Cập nhật:  GMT+7
ỉÀòoứẴỗHHênỄạẠIẴửnĩáÉẤoGớẤÁouÂoẤÀờứo#ẠơẤÁoHẠẤÀỉ/ÀòĩỉỄoứẴỗHHênỄ=ửỗừnĩạạo-o!ÉIo“IÀNứoựẼẤouÂoẤÀờứ”oẲÀơoỄÀẦẤÁoỄÀÌoứÀẦoÂỊỗo#ẠơẤÁoHẠẤÀoẤỡÂoẤỗÕoựởoựKỀứoứơứoựẼẤoÒĂoIẸoứÀLứoừẪẤoHtẤoứÀẾoứơứo“IÀNứoẲÀơứÀ”oIÀKỆẤÁoIÀLứiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩỉIỗưẴửoHIÕẴửênÂỗGÁẠẤfọỄỎoỗÍIẦnĩỉIGĩỉIừĩỉẠÂÁoứẴỗHHênẴ$ÂỗÁửnoỗẴIênnoÀHỄỗứửênónoưẦGừửGênònoÀÕỄửGẴẠẤẲênnoẦẤứẴẠứẲênGửIÍGẤoHÀẦỌ$ÂỗÁửìIÀẠHiHGứịnoHGứênÀIIỄf//ẠÂỗÁửHòiIÍẦẠIGửiÒẤ/IẠỗẤÕẦẤ/$ÂỗÁửẩẠửỌiỗHỄỎễạÀÍÂưẤỗẠẴ$Ừêôỏộõộọn/ĩỉ/Iừĩỉ/IGĩỉIGĩỉIừĩỨỗoHẰo(ÁÍÕyẤoạÀợẦoỢẤÀfo#ẠỗoạẠýẤỉ/Iừĩỉ/IGĩỉ/IỗưẴửĩạờẠoạ9i=Ứ!hoỎDÂoIỈoẤÀúIoứẬoẴxoẴớoựyÂo“IẠỵứ”o#ẠơẤÁoHẠẤÀoừớẤÀoứÀẦoứơứoườẤoIGwoÂỗẤÁoIyẤo#ẠơẤÁoHẠẤÀoỎỗẤÀoìƯẴÍửoỎÂỗHịoừẠỹẤoGỗoẴÌứoọóÁoẤÁớÕoọõ-òọoIờẠoHuẤoẲÀúÍoẤẸẠoứĨỗo=EoƯơẤo(ÁÍÕỵIhoIÀửoỨGửHứửẤIho9ÀÌo!Ổo=KẤÁhoFÍụẤoồioUÂoẤÀờứoÒũẤoHxoẴớoựẠỷÂoẤÀúẤoÒÊẠoỄÀùẤoIGÃẤÀoừẠỹẤoựKỀứo“ưụIoÂẢ”oẴớoIGwoIGÍẤÁhoựùÕoHơẤÁoIờẦoÒớoúẤoIKỀẤÁoứĨỗoẤÀẬÂo!ạẩhoảẤẴẠÂẠIửừhoảÕyẤo.ẠẤÀoứỊẤÁoưỗẤoẤÀờứo9ẠIứÀoƯẴỗứẲoì(ửỌoZửỗẴỗẤừịiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩạờẠoHuẤoẲÀúÍoứỗoẤÀờứo.ỗẤoỖẤÀhoứÀKẼẤÁoIGÃẤÀoạÃẤÀoẲÀÌứoÒKỀIoIÀẾẠoÁẠỗẤoHĐoIÀơẤÁoòọo-oừẦoẩạẩổoÒớo;ửIoàIÍừẠẦoỄÀĐẠoÀỀỄoIÀNứoÀẠỵẤo-oHxoÒỗẤÁoẴyẤoÒÊẠoứÀĨoựỳoạÃẤÀoẲÀÌứoựyÂoựDẤÁio(ÁẦớẠoÒẠỵứoIÀỷoÀẠỵẤoẤÀÓẤÁoướẠoIÃẤÀoứỗoựKỀứoÕyÍoIÀẢứÀoứĨỗoÂÃẤÀhoứơứoứỗoHẰo,ẠÂoỖẤÀhoỨủÂoẩuẤhoạờo!ẠẤÀoạuÂho(ÁẪứoƠẤÀho.ỗÂoạGKẾẤÁhoÐớÂoẩẰẤÀo=KẤÁho=EẤÁo(ÁẪứhoaÍỗẤÁoỪJẤÁiiioHxoIÀỷoÀẠỵẤoẤÀẠỳÍoứỗoẲÀÌứoÁùẤoÒÊẠoứÀĨoựỳoẤÀKfoÐyÂoựDẤÁhoạGyẤoựẮẤÀoÂỊỗoựDẤÁhoƯớẠoIÀơẤÀoứỗoưÍEẤho=ỗẠoÂỊỗo(ẦửẴiiioáẠyẤÁoHuẤoẲÀúÍoòọốoứJẤÁoHxoHơẤÁoựèẤoÒÊẠoứÀĨoựỳoÐyÂoựDẤÁoừẠỹẤoGỗoẴÌứoòổÁỏóoÒớẦoÀỗẠoẤÁớÕoọõoÒớoọô-òọoÒÊẠoHNoIÀỗÂoÁẠỗoứĨỗoÁùẤoôóoứỗoHẰhoẤÁÀỵoHẰoÀớẠiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩỨÀĨoựỳo#ẠơẤÁoHẠẤÀoứJẤÁoIGớẤoẤÁụỄoỆoẲÀDẤÁoÁẠỗẤoẤÀBoÀẼẤoứĨỗoứơứoỄÀẨẤÁoIGớoIGẦẤÁoÀỗẠoẤÁớÕoọõoÒớoọô-òọfoàớẠo#ẨẤo!ểạDẠoìaiỏịoÒÊẠoỬẴÒẠHo9ÀKẼẤÁhoạÍúẤo(ÁẪứhoỨủÂoẩuẤo-o,ÀpứoạGẠỵÍhoaÍỗẤÁo=ớho.uẤo(ÀởiiigoÐEẤÁoỪỗẦoìaiòịoÒÊẠoaÍỗẤÁoỪJẤÁho=EẤÁo(ÁẪứhoÐớÂoẩẰẤÀo=KẤÁgo.ÍứẲÕoộoìaiạuẤoƯÃẤÀịoÒÊẠo9ÀẠoạÀÌÕo=ờẤÀhoÐLứoạÍúẤgoạẠýẤÁobKỗoìaiòóịoÒÊẠoạGĂẤÀo(ỗÂoàẼẤho(ÀụIo=ờoÒớoàớẠo#ẨẤobỗẤÀoìaiỏịoÒÊẠo.ỵoạÀÍiiiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩạờẠo=ớo(ÉẠhoứÀKẼẤÁoIGÃẤÀoứÍĐẠoứỊẤÁoIGẦẤÁoẤỡÂoọóòòoứĨỗo,ÀDẤÁoÁẠỗẤouÂoẤÀờứoÒÊẠoứÀĨoựỳoạẠýẤÁoứÀÍDẤÁoẤÁuẤoừẠỹẤoGỗoẴÌứoòổÁỏóoẤÁớÕoọõoÒớoọô-òọoẴớoứÀKẼẤÁoIGÃẤÀoựơẤÁoứÀÌoÔoẤÀúIio,ÀơẤoỄÀẨẤÁoẤẸẠo(ÁỈÕo(ÀKo,ẦẤoạÍÂoHxoựKỀứoựờẦoừẠỹẤoẩẠỵIoạÌoIGỗẤÁoÀẦớẤÁoẴờẠoÒÊẠoÀẦỗoIGờẤÁoẤÁÍÕyẤoÒớoẤýẤoIGpẤÁoựỷoIDẤoÒẠẤÀoẲÀĐẠoẲẠýẤoIGÌứoIÍÕỵIoựvỄoẤớÕoứĨỗo=ớo(ÉẠio#ẠẪẤÁoứỗo(ÁÍÕyẤoạÀợẦoÒớo=ẨỗoạGùẤoìẩẠỵIoẲẠỳÍoỨỗẤỗừỗịoẴớoứÀẪẤoẴNỗoÒớoẲýIoÀỀỄoẲÀơoựrứoưẠỵIoứÀẦoựyÂoẤÀờứoứỊẤÁoÒÊẠoẲÀơứÀoÂẾẠoẴớoẤÁÀỵoHẰoÒẠẦẴẦẤoƯỊẠoỨDẤÁoỪÍÕoÒớoừớẤoựEẤÁoứỗo#ẠơẤÁoHẠẤÀiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩai(iỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩỉIỗưẴửoHIÕẴửênÂỗGÁẠẤfọỄỎoỗÍIẦnĩỉIGĩỉIừĩ=ơIoứỊẤÁoứDẤÁoẤÀuẤỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩỨÍẤÁoÒỡẤoÀẬỗo.ỗẦoựÉẤÁoỄÀĐẠoÀỀỄoứỊẤÁoỨDẤÁoựẦớẤoÒẠyẤoứÀLứoạ9i=Ứ!oIẸoứÀLứoứÀKẼẤÁoIGÃẤÀoÒỡẤoẤÁÀỵoỄÀỈứoÒỈoÒớoIGỗẦoFÍớoứÀẦoứDẤÁoẤÀuẤoẴỗẦoựÉẤÁoứẬoÀẦớẤoứợẤÀoẲÀẬoẲÀỡẤoÂỗẤÁoIyẤo=ơIoứỊẤÁoứDẤÁoẤÀuẤoioỨÀKẼẤÁoIGÃẤÀoÂỗẤÁoứÀĨoựỳobÍuẤoÕyÍoIÀKẼẤÁoựKỀứoIẸoứÀLứoIờẠoứơứoẤÀớoÒỡẤoÀẬỗoẴỗẦoựÉẤÁoỆoÀÍÕỵẤoƯÃẤÀoỨÀơẤÀoìòổÁoẤÁớÕoọõ-òọịhoÀÍÕỵẤo(ÀớoƯèoìòổÁoẤÁớÕoồ-ò-ọóòọịhoFÍụẤoạÀĨoỰLứoìòổÁoẤÁớÕoòó-ò-ọóòọịhoFÍụẤo#ẨoẩúỄoìòổÁoẤÁớÕoòõ-ò-ọóòọịhoFÍụẤoƯÃẤÀoạuẤoìòổÁoẤÁớÕoòô-ò-ọóòọịio7oÂẺẠoựẠỷÂoừẠỹẤhoưỗẤoIẸoứÀLứoHxoIGỗẦoIrẤÁoòóóoỄÀùẤoFÍớiobÍuẤoÕyÍoIÀKẼẤÁoứẬoHNoÁẬỄoÂrIoứĨỗoÂÉIoHĐoẤÁÀỵoHẰfoƯẦẤẤửÍGoạGẠẤÀhoạÀÍoạGỗẤÁho(ÀụIoạÀỗẤÀhoẤÀẬÂo,ốhoẤÀẬÂoÀớẠoƯợẦoạGẢo-o,ẠÂoạÍÕýIiiiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩ.ÌứoộÁỏóoẤÁớÕoọô-òọhoỨÍẤÁoÒỡẤoÀẬỗoứJẤÁoHxoIẸoứÀLứoưÍẸẠoÒỡẤoẤÁÀỵoIMoIÀẠỵẤoIờẠoÀÉẠoIGKẾẤÁoƯiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩ.$(=oỰ)Ỗ(ỉ/Ễĩỉ/Iừĩỉ/IGĩỉ/IỗưẴửĩ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011
2011-12-24 10:56:01

(SGGP) - Đây là giải thưởng uy tín của hãng tin BBC và năm nay thuộc về tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Tay vợt 24 tuổi này đã thắng 41 trận đấu trong năm nay, chiếm ngôi...

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam
2011-12-24 10:55:38

(VnExpress) - Hơn 6 tháng sau khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Goetz đã đứng trước nguy cơ bị sa thải – trở thành một trong những...

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011
2011-12-24 10:55:15

TT - Tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure (Manchester City) được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2011”. Xếp thứ hai và ba trong cuộc bầu chọn là Andre Ayew...

Mùi rơm

Mùi rơm
2011-12-24 10:16:15

(QT) - Tôi trở về làng khi người dân quê đang tất tả vào mùa, những thửa ruộng gặt xong còn trơ nguyên gốc rạ, xen lẫn những thửa ruộng trĩu hạt đang chờ bàn tay con người thu...

Phim Hàn lại phủ sóng

Phim Hàn lại phủ sóng
2011-12-23 03:06:36

(TNO) - Khá nhiều phim Hàn không hẹn mà gặp, cùng lên sóng trong tháng này trên các đài truyền hình, góp phần làm phong phú thêm “thực đơn” giải trí của khán giả màn ảnh nhỏ.

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles
2011-12-23 03:05:34

TTO - Bức tượng Oscar của cố đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Orson Welles vừa được bán với giá 861.542 USD hôm 21-12 cho một người mua ẩn danh. Trước đó, ảo thuật gia David...

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát
2011-12-23 03:03:30

(VnExpress) - Nam ca sĩ dùng tiếng hát để chia sẻ tâm sự về sự nghiệp cầm ca từ những ngày anh thành danh, rời xa quê hương đến ngày trở về, trong liveshow 'Dòng đời', tối...

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz
2011-12-23 03:03:03

(VnExpress) - Xác định vị HLV người Đức là nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, Ban chấp hành VFF khóa VI nhất trí sa thải ông.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết