Cập nhật:  GMT+7

Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnhkhóa VIII

Sáng nay 8/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 41 để rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các phó chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Trần Huy chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự phiên họp.

Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang lưu ý một số nội dung liên quan đến các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: L.N

Tại phiên họp, các ban của HĐND đã trình bày về dự thảo nghị quyết, dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 26. Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đồng thời nêu rõ một số khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực y tế; giáo dục đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; lao động, xã hội, an sinh và thông tin, truyền thông.

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh quan tâm cân đối, bố trí ngân sách địa phương đầu tư xây dựng các hạng mục trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đã được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương được giao quản lý và các nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia để lồng ghép các nguồn lực thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Về dự thảo Nghị quyết phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2024, Ban Văn hóa- Xã hội cơ bản nhất trí với mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh báo cáo. Ban đề nghị tiếp thu các kiến nghị, giải pháp nêu trên vào nghị quyết phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2024 để HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp.

Cùng với đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra quy định về mức thu, cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024 - 2025; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030; Quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài.

Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: L.N

Ban Kinh tế - Ngân sách đã nghiên cứu 3 báo cáo, 15 tờ trình, 2 văn bản bổ sung và 16 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, kết hợp tổ chức giám sát, khảo sát, hội nghị tham vấn với một số ngành, địa phương.

Trên cơ sở đó, ban báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung về tình tình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực kinh tế -ngân sách). Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024... Đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung về ngân sách, đầu tư công.

Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên lĩnh vực dân tộc; đề xuất nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên họp, các sở, ngành đã trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề được các ban HĐND tỉnh đặt ra như vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất; vấn đề phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ- Bản Chùa; kế hoạch đầu tư công trung hạn; việc hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non có con em công nhân...

Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Đại biểu thảo luận tại phiên họp - Ảnh: L.N

Sau khi nghe các ban HĐND tỉnh trình bày nội dung thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cơ bản thống nhất với kế hoạch, chương trình và nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ 26.

Đồng thời nhấn mạnh, vấn đề quan trọng trong 6 tháng cuối năm vẫn là tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ các dự án đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm, không đáp ứng được kỳ vọng chỉ tiêu đặt ra, do vậy, đề nghị trong kỳ họp thứ 26 cần đưa ra được giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và đầu tư công.

Lệ Như

Tin liên quan:
  • Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
    Rà soát nội dung kỳ họp 20, HĐND tỉnh khóa VIII

    Sáng nay 23/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 34 để rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa VIII và xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quang Chiến, Nguyễn Trần Huy chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan dự phiên họp.

  • Rà soát các nội dung kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII
    Rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

    Chiều nay 11/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp để rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự phiên họp.


Lệ Như

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Khai mạc triển lãm tranh “Hồi sinh”

Khai mạc triển lãm tranh “Hồi sinh”
2024-07-08 11:02:00

QTO - Sáng nay 8/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh “Hồi sinh” do Lotus Gallery và các công ty cổ phần:...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết