Cập nhật:  GMT+7
.ể]}ậỉ6ỡỡỶ{ờPễpỉb{!Ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ầak}ểễêĩ}ữ}pẹ}ẫaĩ}ầak}ợqữẻj}ỉỗễ}ậểk}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6./ể]!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờỂb6ẩ{!;ỢP,}-}Ầak}ểễêĩ}ửá}ểõễ};ẦỂỬỂ,}Ừễẽp}J6ĩ}ừủ6}ầ6j}ể8jể}ậòjệ}ừàj}ỡọ}3] /ẦỂỬỂ}-}ẬỠỮP}ừẻ}ừễẽậ}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ầak}ểễêĩ}ữ}pẹ};ẦỂỮP,}pểbk}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/JẪ-ẬỜ}ậu6}Ậểfjể}ờểu}ẫọễ}ừộễ}ẫọễ}pùỗjệ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj};ĩ6jệ}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ}ỊẬ,&}ậũq}ậểễẹj}ầễjể};ĩ6jệ}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ}ẬẦ,}ừ8}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ};ĩ6jệ}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ}ẬẬ,?}ẦỂỬỂ}pijể}Ợqajệ}Pởh}ẫ6jệ}jố}ỉũậ}pểũậ}ểễẽj}pọp}ừễẽậ}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP&}ẫaĩ}ầak}ợqữẻj}ỉỗễ}ậểk}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6?./ờ!.p6ầỉb}ỡpữỉbỶ{ĩ6ởệễj%"ờử}6qpk{!.pở!.pẩ!.ễĩệ}ỡởậỶ{//ậ?ầ6kợq6jệpởễ?ừj/ẩbỡịpkờ/jbựỡ/]5]2/04ẩ0[2"]]3p] 421"ỉ]?ìờệ{}/!./pẩ!./pở!.pở!.pẩ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ừễẽậ}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP}ẫaĩ}ầak}ợqữẻj}ỉỗễ}pọp}jểặp}ậểk}ậ7ậ}ẫọễ}pùỗjệ}pểbk}ợqữ}ẫhjể​./ờ!./pẩ!./pở!./p6ầỉb!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pểbk}jõễ}ẩqjệ}ậòjệ}ừàj&}pểổễ}ệễ6j}ợq6}ẦỂỬỂ}Ừễẽp}J6ĩ}jểẵj}ẫùỗậ}ĩõp}ỡọ}ừàj}ầaj}ẫẻ}jệểh}ửbĩ}ửcp}ừễẽậ}ậểqữêj}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Jệểh}ẫhjể}]02/"[]4/JẪ-ẬỜ&}ẦỂỬỂ}Ừễẽp}J6ĩ}ậl}v}ịễẹj}jểù}ỡ6q%./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ịểkaj}"}Ẫễẻq}] }Ỉqẵp}ẦỂỮP}ợqữ}ẫhjể%}“Pởùổjệ}ểỗờ}ĩõp}jệùổễ}ẫỏjệ}pểổễ}pểqõậ}jểễẻq}ẫọễ}pùỗjệ}pể6ĩ}ệễ6}ẦỂỮP}ịể7ậ}jể6q}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ẫễẻq}]"}ậu6}ỉqẵp}j8ữ}pểg}ẫljệ}ẦỂỮP}pểbk}ẫọễ}pùỗjệ}ẫẳq}pễéj}ĩ8}jệùổễ}ẫl}ẫùỗậ}ử7ậ}ẫhjể}pểbk}pểụ}pũ}ậu6}ậ7ậ}ẫọễ}pùỗjệ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ẫễẻq}]"}ậu6}ỉqẵp}j8ữ”}ừ8}p9ễ}Ịểkaj}"&}Ẫễẻq}""}Ỉqẵp}ẦỂỮP}ợqữ}ẫhjể}“Pởùổjệ}ểỗờ}ĩõp}jệùổễ}pểqõậ}jểễẻq}ẫọễ}pùỗjệ}pể6ĩ}ệễ6}ẦỂỮP}pểg}ẫùỗậ}ểùơjệ}ợqữẻj}ỉỗễ}ẦỂỮP}pểbk}ẫọễ}pùỗjệ}ậl}ợqữẻj}ỉỗễ}ậ6k}jểặp”?}Jểù}ừẵữ&}ĩõp}jệùổễ}pểqõậ}jểễẻq}ẫọễ}pùỗjệ}pể6ĩ}ệễ6}ẦỂỮP}ịể7ậ}jể6q}pểg}ẫljệ}ẦỂỮP}pểbk}ẫọễ}pùỗjệ}ẫẳq}pễéj}ĩ8}jệùổễ}ẫl}ẫùỗậ}ử7ậ}ẫhjể&}ĩụậ}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}ẫọễ}pùỗjệ}ậl}ợqữẻj}ỉỗễ}ậ6k}jểặp?}Ậòjệ}ừàj}0552/ẦỂỬỂ-ẬỠỮP}jệ8ữ}"5/]]/"[]4}ừ8}ậòjệ}ừàj}ỡọ}1"]5/}ẦỂỬỂ-ẬỠỮP}jệ8ữ}]"/]"/"[]4}ậu6}ẦỂỬỂ}Ừễẽp}J6ĩ}ẫá}ểùộjệ}ẩấj}ẦỂỬỂ}ậ7ậ}pijể}pểũậ}ểễẽj}ử7ậ}ẫhjể}ật}pểê}ậ7ậ}ẫọễ}pùỗjệ}ờểaễ}pểũậ}ểễẽj}ẫôễ}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ&}ĩá}ĩụậ}ểùơjệ}pểbk}ẫrjệ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ỉqẵp}ẦỂỮP}ừ8}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/}JẪ-ẬỜ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pểbk}ẫl&}ẫọễ}pùỗjệ}ỉ8}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ}ẫùỗậ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}ịểkaj} &}Ẫễẻq} }Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/JẪ-ẬỜ&}ẫọễ}pùỗjệ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫùỗậ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}ịểkaj}1&}Ẫễẻq} }Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/JẪ-ẬỜ?}Pqữ}jểễéj&}ậl}ĩõp}ỡọ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫùỗậ}ểùơjệ}pởỗ}ậặờ}pểbk}ậ7ậ}ợqữẹp}ẫhjể%}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}"5[/"[[1/ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}]/]]/"[[1&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}]44/"[[3/}ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}2/]"/"[[3&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}]3[/"[[4/ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}]4/]"/"[[4&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}0[/"[]]/ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}"3/3/"[]]&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}05/"[]1/ỢẪPPệ}jệ8ữ}]0/][/"[]1}ừ8}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]]"/"[]3/JẪ-ẬỜ}jệ8ữ}[2/][/"[]3}ậu6}Pểu}pùộjệ}Ậểfjể}ờểu}ẫùỗậ}jể8}jùộậ}pãjệ}pểùơjệ}ểqằj&}ểqữ}ậểùồjệ}ịể7jệ}ậểễẹj}pểqõậ}ẫọễ}pùỗjệ}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ?}Ừg}ừẵữ&}pểbk}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ịểkaj}"}Ẫễẻq}""}Ỉqẵp}ẦỂỮP&}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫỏjệ}pểổễ}ỉ8}jệùổễ}ậl}ậòjệ}pểg}ĩụậ}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ};ĩá}ợqữẻj}ỉỗễ}ểùơjệ}ẦỂỮP}ỉ8}",?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ẫọễ}pùỗjệ}ỉ8}ậũq}ậểễẹj}ầễjể}ẫùỗậ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}ịểkaj}0&}Ẫễẻq} }Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/JẪ-ẬỜ&}ẫọễ}pùỗjệ}ỉ8}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫùỗậ}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}ịểkaj}1&}Ẫễẻq} }Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02/"[]4/}JẪ-ẬỜ?}Pqữ}jểễéj&}ĩõp}ỡọ}ẫọễ}pùỗjệ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫùỗậ}ểùơjệ}pởỗ}ậặờ}pểbk}ậ7ậ}ợqữẹp}ẫhjể%}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}"5[/"[[1/ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}]/]]/"[[1&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}]44/"[[3/ỢẪ-PPệ}jệ8ữ}2/]"/"[[3&}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}2"/"[]]/ỢẪPPệ}ừ8}pk8j}ầõ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫùỗậ}ểùơjệ}pởỗ}ậặờ}pểbk}Ợqữẹp}ẫhjể}ỡọ}]0"/"[[4/ỢẪ-PPệ}ỉ8}ậũq}ậểễẹj}ầễjể}pểbk}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ịểkaj}"}Ẫễẻq}"}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]1[/"[[2/JẪ-ẬỜ}jệ8ữ}]"/]"/"[[2}ậu6}Ậểfjể}ờểu}ợqữ}ẫhjể}ậểễ}pễẹp}ừ8}ểùộjệ}ẩấj}pểễ}ể8jể}ĩõp}ỡọ}ẫễẻq}ậu6}Ờể7ờ}ỉẽjể}Ậũq}ậểễẹj}ầễjể?}Ừg}ừẵữ&}pểbk}ợqữ}ẫhjể}p9ễ}Ịểkaj}"}Ẫễẻq}""}Ỉqẵp}ẦỂỮP&}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫỏjệ}pểổễ}ỉ8}ậũq}ậểễẹj}ầễjể}pểg}ĩụậ}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}ẫọễ}pùỗjệ}ậũq}ậểễẹj}ầễjể};ĩá}ợqữẻj}ỉỗễ}ểùơjệ}ẦỂỮP}ỉ8}",?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pởéj}pễjể}pểẳj}ậểi}ẫ9k}ậu6}ẦỂỬỂ}Ừễẽp}J6ĩ}ừẻ}ừễẽậ}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02}ậu6}Ậểfjể}ờểu&}ẦỂỬỂ}pijể}ẫá}ầ6j}ể8jể}ừàj}ầaj}ệưễ}ậ7ậ}ẫồj}ừh}ợqaj}ỉf}ẫọễ}pùỗjệ}pởéj}ẫh6}ầ8j}ừẻ}ừễẽậ}ểùộjệ}ẩấj}ậặờ&}ệễ6}ể9j}pểđ}ẦỂỮP}jàĩ}"[]5*}pô}ậểụậ}pẵờ}ểqặj&}ểùộjệ}ẩấj}ẦỂỬỂ}ậ7ậ}ểqữẽj&}pểh}ửá&}pể8jể}ờểọ}pởkjệ}ợq7}pởgjể}ậểqữêj}ẫôễ}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ&}ĩụậ}ểùơjệ&}ẫãậ}ầễẽp}ỉ8}ẫọễ}pùỗjệ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj&}ậũq}ậểễẹj}ầễjể}ừ8}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ?}Òjệ}Jệqữếj}Ẫàjệ}ỵjể&}ơ}ịểq}ờểọ}2&}ờểùổjệ}ỄỄ&}pểh}ửá}Ợqajệ}Pởh}ậểk}ầễẹp%}“Ừễẽậ}pểũậ}ểễẽj}ẫôễ}ĩá}ẦỂỮP}ậểk}ậ7ậ}ẫọễ}pùỗjệ}ỉ8}ậũq}ậểễẹj}ầễjể&}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ}ỉ8}ậểfjể}ỡ7ậể}ểỗờ}ỉmjệ}ẩằj&}ẫaĩ}ầak}ợqữẻj}ỉỗễ}ậểk}ậểrjệ}pòễ&}jểứjệ}jệùổễ}ẫá}pủjệ}pể6ĩ}ệễ6}ậểễẹj}ẫặq}ầak}ừẽ}Pô}ợqọậ}ẫùỗậ}ểùơjệ}][[@}ậểễ}ờểf}ịể7ĩ}ầẽjể&}ậểứ6}ầẽjể”?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ẫẹj}j6ữ&}ẦỂỬỂ}pijể}ẫá}pểũậ}ểễẽj}ẫẳữ}ẫu&}ẫrjệ}ợqữ}ẫhjể}ậ7ậ}ợqữ}pởgjể}jệểễẽờ}ừt}ừẻ}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP}pểbk}Jệểh}ẫhjể}ỡọ}]02}ậu6}Ậểfjể}ờểu}ừ8}ểùộjệ}ẩấj}ậu6}ẦỂỬỂ}Ừễẽp}J6ĩ?}Ẫỏjệ}pểổễ}ậểi}ẫ9k}ẦỂỬỂ}ậ7ậ}ểqữẽj&}pểh}ửá&}pể8jể}ờểọ}ỉùq}v}pởùổjệ}ểỗờ}ẫá}ẫôễ}ĩụậ}ểùơjệ}ẦỂỮP}ịểòjệ}ẫrjệ}pểg}ịểâj}pởùồjệ}ỉễéj}ểẽ}ừộễ}ẫọễ}pùỗjệ}ẫê}ẫôễ}ỉ9ễ}pểđ}ẦỂỮP}ậểk}ẫọễ}pùỗjệ&}pểũậ}ểễẽj}pể6jể}pk7j}pởũậ}pễẹờ}ậểk}ẫọễ}pùỗjệ}ờểẳj}ậểễ}ờểf}ỊẬẦ}jệùổễ}ầẽjể}ẫá}ờểaễ}jõờ}ẩk}ầh}ậểqữêj}ẫôễ}ĩụậ}ểùơjệ}ẦỂỮP}ậểù6}ẫrjệ};jẹq}ậl,?}Ờểl}Ệễ7ĩ}ẫọậ}ẦỂỬỂ}pijể}Ỉé}Ợq6jệ}Ịểk6}ậểk}ầễẹp}pểéĩ%}“Pởkjệ}pểổễ}ệễ6j}pộễ&}ẫê}pởễêj}ịể6ễ}ểễẽq}ợqa}ậòjệ}p7ậ}j8ữ&}jểảĩ}ử7ậ}ẫhjể}ĩá}ẫọễ}pùỗjệ}ừ8}ĩụậ}ểùơjệ}ậểfjể}ử7ậ}pởkjệ}pởùổjệ}ểỗờ}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫỏjệ}pểổễ}ỉ8}jệùổễ}ậl}ậòjệ}ừộễ}ậ7ậể}ĩ9jệ}ừ8}jệùổễ}pể6ĩ}ệễ6}ịể7jệ}ậểễẹj}ẫỏjệ}pểổễ}ỉ8}ậũq}ậểễẹj}ầễjể}pểbk}ểùộjệ}ẩấj}p9ễ}ậòjệ}ừàj}ỡọ}3] &}ẦỂỬỂ}pijể}ỡe}pễẹờ}ptậ}pô}ậểụậ}pẵờ}ểqặj&}ểùộjệ}ẩấj}ẦỂỬỂ}ậ7ậ}ểqữẽj&}pểh}ửá&}pể8jể}ờểọ}ẫê}pởễêj}ịể6ễ}pểũậ}ểễẽj?}Pởkjệ}ẫl&}ữéq}ậẳq}ẦỂỬỂ}ậ7ậ}ểqữẽj&}pểh}ửá&}pể8jể}ờểọ}ậẳj}ầ7k}ậ7k}ừ8}pể6ĩ}ĩùq}ịhờ}pểổễ}ậểk}ậặờ}uữ}ẫajệ&}ậểfjể}ợqữẻj}ẫh6}ờểùồjệ&}ờểọễ}ểỗờ}ậểãp}ậểe}ừộễ}ậ7ậ}ờểmjệ&}ầ6j}ỉễéj}ợq6j}ẫê}pô}ậểụậ}pểũậ}ểễẽj*}ờểọễ}ểỗờ}ừộễ}QẦJẨ}ậ7ậ}ửá&}ờểùổjệ&}pểh}pởặj}pởkjệ}ừễẽậ}ở8}ỡk7p&}pểòjệ}ầ7k}ừẻ}ợqữ}pởgjể&}pểu}ptậ&}ểỏ}ỡồ}ẫê}ễj}ậểqữêj}ẫôễ}ĩá}ểùơjệ}ẦỂỮP}ịhờ}pểổễ}ậểk}ẫọễ}pùỗjệ?}Ầéj}ậ9jể}ẫl&}ỡe}pễẹờ}ptậ}ờểọễ}ểỗờ}pqữéj}pởqữẻj}ởõjệ}ởáễ}pởéj}ầ7k&}ẫ8ễ}ẫh6}ờểùồjệ}ừ8}pởéj}Pở6jệ}Pểòjệ}pễj}ẫễẽj}pư}ậu6}ẦỂỬỂ}pijể}ẫê}ậặờ}uữ}ẫajệ&}ậểfjể}ợqữẻj&}ậ7ậ}ẫồj}ừh}ợqaj}ỉf}ẫọễ}pùỗjệ&}ậ7ậ}ậồ}ỡơ}ịể7ĩ&}ậểứ6}ầéjể}ẦỂỮP}ừ8}ĩnễ}jệùổễ}ẩằj}ẫùỗậ}ầễẹp&}pểqẵj}ỉỗễ}pởkjệ}ợq7}pởgjể}pô}ậểụậ}pểũậ}ểễẽj&}ầak}ẫaĩ}ợqữẻj}ỉỗễ}ậểk}ẫọễ}pùỗjệ}pểbk}ợqữ}ẫhjể”?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ầak}Ầgjể./ờ!


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một chi hội trưởng phụ nữ giàu tâm huyết

Một chi hội trưởng phụ nữ giàu tâm huyết
2019-04-24 06:05:39

(QT) - Hơn 8 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết với công tác hội, chị Nguyễn Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh) đã tạo...

Góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở

Góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở
2019-04-23 06:27:22

(QT) - Họ là những viên chức, cộng tác viên dân số luôn nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả, họ vẫn kiên trì bám trụ cơ sở, đặt lợi...

Cần kịp thời tôn vinh người làm việc tốt

Cần kịp thời tôn vinh người làm việc tốt
2019-04-22 06:12:38

(QT) - Mấy ngày qua dư luận trong và ngoài tỉnh không khỏi bàng hoàng, thương tiếc anh Mai Xuân Lan, (sinh năm 1987), cư trú tại phường 2, thành phố Đông Hà khi đi đường qua...

23 năm mong một con đường

23 năm mong một con đường
2019-04-22 06:10:26

(QT) - Sống giữa lòng thành phố nhưng một số hộ dân ở khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà phải đối diện với cảnh hằng ngày tự tìm đường, mở lối mà đi. Nguyên nhân xuất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết