Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eWtOw4xB4buC4buuKsSo4busQWzhu64qQU7hu5bhuqbhu4ZOQeG7rFPhu5RNQeG7rE5KQU7EqEHhu6xOUOG7lE1B4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buY4bupQTfhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQWzhu67huqzhu5RNQW/hu6rhu4xB4busTuG7rlLhu4ZB4buUTsag4buYQeG6oOG7sUHhu5Lhu5bhuqZPQeG6oHgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXlvTllB4bus4buyw5rhu5RNQTdOw5Phu5ROQcavTllB4buA4bq04buUQU7huqThu5ROQWzhu64q4buK4busQeG7hOG7jOG7lE5Bw4DEguG6sOG6si9sOS1vb01B4buUTeG6pCpB4bqg4bqgL+G6si/huqDDgeG6oMOAQcavTsOMQeG7guG7rirEqOG7rEFs4buuKkFO4buW4bqm4buGTkHhu6xT4buUTUHhu6xOSkHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu6xOw5lPQeG7kD9B4bqgw4HhuqDDgC3huqDDgeG6osOB4buxQeG7rOG6uuG7mEHhu5ROw5Lhu5RB4buE4buK4buUQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcSCw4Hhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5w6lY4buGQeG7rE/DjOG7rkHhu4Thu4rhu5RB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqiw4FBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RBTsSoQeG7rE5Q4buUTUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG7hFHhu5RNQeG7gFLhu7FBTk/EqOG7lEHhu4ThuqZP4buxQeG7guG7jOG7hk5BPVhB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQeG7huG6tOG7luG7sUHhu4TDgsavQeG7tOG7lE1B4buUTuG7rkHhu4bhurrhu65Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKLSXhuqhBTlJP4buxQeG7gOG6rOG7lkHhu4Thuqzhu5hB4buo4buuUOG7hkHGr07hu5rhu5RNQS1B4bq04buUQeG7lE/hu5RO4buxQeG6tOG7lEHhu6zhu5bhuqThu5RBTuG6pOG7lE1BTuG6rE9BPeG6pEHhu4Dhuqzhu5ZBPcSoQeG7mOG7oE9B4bus4buq4buyw5nhu5RN4buxQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buU4bqq4buUTUHhu5Lhu7jhu4ZB4buG4bqm4buUTkHhu6zhu6rhurThu5ROQeG7hlnhurRB4buU4buI4buUQeG7kE/hu5ROQeG7rOG7iuG7sUFNxqDGr0HGr07hurrhu5RB4buE4buy4bq0QeG7lOG7ssOa4buGQeG7rOG6tEHhu4ZVQeG7gOG6rOG7lEHhu6zhu6rhu6ZB4busTuG6pOG7lE5B4buU4buyw5rhu4ZB4buE4bq04buUTUHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHhu4bGoEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7lE1OT8Soxq9BTk/EqOG7lEHhu4ThuqZP4buxQeG7rE7hu65B4buUTuG6vMavQeG7rOG7quG7ruG7lE1B4buAw5Lhu5ROQeG7huG6tOG7lkE94bqk4buWQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgeG6osOBQT3Dmk9B4buYUuG7rEHhu7BQQeG7hk7hu45B4busT8OM4buuQeG7hlhB4busTkpB4buUTuG7skHhu7DhurThu67hu6l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bub4buIQeG7lOG6quG7lE1B4buS4bu44buG4buxQeG7hMOCxq9B4bu04buUTUHhu5RO4buuQeG7huG6uuG7rkEl4buu4bq44busQeG7lE7hurzGr0Hhu5BOw4rhu65BTuG6pOG7lE1BTsag4bq04buxQU1P4bq04buWQeG7rE7hu7JV4buUTUFNTyPhurRB4buGw4Lhu4ZBPVfhu5RN4buxQeG7mE/hu4jhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4bhuqxB4buU4buyw5rhu4ZBPeG6pEFO4bqk4buUTUHhu6zhu6rhu67hu5RNQeG7hk7hu64qSuG7lOG7sUHhu6jhu67DgkHhu4bhuqzhu5ROQeG7hk7hu5ZB4buGw4Lhu4ZB4buU4buyw5rhu4ZB4bus4buq4buW4buUTUHhu5BO4buuQT3hu7jhu4ZB4buGw53hu5RNQeG7lE7hu7JB4buUTuG7rkHhu4bhurrhu65BPeG6vOG7lEHhu6zhuqxPQU7huqThu5ROQeG7kE7DguG7hk5B4buUUk9B4buE4buM4bq0QT3huqRB4buo4buuUOG7hkHhu6zhu4rhu61B4bqlxKhB4busTlDhu5RNQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RB4buEw4LGr0Hhu7Thu5RNQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7qOG7ruG6tEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQU7huqThu5RNQU7GoOG6tEHhu6zhu7ZBw4Dhu63DgMODw4FB4buE4buK4buUQcOA4butw4PhuqDhuqJB4bus4buqT8So4buuQeG7rOG6uOG7lEF24bus4buq4buW4buUTUHhu4TGoEFO4bqk4buUTUHhu4bhu5bhu5Thu6zhurRP4buURuG7qkHhu6zhu7ZB4bqi4bq2QeG7hOG7iuG7lEHDg+G6sEHhu6zhu6pPxKjhu65Bb2HDs3fhu6tBTuG6pOG7lE5B4buQTsOC4buGTkHhu6zhu7ZBw4DDgeG7scOAQeG7hOG7iuG7lEHDgMOB4bux4bqiQeG7rOG7qk/EqOG7rkHhu5Lhu7Lhu6Thu6xB4buQTsOC4buGTuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhurlO4buuQeG7huG6uuG7rkE9UOG7lEHhu4Thurrhu65B4bus4buyQU7EqEHhu6xOUOG7lE1B4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhu4Thu4rhu5RB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqiw4FB4buQTuG7luG6rOG7lE1B4bqiw4DhuqLhu63DgcOBw4FB4busO0Hhu4RR4buUTUF24buGTuG7jkHhu4DhurThu5ZBTVHhu5hB4buGw4Lhu4ZB4buA4buK4buUQeG7huG6rOG7lE1B4buQT+G7lE5B4buC4buW4bq04buUTkHhu4Lhu4zhu4ZOQT1YQSXhu4rGr0Hhu4LFqEFO4bqk4buUTUFOxqDhurR34buxQeG7hOG7suG7pOG7hkFO4buuKkHhu4RS4buUTUHhu4ZOWUEq4buK4buuQeG7rOG7tkHhu5RN4buuUeG7lEHhu5RN4buW4bqkT0Hhu5RNw4nhu5RB4buww4Lhu4ZO4buxQT1Q4buUQeG7guG7luG6tOG7lE5B4buUTU5PxKjGr0E94bqkQeG7hsOC4buGQeG7lE3hu65R4buUQT1Q4buUQU7hu6TGr0HGr07DgsavQeG7kE7DguG7huG7rUHhurlN4buuUeG7lEE9UOG7lEHhu5RNw4nhu5RB4buww4Lhu4ZOQeG6uU7huqRB4buU4buyw5rhu4ZB4bus4bq8xq9B4bus4buq4buu4buUTUHhu4ZO4buWQU7huqZB4bus4bq64buUTUFO4bqk4buUTUFO4bqsT0Hhu4bhu6Dhu5RNQeG7hlLhu5RN4burQeG7kE7hu65BPeG7uOG7hkHhu6zhu6rhu5zhu5RNQeG7hE9K4buY4buxQeG7rOG6puG7lkHhu7Dhu7Thu4ZB4buS4bq04buUQeG7rOG7ouG6tEE94bqkQeG7rE7hu65BTlbhu6xB4buE4bq64buuQeG7rOG7suG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlvTkbhu5ZB4buo4buuKkFO4buW4bqm4buGTuG7sUFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu4bGoEHhuqLhuq5B4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lC/huq7huqJB4bus4buO4buUTkHhu6xO4bqk4buUTuG7sUHhu6xO4bqk4buUTkHGr05QQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buU4buyw5rhu4bhu61B4bqlxKhB4busTlDhu5RNQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHGr07DieG7lEHhu6xORuG7lkHhu5BO4buuQT3hu7jhu4ZB4busTuG6pOG7lE5BxIJB4buUTsag4buY4butQTfhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQWzhu67huqzhu5RNQW/hu6rhu4xB4buUQ+G7mEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7lE7GoOG7mEHhu7BQQeG6oEFNUeG7mEHhuq5B4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lOG7sUHhu4TGoEHhu5LhuqThu6lB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEFvTuG6tOG7lE5B4bqlxqDhurThu7FB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhurlNTsSoQS7hu5Thu7FB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhuqXhuqRBb8OV4buUTuG7sUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQWzhu67huqzhu5RNQTbDkuG7lE7hu7FB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEFs4buu4bqs4buUTUFv4buq4buMQT3huqRB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEFvTuG7tuG6tEFvTk/DjOG7lEHhuqXhu67hu4rhu61BOeG7iuG7lEHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HhuqLDgUFO4bqk4buUTUFOxqDhurRB4busTuG7oOG7lE1B4buo4buu4bq0QeG7lE7GoOG7mEHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG7sFBB4bqgQeG7rOG7tkHDgOG6sOG6oEHhu6zhu6pPxKjhu65B4bus4bq44buUQeG7hOG7iuG7lEHhuqDEgsSCQeG7rOG7qk/EqOG7rkHhu6zhurjhu5RBdk7huqThu5RNQeG7huG7luG7lOG7rOG6tE/hu5RG4buqQeG7rOG7tkHDgeG7seG6ri3DgEHhu6zhu6pPxKjhu65Bb2HDs3fhu6tBTuG6pOG7lE5B4buQTsOC4buGTkHhu6zhu7ZB4bqgw4HhuqDhu63DgcOBw4FB4buE4buK4buUQeG6oMOBw4Phu63DgcOBw4FB4buS4buy4buk4busQeG7kE7DguG7hk7hu61Bb+G6uuG7mEHhu5ROw5Lhu5RB4buE4buK4buUQeG6oMOBxILDgeG7qUE5w4LGr0Hhu7Thu5RNQeG7lE7hu65B4buG4bq64buuQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7qOG7ruG6tEFO4bqk4buUTUFOxqDhurRBPcOaT0Hhu6xQ4buGQeG7hFJB4bus4bqq4buUTUHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7gMOS4buUTkHhu6jhu67DieG7lEHhu5BO4buW4bqs4buUTUHhu6zhu7ZB4bqi4bux4bqu4bulLcOD4buxxILhu6Uv4buU4bqq4buY4burQU7huqThu5ROQeG7kE7DguG7hk5B4bus4bqq4buUTUHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7gMOS4buUTkHhu6jhu67DieG7lEHhu5BO4buW4bqs4buUTUHhu6zhu7ZBw4Hhu7HDg+G7pS3DgeG7scSC4bulL+G7lOG6quG7mOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlv4buq4buW4buUTUHhuqLhuq5B4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buY4buxQcavTsOJ4buUQeG7rE5G4buWQeG7qOG7ripB4buY4bug4buxQeG7hk7hu7Thu4ZB4buU4bqq4buUTUHhu6xOw5JBTsSoQeG7rE5Q4buUTUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQU1R4buYQeG7hsOC4buGQeG7kuG7luG6pk/hu6lB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhu4RE4buGQeG7gE/EqOG7rEHhu4bGoEHhuqBB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lOG7q0Hhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG7kuG7luG6pk9B4bqnQeG7hsagQcOAxIJB4buG4bqs4buUTeG7q0Hhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG7kuG7luG6pk9B4bqn4bqnQeG7hsagQeG6rkHhu4bhuqzhu5RN4burQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RB4buS4buW4bqmT0HhuqfhuqfhuqdB4buGxqBBw4DhuqJB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk34bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEFs4buu4bqs4buUTUFv4buq4buMQeG7hlfhu5RNQT3Dmk9BxIJB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lOG7qUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQW9O4bq04buUTkHhuqXGoOG6tOG7sUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG6uU1OxKhBLuG7lOG7sUHhu4bhuqzhu5RNQeG7gE9K4buUQeG6peG6pEFvw5Xhu5RO4buxQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RBbOG7ruG6rOG7lE1BNsOS4buUTkE94bqkQeG7huG6rOG7lE1B4buAT0rhu5RBb07hu7bhurRBb05Pw4zhu5RB4bql4buu4buKQeG7lEPhu5hB4bus4buq4buW4buUTUHhu5ROxqDhu5hB4buG4bqs4buUTUHhu4BPSuG7lEHhu5Lhu5bhuqZPQeG6p+G6p+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk24butLngvxq95


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gần 150 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Gần 150 tình nguyện viên tham gia hiến máu
2021-09-26 18:28:45

QTO - Thực hiện lời kêu gọi hiến máu cứu người với phương châm “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi COVID - 19” của Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị, gần 150...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết