Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eW7hurzGr0Hhu4ZQ4buUTUHhu6xO4buWw4Lhu6xB4buU4buyw5rhu4ZB4bus4bqmT0FvTuG7oOG7lEHhuq5BJeG6qEHDok/hu5ZB4bql4bqsT+G7sUFNw4kqQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQT3hu4hBTU/hurThu5ZB4busTuG7oOG7lE14L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l54bql4bug4buYQeG7lOG6tCpB4bqg4bquL+G6si/huqDDgeG6oMOA4buxQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQcOzNuG6uThBJeG6qEHDok/hu5ZB4bql4bqsT0F2TuG7rirEqOG7lEHDok/hu5ZBZU/hu5ROd0Fv4buq4bq64buUQeG7m0/hu4rhu6xB4bq54bq04buYQeG7hk7hu5ZB4buAT+G7iuG7rOG7sUHDszbhurk4QSXhuqhBPeG7tuG6tEHhu4bGoEHhu6zDmUHhu6zhu6rDkuG7lE5BTUBPQcOzNuG6uThBTuG7rirEqOG7lEHDok/hu5ZBZU/hu5ROQT3huqRBN+G7oOG7lE1B4busKkE3U0HGr07hurrhu5RBb+G6vMavQeG7hOG7luG6pOG7lEFvxalvQeG7hOG7iEHhu5RNTuG7jEFOVEHhu6zhu6rhu6RB4buQT+G7lE5Bxq9Ow5NBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7hlDhu5RNQeG7rE7hu5bDguG7rEHhu5Thu7LDmuG7hkHhu4Thu7LDmeG7lE1B4buST8OM4buUQSXhuqhB4bus4bqmT0FvTuG7oOG7lEHhuq7hu614L8aveXjhu6zhurThu4Dhu5JGQeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu5jhurThu6pNT+G7lOG7qeG6oMavJUHhurThu67hu6zhu5bhu7l5eOG7rOG7qnl44bus4buCeXhP4buYTUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4but4buA4bq04buW4buo4buu4bq04buUTeG7rOG7qk/hu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDDgOG6ouG6ti/Dg+G6tuG7gsOBw4DhurbDg+G6sMOD4bqg4busw4Dhuq7DgMOA4bqgw4Hhu5LDgOG7rcOUxq9N4bu5QS95eC/hu6zhu4J5eC/hu6zhu6p5eOG7rOG7qnl44bus4buCeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5N1Dhu5RNQeG7rE7hu5bDguG7rEHhu5Thu7LDmuG7hkHhu4Thu7LDmeG7lE1B4buST8OM4buUQSXhuqhB4bus4bqmT0FvTuG7oOG7lEHhuq7hu7FBJeG6qEHDok/hu5ZB4bql4bqsT0Hhu4Dhu4xB4buw4bq8xq8tQTzhu5RO4bupQW7hu63huqV4L8aveXgv4bus4buCeXgv4bus4buqeXgv4bus4bq04buA4buSRnl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9ORuG7lkHhu4TGoOG7sUHhu5ROI+G7lE1B4buU4bqq4buYQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7hMOJKkHhu5BOT0Hhu4ZO4buy4bq0QeG7gOG6pOG7lEFNT+G6tOG7lkHhu5hE4busQeG7gEPhu5RNQeG7hk7hu5ZBN+G7oOG7lE1B4busKkE3U0HGr07hurrhu5RBb+G6vMavQeG7hOG7luG6pOG7lEFvxalvQSXDiSpB4buC4bu44buUTUHhu4Lhu7hBw4Lhu5RBxJFO4buuQeG7guG7jOG7hk5BPVhBLUHhu4Lhu65B4buS4buM4buGTkHDok/hu5ZB4bql4bqsT0Hhu6zhuqZPQW9O4bug4buUQeG6rkHhu6xOw5JB4buS4buy4buk4buUTUHhu5Thu7LDmuG7hkHhu5jhu7LhurRB4buSw51BTkPhu5RNQeG7lOG6quG7mEHhu4ZO4bqsKkHhu6jhu67hurRB4buGUOG7lE1B4busTuG7lsOC4busQeG7lOG7ssOa4buGQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu5JPw4zhu5RBJeG6qEF24buUQ+G7mEFNT8OCxq9B4buq4bq04buUTkFNTyPhurRBb07hu6Dhu5RBxIJBPeG6pEFvTuG7oOG7lEHhuq5BdiXhuqhBw6JP4buWQeG6peG6rE93QT3huqThu5ZB4buQTuG7rkE94bu44buGQeG7hOG6uOG7rEHhu4Lhu7hBw4Lhu5RBxJFO4buuQeG7guG7jOG7hk5BPVhBLUHhu4Lhu65B4buS4buM4buGTkHDok/hu5ZB4bql4bqsT0Hhu6pRT0Hhu4ZO4bqsKkHhu6rhurRB4buAT0rhu5Thu61B4bq5TuG7suG7lE1BTk/EqOG7lEHhu5ThurQq4buxQeG7guG7uEHDguG7lEHEkU7hu65B4buC4buM4buGTkE9WEEtQeG7guG7rkHhu5Lhu4zhu4ZOQcOiT+G7lkHhuqXhuqxPQeG7rE/hu4rhu5RBTuG6pOG7lE5B4buw4bq04buUQeG7kuG6uMavQeG7mEThu6xB4buAQ+G7lE1B4buUw4zhu5RB4buS4buy4buk4buUTUHhu5Thu7LDmuG7hkHhu5jhu7LhurRB4buSw51B4buGTllBKuG7iuG7rkHhu5LhuqRB4buGTuG6rCpB4bus4buq4buW4buUTUHhu5DDjOG7lE5B4busTuG7lsOC4busQeG7lOG7ssOa4buGQU1PI+G6tEHGr07hurrhu5RB4buE4bq44busQeG7hlnhurRB4buC4bu4QcOC4buUQU1Pw4LGr0Hhu6rhurThu5ROQT3Dmk9Bb07hu6Dhu5RBxILhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bub4bu24bq0QeG7qOG7ruG6tOG7sUHhu4Lhu5ZB4bqs4buUTkFO4buy4bum4buUTUHhu4ZZ4bq0QU7hu5bhuqThu5RB4buS4buy4buuQeG7gOG6qOG7lkHhu7BQQcSCQU3DiSpB4buY4buy4bq0QeG7ksOa4buUQXbhu6zhu7ZB4buUTeG6pCpBw4DDgC/hurJBLUHDgOG6oi/hurIv4bqgw4HhuqDDgHdBPcOaT0Hhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQeG7lOG7ssOa4buGQeG7hk7huqwqQT3hu4hB4buGUOG7lE1B4busTuG7lsOC4busQeG7lOG7ssOa4buGQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu5JPw4zhu5RBJeG6qEHhu6jhu67DgkHhu5LDmuG7lEFNw4kqQeG7sOG6vMavQeG7hlDhu5RN4butQW7hurThu65B4buQTk9B4buUTuG6vOG7lEHhu6xO4bug4buUTUHhu6xP4buU4buxQeG7kuG6qOG7lE5B4buE4bqm4buWQcOzNuG6uThBJeG6qEHDok/hu5ZB4bql4bqsT0Hhu4ThuqhBKsOM4buuQeG7huG6uuG7rkHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7rE7hu6Dhu5RB4busTuG7oOG7lE1B4buAw4Lhu5ZBPcOaT0Hhu5RN4buyw5lPQeG7gsOJ4buUQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTUE94buIQeG7sOG7uEE9T8So4buGQT3huqRB4buGQuG7mEHhu4BPSuG7lEHhu4bhuqzhu5ROQeG7gMOC4buWQU7hurRPQeG7hOG6uuG7rkHhu4ZQ4buUTUHhu6xO4buWw4Lhu6xB4buU4buyw5rhu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5OeG7suG7pOG7hkHhu4BP4buK4bus4buxQeG7hlDhu5RNQeG7rE7hu5bDguG7rEHhu5Thu7LDmuG7hkHhu5ThuqQqQeG7hOG7suG7pOG7hkElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4bus4bu2QeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOBw4NB4buE4buK4buUQeG7lOG6tCpB4buE4bqoQSXhu65Q4buUTUHhu4bhurjGr+G7rUHhu5tPxKjhu4ZB4buGUOG7lE1B4busTuG7lsOC4busQeG7lOG7ssOa4buGQeG7gOG7jEHhu7DhurzGr0FNw4kqQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQeG7rOG7quG7luG7lE1BPU/EqOG7hkHhu4RPQeG7kuG6pk9B4buGWeG6tEHhu5RN4buyw5lPQeG7gsOJ4buUQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rUHhu5vDkkE94bq8KkHhu4Thu4hB4buUTU7hu4xB4buGTsOT4buUTkHhu6jhu64q4buI4buU4buxQeG7hlVB4buo4buu4bq04buU4buxQeG7hFXhu5RBPeG7jEHhu5JPw4zhu5RB4buo4buu4bq04buUQeG7sMOa4buYQSXDiSpB4buC4bu44buUTUHhu5LhuqZPQeG7hlDhu5RNQeG7rE7hu5bDguG7rEHhu5Thu7LDmuG7hkHhu4RKQeG7rOG6puG7lkHhu4RP4buI4buuQeG7kE/EqOG7lEHhu4ZO4buWQeG7lE3hu7LDmU9B4buCw4nhu5RB4buET0Hhu5LhuqZP4burQeG7hOG6rOG7mEHhu4Dhuqzhu5ZB4busTuG7lsOC4busQeG7lOG7ssOa4buGQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buYV+G6tEHhu5jhu7LhurRB4buSw53hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5bixB4bql4buW4bqk4buUTXgvxq95


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gần 150 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Gần 150 tình nguyện viên tham gia hiến máu
2021-09-26 18:28:45

QTO - Thực hiện lời kêu gọi hiến máu cứu người với phương châm “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi COVID - 19” của Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị, gần 150...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết