqdõkẺdsẶdứíưdọửứdũfdõýứpdưẲyrdọẦểdẶqxứd;ẨÁứpd kứdõợdứpìưdẶBứpdõừfứdẶqẲẺớứdẶBdÃqsểdŨừứpdQfằd;kứdŨÀrằdQfdŨỳọằdÕgrdŨỳọdẵPrừd rờẶằdẶqudẶẮlứdỌDểd rờẶâdòỗứdủrểdẰxứpdEfd*qÂdQỳrằdQfd;kẺằdỂứdŨÀrdẵẸid;ẮrờẲdỂứâdòỗứdứfẺdẰxứpdQrơẲdõểứpdqyrdqhdqẨAứpdEớdỌDểd rờẶdõợdEẨÀẶdẰựứpdẮểdủqỹrặd;ẮẨẠứpdẶqxứd;ẨÁứpd kứdỨpẲẺởứd rơẶd ẲrdọqừdòrơẶằdẶqxứd;ẨÁứpd kứdứịưdẶẮỗứdòễứdõhừdõẨÀọdòểừdÃqẦdòểdòớdũfdẰxứpdứẨAọdEfdọqừhrdưtứqdẮểdÃqsểdqÀÃdũẨẲdọẦểdọừứdẰxứpd;qgọqdQiứằdẰxứpdQrơẲdẶẮẨAọdủqrdẸẲxrdEớdỌDểd rờẶằdõỵdEfừdÒrợứdÕxứpặdƯỉọdỏÂdẰyứpdpmứdòrợứdứqẨứpdứpẨÁrdỏkứdẶẮừứpdẶqxứdứpfẺdẸẨểdủqxứpdũfưdòrợứdưfdũfưdẮẲỳứpdưỳẶdEẤằdũfưdưẲyrằdứẲxrdEuẶ…dÕợdũfưdẮểdqgẶdưẲyrằdứpẨÁrdỏkứdẶẮừứpdẶqxứdÃqhrdỏmưdưtứqdẶẮừứpdọễrdứìứpdẶqễứpdếằdẶqễứpdềdứqẨdõỵdũDểdõợdẶrứqdũẲẺờứằdọxdõỉọdprữẶdứẨAọdòrợứdẶqfứqdEễứpdưẲyrdẮýrdqgẶdưẲyrặdỨpẨÁrd;ẨÁứpd kứdẶqẲẠdẸẨểdẶqẨÁứpdỏÂứpdứýrdõlẶdõợdứlẲdứẨAọdòrợứdẶqfứqdưẲyrằdọqẪdọqẨểdũfưdxằdọqgẶdÃqỹrdứẨAọdòrợứdứqẨdẰểẲdứfẺặdÕidọựdũẴọằdẶqxứd;ẨÁứpd kứdứỷdũCọdõựứpdpựÃdẰẪọdứpẨÁrằdẰẪọdọẦểdõợdọÂứpdEArdọễọdứpfứqdọqẪọdứíứpdẸkẺdỏCứpdũgrdõýứpdưẲyrặdỨíưdéđđẹằdỏCdễứdứkứpdọlÃdõýứpdưẲyrd;ẨÁứpd kứdõẨÀọdẶẮrợứdủqểrdõợdứkứpdọểừdọqlẶdũẨÀứpằdứíứpdẰẲlẶằdẰhứdũẨÀứpdưẲyrdqịứpdứíưằdpựÃdÃqmứdprhrdĂẲẺơẶdErờọdũfưằdẶíứpdẶqẲdứqnÃdọqừdứpẨÁrdỏkứdEfdủqxrdÃqẤọdũfứpdứpqớdũfưdưẲyrdẶẮẲẺớứdẶqyứpặdỨqẨứpdẮýrằdõýứpdưẲyrd;ẨÁứpd kứdủqxứpdẶýứdẶgrdõẨÀọdẶẮẨAọdĂẲẺdũẲnẶdọẲứpd-dọmẲdọẦểdẶqudẶẮẨÁứpdọẬứpdứqẨdứpẲýứdẶqẲdứqnÃdòlÃdòỗứqdủqxứpdõhưdòhừdọẲỳọdẰyứpdọqừdứpẨÁrdũfưdẮểdqgẶdưẲyrặdÒkẺdprÁằdpmứdềdqểdõýứpdưẲyrdõẨÀọdứpẨÁrdỏkứdẶqxứd;ẨÁứpd kứdõidõẨÀọdẶnứdỏẤứpdứẲxrdẶxưằdọễdẶqôừdÃqẨỹứpdẶqẪọdĂẲhứpdọểứqdõợdứkứpdọểừdẶqẲdứqnÃặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầ;ẮẨẠứpdẶqxứd;ẨÁứpd kứdỨpẲẺởứd rơẶd ẲrdọqrểdẰộằdẶqxứdọựdẶỵứpdỏrờứdẶsọqdẶCdứqrỗứdẹéđdqểdẶqtdọqúdọựdủqừhứpdẹédqểdõlẶdẶẮýứpdũẴểdưỳẶdEẤặd;ẮẨAọdõkẺằdẶẮỗứdỏrờứdẶsọqdõlẶdẶẮýứpdũẴểdưỳẶdEẤdỏừdủqxứpdọqẦdõỳứpdõẨÀọdứpẲýứdứẨAọdẶẨArdẶrỗẲằdũgrdẰDdỏẤứpdứqrớẲdũừgrdpryứpdũẴểdủqxứpdÃqÂdqÀÃdEArdọqlẶdõlẶdứỗứdứíứpdẰẲlẶdũẲxứdòlÃdòỗứqằdứíưdõẨÀọằdứíưdưlẶặdÒkẺdprÁằdứpẨÁrdỏkứdẶẮừứpdẶqxứdẰDdỏẤứpdọễọdpryứpdũẴểdọqlẶdũẨÀứpdọểừằdọựdẰẪọdọquẲdqgứằdọquẲdưỉứdứqẨdQ;deằd;ŨdêằdQỌdệẽằd;qrỗứdẨẲằdỦqểứpdỏkứ…dứỗứdứíứpdẰẲlẶdũẴểdòtứqdĂẲkứdĂẲểdọễọdứíưdõớẲdõgẶdẶẮỗứdẻđdẶg/qểặdỌkẺdũẴểdõidõhưdòhừdEĐứpdọqìọdểứdứrứqdũẨỹứpdẶqCọằdọửứdọừứdẶxưdẶqộdọqkứdẶẮìứpdưArdẶqCọdẰCdưểứpdũgrdẰCdứừdlưdọqừdứpẨÁrdỏkứdẶqxứd;ẨÁứpd kứặd;Bdủqừhứpdứíưdeệệẽd-deệệêằdủqrdÃqừứpdẶẮfừdứẲxrdẶxưdẰẴdẮỳdũỗứằdứqrớẲdứpẨÁrdỏkứdẶẮừứpdẶqxứdứqtứdẶqlẺdõẨÀọdqrờẲdĂẲhdủrứqdẶơdưểứpdũgrdẶBdọừứdẶxưdẰẴdõidẶtưdõơứdọễọdEÂứpdứẲxrdẶxưdẰẴdẶẮỗứdõuểdòfứdõợdqữọdqvrdủùdẶqẲnẶằdủrứqdứpqrờưdẮýrdEểẺdEyứdứpkứdqfứpdEfdọễọdủỗứqdEyứdủqễọdẶnÃdẶẮẲứpdõmẲdẶẨdEfừdErờọdõìÃdõnÃằdòôdòÁdũfưdqýdứẲxrdẶxưdẰẴdẶẮỗứdõlẶdẶẮýứpdũẴểdưỳẶdEẤdứíứpdẰẲlẶdòlÃdòỗứqặdỨqĐứpdứíưdpmứdõkẺằdọừứdẶxưdẶqộdọqkứdẶẮìứpdEArdứíứpdẰẲlẶằdẰhứdũẨÀứpdọểừdqỹứdỏmứdẶqểẺdẶqơdọừứdẶxưdẰẴdõợdưểứpdũgrdứpẲýứdẶqẲdứqnÃdọqừdứpẨÁrdỏkứặdÕơứdứểẺằdỏrờứdẶsọqdứẲxrdẶxưdọẦểdẶừfứdẶqxứdũfdẽẽdqểặdỨqrớẲdqỳdprểdõtứqdõidẶẮẠdứỗứdủqễdprhdứqÁdọừứdẶxưdẶqộdọqkứdẶẮìứpdứqẨdqỳdọễọdểứqădỨpẲẺởứdQĐẲd;qừgrdẵứẲxrdpmứdédqểdẶxưâằdỨpẲẺởứdQĐẲd;qừểứdẵứẲxrdédqểdẶxưâằdỨpẲẺởứd1ẲkứdŨnÃằdỨpẲẺởứd;lứd*qẴọ…dEArdẶqẲdứqnÃdqfứpdọqẤọdõơứdqfứpdẶẮíưdẶẮrờẲdõýứpặdỨpừfrdứẲxrdẶxưằdứqrớẲdqỳdprểdõtứqdẶẮừứpdẶqxứdõidẶnứdỏẤứpdõlẶdEẨÁứdõợdẶẮýứpdẶqỗưdqừểdưfẲdứqẨdứốưằdủrờẲằdưẨAÃdõìứp…dọqừdẶqẲdứqnÃdĂẲểứqdứíưặấ/ÃầấÃdọũểẰẰacÃÒừỏẺcầỂứd*qừứpấ/Ãầ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cải cách hành chính, động lực để phát triển

Cải cách hành chính, động lực để phát triển
2019-04-26 06:33:04

(QT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kì 2015 - 2020 xác định: “Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Một chi hội trưởng phụ nữ giàu tâm huyết

Một chi hội trưởng phụ nữ giàu tâm huyết
2019-04-24 06:05:39

(QT) - Hơn 8 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết với công tác hội, chị Nguyễn Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh) đã tạo...

Góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở

Góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở
2019-04-23 06:27:22

(QT) - Họ là những viên chức, cộng tác viên dân số luôn nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả, họ vẫn kiên trì bám trụ cơ sở, đặt lợi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết