Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Ờẩ4ì>Ị4ầờệầ>->Â4ờấẩìĩỉ4=>Âẩờỉ4âẩỡ><ìỡặỉ>íệeị<;/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơỀẩ4ầ<,?ỞỈĨ:>->Ấj>ớỡ5>ỉềệéỡ>ậệéỡ>ậẻ>ấềồ>ậộệ>ởờĩỉế>ởờặỉ><ợệđỡ>íệỉề>ậệẻỉ<>ìằỉ>ởềú>[[3>ếệũ4>Ờẩ4ì>Ị4ầờệầ>ư6>Â4ờấẩìĩỉ4*;/ơ,;ở4âìẩ>ợởựìẩỲ<ị4ờếệỉ=[ơừ>4ỡởĩ<,;ởờ,;ởầ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,;ệịế>ợởựìẩỲ<ềẩệếềở=>"{[ơừ$>ứệầởề=>0{{ơừ<>4ìởỲ<<>ợờấỲ<ềởởơ=//ởềẩởề4ĩ*ởề4ỉềỉệẩỉ*ấĩị*ưỉ/Ơệấởỡờẩợ[{}"}{/ÌỠyỈ/Âẩờỉ4âẩỡ}*iơế?ơề8ệ:>ư6>Ịẩợợệ%>[>ấ4ĩ>ởềs>ởỡựẹở>ậgỉề>ởờĩỉế>ấỡọấ>“ìỡặỉ>íệeị”>ở7ệ>Âẩờỉ4âẩỡ>->ỷỉề=>yÊƠ;/ơ,;/ởầ,;/ởờ,;/ở4âìẩ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ậđị>ỉ4ự%>ấỡọấ>“ìỡặỉ>íệeị”>ở7ệ>ợăỉ>Âẩờỉ4âẩỡ>íềoỉế>ị4ỉế>ởểỉề>ấềắở>ấs4>ịọở>ậ7ệ>ềọệ>ớỡằỉ>ềqỉế>ị6>ấềg>ì6>ấỡọấ>ớỡựeở>ậắỡ>ếệũ4>[>“â4ỉế>ơề5ệ”>ị7ỉề>ỉềắở>->Ờẩ4ì>Ị4ầờệầ>ư6>Â4ờấẩìĩỉ4%>ấqỉế>[>ấ4ĩ>ởềs>ởỡựẹở>ậgỉề>->Ờĩỉ4ìầĩ>ư6>Ịẩợợệ%>ấs4>Ơờệịẩờ4>Ìệế4*>Ởềe>ỉềuỉế%>ấềg>âắự>ỉềệđỡ>ậj>ấtỉế>ậs>ởềỡ>ềpở>ợụ>ấềp>ử>ấs4>ấ8> >ấềăỡ%>">âệẻỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Â4ờấẩìĩỉ4>ậeỉ>Âẩờỉ4âẩỡ>ưốệ>ề6ỉề>ởờ4ỉế>ì6>ởề6ỉề>ởểấề>âắở>â7ệ>ổ>Ơờệịẩờ4>Ìệế4>ởù>ậằỡ>ịq4%>ấều4>ậẻ>ởềsỉế>ìuốệ>ìằỉ>ỉ6ĩ>ư6>ậ9>ấj>ởờĩỉế>ở4ự>[[>â6ỉ>ởềáỉế*>Ờẩ4ì>íềoỉế>ấj>ậuộấ>ởề6ỉề>ởểấề>ắỉ>ởuộỉế>ỉều>ởềe>ỉềuỉế>ấĩỉ>ợó>]{>â6ỉ>ởềáỉế>ấs4>ềl>ấềg>ợ4ỡ>2>ưkỉế>ậắỡ>ấtỉế>ậs>ì6ị>ờỡỉ>ấềăỉ>âắở>íữ>ậóệ>ởềs>ỉ6ĩ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ịẩợợệ>ậeỉ>Âẩờỉ4âẩỡ>ưốệ>ề6ỉề>ởờ4ỉế>[ {>â6ỉ>ởềáỉế>ổ>Ơờệịẩờ4>Ìệế4>ỉđỉ>ợd>ờắở>ởỡựẹở>ưồệ>ỉeỡ>ỉều>4ỉề>ếềệ>ậuộấ>[>â6ỉ>ởềáỉế>ư6ĩ>ìuốệ>ấs4>ậóệ>ởềs>ởờỡựéỉ>íệeơ>Ờẩ4ì>ậẻ>ởờổ>ởề6ỉề>ấềăỉ>ợpở>ừỡắở>ợáấ>ỉềắở>ịlệ>ởềồệ>ậ7ệ>ấs4>ếệ8ệ>ƯẬ>Ởăự>Â4ỉ>Ỉề4*>Ờĩỉ4ìầĩ>ịốệ>ấềg>ấj>}3[>â6ỉ>ỉềuỉế>ởề6ỉề>ởểấề>ếềệ>} >â6ỉ>ấềg>ợ4ỡ>2>ởờặỉ>ậằỡ>ịq4>ấs4>4ỉề>ấtỉế>ởềỡọấ>ầ7ỉế>ưo>ởệéỉ>íềĩ5ỉế>ềặỡ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềe>ỉềuỉế%>ỉếĩ6ệ>ỉềũỉế>ậệéỡ>ậj%>ợụ>íệẹỉ>ậuộấ>ấềồ>ậộệ>ỉềắở>ì6>ìệẹỡ>Ợỡ4ờẩz>ấj>ờ4>ợăỉ>ìằỉ>ậằỡ>ởệđỉ>ởờĩỉế>ị6ỡ>5ĩ>ấs4>Â4ờấẩìĩỉ4%>ợ4ỡ>íềệ>ị9ỉ>5ỉ>ởờẩĩ>ếệk>">ởề5ỉế%>ậẻ>ấqỉế>Ịẩợợệ>ư6>Ỉẩựị4ờ>ở7ĩ>ỉđỉ>ịọở>ề6ỉế>ấoỉế>ởờĩỉế>ịô#>Ỉeỡ>ấj>ởềễ>ậệéỡ>ậ5ỉế>ởệeấ>ì6>Ờẩ4ì>ì7ệ>íềoỉế>ấj>ậs>âọ>â4>ÂÂẤ>ấs4>ềl>ầĩ>ỉềệéỡ>íề8>ỉaỉế>Â4ìẩ>ơề8ệ>ưáỉế>ịạở>ưễ>ấềắỉ>ởềuôỉế*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Âđỉ>ấ7ỉề>ỉềũỉế>ỉếoệ>ợ4ĩ>íẻ>ởờđỉ%>ấtỉế>ấằỉ>ơề8ệ>íẻ>ậeỉ>Ịĩầờệấ%>Íờĩĩợ>?Ờẩ4ì:>ề4ự>Ệỉệẩợở4%>Ờ4íệởệấ>?Â4ờấẩìĩỉ4:%>ỉềũỉế>“ấ4ĩ>ởềs”>ấj>íề8>ỉaỉế>ì6ị>âqỉế>ỉỏ>ấỡọấ>“ìỡặỉ>íệeị”>âàỉế>ỉềũỉế>ởỡựẹở>íx>ấs4>ềl*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềe>ỉđỉ%>ầq>ề6ỉế>ơềkỉế>ỉếụ>ấs4>ấ8>ề4ệ>ậọệ>ậ9>ậuộấ>ấ8ệ>ởềệẹỉ>ậ5ỉế>íẻ>ởờĩỉế>ịq4>ỉ6ự>ởềễ>ỉềệéỡ>íề8>ỉaỉế>ấ8>[>ởềs>ịoỉ>ậéỡ>ơề8ệ>ư6ĩ>ìuốệ>ỉềạở>âjỉế*>Ờẩ4ì%>ị6>ỉềệéỡ>íề8>ỉaỉế>ì6>Ờĩỉ4ìầĩ%>ợd>íềệeỉ>Â4ờấẩìĩỉ4>ơề8ệ>ì9ỉề>ỉềũỉế>ỉề5ở>íệeị>ậằỡ>ởệđỉ>ổ>Ơờệịẩờ4>Ìệế4>ịq4>ỉ6ự>ỉềuỉế>ềl>ấj>ếệ6ỉề>ậuộấ>ấềệeỉ>ởềáỉế>ề4ự>íềoỉế>ởềễ>ì7ệ>ì6>ấềỡựẹỉ>íề5ấ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ịẩợợệ>ấtỉế>ấj>ởềẻ>ìặơ>ấoỉế>ỉềuỉế>ậệéỡ>ậj>íềoỉế>ấj>ỉếềh4>ì6>Â4ờấẩìĩỉ4>ợd>ậuôỉế>ỉềệđỉ>ếệ6ỉề>ậuộấ>ấ8>]>ậệẻị*>Ậôỉ>ếệ8ỉ>ưễ>ầq>ỉềũỉế>ợệđỡ>ợ4ĩ>ậ9>ếjơ>ơềằỉ>ì6ị>ềắơ>ầẵỉ>ư6>ơềĩỉế>ơềp>ởềđị>ìfấề>ợủ>ấs4>ởờặỉ>“ợệđỡ>íệỉề>ậệẻỉ”>ởềễ>íềoỉế>ềệeị>íềệ>ấ5ấ>“íẫơ>ơềr”>ì7ệ>ậjỉế>ư4ệ>ởờk>ớỡựeở>ậfỉề*>Ị6>ổ>ịq4>ỉ6ự%>ấ8>Ờẩ4ì>ìẵỉ>Â4ờấẩìĩỉ4>ậéỡ>ấj>íềoỉế>ểở>“íẫơ>ơềr”>ừỡắở>ợáấ*;/ơ,;ở4âìẩ>ợởựìẩỲ<ị4ờếệỉ=[ơừ>4ỡởĩ<,;ởờ,;ởầ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởw>ìẹ>ấuộấ;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ì4>Ìệế4;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[ *}{%>[}>ếệồ=>yìịẩờệ4>->yởề*Âệìâ4ĩ=>yởề*Âệìâ4ĩ>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,[]>ếệồ=>Ờẩ4ì>Ị4ầờệầ>->Â4ờấẩìĩỉ4=>Ờẩ4ì>Ị4ầờệầ>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4%>ởềỡ4>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[0*}{%>}>ếệồ=>Ư4ìẩỉấệ4>->Ẩìấềẩ=>Ư4ìẩỉấệ4>ấềắơ>ởờ5ệ%>ởờ5ệ>ờuỗệ%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,]>ếệồ=>Ấĩờầĩâ4>->Ờẩ4ì>Ợĩấệẩầ4ầ=>Ờẩ4ì>Ợĩấệẩầ4ầ>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ẩệâ4ờ>->Ếờ4ỉ4ầ4=>Ẩệâ4ờ>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4%>ởềáỉế>3*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ơờẩịệẩờ>Ìẩ4ếỡẩ;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[ *}{%>}2>ếệồ>" =>Ứẩợở>Ề4ị>->Ị4ỉấềẩợởẩờ>Ấệởự=>Ị4ỉ*Ấệởự>ấềắơ>}>ởờ5ệ%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,[}>ếệồ=>Ìệưẩờơĩĩì>->Ềỡìì=>Ìệưẩờơĩĩì>ấềắơ>ởờ5ệ%>ởờ5ệ>ờuỗệ%>ởềỡ4>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ợĩỡởề4ịơởĩỉ>->Ợởĩíẩ=>Ợĩỡởề4ịơởĩỉ>ấềắơ>}>ởờ5ệ%>ởềỡ4>2;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ợỡỉầẩờì4ỉầ>->yờợẩỉ4ì=>yờợẩỉ4ì>ấềắơ>ỉủ4>ịọở%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ứẩợở>Âờĩị>->Ấờựợở4ì>Ơ4ì4ấẩ=>Ứẩợở>Âờĩị>ấềắơ>ỉủ4>ởờ5ệ%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,[]>ếệồ>]{=>Ợứ4ỉợẩ4>->Ìẩệấẩợởẩờ=>Ợứ4ỉợẩ4>ấềắơ>ỉủ4>ởờ5ệ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ợẩờệẩ>y;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[ *}{%>[{>ếệồ=>Ẩịơĩìệ>->Ấ4ếìệ4ờệ=>Ẩịơĩìệ>ấềắơ>ỉủ4>ởờ5ệ%>ởềỡ4>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,[]>ếệồ=>Ơ4ờị4>->Ợ4ợợỡĩìĩ=>Ơ4ờị4>ấềắơ>ỉủ4>ịọở;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[0*}{%>}>ếệồ>" =>Ợ4ịơầĩờệ4>->Ờĩị4=>Ờĩị4>ấềắơ>ỉủ4>ởờ5ệ%>ởềỡ4>3*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Âỡỉầẩợìệế4;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉế6ự>[ *}{%>[{>ếệồ>]{=>yỡếợâỡờế>->Êờẩệâỡờế=>yỡếợâỡờế>ấềắơ>ỉủ4>ởờ5ệ%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ầĩờởịỡỉầ>->Ề4ỉỉĩưẩờ=>Ầĩờởịỡỉầ>ấềắơ>[>ởờ5ệ%>ởềỡ4>2;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Êờ4ỉíêỡờở>->Ợởỡởởế4ờở=>Êờ4ỉíêỡờở>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4%>ởềỡ4>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ềẩờởề4>Âẩờìệỉ>->Ề4ịâỡờế=>Ềẩờởề4>Âẩờìệỉ>ấềắơ>ậòỉế>ỉủ4;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ềĩêêẩỉềẩệị>->Ơ4ầẩờâĩờỉ=>Ềĩêêẩỉềẩệị>ấềắơ>ỉủ4>ịọở%>ởềáỉế>3;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ìẩưẩờíỡợẩỉ>->Ợấề4ìíẩ>{"=>Ìẩưẩờíỡợẩỉ>ấềắơ>ỉủ4>ịọở*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ề*Ỉ>?Ỉếỡòỉ=>yợệ4ỉâĩĩíệẩ:*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấ5ấ>ởờặỉ>ởờỡựéỉ>ềễỉề>ởờụấ>ởệeơ>ởờđỉ>Í+%>ỀỞƯ>Ởềẻ>ởề4ĩ%>Âjỉế>ậ5>ỞƯ%>Ởềẻ>Ởề4ĩ>ỞƯ%>ỢẤỞƯ>} *>ƯĨƯ>ởờỡựéỉ>ởờụấ>ởệeơ>ởờđỉ>ợjỉế>ÊỊ>33*3>ởờặỉ>Ứẩợở>Ề4ị>->Ị4ỉ*Ấệởự$>Ợỡỉầẩờì4ỉầ>->yờợẩỉ4ì*;/ơ,;/ởầ,;/ởờ,;/ở4âìẩ,Ỉ4ị>Íề4ỉế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro

Real Madrid - Barcelona: Trận đấu 1 tỷ euro
2014-10-25 14:24:12

(TNO) - Không chỉ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona vào đêm nay (23 giờ ngày 25.10, giờ VN) sẽ là...

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals

Halep giúp Serena vào bán kết WTA Finals
2014-10-25 14:23:55

(TNO) - Cuối cùng thì tấm vé thứ hai vào bán kết của bảng Đỏ giải WTA Finals 2014 cũng thuộc về tay vợt số 1 thế giới Serena Williams sau khi Simona Halep...

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm
2014-10-25 14:13:11

(TNO) - Vào ngày 3.11 tới, hoa hậu Ngọc Hân sẽ có dịp 'khoe' thời trang thổ cẩm của các nhà thiết kế Việt, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Pháp, tổ chức tại...

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế
2014-10-25 14:12:52

(TNO) - Sáng 24.10, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại kỳ họp bất thường đã thông qua nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch...

Người dân tặng tượng cổ

Người dân tặng tượng cổ
2014-10-24 06:58:57

(TNO) - Ngày 22.10, ông Nguyễn Ngọc Giàu, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận pho tượng đá cổ nặng hơn 20 kg do hộ ông Trần Hoàng Thạnh...

Tưng bừng lễ hội Katê

Tưng bừng lễ hội Katê
2014-10-24 06:04:14

(TNO) - Sáng 23.10 (nhằm ngày 1.7 Chăm lịch), tại tháp Pô Klong Garai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), lễ hội Katê năm 2014 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết