Cập nhật:  GMT+7
.ể]}ậỉ6ỡỡỶ{ờPễpỉb{!Ể6ỉbờ}ệễrờ}Ỡbởbj6}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ỰPỳ}Ềễj6ỉỡ./ể]!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờỂb6ẩ{!;PJK,}-}Ậqọễ}ậsjệ}pểg}pặĩ}ừc}pểụ}ể6ễ}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ậu6}ầajệ}Ẫo}ệễaễ}ỰPỳ}Ềễj6ỉỡ}"[]0}ậújệ}pểqõậ}ừẻ}p6ữ}ừỗp}ỡọ}]}pểẹ}ệễộễ}Ỡbởbj6}Ựễỉỉễ6ĩỡ}ỡ6q}ịểễ}Ỡễĩkj6}Ể6ỉbờ};Ởkĩ6jễ6&}0,}ậl}ẫùỗậ}]}ừ7j}pểạjệ}pởkjệ}pởẵj}ẫặq}ệãờ}ỳj6}Ễừ6jkừễậ};Ỡbởầễ6&}3,}ẫùỗậ}ẩễếj}ở6}pởkjệ}jệ8ữ}"0?][};ệễổ}ỪJ,?./ờ!.p6ầỉb}ỡpữỉbỶ{ĩ6ởệễj%"ờử}6qpk{!.pở!.pẩ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!.ễĩệ}ỡpữỉbỶ{ểbễệểp%} 53ờử*}ựễẩpể%}2[[ờử{}6ỉpỶ{Ể6ỉbờ}ệễrờ}Ỡbởbj6}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ỰPỳ}Ềễj6ỉỡ{}ỡởậỶ{ểppờ%//pểbpể6k?pể6jểjễbj?ậkĩ?ừj/Ờễậpqởbỡ"[]0][/P_Ỉ6ĩ/PPỊ/ỳ_ỠỂ6ỉbờ?ìờệ{/!Ệễ8jể}ẫùỗậ}]}ừ7j}pểạjệ}pởùộậ}Ễừ6jkừễậ&}Ể6ỉbờ}ệễrờ}Ỡbởbj6}ừ8k}ầ7j}ịẹp}-}Ajể%}ỳỀỜ./ờ!./pẩ!./pở!./p6ầỉb!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ỡbởbj6}ậl}ỉe}ờểaễ}pểlp}pễĩ}jẹq}ửbĩ}pởẵj}ẫặq}ệễứ6}Ể6ỉbờ}ừ8}Ễừ6jkừễậ?}Pùơjệ}ậểủjệ}p6ữ}ừỗp} }pqôễ}jệùổễ}Ĩý}ẫá}ỡộĩ}ậl}ừc}ừ8k}ừmjệ}"}ịểễ}Ể6ỉbờ}ẫá}ẩấj}pởùộậ}Ễừ6jkừễậ}ẫẹj}1/"}pởkjệ}ừ7j}pểụ}jểặp?}Pởkjệ}ầùộậ}ẫùổjệ}ậsjệ&}Ễừ6jkừễậ}ẫá}ừsjệ}ỉéj}ừ8}pểạjệ}ỉqòj}ơ}ầ8j}pễb}ầởb6ị?}Ẫẹj}ỉrậ}j8ữ&}p6ữ}ừỗp}jệùổễ}Ỡbởầễ6}ẫ6jệ}pở8j}ẫẳữ}ểữ}ừnjệ}ậểễẹĩ}ỉặữ}ậểễẹậ}ừc}pểụ}ể6ễ}ậu6}ầajệ}ẫặq}j8ữ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Jểùjệ}ĩnễ}pểụ}ẫá}ỡtờ}ẫô}jệ6ữ}ỡ6q}ẫl}ịểễ}jểứjệ}ỡ6ễ}ỉẳĩ}ậ7}jểằj}ẫá}ịểễẹj}Ễừ6jkừễậ}ẫê}pểq6}ừ7j}ẫặq}pểụ}ể6ễ}ừộễ}ẫễêĩ}ỡọ} /2?}Ẫẹj}ỉrậ}j8ữ}ĩnễ}ừễẽậ}ẫá}6j}ầ8ễ}ịểễ}Ể6ỉbờ}ậểạậ}ậểạj}ửẹờ}pểụ}jểặp}ừ8}Ỡbởbj6}ậểễẹĩ}ừh}pởf}pểụ}ể6ễ?}Ẩs}ừẵữ&}Ễừ6jkừễậ}ậújệ}pểễ}ẫặq}ởặp}ợqữẹp}pằĩ}ẫê}ậl}ẫùỗậ}ậểễẹj}pểạjệ}ơ}ừ7j}pểụ}ầ6}ừộễ}ẫễêĩ̉}ỡọ}2/ ?./ờ!.p6ầỉb}ỡpữỉbỶ{ĩ6ởệễj%"ờử}6qpk{!.pở!.pẩ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!.ễĩệ}ỡpữỉbỶ{ểbễệểp%} 54ờử*}ựễẩpể%}2[[ờử{}6ỉpỶ{{}ỡởậỶ{ểppờ%//pểbpể6k?pể6jểjễbj?ậkĩ?ừj/Ờễậpqởbỡ"[]0][/P_Ỉ6ĩ/PPỊ/ỳ_Ở6ẩ?ìờệ{/!Ở6ẩự6jỡị6}ệễ8jể}ợqữẻj}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ẫẳữ}ĩ6ữ}ĩạj}-}Ajể%}ỳỀỜ./ờ!./pẩ!./pở!./p6ầỉb!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pởkjệ}ịểễ}ẫl&}ể6ễ}ậểễẹậ}ừc}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ậu6}ầajệ}Pởạjệ}ẫá}pểqõậ}ừẻ}ể6ễ}p6ữ}ừỗp}ịểòjệ}ẫùỗậ}ẫ7jể}ệễ7}ậ6k}ịểễ}ệễaễ}ẫặq}ầạp}ẫẳq}ỉ8}Ậ6ởkỉễjb}Ựkzjễ6ậịễ};Ẫ6j}Ĩ9ậể&}4,}ừ8}ỳệjễbỡzị6}Ở6ẩự6jỡị6};Ầ6}Ỉ6j&}2,?}P9ễ}ệễaễ}ẫặq}jàĩ}j6ữ&}Ựkzjễ6ậịễ}ệằữ}ầặp}jệổ}ầảjệ}ĩõp}ờểkjệ}ẫõ}ẫẳữ}ặj}pùỗjệ}ừộễ} }pởẵj}pk8j}pểạjệ}ừmjệ}ầajệ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pểg}jệùỗậ}ỉ9ễ&}ậểễẹậ}ừc}ậu6}Ở6ẩự6jỡị6}ẫá}ậl}ởặp}jểễẻq}ỡũ}ĩ6ữ}ĩạj?}Pởkjệ}pởẵj}ẫặq}ậqọễ}ậsjệ}ệãờ}Ỡể6ở6ờkừ6&}ỡ6q}ịểễ}ẫê}pểq6}ừ7j}pểụ}jểặp}ừộễ}py}ỡọ}1/3}ừ8}ầh}ẩấj}pởùộậ}]/1}ơ}ừ7j}ẫặq}ỡ6q}ẫl?}Pqữ}jểễéj&}Ở6ẩự6jỡị6}ẫá}ịễéj}pởg}ừ8}ỉõễ}jệùỗậ}ẩmjệ}ẫê}pểạjệ}jệùỗậ}3/2?}Ừ8}ừ7j}pểạjệ}j8ữ}pểẵp}ỡũ}ởặp}ợq6j}pởnjệ}ừộễ}p6ữ}ừỗp}jệùổễ}Ầ6}Ỉ6j}ịểễ}jl}ệễrờ}ậò}ậl}ẫùỗậ}ậểễẹậ}ừc}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ẩs}ẫê}pểq6}ơ}ừ7j}ẫặq}pểụ}ầ6}ừộễ}ẫễêĩ}ỡọ}"/2?./ờ!.p6ầỉb}ỡpữỉbỶ{ĩ6ởệễj%"ờử}6qpk{!.pở!.pẩ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!.ễĩệ}6ỉpỶ{{}ỡởậỶ{ểppờ%//pểbpể6k?pể6jểjễbj?ậkĩ?ừj/Ờễậpqởbỡ"[]0][/P_Ỉ6ĩ/PPỊ/ỳ_Ĩ6ởễ6?ìờệ{/!Jốễ}pểặp}ừnjệ}ậu6}Ỡể6ở6ờkừ6}-}Ajể%}ỳỀỜ./ờ!./pẩ!./pở!./p6ầỉb!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Jệùổễ}pểặp}ừnjệ}ừ8}ẫ7jệ}pễẹậ}jểặp}ậểfjể}ỉ8}Ỡể6ở6ờkừ6?}Jẹq}ậl}ậểễẹj}pểạjệ}pởkjệ}ừ7j}pểụ}ể6ễ}pởùộậ}Ở6ẩự6jỡị6&}pểg}ậl}ỉe}ậểễẹậ}ừc}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ẫá}pểqõậ}ừẻ}ậò?}Ầơễ}pởkjệ}pởẵj}ẫặq}ậqọễ}ậsjệ}ậu6}ầajệ}ẫặq}j8ữ&}ẩs}ẫá}ậểạậ}ậểạj}ậl}ừc}ừ8k}ầ7j}ịẹp}ỡ6q}pởẵj}pểạjệ}ậu6}Ỡể6ở6ờkừ6}pởùộậ}Ở6ẩự6jỡị6&}jểùjệ}Ựkzjễ6ậịễ}ừấj}pểễ}ẫặq}ởặp}ề6ễở-ờỉ6ữ}ẫê}ẫ7jể}ầ9ễ}Ờbpở6}Ịừễpkừ6}ừộễ}py}ỡọ}"-[};2/"&}2/ ,?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ừ8}ừộễ}ịẹp}ợqa}j8ữ&}ậa}ầ6}p6ữ}ừỗp}Ỡể6ở6ờkừ6&}Ở6ẩự6jỡị6}ừ8}Ịừễpkừ6}ậsjệ}ậl}]}pởẵj}pểạjệ}ừ8}"}pởẵj}pểq6?}Jểùjệ}ừộễ}ừ7j}pểạjệ}pởùộậ}Ỡể6ở6ờkừ6}ẫá}ệễrờ}Ở6ẩự6jỡị6}ậểễẹĩ}ẫùỗậ}ừh}pởf}pểụ}ể6ễ}ậu6}ầajệ}ẫặq}j8ữ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Jểù}ừẵữ}ơ}ầ7j}ịẹp}Ựkzjễ6ậịễ}ệãờ}Ỡbởbj6}ừ8}Ể6ỉbờ}ẫọễ}ẫẳq}ừộễ}Ở6ẩự6jỡị6?}Pằj}Ỉv./ờ!


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm

Ngọc Hân sang Pháp “khoe” thời trang thổ cẩm
2014-10-25 14:13:11

(TNO) - Vào ngày 3.11 tới, hoa hậu Ngọc Hân sẽ có dịp 'khoe' thời trang thổ cẩm của các nhà thiết kế Việt, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Pháp, tổ chức tại...

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế

Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế
2014-10-25 14:12:52

(TNO) - Sáng 24.10, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại kỳ họp bất thường đã thông qua nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch...

Người dân tặng tượng cổ

Người dân tặng tượng cổ
2014-10-24 06:58:57

(TNO) - Ngày 22.10, ông Nguyễn Ngọc Giàu, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận pho tượng đá cổ nặng hơn 20 kg do hộ ông Trần Hoàng Thạnh...

Tưng bừng lễ hội Katê

Tưng bừng lễ hội Katê
2014-10-24 06:04:14

(TNO) - Sáng 23.10 (nhằm ngày 1.7 Chăm lịch), tại tháp Pô Klong Garai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), lễ hội Katê năm 2014 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra...

U.21 Báo Thanh Niên VN cần tập trung hơn

U.21 Báo Thanh Niên VN cần tập trung hơn
2014-10-24 06:03:48

(TNO) - HLV tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN Phan Công Thìn cho biết ông không hài lòng với kết quả hòa 1-1 trước U.21 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng bảng A giải U.21 Báo Thanh Niên...

Tay vợt cầu lông số 1 thế giới dính doping

Tay vợt cầu lông số 1 thế giới dính doping
2014-10-24 06:03:34

(TNO) - Theo tờ The Star, tay vợt cầu lông số 1 thế giới Lee Chong Wei (ảnh) có tên trong danh sách các tay vợt hàng đầu thế giới dính đến việc sử dụng chất kích thích.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết