Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyXU/hurThu5NKR0TDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOybuG6seG6tW/hu5Mt4buT4bq14bq+4bq04buTTErDjOG7k+G7lOG6ouG7k0NzxJDhurbhu5NC4bqy4bq04buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k8SoTcOA4buT4buzccSQ4bq24buTTOG7sUzhu5NMdeG7k+G7lHNF4buTRE9xa+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NM4bqy4buSceG7k0pN4buCxJDhurbhu5PhurbFqUzhu5PGoEXEkOG6tuG7k3nhurjEkOG7k0xKR+G7k8SQ4bq2TeG7msOAxJDhu5Phurbhu4B54buTSnRr4buTxqDhu7XEkOG7k0N3xJDhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTTOG6suG7knHhu5NKTeG7gsSQ4bq24buTTErhuqhN4buT4bqydEzhu5Phu7NxxJDhurbhu5N54bqySeG7k3hzxJDhu5NMceG7muG7k3lFxJDhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NM4bqyTeG7k+G6skV0eeG6smzhu5PhurXhur7hurThu5N54bq4xJDhu5PEkOG6skjhu5PEkOG6suG7juG7k+G6tMSQ4buT4buUc0Xhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTRE9x4buT4bq2xalMa+G7k0NOeeG7k3hx4buTROG7ueG7k3nhurLDjOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5N54bqy4bq04bqgeeG7k8ag4bu14buTeeG6suG7sUzhu5Phu7Phu63hu5rhu5NDTnHhu5Phu5ThuqLhu5PEkOG6snNr4buTROG7seG7muG7k3HEkOG6suG7k+G7tUThu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k0zhurLDgnnhurLhu5PEkOG6suG7sUzhu5NDc+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5N4w4nhu5NKR0Thu5NMw5Thu5NMceG7muG7k3hx4buTROG7ueG7k+G7lMOVTOG7k0px4buTS3FN4buTQuG6suG6tOG7k+G7s8O64buT4buRxJDhurLDuuG7keG7k+G6suG6oEzhu5PhurJ0TOG7k0zDlOG7k3nhurLhurThuqB54buTRHLhu5rhu5NMTeG7gEzhu5Phu7NxxJDhurbhu5PEqE1x4bua4buT4buU4bq4xJDhurbhu5NMSuG6uMSQbOG7kyLhurLhuqTEkOG7k+G7s+G7gMSQ4bq24buTSkdE4buTREbhurThu5NDTnnhu5NE4buCTOG7k0xF4buTeXFF4buT4bqyR8SQa+G7k0Phu4zhu5NMSkHhu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k0zhurLhu69M4buTQuG6skVy4bq04buTeeG6ssOCa+G7k3hz4bua4buTSnHhu5Phu7PDkuG7k3lyeeG7k0zhurLDleG7k0xK4bq44buTeeG6skfhurThu5PEkOG6suG7juG7k3nhurJ04bua4buTxJDhurJ14buaa+G7k+G6tuG6tHdE4buT4buzdOG7iOG7k+G7s8SC4buTeXVE4buTxJDhurLhu6/EkOG7k+G7s+G7jsONeeG7k0vhu5Dhu5N44buv4buI4buTeMOAxJDhurJr4buTw4BE4buTw73huqZN4buTecOSceG7k0zDlMSQ4bq24buTeeG6usSQ4bq24buTSkdE4buTSuG7huG6tOG7k8SQ4bqyc0Xhu5ND4buCxJDhu5NDc0Thu5NLcUXhu5Phu7PEguG7k+G7s+G7jsONeeG7k0pHROG7k3nhurLhu7Xhu5N54bqyw4zhu5NC4bqy4bq84bq04buT4buUceG7k+G7s+G7r+G7iOG7k+G7iOG6snXhurThu5Phu5Thu69M4buTecOVxJDhurZsbGzhu5Ndxal54buTw71P4buTeOG6puG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0NIxJDhu5NDceG7k0Thu6XEkOG6tuG7k+G7lHPhu5N5R+G7k0zhurLEguG7k0NOeeG7k8SQc0Xhu5N54buMxJDhurbhu5PEkOG6tsOVceG7k8SQ4bq2cuG7muG7k8O9ReG7k3nhurJN4bq04buTSk554buT4buUc0Xhu5NKR0Thu5N5deG7k8SQ4bq2c+G7muG7k8SQ4bqy4buOxJDhurbhu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k+G7lHfEkOG7k0tx4bua4buTS+G7jnFr4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTceG6tOG7k3l1xJDhu5Phu7Phu47DjXls4buTWcOV4buTTOG6suG6oGvhu5NMTeG7hOG6tOG7k0zhurJH4buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5NDSMSQ4buTQ8OAxJDhu5NMw5Thu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4buUw5Phu5NET3Fr4buTTMOU4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k3nhurLhurjhurThu5NKR0Thu5N5cUXhu5PEkOG6tuG7sUzhu5NEc+G7k0RG4bq04buT4buzw4BE4buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5N5T8SQ4bq24buTeeG6suG6tHHhu5PEkOG6snFN4buTeeG6skfhurThu5NMSuG6uOG7k+G7keG7s3LEkOG6suG7k8O9TeG7k0LDgnnhurLhu5Hhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N44bq04bqgTOG7k0TDg0zhu5NE4bq84bq0bOG7k33EguG7k3nhu4zEkOG6tuG7k0N0a+G7k0xK4bq44buTeeG6skfhurThu5NM4bqyw4lM4buTTOG6tEThu5Phu7PhuqDEkOG7k+G7lOG7r+G7muG7k0Rz4buTceG6tOG7k3nhu4zEkOG6tuG7k+G6snJF4buT4bqyw5V54buT4buzw43hurThu5NM4buA4bq04buTSuG7huG6tOG7k3nhurLhurRx4buTTOG6snPEkOG6suG7k+G7l+G7k+G7iOG6suG7teG7k+G7kUzhurJxROG7k3nhurLhurThuqDEkOKAnWzDs0xxeEPhu7Xhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buRRHFK4bq24bq0xJDEqeG7l+G7iMag4buTcU1MReG7kcOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4bq0ROG6tuG7k0tKeWjhu5EvL3lseHFFxKhNccSQ4bq2TErhurRs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5Xhu5Xhu53hu5Uv4bub4buhw73hu6Phu5Xhu5nhu5Xhu6Phu5Xhu51M4bud4buV4buZ4buZ4bufQ+G7lWzhuqrhu4jhurbhu5Hhu5Mvw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jDsuG6s3FN4buTRE9x4buT4bq2xalM4buTLVXEkOG6ssSp4bq1W8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7MvTHF4Q+G7tcOy4buyw43hurThu5NE4buCTOG7k0NOeWvhu5NE4bq64bq04buTxJDhurbhu45J4bq04buT4buUc0Xhu5N54bqyRuG7k3bEkOG7k8SQ4bux4buI4buTxqBFxJDhurbhu5Phu5Rz4buTeeG6suG6rOG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buTROG7gkzhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5PhurLhur7EqeG7k+G7lWvhu5drxqHhu5NM4bq04bqgxJDhu5NDc+G7k0xK4bq44buTeeG6skfhurThu5N44bulTOG7k+G7s+G7rU1s4buTWMOAxJDhu5PEkHNF4buTeOG7pcSQ4buTTEpOxJDhurbhu5NMw4DEkGvhu5Phu7PhuqZx4buT4buz4bq0xIJE4buTecOSceG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5Phu4jhurLhu7Xhu5Phu7Phu4DhurThu5ND4buv4buI4buTTOG6suG6pOG7k+G7s8OCeeG6suG7k8O9ccSQ4bqy4buTxJDhurbhu45J4bq04buT4buzw4nhu5PGoOG7tUThu5PEkOG6suG7juG7k+G7s8O64buT4buReeG6suG6oEzhu5Fr4buT4buI4bqydeG6tOG7k0px4buT4buzw5XEkOG6tuG7k+G7s8ON4bq04buTROG6uuG6tOG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k+G7s3LEkOG6suG7k0zhurThuqDhu4hs4buTWeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buTdsSQ4buTxJDhu7Hhu4jhu5NMSkXEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5Phu7Phu4DEkOG6tuG7k0pHROG7k+G7s8O64buT4buI4bqyR+G6tOG7k0LhurLhur7hu5NM4bux4buI4buT4buU4buC4bq04buTeMOAxJDhu5Phu5TDg+G7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3nhurJJ4buTxqBFxJDhurbhu5Phu5TDk+G7k0RPceG7k+G7s8SC4buTxqDhu6vhu5rhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTeeG7gkxs4buTIuG7seG7iOG7k0xKRcSQ4bq24buT4buz4buAxJDhurbhu5NKR0Thu5Phu7Hhu5rhu5NK4buxTOG7k3jDguG7k0Thu69Ma+G7k0N04bq04buTw73huq7hu5PEkOG6tsOT4bua4buTTEpxxJDhurbhu5PEkMOAxJDhu5N54bqy4bqs4buTeeG7rcSQ4buT4buI4bqy4bu14buT4buz4buA4bq04buTQ+G7r+G7iOG7k+G7s+G6tOG7k8SoTXHhu5NDc+G7k3jhuqbhu5N54bqy4bqs4buT4buzw4J54bqy4buTw71xxJDhurLhu5PEkOG6tnHhu5rhu5ND4buv4buI4buTTMOVeWzhu5Mi4bqy4buOxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k3bEkOG7k8SQ4bux4buI4buTTEpFxJDhurbhu5N5cuG6tOG7k+G7s+G7gMSQ4bq24buTSkdE4buT4buUw5Rx4buTREjhurThu5Phu4jhurJH4bq04buTQuG6suG6vuG7k+G7seG7muG7k8SoTXXhu5NDc+G7k0Thu4JM4buTeeG7kHnhu5PhurLhuqTEkOG6smvhu5PEkMOJxJDhurbhu5NMRXJM4buTeXXhu5NE4buG4buT4bqy4bq+4bq0a+G7k0RP4bq04buTSkdE4buT4buI4bqydeG7k+G7lHNF4buTRMWpTOG7k8SQ4buGxJDhurbhu5PEkMWpeeG7k0rhu4bhurThu5N54bq4xJDhu5N44bqm4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k3lFxJDhu5NEckzhu5PEkOG6suG6vOG7k0PhurThu5NM4bq04buT4buI4bqycuG7k+G7s3JE4buTQuG6suG6tOG6oMSQ4buTceG6tOG7k8SQ4bux4bua4buT4buz4bqiTeG7k8SQ4bq2w5Vx4buTxJDhurZy4bua4buT4bqy4bqgTOG7k3l14buTxJDhurbhu45J4bq0bOG7k1nDieG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G7s8OAROG7k+G7lOG6ouG7k0xK4bunxJDhu5NMSuG6unnhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PEkOG6tsOS4buT4buz4buOw4154buT4buU4bqk4buTeOG6puG7k0R3xJDhu5PEkOG6tsOVcWvhu5NM4bqy4bqg4buTRHPhu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k+G7s8OAROG7k8SQc0Xhu5N54buMxJDhurbhu5NM4bq44buTTOG7teG7k+G6tuG6uuG6tOG7k3h0xJDhu5Phu7PEguG7k3lPxJDhurbhu5PEkOG6snFN4buTeeG6skfhurThu5NMSuG6uOG7k8SQc+G7mmzhu5PhurXhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buTTErhur7hurThu5Phu7PhurThu5PEkOG6snHEkOG6suG7k0zhurLhu69Ma+G7k3jhu6vhu5rhu5PhurbhurRJ4buTeOG6usSQ4buTTEpB4buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu7Hhu5rhu5NERuG6tOG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0Thu4JM4buTxJBH4bq0a+G7k0RG4bq04buTxJDhurbhu45J4bq04buTROG7gkzhu5N54bq+xJDhurbhu5Phu5ThurTDg3lr4buTTOG6suG6rMSQ4bqy4buTTOG6skV1xJDhurbhu5Phu5RzReG7k8O94bqm4buI4buTQ+G6rmvhu5NM4bqgTOG7k0RI4bq04buT4bq2xanhu4jhu5PEkOG6snFN4buTROG7gkzhu5NDTnlr4buT4bqy4bq84bq04buTxJDhurJxTeG7k8SQw7lE4buTeHHhu5N54burTeG7k0rhu4bhurThu5Nx4bq04buT4buU4bqi4buT4buz4buOScSQ4bq24buTxJDhu7Hhu5rhu5Phu7PEguG7k0zhurThuqDhu4jhu5NMw5N54buTQ0Xhu5NMRXHEkOG7k3nhurJF4buTeU3hu4J54buTS+G7gMSQ4bq24buTecOSceG7k0ThuqTEkOG6smzhu5PDo+G7k8SoTcOA4buTeOG7q+G7muG7k+G6tuG6tEnhu5Phu7Phu4ThurThu5NM4bqyceG7muG7k0zDlMSQ4bq24buTxJDhurZz4buaa+G7k3hz4buTeUXEkOG7k+G7s8O64buT4buz4buOceG7k0Ry4bua4buT4bq2xalM4buT4buz4buv4buI4buTQ+G6tMOAxJDhu5PhurJFc8SQ4buT4buUc0Xhu5NLdcSQ4buTxqBN4buxTGvhu5NKR0Thu5Phu7Phu47DjXnhu5NEcuG7muG7k0p14bq04buTQuG6suG7peG7iOG7k0pN4buCxJDhurbhu5Phu7PDjeG6tOG7k0LhurLhur7hu5Phu7Phu4BM4buTQ+G7seG7muG7k0xKReG7k+G7iOG6ssOTeeG7k+G7lMOT4buTRE9x4buTS3FNa+G7k0Thu4JM4buTS+G7gOG7k8OCTOG7k+G7lHfEkOG7k3nhurLhuqZN4buTQuG6ssOJ4buT4bq2xalM4buTTHHhu5rhu5NK4buG4bq04buTTOG6sk3DgOG7k0Ry4bua4buTTOG6suG7hOG6tOG7k0NOceG7k8SQ4bq2ceG7muG7k0x04bq04buTSk3hu4LEkOG6tuG7k3nDknHhu5NE4bqkxJDhurJs4buTIuG6suG7mMSQ4bq24buT4buz4buAxJDhurbhu5NKR0Thu5NC4bqy4bq+4buT4buU4bqk4buTTOG6suG6oOG7k3nhu4zEkOG6tuG7k8OCTOG7k8O94butxJDhu5Phu7PhurRs4buT4bq1SkHhu5N5RcSQ4buTeOG7q+G7muG7k+G6tuG6tEnhu5N54buMxJDhurbhu5Phu5Thu6/hu5pr4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeeG6uMSQ4buT4bqyc0Xhu5PhurLDlcSQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NMSuG6uOG7k3nhurJH4bq04buTxJDhurLhu47hu5N44bq6xJDhu5NMSkHhu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k8SQ4bq2c+G7muG7k8ag4buOcWzhu5PhurXhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buTecOSceG7k3lyeeG7k+G7tUThu5N44buvxJDhu5NK4buCxJDhu5Phu5RI4bq04buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k3hN4buE4bq04buT4bqy4bq6eeG7k0zhurLDgERr4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0xK4bq44buTeeG6skfhurThu5N5TeG7gMSQ4buT4bqyTkzhu5NMw5Thu5PhurZxROG7teG7k+G7lHPhu5NEdeG6tOG7k0TDgOG7k+G7lEjhurThu5N5cnnhu5N54bqy4buOR8SQ4bq24buTTErhuqTEkOG6suG7k0xKTeG7muG6osSQ4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5PEkOG7gOG6tOG7k0zhurThuqDhu4jhu5PhurLhu7Hhu4jhu5PDvXfEkGzhu5NdRuG6tOG7k0Phu63EkOG7k+G7s+G6tOG7k8SQ4bq2ccSQ4bq24buTeXLEkOG6suG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTxKhNw4Br4buTTOG6vuG6tOG7k0N04bq04buTxJDhurJI4buT4buz4bqgxJDhu5NMTeG7hOG6tOG7k0zhurJH4buTecOSceG7k0ThuqTEkOG6suG7k0Rz4buTeE3hu4bEkOG7k+G7s+G6oMSQ4buTRHHEkOG7k0RyeWzhu5Mi4bqy4buYxJDhurbhu5N5csSQ4bqy4buT4buz4buGxJDhurbhu5Phu5TDlHHhu5NESOG6tOG7k+G6tsWpTOG7k8agRcSQ4bq24buTeE3hu4bEkOG7k0zDgMSQ4bqya+G7k8SoTXTEkOG6suG7k8SoTcOBbOG7k11P4bq04buTSkdE4buTSnThu5N5w5Jx4buTxJDhurZz4bua4buTxqDhu45x4buT4buz4burTeG7k0rhu4bhurThu4nhu5Phu7IuIizhu5MsIFMiO+G7k10uIizDsy/hu4jDsg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phim Hàn lại phủ sóng

Phim Hàn lại phủ sóng
2011-12-23 03:06:36

(TNO) - Khá nhiều phim Hàn không hẹn mà gặp, cùng lên sóng trong tháng này trên các đài truyền hình, góp phần làm phong phú thêm “thực đơn” giải trí của khán giả màn ảnh nhỏ.

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles
2011-12-23 03:05:34

TTO - Bức tượng Oscar của cố đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Orson Welles vừa được bán với giá 861.542 USD hôm 21-12 cho một người mua ẩn danh. Trước đó, ảo thuật gia David...

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát
2011-12-23 03:03:30

(VnExpress) - Nam ca sĩ dùng tiếng hát để chia sẻ tâm sự về sự nghiệp cầm ca từ những ngày anh thành danh, rời xa quê hương đến ngày trở về, trong liveshow 'Dòng đời', tối...

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz
2011-12-23 03:03:03

(VnExpress) - Xác định vị HLV người Đức là nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, Ban chấp hành VFF khóa VI nhất trí sa thải ông.

Cầu thủ Liverpool phản đối án phạt của Suarez

Cầu thủ Liverpool phản đối án phạt của Suarez
2011-12-23 03:02:32

(VnExpress) - Bên cạnh thông cáo chung, các cầu thủ của Liverpool còn có hành động thiết thực bày tỏ sự ủng hộ đối với người đồng đội mới bị cấm thi đấu 8 trận.

V-League trở thành giải ngoại hạng

V-League trở thành giải ngoại hạng
2011-12-23 03:00:55

(SGGP) - Còn 1 tuần nữa, giải đấu được xem là danh giá nhất của Việt Nam sẽ nhập cuộc. Hôm qua, 22-12, VPF đã chính thức phát pháo lệnh cho mùa giải bằng việc công bố bản hợp...

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012
2011-12-23 02:44:41

(QT) - Tại làng Bích La, xã Triệu Đông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức hội nghị triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La xuân...

Noel chơi với Tề Thiên

Noel chơi với Tề Thiên
2011-12-22 06:22:59

(TNO) - Năm nay, sân khấu kịch IDECAF “dẫn” Tề Thiên Đại Thánh về rạp xiếc TP.HCM (Công viên 23.9) để chơi đùa cùng các em nhỏ (ảnh).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết