Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG6vFfDmeG6o+G7uOG6v8OZdOG6oHPDmcSoP8Ojw5ko4bqtw6Mzw5k0NV3Do8OZ4bqjWOG7gcOZ4bq/N8OjNMOZw6Mz4buBbCDDo8OZNOG7gWwgw6PDmXRX4bqjw5nhuqDhuq1QLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHDmeG7nuG6uuG6vsSC4bugw5nigJPDmcOKWMOjM8OZw6NXbMOZxq/hu6QvVuG7msOZeeG6rTXDmXQ04buJw5nhur80P+G6ucOZKOG6s8OZ4buedOG6vsO64bugw5k04buBbCDDo8OZdFfhuqPDmeG6oOG6rcOZ4bq/4bqpw5kuNGkuw5nhur1Xw5nhuqPhu7jhur/DmXQl4buBw5nhuqHDnS7DmSzhuq3DmeG7nnThuqBz4bugw5nEqD/Do8OZKOG6rcOjM8OZNDVdw6PDmeG6o1jhu4HDmeG6vzfDozTDmcOjM+G7gWwgw6Phu5zDmVAv4bq5UVDhur9XLOG6oSnDmcOq4bq/bOG6oSnDlcOa4bqjV+G6vTM1w6Phu5bFqOG6uWvDmVfhu4Hhur/Eg8OaUVDhur/hur1RUOG6vyFRUDXhuqMzw5nDquG6vS7DlcOaLy8u4bucLFfEg+G6u+G7gVfDozPhur/hur014bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqMavVi/hu6jhu64h4buq4bum4bumxq/Gr+G7pFbhur/hu6bhu6zhu6Thu67hu7Dhu7DhuqHhu6bhu5zDoeG6uTPDmsOZL1FQL+G6vyFRUC/hur/hur1RUOG6v+G6vVFQ4bq/IVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDmXThuqBzw5nEqD/Do8OZKOG6rcOjM8OZNDVdw6PDmeG6o1jhu4HDmeG6vzfDozTDmcOjM+G7gWwgw6PDmTThu4FsIMOjw5l0V+G6o8OZ4bqg4bqtw5nhur80WcOjNMOZ4bqhP+G6ucOZLuG6r8OZ4buoVsOZ4bq/NFnDozTDmcSpNVvDoy3DmeG7kcOjNOG7lsOZdOG6vsO6w5lQL+G6uVFQL+G6vyFRUC/hur/hur1RUC/hur9XLOG6oSlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRdOG6oHPDmcSoP8Ojw5ko4bqtw6Mzw5k0NV3Do8OZ4bqjWOG7gcOZ4bq/N8OjNMOZw6Mz4buBbCDDo8OZNOG7gWwgw6PDmXRX4bqjw5nhuqDhuq3DmS7huq/DmeG7qFbDmeG6vzRZw6M0w5nEqTVbw6Phu5rDmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5nhur/hur1bw6PDmeG6vzXDozTDmeG6vzQmw6PDmeG6v8Osw5nDozPhu4FsIMOj4buaw5nDqiTDo8OZw6pZw6Mzw5k0NV3Do8OZ4bqjWOG7gcOZLjTEg8OZw6MzaGQ1w5ksIMOjNOG7nMOZw4MzxINZNcOZ4bq9V+G7msOZLlguw5nhur80WcOjNMOZxKk1W8Ojw5ku4bqxw6PDmeG6vzYuNMOZLsOsLsOZ4bq/NFfhuqPDmTM1V8OZ4bq/4buBbFvDo8OZ4bq/4bq94buBbCLDo+G7msOZxKk/w6PDmSjhuq3DozPDmS5YLsOZ4bq/JsOjM8OZ4bqhY+G6ucOZw6M0JcOjw5khJcOjw5nhur80V+G6o8OZMzVXw5k0NV3Do8OZ4bqjWOG7gcOZM+G6r+G6ucOZ4bq5NCbDo8OZKOG7suG6o8OZLOG7ssSDw5koZsOZLmLDmcOq4bqlw5nhuqNY4buBw5khw6zDmeG6uTThurHDozPDmS40xIPDmS4q4bq5w5kuaeG7gcOZxKlZw5koNSLhu4HDmeG6v+G6vTjhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF04bqgc8OZ4bqhWcOZw6Mzw6I1w5nDozRZw5kuNOG7gcOjM8OZKDDDmS5YLsOZ4bq/NFnDozTDmcSpNVvDo8OZ4bq/4bq9V8SDw5ko4bqpNeG7msOZLjQ1V8OZw6p7w5nDoDXDozTDmcOjMzQ1IOG6o8OZxKkiw5k0xIPDneG6v8OZKOG6rcOjM8OZxKk/w6PDmSjhuq3DozPDmTQ1XcOjw5nhuqNY4buBw5nhur83w6M0w5nDozPhu4FsIMOjw5nDozRA4bqjw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZw6MzaGQ1w5nhur80V+G6o8OZMzVXw5nhurk0xIPDozPDmeG6v+G6vVnEg8OZNDVdw6PDmeG6o1jhu4HDmeG6vzfDozTDmcOjM+G7gWwgw6PDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOj4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+w501w5ks4buB4bqpNcOZ4bq9V8OZ4bqj4bu44bq/4buaw5kow501w5khNSDDo8OZ4bqh4bu0w6M0w5kow53Eg8OZeeG6rTXDmXThur7DusOZ4bq/OcOjNMOZxKlZw5nhu4Bzw4N1w5k04buBbCDDo8OZdFfhuqPDmeG6oOG6rcOZKOG7tMOZ4bq/I8OjM8OZNMSDV8OZLjThu4cuw5nhuqPDrcOjM8OZxKlZw5kzNVfEg8OZw6M0NSDhuqPDmcSp4buFw5kuNMSDw5lzV8Ojw5kuNGbDmcOjNDUg4bqjw5ku4buDw6Mzw5nhur80WcOjNMOZxKk1W8Ojw5l04bqgc+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcOZw7rhu5zEqMOZUC/hurlR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn
2022-09-29 16:47:26

QTO - Do ảnh hưởng liên tiếp của mưa bão trong những năm qua, đặc biệt là cơn bão Noru nên hiện nay nhiều đoạn ở tuyến đê Hữu Thạch Hãn, qua thôn Lưỡng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết